2
Iesu romasan iərmama riti nɨsun mi krouemhə
Nəpɨn me nepwɨn rukurau, nənə Iesu rɨrərɨɡ pehe mwi ia Kapaneam. Nərmama me həreɡi kaməvisau mə in fwe ia nəkwai nimwə. Ro iamɨnhi irə irəha həuvən mhousəsɨmwɨn pen irəha me tukwe. Nəkwai nimwə rukuər ia nərmama. Kwopun səvəi nəkureien riwən fwe imwə mɨne ia kwəruə. Iesu raməvisau irapw nəɡkiariien amasan mɨnraha. Ia nəpɨn nəha nərmama kefə həuvehi iərmama riti mhəuvehe tɨ Iesu. Iərmama nəha nɨsun mi krouemhə. Ko rɨpkavən mhə. Həuvehi pehe, mətə ko həpkəuvən mhə ipaka tɨ Iesu tɨ nəri nə mə nərmama həpɨk anan. Ro iamɨnhi irə irəha həputə ia təkure nimwə, mho ruei nimwə riti ratukwatukw ia kwopun nəha Iesu raməkure ikɨn. Ho pam ruə, həuvehi irapw nɨməhan sə iərmama nɨsun mi krouemhə ramapri irə reiwaiu. Luk 7:48Nəpɨn Iesu rətoni nahatətəien səvənraha, rɨni pen tɨ iərmama sə nɨsun mi krouemhə mə, “Nərɨk, iakɨnenouenou raka noien ərəha me səim.”
Nahatən me nepwɨn səvəi Loa kamhəkure fwe ikɨn, rerɨnraha ramrhi mə, Aes 43:25, 1Jon 1:9“Rəfo iəmə nəha raməɡkiari iamɨnha irə mɨne? Nəɡkiariien nəha rərəha. Kumwesən əpa rukurən nenouenouien noien ərəha me. Sin mwi rukurən noien?”
Təkwtəkwuni a Iesu rukurən nətərɨɡien səvənraha, mɨni pen tɨ nirəha i mə, “Rəfo rerɨmiaha ramrhi iamɨnhi? Nəɡkiariien mi sə pəku nəha rɨməru tukw iou tɨ nɨniien tɨ iərmama i nɨsun mi krouemhə: nəɡkiariien i mə, ‘Iakɨnenouenou raka noien ərəha me səim,’ uə nəɡkiariien i mə, ‘Ərer, muvehi nɨməhan səim, mavən mamevən’? 10 Mətə iakokeikei mə kɨmiaha tihəukurən mə iou, Iəməti Iərmama, iakauvehi nasoriien ia tɨprənə i. Iakukurən nenouenouien noien ərəha me.” 11 Nənə Iesu rɨni pen tɨ iərmama sə nɨsun mi krouemhə mə, “Iakani pehe tukw ik i mə ərer, muvehi nɨməhan səim, mavən mamevən fwe imwam.” 12  Mat 9:33Təkwtəkwuni a rərer, muvehi nɨməhan səvənhi ia nəmri nərmama, mavən mamevən. Nənə irəha nənimenraha rier. Həɡnəɡɨni Kumwesən mə, “Səpkətə raka mhə nari riti iamɨnhi irə ia nəpɨn riti!”
Iesu rəkwein Livae mə trukurirə in
13 Iesu revən mwi mamavən ia nɨkare nui asori Kalili. Nərmama həpɨk həuvehe tukwe, nənə in ramahatən irəha. 14  Jon 1:43Ia nəpɨn nəha ramavən mətoni Livae tɨni Alfeas raməkure ia nimwə kamərəku pen takis ikɨn. Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Kurirə iou.” Nənə Levi rɨskəmter mukurirə in.
15 Kurirə irə Iesu revən maməni nari ia nəkwai nimwə səvəi Livae. Nərmama kamərəku pen takis mɨnraha mɨne nərmama ərəha me nepwɨn mwi həpɨk kamhani pəri nari irəha min mɨne nərmama me səvənhi. (Ro iamɨnhi irə mɨne tɨ nəri nə mə nərmama kamərəku pen takis mɨnraha mɨne nərmama ərəha me nepwɨn mwi həpɨk kamhəkurirə ia Iesu.) 16  Mat 11:19, Luk 15:1-2Nənə nahatən me səvəi Loa, irəha mwi Farisi me, həuvehe mhətoni Iesu raməni nari irəha nərmama kamərəku pen takis mɨnraha mɨne nərmama ərəha me nepwɨn mwi. Irəha həres nərmama me səvənhi mə, “Rəfo in raməni nari irəha nərmama kamərəku pen takis mɨnraha mɨne nərmama ərəha me nepwɨn mwi?”
17 Nəpɨn Iesu rɨreɡi nəɡkiariien səvənraha, rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nərmama həsanɨn tuhətui tokta tɨ nəfe? Mətə nərmama kamhemhə kamhətui tokta. Iou iapkuvehe mhə mə takəkwein nərmama atukwatukw me, mətə iakuvehe mə takəkwein nərmama ərəha me.”
Noien vi ko rɨpkuvehe mhə mo kuatia irau noien ivɨs
18 Nəpɨn riti nərmama me səvəi Jon Paptaes irəha Farisi me kamhəpwəh naniien nari tɨ nəfwakiien. Nərmama nepwɨn həuvehe mhəres Iesu i mə, “Rəfo nərmama me səvəi Jon mɨne Farisi me kamhəpwəh naniien nari tɨ nəfwakiien, mətə səim nərmama me həpko mhə?”
19 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nərmama ia nəveɡɨnien i kamo tɨ narə viien səvəi iərman mɨne pran tuhaməkeikei mhani nari, mamhaɡien, tɨ nəri nə mə iərman sə rɨpkarə vi a irau pran səvənhi ramarə irəha mɨnraha. Rɨpkatukwatukw mhə mə irəha tuhəpwəh naniien nari tɨ nəfwakiien ia nəpɨn nəha. 20 Mətə trɨpkuvehe ia nəpɨn sə tɨpkuvehi raka iərman sə rɨpkarə vi a irau pran səvənhi trɨpkarə mhə mwi irəha mɨnraha. Ia nəpɨn nəha irəha tuhəpwəh naniien nari tɨ nəfwakiien.
21 Iərmama riti riwən ko ruvehi nɨpəri tɨnari vi mɨtiri tukuahaɡ ia ruei tɨnari ivɨs. Trɨni mɨnuə ro iamɨnhi irə, nɨpəri tɨnari vi truvehe mɨkɨmkɨm, meitehi tɨnari ivɨs mo ruen rasori. 22 Iərmama riti riwən ko rətəɡi pen waen vi ia tɨki waen tui sə kɨno ia teki nəni. Trɨni mɨnuə ro iamɨnhi irə, waen vi trəse tɨki waen tui rəsisi məpəruə. Nənə tɨki waen tui mɨne waen vi irau pəri krouərəha. Mətə waen vi tukətəɡi pen ia tɨki waen vi me.”
Iesu in Iərɨmənu səvəi Sapat
23 Nəpɨn riti ia Sapat Iesu ramavən maməpi sɨmwɨn ia nɨmei wit me nepwɨn. Nərmama me səvənhi kamhəkurirə in, mamhesi kwənkwai wit, mamhani. 24  Dut 23:25Ro iamɨnhi irə Farisi me həni pen tɨ Iesu i mə, “Ətə ro. Nərmama me səim kamho noien riti rɨpkatukwatukw mhə ia Loa səkɨtaha mə tuko ia sapat. Rəfo kamho iamɨnha irə?”
25-26  1Saml 21:1-6, Lev 24:5-9Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Rosi kɨmiaha hiəpkəvsini raka mhə ia Nəkukuə Ikinan nəfe Kiɡ Tevɨt rɨno fwe kupwən uə? Ia nəpɨn nəha Apiatar rauvehi wok irə səvəi pris asori anan, Kiɡ Tevɨt mɨne nərmama me səvənhi nəveɡɨnien riwən tɨ nirəha, nukumhə rɨnahi irəha. Nənə Kiɡ Tevɨt ruvnimwə ia nimwə səvəi Kumwesən, muvehi bred ikinan sə raməmak ia nɨfatə. Rɨpkatukwatukw mhə ia Loa səkɨtaha mə in trəni bred nəha, pris me əpa həukurən naniien. Mətə Kiɡ Tevɨt rəni, muvei pen mwi m nərmama me səvənhi hani.”
27  Dut 5:14Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨno Sapat tɨ iərmama. Kɨpko mhə iərmama tɨ Sapat. 28 Ro pen iou, Iəməti Iərmama, iakamərɨmənu ia Sapat.”

2:5: Luk 7:48

2:7: Aes 43:25, 1Jon 1:9

2:12: Mat 9:33

2:14: Jon 1:43

2:16: Mat 11:19, Luk 15:1-2

2:24: Dut 23:25

2:25-26: 1Saml 21:1-6, Lev 24:5-9

2:27: Dut 5:14