Fas Jon
Nəɡkiariien sə rani mə nəfe i nəkukuə
Jon in aposol riti sə Iesu rokeikei pɨk. In rɨrai nəkukuə me i Jon, Fas Jon, Seken Jon, mɨne Namba Tri Jon. In rɨrai nəkukuə me nəha ipaka tɨ nuk 90. Fas Jon rəvəhaɡ m nakalasia me mɨni mə irəha tuhaməkeikei mhəsiari tɨ nahatən eikuə me kamo nahatən eikuə me həkoui irapw irəha ia suatuk atukwatukw. Nahatən eikuə me nəha kamhəni mə Iesu rɨpko mhə in Kristo, Tɨni Kumwesən. Həni mə Kumwesən rɨpkuvehe mhə mo in iərmama rəmwhen ia kɨtaha. Jon rokeikei mə nakalasia me tuhəukurən mə Iesu in Kumwesən mɨne in mwi iərmama. Jon rokeikei mə truvehi utə nətərɨɡien səvəi nakalasia me pwəh hərer əknekɨn ia nahatətəien səvənraha ia Iesu Kristo mamho nokeikeiien. In rɨni mə kɨtaha tsaməkeikei mhokeikei kɨtaha me, mamhəsiai nəɡkiariien me səvəi Kumwesən. Trɨni mɨnuə samo iamɨnha irə, səukurən mə kɨtaha nɨpwnəti Kumwesən me.
1
Nəɡkiariien səvəi Nɨmɨruien
* Jon 1:1-2,4, 1Jon 2:13-14Nəɡkiariien i səkɨmaha raməvisau Nəɡkiariien sə rɨnarə raka fwe tui nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi. Kɨmaha iahəuvəreɡi raka Nəɡkiariien nəha, mhətoni ia nənimemaha, mhəspau irə, mhərapi ia rəɡɨmaha. Nəɡkiariien nəha in Nɨmɨruien. * Jon 1:14Nɨmɨruien i rɨməier pehe tukumaha. Kɨmaha iahənətoni mhəukurən mə in nɨpərhienien. Nənə təkwtəkwuni iahaməni irapw Nɨmɨruien Rerɨn i tukumiaha. Fwe kupwən in rɨnamarə irau Tata Kumwesən, nənə marə mier pehe tukumaha. Iahaməni irapw tukumiaha narimnari me i iahənətoni mhəreɡi mə kɨmiaha tihəuvehe mho pəri nari kɨtaha m kɨmiaha. Pərhien kɨmaha iahamo pəri nari kɨmaha Tata Kumwesən mɨne Tɨni, Iesu Kristo. * Jon 16:24Nəɡkiariien me i iahamrai rauvehe tukumiaha mə tro rerɨmaha raɡien.
Navənien ia nukuraanien
* 1Tim 6:16, Jem 1:17Nəɡkiariien i kɨmaha iahəreɡi in rɨməni pehe tukumaha, nənə iahaməni pehe tukumiaha, mə Kumwesən in nukuraanien nəpitəvien riwən anan irə. * 1Jon 2:4Trɨni mɨnuə kɨtaha səni mə samo pəri nari kɨtaha min, mətə ia navənien səkɨtaha samavən ia nəpitəvien, nənə sameikuə. Noien səkɨtaha rɨpkesi pen mhə nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien. * Jon 3:21, Aes 2:5, Hip 9:14, Rev 1:5, 7:14Mətə trɨni mɨnuə ia navənien səkɨtaha samavən ia nukuraanien rəmwhen in ramarə ia nukuraanien, nənə kɨtaha samo pəri nari, nɨte Tɨni, Iesu, ramaikuas raka noien ərəha me pam səkɨtaha, mo kɨtaha səmher. * Sam 32:5, Prov 28:13Trɨni mɨnuə kɨtaha səni mə səpko mhə noien ərəha, sameikuə atukw a ia kɨtaha me, nənə nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien riwən ia kɨtaha. Mətə kɨtaha səukurən nətɨɡiteien ia Kumwesən, noien səvənhi ratukwatukw. Ro iamɨnhi irə, trɨni mɨnuə səni irapw noien ərəha me səkɨtaha min, nənə in trenouenou noien ərəha me səkɨtaha, maikuas raka noien me pam i səno həpkatukwatukw mhə, mo kɨtaha səmher. 10 Trɨni mɨnuə kɨtaha səni mə səpko mhə noien ərəha, samo Kumwesən mə in ieikuə riti, nənə nəɡkiariien səvənhi riwən ia kɨtaha.

*1:1: Jon 1:1-2,4, 1Jon 2:13-14

*1:2: Jon 1:14

*1:4: Jon 16:24

*1:5: 1Tim 6:16, Jem 1:17

*1:6: 1Jon 2:4

*1:7: Jon 3:21, Aes 2:5, Hip 9:14, Rev 1:5, 7:14

*1:8: Sam 32:5, Prov 28:13