9
Nimwə tapolen kaməfwaki irə ia tɨprənə i
Eks 26:1-30Nəɡkiariien nəha Kumwesən rɨməkupwən mərihi tərini əknekɨn fwe kupwən səvənhi me fwe ikɨn loa kamhahatən mə tukəfwaki irə, nənə səvənhi riti nimwə tapolen kaməfwaki irə ia tɨprənə i. Eks 25:23-40Nimwə tapolen nəha kɨməvi kərpɨfi nəkwan kəru. Nəkwan sə kukupwən kuvnimwə ikɨn kani mə Kwopun Ikinan. Ia kwopun nəha nəri kamhiai pen napw irə raməhiapw mɨne tepol kaməmri utə bred ikinan irə. Eks 26:31-33Nəkwan sə ro kəru irə, kɨməvi tukuahaɡ tɨnari irə, kani mə Kwopun ikinan anan. Eks 16:33, Eks 25:10-16, Eks 30:1-6, Nam 17:8-11, Dut 10:3-5Kwopun nəha, nɨfatə riti fwe ikɨn kɨno ia kol, kauvani nɨmwəkmwəki nari nɨpekɨn rapein amasan ia təkuren. Pokis riti fwe ikɨn kɨməveɡi nɨkarkaren me ia kol. Ia nəkwai pokis nəha tɨkinari riti kɨno ia kol nəveɡɨnien nəha kani mə mana rukuər irə. Rɨɡi nei nəha rɨno tihin mahatən pen Eron mə in pris, in mwi ia nəkwai pokis nəha. Kəruəterei mi kəru nəha kɨmərai pen loa me ten ia nirau irau mwi fwe ikɨn.
Eks 25:18-22Ia təkure pokis nəha nənɨmwi Jerupim kəru nəha ikɨn səməmi krouahatən pen mə Kumwesən raməmak fwe ikɨn. Tərəɡɨnrau krouvi atukw i rəuiui kwopun nəha Kumwesən rauvehi raka noien ərəha me səvəi nərmama ikɨn. Mətə təkwtəkwuni nəha nəpɨn riwən tɨ nɨniien narimnari me i mərai kwərhakwərha. Nam 18:2-6Nəpɨn hənəmri amasan pam narimnari me nəha, ia nəpɨn me pam pris me kamhəuvnimwə mamhəier ia kwopun ikinan, mamho wok səvənraha. Eks 16:2-34Mətə kwopun ikinan anan, pris asori anan in əpa rauvnimwə ikɨn. Mətə ko rɨpkevən mhə ia nəpɨn me. In rauvnimwə ia kwopun nəha nəpɨn kuatia ia nuk me. Nənə nəpɨn in rauvnimwə traməkeikei muvehi netə, mevən muvei pen m Kumwesən tɨ noien ərəha səvənhi mɨne noien ərəha səvəi nərmama həno mhəreirei. Hip 10:19Ia narimnari me nəha, Nənɨmwɨn Ikinan ramahatən mə suatuk tɨ nuvnimwəien ia kwopun ikinan anan rɨpkəsevər mhə ihi nəpɨn nimwə tapolen rɨnamərer ihi fwe kupwən. Hip 10:1-2In rəmwhen ia nənɨmwi nari riti sə ramahatən pen nəpɨn i samarə irə təkwtəkwuni. Nɨpwran mə narimnari me səməme pris me kamhəuvei pen m Kumwesən mɨne nərimɨru me səməme kamhousi əpune irəha kavi nɨtenraha tɨ noien ərəha həreirei nəmri atukwatukwien nətərɨɡien səvəi nərmama səməme kamhəuvehe tɨ nəfwakiien. 10  Lev 11:2,25, Lev 15:18, Nam 19:11-13Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə noien səvəi narimnari me nəha raməɡkiari a ia nəveɡɨnien mɨne nənɨmwien mɨne naikuasien me səpəmsəpə. Narimnari me nəha səvəi nɨpwrai iərmama a. Kɨnəmri narimnari me nəha mə tuharə mheste Kumwesən tro narimnari me pam həuvehe mhərməvi mwi.
Nɨte Iesu Kristo
11  Hip 3:1, 10:1Mətə təkwtəkwuni nəha Kristo ruvəuvehe raka. In pris asori anan sə rɨməpeki narimnari amasan me muvehe. In rɨməuvnimwə ia nimwə tapolen sə ramasan anan mwi məpi raka sə kupwən. Nimwə tapolen nəha rɨpko mhə nari riti sə nərmama həno ia rəɡɨnraha, nənə rɨpko mhə nari riti səvəi tɨprənə i sə Kumwesən rɨno. 12 Nəpɨn Kristo rɨməuvnimwə ia kwopun ikinan anan, in rɨno m kuatia a nəmwhen ko rɨpkuvnimwə mhə mwi, tɨ nəri nə mə in rɨpkuvehi mhə nɨte nəni mɨne nɨte kwəti kau muvnimwə, mətə in rɨməuvehi atukw a nɨten muvnimwə, mo suatuk tɨ nɨfi rakaien kɨtaha ia noien ərəha me səkɨtaha, nənə suatuk nəha trarə rerɨn. 13  Lev 16:3,14-16, Hip 10:4, Nam 19:9,17-19Kɨmiaha hiəukurən. Nɨte nəni mɨne nɨte kau mɨne nɨmwrakw ia kwəti kau kɨməuvani əmwesi ia nɨfatə, trɨni mɨnuə pris riti ruvi rərəɡi pen ia iərmama sə rɨməuvehe məmkemɨk ia nəmri Kumwesən, nənə ia noien nəha in ruvehe məmher mwi. 14  1Pit 1:18-19, 1Jon 1:7, Hip 6:1Mə ro nɨpərhienien i rəfo ia nɨte Kristo? In rukurən noien məpi raka. Ia nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn sə ramarə rerɨn, Kristo rɨməuvei pen atukw a in m Kumwesən rəmwhen ia nərimɨru nərəhaien riwən irə kousi əpune kuvei pen m Kumwesən. Nɨte Kristo traikuas ia rerɨmiaha tɨ noien emhə me mə kɨmiaha hiəukurən no tukwiniien nari m Kumwesən sə ramɨru.
15  1Tim 2:5, Hip 8:6Ro pen Kristo in iəmə sə ravi sɨmwɨn nərmama mɨne Kumwesən ia nəɡkiariien vi sə kɨnərihi tərini əknekɨn. In ravi sɨmwɨn irəha iamɨnha irə mə səməme Kumwesən raməkwein ia nirəha həukurən nuvehiien narimnari me nəha tuhəpkiwən mhə səməme Kumwesən ruvəni raka mə truvei pen m nərmama me səvənhi. Tɨ nəri nə mə Kristo rɨmamhə, ro pen nemhəien səvənhi rɨneivinari ia nirəha, tukəpwəh nərpwɨnien noien ərəha me səməme həno nəpɨn nəɡkiariien kɨməkupwən kərihi tərini əknekɨn fwe kupwən rauiui ihi irəha.
16 Kɨmiaha hiəukurən. Trɨni mɨnuə iərmama riti rərihi tərini əknekɨn nəɡkiariien riti mə tukəfuai nautə me səvənhi nəpɨn tremhə irə, iərmama nəha traməkeikei mukupwən memhə kurirə irə ko nəɡkiariien sə rɨnərihi tərini əknekɨn. 17 Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəɡkiariien sə ro iamɨnhi ro nəri auər a irə nəpɨn iərmama nəha ramɨru ihi. 18 Rəmwhen a mwi nəɡkiariien sə Kumwesən rɨməkupwən mərihi tərini əknekɨn ruvehe mo nəɡkiariien riti tukaməkeikei ko, mətə mə netə rɨpkaiu mhə nəɡkiariien nəha ro nəri auər a irə. 19  Eks 24:3, 6-8, Lev 14:4,6Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəpɨn Moses rɨni irapw pam raka nəɡkiariien me səvəi Loa m nərmama, nənə kurirə irə in ruvehi nɨmwheri sipsip sə kɨno rəruerəv mɨne rɨɡi nei nəha hisop, meitesi pen ia nɨte kwəti kau mɨne nɨte nəni sə rɨnərapi ia nui, nənə mɨvi rərəɡi pen netə ia nəkukuə səvəi Loa mɨne ia nərmama me pam, 20  Eks 24:8nənə mɨni pen tɨ nirəha mə, “In i netə trərihi tərini əknekɨn nəɡkiariien i Kumwesən rɨməni pehe tukumiaha i mə tiho.” 21  Lev 8:15,19Ia noien a mwi nəha Moses ruvi rərəɡi pen netə ia nimwə tapolen mɨne narimnari me pam ikɨn səvəi nəfwakiien. 22  Lev 17:11, Efes 1:7Nɨpərhienien i, ia noien səvəi Loa nəha, ipaka nari m nari me pam netə rəpərhi irəha həuvehe mhəmher. Nənə trɨni mɨnuə netə rəpwəh naiuien, Kumwesən ko rɨpkenouenou mhə noien ərəha me.
23  Hip 8:5, 10:1Ro pen netə raiu tɨ nəpərhiien narimnari me nəha həuvehe mhəmher. Mətə nimwə tapolen nəha mɨne narimnari me səvənhi irəha həuvnhi a narimnari me fwe ia neiai. Mətə narimnari me səvəi nəfwakiien fwe ia neiai, nɨte nərimɨru riti rɨpkəmwhen mhə tɨ nəpərhiien irəha həuvehe mhəmher. Tukaməkeikei kuvehi netə riti sə ramasan məpi raka. 24  1Jon 2:1Kristo rɨpkuvnimwə mhə ia nimwə tapolen ia tɨprənə i sə nərmama həno ia rəɡɨnraha mhəuvnhi a nimwə tapolen pərhien irə, mətə Kristo ruvnimwə atukwatukw ia neiai, nənə təkwtəkwuni nəha in ramərer ia nəmri Kumwesən maməɡkiari tukwini səkɨtaha. 25 Pris asori anan səvəi nəkur Isrel rauvnimwə ia kwopun ikinan anan ia nuk me pam mauvehi nɨte nərimɨru me, mətə Iesu rɨpko mhə iamɨnha irə. In ruvnimwə m kuatia a muvei pen nɨmɨruien səvənhi m Kumwesən. 26 Ko rauvnimwə nəpɨn me nɨpwran mə in trauvehi nəmisəien ia nei kamarkuaui ia nəpɨn me fwe kɨnəmri vi a tɨprənə muvehe meste pehe təkwtəkwuni. Mətə təkwtəkwuni nəha, trɨpko mhə tui tɨprənə i ro sampam, in rier pehe m kuatia a muvei pen nɨmɨruien səvənhi tɨ nuvehi rakaien noien ərəha, nənə ko rɨpkuvei pen mhə mwi ia nəpɨn riti. 27  Fil 3:20, Hip 10:10, 1Pit 2:24Kumwesən rɨnəmri raka mə nərmama me pam tuhaməkeikei mhemhə m kuatia a, nənə kurirə irə in trəkiri irəha tɨ noien me səvənraha. 28 Ia noien a mwi nəha, Kristo rɨməuvei pen nɨmɨruien səvənhi m kuatia a tɨ nuvehi rakaien noien ərəha səvəi nərmama həpɨk. Nənə in trier pehe mwi ia nuveheien sə ro kəru irə, rɨpko mhə tɨ nuvehi rakaien noien ərəha, mətə in truvehe mwi tɨ nuvehi mɨruien nərmama səməme hameitenhi in.

9:1: Eks 26:1-30

9:2: Eks 25:23-40

9:3: Eks 26:31-33

9:4: Eks 16:33, Eks 25:10-16, Eks 30:1-6, Nam 17:8-11, Dut 10:3-5

9:5: Eks 25:18-22

9:6: Nam 18:2-6

9:7: Eks 16:2-34

9:8: Hip 10:19

9:9: Hip 10:1-2

9:10: Lev 11:2,25, Lev 15:18, Nam 19:11-13

9:11: Hip 3:1, 10:1

9:13: Lev 16:3,14-16, Hip 10:4, Nam 19:9,17-19

9:14: 1Pit 1:18-19, 1Jon 1:7, Hip 6:1

9:15: 1Tim 2:5, Hip 8:6

9:19: Eks 24:3, 6-8, Lev 14:4,6

9:20: Eks 24:8

9:21: Lev 8:15,19

9:22: Lev 17:11, Efes 1:7

9:23: Hip 8:5, 10:1

9:24: 1Jon 2:1

9:27: Fil 3:20, Hip 10:10, 1Pit 2:24