3
Iesu romasan rəɡi iərmama riti
Iesu revən muvnimwə mwi ia nimwəfwaki səvəi nəkur Isrel. Iərmama riti ia nəkwai nimwəfwaki nəha rəɡɨn rərfe ko rɨpkuvi atukw mhə i. Nəmə asori me kamhətə Iesu mə trəfo irə mɨne. Trɨni mɨnuə romasan iərmama nəha ia Sapat, tuhəni ərəha in tukwe. Iesu rɨni pen tɨ iərmama sə rəɡɨn rərfe mə, “Ərer ia kurkwai nərmama.”
Luk 14:3Nənə Iesu rəres pen irəha i mə, “Ratukwatukw ia Loa səkɨtaha mə ia Sapat tuko noien amasan uə tuko noien ərəha? Ratukwatukw mwi mə tukuvehimɨru iərmama uə tukousi əpune?” Iesu rəres pen irəha i, mətə həpwəh nəɡkiariien.
Jon 11:33In rəti ərari mamətə irəha. Niemaha rəpi. Rerɨn rəpou tɨ nəri nə mə kənkapwənraha rɨskai. Nənə in rɨni pen tɨ iərmama sə rəɡɨn rərfe mə, “Tiko muvi atukw rəɡɨm.” Iərmama nəha ruvi atukw rəɡɨn. Rəɡɨn ruvehe mamasan mwi. Mat 22:15-16Nənə Farisi me həier irapw, mhəuvən akwauakw tɨ nərmama me səvəi Kiɡ Herot. Irəha housəsɨmwɨn irəha me mhəni ərəha Iesu, mamhətui suatuk mə tuhousi əpune in.
Nərmama həpɨk kamhəkurirə ia Iesu
Iesu rier irəha nərmama me səvənhi, mevən fwe ia nui asori Kalili. Nəkur Kalili həpɨk həkurirə i. Mat 4:25Nərmama həpɨk mwi nəha ikɨn nəpɨn həreɡi narimnari me nəha Iesu ramo həuvehe mhətoni in. Nepwɨn həuku pen ia tənə Jutia mɨne Jerusalem, nepwɨn həuku pen ia tənə Itumia, nepwɨn həuku pen ia nui arɨs Joten pen, nepwɨn mwi həuku pen ia kwopun me nəha ipaka tɨ taon mi nəha Taea mɨne Saeton. Mak 4:1, Luk 5:1-3Tɨ nəri nə mə nərmama me nəha həpɨk anan, Iesu rɨni pen tɨ nərmama me səvənhi mɨnuə tuhəpnəpenə ia nɨtətə ouihi riti pwəh in rəkure irə kamo nərmama həsɨɡəsɨɡi in. 10  Mat 14:36In rɨni iamɨnhi irə mɨne tɨ nəri nə mə in rɨnomasan raka nərmama həpɨk mo pen səməme kamhemhə kamhəuvehe ipaka tukwe mə tuhərapi in. 11  Luk 4:41Nənə ia nəpɨn me, nəpɨn nənɨmwɨn ərəha me səməme kamharə ia nərmama kamhətoni in, kamhənɨmwi nukurhunraha ia nənimen, mamhəkwein asori, mamhəni mə, “Ik Tɨni Kumwesən.” 12  Mak 1:34Mətə Iesu ranise pen əknekɨn tɨ nirəha i mə tuhəpwəh nəkwein əpwəmwɨsien nəɡhɨn iamɨnhi kamo nərmama həreɡi həukurən in.
Aposol me səvəi Iesu Kristo
13 Iesu rutə ia təkuər riti, məkwein nərmama me səvənhi səməme in rokeikei mə irəha tuhəuvehe tukwe, nənə irəha həuvehe. 14 In rərpwi rəɡɨn ia nirəha pam twelef, mɨseɡi pen nəɡhɨnraha mə aposol me.a“Aposol” Nɨpwrai nəɡkiariien nəha in i mə, “Iərmama sə kamərhi.” Irəha tuhamarə pəri irəha Iesu. In trərhi pen irəha həuvən mhəvisau irapw nəɡkiariien amasan. 15 In truvei pen nasoriien mɨnraha. Ia nasoriien nəha irəha tuhəkoui irapw nəremhə me ia nərmama. 16  Jon 1:42Nəɡhi aposol me nəha ro iamɨnhi irə: Saemon (iəmə Iesu rɨseɡi pen nəɡhɨn sə vi mə Pita). 17  Luk 9:54Nənə Jemes mɨne piəvni nəɡhɨn nə Jon (irau tɨni Sepeti mi. Iesu rɨseɡi pen nəɡhɨnrau sə vi mə Poanejes. Nɨpwrai nəɡkiariien nəha in nə mə tɨni karuəruə mi). 18 Nənə Antru, mɨne Filip, mɨne Patolomiu, mɨne Matiu, mɨne Tomas, mɨne Jemes tɨni Alfeas, mɨne Tateas, mɨne Saemon (iəmə sə kupwən rakurirə nəmə me nəha kamhəmwur mə tuhəkoui irapw nəkur Rom).bNəmə me nəha səməme kamhəmwur mə tuhəkoui irapw nəkur Rom rerɨnraha rɨpkaɡien mhə mə nəkur Rom kamhərɨmənu ia nəkur Isrel. Ro pen kamharuaɡən, mamhousi nəkur Rom tukwe. 19 Nənə Jutas Iskariot (iəmə sə ruvehi pen Iesu ia rəɡi nərmama səməme kamhəmwəki in).
Nahatən me səvəi Loa həni ərəha Iesu
20 Kurirə irə Iesu revən muvnimwə ia nimwə riti. Nərmama me həuvehe mwi tukwe. Irəha həpɨk. Ro pen Iesu mɨne nərmama me səvənhi nəpɨn səvənraha riwən tɨ nəniien nari. 21  Jon 10:20Nəpɨn nəkur imwəni me həreɡi nəfe Iesu ramo, həuvən mə tuhəuvehi raka in, mhəni mə, “In ramarməri.”
22  Mat 9:34, 10:25Ia nəpɨn nəha nahatən me nepwɨn səvəi Loa həuku pen fwe ia Jerusalem, mhəni ərəha Iesu, mhəni mə, “Pielsepul ramarə ia iəmə nəha. Iəmə nəha raməkoui irapw nəremhə me ia nɨskaiien səvəi iəremhə sə in rasori ia nəremhə me.”
23 Irəha həni ərəha Iesu iamɨnhi irə ro pen Iesu rəkwein pen irəha həuvehe. Rəɡkiari mɨnraha, mɨni nusipekɨnien riti tɨ nirəha i mə, “Rəfo irə? Ko Setan rəkoui irapw nəremhə me səvənhi ia nərmama uə rekəm?cNəɡkiariien səvəi nəkur Kris kupwən rɨni mə, “Rəfo, ko Setan rəkoui irapw Setan?” 24 Trɨni mɨnuə ieni riti ruai narəien səvənhi ro kəru irə, nərmama me səvənhi kamhousi irəha me, nɨtətə sə ieni nəha ramərɨmənu irə ko rɨpkərer əpwəmwɨs mhə. 25 Trɨni mɨnuə nərmama səməme kamharə ia nəkwai nimwə riti həuai narəien səvənraha ro kəru irə, kamhousi irəha me, irəha ko həpkarə amasan mhə. 26 Nənə trɨni mɨnuə Setan ruai narəien səvənhi ro kəru irə, raməkoui irapw nəremhə me səvənhi ia nərmama, noien səvəi Setan ko rɨpkərer əpwəmwɨs mhə. Trəsas miwən. 27 Iərmama riti riwən ko revən ia nəkwai nimwə səvəi iəmə skai riti, makres narimnari me səvənhi. In traməkeikei mukupwən məkwtəmhiri iəmə skai nəha, mərihi rəɡɨn mi mɨne nɨsun mi. Kurirə irə in rukurən nevənien makres narimnari me fwe ia nəkwai nimwə səvənhi.
28 Iakani nɨpərhienien tukumiaha i. Kumwesən rukurən nenouenouien nərəhaien me pam səməme nɨpwnəti nərmama me tuho uə tuhəni irə, məpwəh nərpwɨnien. 29 Mətə iərmama sə trɨni ərəha Nənɨmwɨn Ikinan, Kumwesən trɨpkenouenou mhə nərəhaien səvənhi ia nəpɨn riti. Nərpwɨnien səvənhi trarə rerɨn.”
30 Iesu rɨni nəɡkiariien nəha tɨ nəri nə mə nahatən me səvəi Loa haməni mə, “Nənɨmwɨn ərəha ramarə irə.”
31  Mak 6:3, Jon 2:12, Wok Me 1:14Ia nəpɨn nəha piəvi Iesu me mɨne mama səvənhi həuvehe mamhərer fwe iruə, mhərhi pen nəɡkiariien tɨ Iesu mə truvehe. 32 Nərmama həpɨk kamhəkure kurkurau ia Iesu. Irəha həni pen tukwe in mə, “Ətə ro! Səim fwe mama mɨne piam me kamhərer fwe iruə mamhəres ik.”
33 Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Sin nəha səiou mama? Nɨsɨmə nəha piak me?” 34 In rəti ərari mamətə səməme kamhəkure kurkurau i, mɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha i səiou mama me. Kɨmiaha i piak me. 35 Nərmama səməme kamho nəkwai Kumwesən, irəha həmwhen ia mama me mɨne piak me səiou.”

3:4: Luk 14:3

3:5: Jon 11:33

3:6: Mat 22:15-16

3:8: Mat 4:25

3:9: Mak 4:1, Luk 5:1-3

3:10: Mat 14:36

3:11: Luk 4:41

3:12: Mak 1:34

a3:14: “Aposol” Nɨpwrai nəɡkiariien nəha in i mə, “Iərmama sə kamərhi.”

3:16: Jon 1:42

3:17: Luk 9:54

b3:18: Nəmə me nəha səməme kamhəmwur mə tuhəkoui irapw nəkur Rom rerɨnraha rɨpkaɡien mhə mə nəkur Rom kamhərɨmənu ia nəkur Isrel. Ro pen kamharuaɡən, mamhousi nəkur Rom tukwe.

3:21: Jon 10:20

3:22: Mat 9:34, 10:25

c3:23: Nəɡkiariien səvəi nəkur Kris kupwən rɨni mə, “Rəfo, ko Setan rəkoui irapw Setan?”

3:31: Mak 6:3, Jon 2:12, Wok Me 1:14