9
Iesu rərhi pen nərmama səvənhi twelef mə tuhəuvən mhəvisau
Iesu rəkwein nərmama səvənhi twelef həuvehe mhousəsɨmwɨn irəha me. Nənə in ruvei pen nɨskaiien mɨnraha. Ia nɨskaiien nəha irəha həukurən nɨfi rakaien nemhəien me ia nərmama. Nənə in ruvei pen mwi nasoriien mɨnraha. Ia nasoriien nəha irəha həukurən nəkoui irapwien nəremhə me pam. Nəpɨn Iesu ruvei pen pam, rərhi pen irəha mə tuhəuvən mhəvisau irapw nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə, nənə mho nərmama səməme kamhemhə həuvehe mhəsanɨn. In rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha tihəpwəh nuvehiien narimnari me səvəi suatuk səkɨmiaha rəmwhen ia kaskɨn, uə tənərɨpw, uə nəveɡɨnien, uə mane. Kɨmiaha tiharkahu ia karkahu kuatia a. Luk 10:4-11Nəpɨn tihəuvən ia kwopun riti, nənə mhəuvnimwə ia nimwə riti, nimwə nə in nə tiharə irə meste hiəier ia kwopun nəha. Luk 10:11Trɨni mɨnuə hiəuvən ia taon riti, mətə nərmama me ikɨn həpkəsevər mhə ia rerɨnraha tukumiaha, nəpɨn hiəier ia taon səvənraha, tihounouini raka nɨməkwrur ia nɨsumiaha tɨ nahatən penien mə irəha həno noien ərəha.” Nənə nərmama me twelef səvəi Iesu həier, mhəuvən ia rukwənu me, mamhəvisau irapw nəɡkiariien amasan, mamho nərmama səməme kamhemhə ia kwopun me pam həuvehe mhəsanɨn.
Herot raməɡkiari ia Iesu
Mat 16:14, Mak 8:28, Luk 9:19Herot, iəmə Rom sə ramərɨmənu ia tənə Kalili, rɨreɡi narimnari me nəha Iesu ramo. Ia nəpɨn nəha nətərɨɡien səvənhi rəvsausɨni tɨ nəri nə mə nərmama me nepwɨn kamhəni mə Jon Paptaes rɨnətui mwi ia nemhəien səvənhi. Nənə nərmama me nepwɨn kamhəni mə Profet Elaeja ruvəier pehe mwi. Nənə nərmama me nepwɨn mwi kamhəni mə profet kupwən riti rɨnətui mwi ia nemhəien səvənhi. Luk 23:8Nənə Herot rɨni mə, “Jon iakɨnərai raka kənkapwə. Mətə sin mwi iərmama i iakamreɡi nəvisauien irə?” Ro iamɨnhi raməmwur mə trətə Iesu.
Iesu rəkwməni nərmama me həpɨk kəvsini nərman me əpa irəha pam faef-taosen
10 Nəpɨn aposol me hərərɨɡ mhəuvehe mwi tɨ Iesu, həni pen tukwe in narimnari me pam səməme həno. Nənə in riri raka əpa irəha, mharaka ia nərmama mhəuvən ia taon riti nəɡhɨn nə Petsaeta. 11 Nəpɨn nərmama me həreɡi mə Iesu ramevən fwe ikɨn, kamhəkurirə pen in. Nəpɨn Iesu rətoni irəha, rerɨn raɡien. In rəkwein irəha həuvehe, nənə rəɡkiari mɨnraha ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə, mo səməme nemhəien ramarə ia nirəha həuvehe mhəsanɨn.
12 Rɨnaməruarəv meri na trivə. Nərmama səvənhi twelef həuvehe, mhəni pen tukwe in mə, “Ramasan mə tikərhi pen nərmama me i həuvən ia rukwənu me mɨne nəmhien me kwərha ipaka pwəh hətui kwopun me səvəi napriien mɨne nəveɡɨnien tɨ nəri nə mə kwopun i narimnari me həiwən ikɨn.”
13 Mətə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha nə tihəuvei pen nəveɡɨnien mɨnraha.”
Mɨreɡi həni mə, “Kɨmaha iahəuvehi a bred krirum mɨne nəmu kəru. Rəfo? Ikokeikei mə kɨmaha tahəuvən mhəuvehi nəmri nəveɡɨnien sənəi nərmama me pam i?” 14 (Irəha həni iamɨnhi tɨ nəri nə mə nəpɨn həvsini a nərman me ia nirəha mətə ipaka faef-taosen.)
Nənə Iesu rɨni pen tɨ səvənhi nərmama me i mə, “Kɨmiaha tihəuvən mho irəha həuai irəha me mhəkure əpəməpə me fifti ia təmwen kuatia.” 15 Nənə irəha həuvən mho nərmama me həkure rəmwhen Iesu rɨməni. 16 Nənə Iesu ruvehi bred me nəha krirum mɨne nəmu i kəru, məkwətə ia nɨmaɡouaɡou, məfwaki mɨni vivi Kumwesən tukwe, məkwsen, mauvei pen m səvənhi nərmama me mə irəha tuhəpeki pen m nərmama me. 17 Nərmama me pam hani nari tɨpwɨnraha rəsisi. Nənə nərmama me səvəi Iesu həvai pen nɨpərpəri nəveɡɨnien me nəha sə hənani mhəpwəh rukuər ia tənərɨpw irəha pam twelef.
Pita rɨni irapw mə Iesu in Kristo
18 Nəpɨn riti Iesu in əpa raməfwaki irəha səvənhi me nərmama. Nənə rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nərmama kamhəni iou mə iou sin?”
19  Luk 9:7-8Mɨreɡi həni mə, “Nərmama nepwɨn kamhəni ik mə Jon Paptaes. Mətə nepwɨn kamhəni ik mə Profet Elaeja. Nepwɨn mwi kamhəni ik mə profet kupwən riti sə rɨnətui mwi ia nemhəien səvənhi.”
20  Jon 6:68-69Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Mətə kɨmiaha hiaməni mə iou sin?”
Mɨreɡi Pita rɨni mə, “Ik Kristo sə Kumwesən rɨməni mə trərhi pehe ik ikuvehe.”
21 Nənə Iesu rɨnise pen əknekɨn tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha tihəpwəh nɨniien nəɡkiariien i tɨ iərmama riti.” 22  Luk 9:44, Luk 18:32-33Nənə in rɨrɨpɨn nəɡkiariien səvənhi mɨni mə, “Iou Iəməti Iərmama takaməkeikei mɨreɡi nəmisəien me rɨpɨk. Nəmə asori me mɨne pris asori me mɨne nahatən me səvəi Loa tuhəuvei pehe təkutanraha miou. Tukousi əpune iou, nənə nəpɨn sə ro kahar irə iakətui mwi.”
Iərmama sə trukurirə Iesu traməkeikei məvrani nei kamarkuaui
23  Mat 10:38, Luk 14:27Nənə Iesu rɨni pen tɨ nərmama me pam mə, “Iərmama sə rokeikei mə truvehe mo iərmama riti səiou traməkeikei məpwəh nətərɨɡien səvənhi, muvehi utə nei kamarkuaui səvənhi ia nəpɨn me, məvrani mukurirə iou. 24  Mat 10:39, Luk 17:33, Jon 12:25Iərmama sə rokeikei mə trəkwtəmhiri nɨmɨruien səvənhi trarfai irə. Mətə iərmama sə traraka ia nɨmɨruien səvənhi tukw iou truvehi nɨmɨruien rerɨn. 25 Trɨni mɨnuə iərmama riti rɨpeki pam narimnari me ia tɨprənə i mo səvənhi i, nənə kurirə ikɨn remhə, mətə rɨpkuvehi mhə nɨmɨruien rerɨn, noien nəha trəfasitu irə? 26  Mat 10:33, Luk 12:9, 2Tim 2:12Iərmama sə traurɨs ia nəmri nərmama tɨ nɨniien mə in iərmama riti səiou, maurɨs mwi tɨ nəvisauien nəɡkiariien me səiou mɨnraha, Iou mwi Iəməti Iərmama, ia nəpɨn nəha takuvehe ia nɨskaiien səiou mɨne ia nɨskaiien səvəi tata səiou mɨne naɡelo ikinan me, takaurɨs tɨ nɨniien mə iərmama nəha in iərmama riti səiou. 27 Mətə iakani nɨpərhienien tukumiaha i nərmama nepwɨn kamhərer ia kwopun i tuhəpkemhə mhə meste tuhətoni nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə rier pehe.”
Nɨpwrai Iesu ruvehe mopə
28 Nəpɨn Iesu rɨni pam nəɡkiariien me nəha, ipaka nəpɨn eit ruvehe mukurau, nənə in riri Pita mɨne Jemes mɨne Jon mutə parei ia təkuər riti mə trəfwaki. 29 Nəpɨn raməfwaki, nənimen ruvehe mopə. Tɨnari səvənhi ruvehe məpsan mamser. 30 Təkwtəkwuni a iərmama kəru krauəɡkiari irəhar min. Irau nə Moses mɨne Profet Elaeja. 31  Luk 9:22, 13:33Krouier pehe ia nukuraanien asori, rauni narimnari me ia nɨkaren səvəi nemhəien səvənhi sə trɨpko mhə tui in revən mo sampam irə fwe ia Jerusalem. 32  Jon 1:14, 2Pit 1:16-18Ia nəpɨn nəha Pita mɨne James mɨne Jon haremhə napriien. Mətə nəpɨn harətui, harətoni nɨpwrai Iesu ramser iərmama kəru nəha krouərer irəhar min. 33 Nənə nəpɨn irau krɨnouəpwəh Iesu rauevən, Pita rɨni pen tukwe in mə, “Iərɨmənu. Ramasan mə kɨmrahar iaharuvehe i. Pwəh kɨmrahar iaharo tənimwə kahar, riti səim, riti səvəi Moses, riti səvəi Profet Elaeja.” (Mətə Pita raməɡkiari əpnapen, mɨpkukurən amasan mhə nəfe rani.)
34 Nəpɨn in raməɡkiari ihi, nəpuə riti rɨnauvehe mɨnamousəman irəhar. Irəhar harətoni mə nəpuə nəha truveɡi irəhar. Harətoni harhekɨr. 35  Luk 3:22Nənə reri Kumwesən ruku pen ia nəpuə nəha, mɨni mə, “In nəha nərɨk sə iakuvərfi raka in. Kɨmiaha tihətərɨɡ in.” 36 Nəpɨn Kumwesən rəɡkiari pam, harəti pen mharətoni Iesu əpa ramərer. Kurirə ia nəpɨn nəha irəhar harəpnapen, mharəpwəh nɨniien tɨ iərmama riti nəfe harənətoni.
Iesu rəkoui irapw nənɨmwɨn ərəha ia iəkunouihi riti
37 Kɨni rakwakwi irə, nəpɨn irəha həneiwaiu raka ia təkuər nəha, nərmama həpɨk həuvehe tɨ Iesu. 38 Nənə iərmama riti sə ramərer ia reri nərmama me nəha rəkwein əpwəmwɨs, mɨni mə, “Iahatən. Iakase ik. Tiko muvehe mətə ro nərɨk. In kwənkwan kuatia. 39 Ia nəpɨn me nənɨmwɨn ərəha riti raməkwtəmhiri in, mamo in ramərkərinari mamasək əpwəmwɨs, mamərkərekər, nɨsəkwan ramaiu. Nənɨmwɨn ərəha nəha ro pɨk nəmisəien min, ko rɨpkaraka akwauakw mhə irə. 40 Iakɨnəres raka səim nərmama me mə irəha tuhəkoui irapw i, mətə ko həpko mhə.”
41 Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Kɨmiaha nəkur ipwet mɨne nahatətəien səkɨmiaha riwən. Noien səkɨmiaha rikou. Tsarə kɨtaha miou meste nəfe nəpɨn? Tɨneisən mɨne iakapwɨs kɨmiaha? Tiko miri nərɨm muvehe i.”
42 Nəpɨn iəkunouihi nəha ramavən ihi mauvehe, iəremhə ruvehi in mouini irapw ia tɨprənə, mamo in ramərkərekər. Mətə Iesu rɨnise pen tɨ nənɨmwɨn ərəha, mo iəmə ouihi nəha ruvehe məsanɨn. Nəpɨn rɨnəsanɨn raka Iesu ruvehi in muvei pen m səvənhi tata. 43 Nənə nərmama pam səməme hətoni nəri asori nəha Iesu rɨno ia nɨskaiien səvəi Kumwesən nənimenraha rier.
Mətə nəpɨn irəha pam kamhərkəri ihi nari ia narimnari me nəha in ramo, Iesu rɨni pen tɨ səvənhi nərmama me i mə, 44  Luk 9:22“Pwəh nəɡkiariien me i həuvnimwə amasan ia nəkwəreɡɨmiaha. Trɨpko mhə tui kuvei pen iou, Iəməti Iərmama, ia rəɡi nərmama.” 45  Luk 18:34Mətə irəha həreɡi nəɡkiariien i həreirei nɨpwran. Kumwesən rərkwafə i mə ko irəha həpkətoni mhə. Nənə həhekɨr tɨ nəresien Iesu mə nəfe nɨpwrai nəɡkiariien i.
Nərmama səvəi Iesu tuhaməkeikei mhəuvehi irapw irəha
46  Luk 22:24Ia nəpɨn nəha nərmama me səvəi Iesu hənaməvisə mɨnraha me mə sin ia nirəha in rasori. 47 Mətə Iesu rukurən nətərɨɡien səvənraha. Ro pen in ruvehi iəkunouihi riti, mərpwi ia nɨkaren, 48  Mat 10:40nənə mɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iərmama sə trəsevər ia rerɨn tɨ iəkunouihi i ia nəɡhɨk, raməsevər mwi ia rerɨn tukw iou. Iərmama sə raməsevər ia rerɨn tukwe iou rəmwhen mə raməsevər mwi ia rerɨn tɨ Kumwesən sə rɨnərhi pehe iou iakuvehe. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iərmama sə truvehi irapw in ia kɨmiaha in nə iərmama sə rasori ia kɨmiaha.”
49 Mɨreɡi Jon rɨni mə, “Iahatən, kɨmaha iahətoni iərmama riti raməkoui irapw nəremhə me ia nəɡhɨm. Iahaməmwur mə tahənise in tɨ nəri nə mə rɨpko mhə in kɨmaha riti.”
50  Mat 12:30, Luk 11:23Mətə Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Kɨmiaha tihəpwəh nɨniseien in. Iərmama sə rɨpkɨni ərəha mhə kɨmiaha in kɨmiaha riti.”
Nəkur Sameria həpwəh nokeikeiien Iesu mə truvehe imwənraha
51  Mak 10:32Rɨnauvehe ipaka tɨ nəpɨn nəha Kumwesən truvehi Iesu mutə mevən ia neiai. Iesu nətərɨɡien səvənhi ruvehe mɨskai mə traməkeikei mevən fwe Jerusalem. 52 Nənə in rərhi pen nərmama nepwɨn mə tuhəkupwən irə. Irəha həuvən mhəier pen ia rukwənu riti səvəi nəkur Sameria mə tuhəpnəpenə ia narimnari me kurirə Iesu ruvehe. 53  Jon 4:9Mətə nərmama ia kwopun nəha həpkəseni mhə Iesu mə truvehe imwənraha tɨ nəri nə mə irəha həuvəukurən raka nətərɨɡien səvənhi rɨskai mə traməkeikei mevən fwe Jerusalem. 54  2Kinɡ 1:9-16Nəpɨn iərmama mi kəru səvənhi mi Jemes mɨne Jon krouətə noien nəha, krouni mə, “Iərɨmənu. Ikokeikei mə kɨmrau trouəkwein napw pwəh ruku pen fwe ia neiai meiwaiu pehe mahi əmwesi irəha?”aNəkur Isrel mɨne nəkur Sameria həmwəki irəha me. Əvsini mwi Jon 4:9. 55 Mətə Iesu ruvsini in mɨnise pen əknekɨn tɨ nirau i. 56 Nənə irəha həuvən mwi ia rukwənu əpə riti.
Nərmama nepwɨn hokeikei mə tuhəkurirə Iesu
57 Nəpɨn riti Iesu mɨne nərmama me səvənhi kamhesi pen suatuk mamhəuvən. Nənə iərmama riti rɨni pen tukwe in mə, “Takukurirə ik kwopun pəku tikevən ikɨn.”
58 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Kuri əprmɨn me səvənraha nɨpəɡ rarə. Menu me ia nɨmaɡouaɡou təpwaɡenraha rarə. Mətə iou, Iəməti Iərmama, kwopun səiou riwən mə takapri ikɨn.”
59 Nənə Iesu rɨni pen tɨ iərmama riti mwi mə, “Kurirə iou.”
Mətə iərmama nəha rɨni mə, “Iərɨmənu. Takukurirə ik, mətə pwəh iakukupwən mevən mɨnɨmwi raka səiou tata.”
60 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Nərmama səməme həpkukurirə mhə iou rəmwhen mə həuvamhə raka. Pwəh irəha hənɨmwi nərmama me səvənraha səməme həuvamhə. Mətə ik tiko muvehe, mevən məvisau irapw nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.”
61  1Kinɡ 19:20Nənə iərmama riti mwi rɨni mə, “Iərɨmənu. Takukurirə ik, mətə pwəh iakevən məsəkɨr raka m nəkur imwak me.”
62 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Trɨni mɨnuə iərmama rauvehi kəkur i kau ravi, mɨnamostat mɨnamərar, maməti kurirə, rɨpko mhə in iəmə amasan riti sə truvehi wok ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.”

9:4: Luk 10:4-11

9:5: Luk 10:11

9:7: Mat 16:14, Mak 8:28, Luk 9:19

9:9: Luk 23:8

9:19: Luk 9:7-8

9:20: Jon 6:68-69

9:22: Luk 9:44, Luk 18:32-33

9:23: Mat 10:38, Luk 14:27

9:24: Mat 10:39, Luk 17:33, Jon 12:25

9:26: Mat 10:33, Luk 12:9, 2Tim 2:12

9:31: Luk 9:22, 13:33

9:32: Jon 1:14, 2Pit 1:16-18

9:35: Luk 3:22

9:44: Luk 9:22

9:45: Luk 18:34

9:46: Luk 22:24

9:48: Mat 10:40

9:50: Mat 12:30, Luk 11:23

9:51: Mak 10:32

9:53: Jon 4:9

9:54: 2Kinɡ 1:9-16

a9:54: Nəkur Isrel mɨne nəkur Sameria həmwəki irəha me. Əvsini mwi Jon 4:9.

9:61: 1Kinɡ 19:20