13
Nərmama me pam tuhaməkeikei mhəpwəh noien ərəha me səvənraha
Ia nəpɨn a mwi nəha, nərmama nepwɨn həuvehe mhəvisau pen m Iesu mə Paelat rɨnousi əpune nəmə Kalili me nepwɨn nəpɨn irəha kamhəvi nɨte nərimɨru me ia nɨfatə səvəi Kumwesən. Jon 9:2Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha hiaməfətərɨɡ ia nəmə Kalili me nəha? Irəha hərəha anan mhəpi raka nəmə Kalili me nepwɨn tɨ nəri nə mə irəha hemhə iamɨnha irə? Sam 7:12Rekəm! Mətə iakani pehe tukumiaha i kɨmiaha tihaməkeikei mhəpwəh noien ərəha me səkɨmiaha. Mə hiəpwəh noien, kɨmiaha pam tihemhə rəmwhen ia nirəha. Uə kɨmiaha hiaməfətərɨɡ ia nərmama me nəha eitin nimwə riti rəpwəmwɨs mutə rɨmwei, məkure tərini irəha, hemhə? Irəha hərəha anan mhəpi raka irəha me nepwɨn səməme kamharə fwe Jerusalem? Rekəm! Mətə iakani pehe tukumiaha i kɨmiaha tihaməkeikei mhəpwəh noien ərəha me səkɨmiaha. Mə hiəpwəh noien, kɨmiaha pam tihemhə rəmwhen ia nirəha.”
Iesu rusipekɨn ia niemɨs riti rɨpkukuə mhə
Mat 21:19Nənə Iesu rɨni nusipekɨnien riti tɨ nirəha i mə, “Iərmama riti rəpwei niemɨs riti ia nəmhien səvənhi. Nənə ia nəpɨn riti ruvehe mamətui nukwan, mətə rɨpkətə mhə riti. Luk 3:9Ro pen rɨni pen tɨ iərmama sə raməmhu səvənhi mə, ‘Ətə ro. Nuk kahar nəha təkwtəkwuni iakuvehe mamətui kwənkwai niemɨs i, mətə iapkətə mhə riti. Ərai əmwesi! Ramərer auər a ia tɨprənə i.’
2Tes 3:9,15Mɨreɡi iərmama sə raməmhu səvənhi rɨni mə, ‘Iəmə asori. Əpwəh rərer nuk riti mwi. Pwəh iakeri nukunen mukuraukurau, nənə mərki pen nɨmwinahak sə trasitu irə mutə amasan. Trɨni mɨnuə rərer nuk riti mwi mukuə, ramasan. Mətə mə rɨpkukuə mhə, ikukurən nərai əmwesiien.’ ”
Iesu ro pran riti təkutan rikou ruvehe məsanɨn ia Sapat
10 Nəpɨn riti ia Sapat Iesu ramahatən nərmama ia nəkwai nimwəfwaki səvəi nəkur Isrel. 11 Pran riti nəha ikɨn nənɨmwɨn ərəha rɨnarə raka irə ia nuk eitin mamo təkutan rikou. Prən nəha rəmakəmak a, ko rɨpkərer atukwatukw mhə. 12 Nəpɨn Iesu rətoni, rəkwein pen prən nəha, mɨni pen tukwe in mə, “Prən i. Takɨfi raka nemhəien səim ia niram.” 13 Nənə Iesu rəmri pen rəɡɨn mi irə, nənə təkwtəkwuni a təkutai prən nəha ruvehe matukwatukw. Nənə in rəɡnəɡɨni Kumwesən.
14  Eks 20:9-10, Dut 5:13-14, Luk 6:7, Jon 5:16Mətə iəmə asori səvəi nimwəfwaki niemaha rəpi tɨ nəri nə mə Iesu romasan prən nəha ia Sapat. In rɨni pen tɨ nərmama i mə, “Nəpɨn sikis nəha ratukwatukw mə tuko wok irə. Həuvehe ia nəpɨn me nəha pwəh in romasan nɨpwramiaha. Mətə ia Sapat kɨmiaha tihəpwəh nuveheien.”
15  Luk 14:5Mɨreɡi Iərɨmənu səkɨtaha rɨni pen tukwe in mə, “Kɨmiaha kəuətkəsuə me. Sin ia kɨmiaha rəpwəh nɨfiien səvənhi kau uə toɡki ia Sapat, mɨsɨɡi, mevən tɨ nui? Kɨmiaha pam hiamo nəri i! 16  Luk 19:9Nənə rəfo ia prən i Setan rɨrukwi nuk eitin? In kwənəkwus riti səvəi Epraham. Ko iapkɨfi mhə nemhəien i irə ia Sapat?”
17 Nəpɨn Iesu rɨni nəɡkiariien nəha, nərmama pam səməme kamhətə ərəha in həreɡi haurɨs. Mətə səməme həpkətə ərəha mhə in rerɨnraha raɡien tɨ narimnari asori me sə in ramo.
Nusipekɨnien səvəi kwənuni nei nəha mastat
18 Nənə Iesu rɨni mə, “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə rəmwhen ia nəfe nari? Takɨni nəfe nəɡkiariien mahatən pen irə? 19 Rəmwhen ia nuni nei mastat sə rouihi anan ia nuni nei me. Iərmama riti ruvehi, məpwei ia nəmhien səvənhi, nənə rutə, muvehe mo nei irə, nənə menu me ia nɨmaɡouaɡou ho pen kwətəpaɡ me səvənraha ia rəɡɨn me.”
Nusipekɨnien səvəi yis
20 Nənə Iesu rarə mɨni mwi mə, “Takɨni nəfe nəɡkiariien mahatən pen nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə? 21 Rəmwhen ia yis sə pran riti ruvehi, muvehi mərapi irau flaoa me rɨpɨk, nənə məpwəh meste yis rəse floa me pam rəsisi.”
Iesu rəɡkiari ia kwəruə sə rouihi
22 Iesu ravən makurau ia taon me mɨne rukwənu me, mamahatən nərmama, mamesi pen suatuk səvənhi mamevən mə treste nari fwe Jerusalem. 23 Nənə iərmama riti rɨni pen tukwe in mə, “Iərɨmənu. Nərmama me nəha Kumwesən truvehimɨru irəha tuhəpɨk uə tuhouihi a?”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mɨnuə, 24  Fil 3:12“Kɨmiaha tihaməkeikei mhousari mhəuvnimwə ia kwəruə ouihi. Iakani pehe tukumiaha i nərmama həpɨk tuhousari tɨ nuvnimwəien, mətə tuhəpwəh nuvnimwəien. 25  Mat 25:10-12Iəmə asori səvəi nimwə nəha trɨskəmter, məsisəɡ ia təpinhə ia nimwə səvənhi.
Ia nəpɨn nəha kɨmiaha tihərer iruə, mamhərui təpinhə, mamhəni mə, ‘Iərɨmənu, əsevər ia təpinhə tukumaha.’
Mɨreɡi in trɨni pehe tukumiaha i mə, ‘Kɨmiaha hiəuku pəku? Iakreirei kɨmiaha.’
26 Mɨreɡi kɨmiaha tihəni mə, ‘Kɨmaha i səməme sənəveɡɨn, mhənənɨmwi pəri kɨtaha mik. Ikɨnərer ia suatuk me səkɨmaha, mamahatən nərmama.’
27  Sam 6:8Mətə in trɨni iamɨnhi mə, ‘Iakani pehe tukumiaha i iakreirei kɨmiaha mə hiəuku pəku. Kɨmiaha pam i nərmama hiamo noien ərəha, həuvən isipwɨn tukw iou.’
28  Mat 8:11-12Ia kwopun nəha kɨmiaha tihasək mhahi tərini revɨmiaha nəpɨn tihətoni Epraham mɨne Aesak mɨne Jekop mɨne profet kupwən me kamhəuvnimwə ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə, mətə kɨnərarki irapw kɨmiaha iruə. 29  Sam 107:3, Luk 14:15Nənə nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel tuhəuku pesu, mhəuku prehi, mhəuku peraha, mhəuku parei, mhəuvehe mhəkure mhani pəri nari ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə. 30  Mat 19:30Nənə həreɡi ro. Nərmama nepwɨn kamhəkurirə tuhəuvehe mhəkupwən, nənə nepwɨn haməkupwən tuhəuvehe mhəkurirə.”
Iesu ramasək tɨ Jerusalem
31 Ia nəpɨn a mwi nəha Farisi me nepwɨn həuvehe mhəni pen tɨ Iesu i mə, “Araka ia kwopun i mamevən. Herot rokeikei mə trousi əpune ik.”
32 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Həuvən mhəni pen tɨ kuri əprmɨn nəha Herot mə iakani ianhi mə, ‘Reɡi ro! Iakaməkoui irapw nəremhə me ia nərmama, mafi raka nemhəien me ia nirəha. Tako iamɨnhi irə ipwet mɨne trakwakwi. Nənə tɨneis iako sampam ia wok səiou. 33 Takaməkeikei mesi pen suatuk səiou mamevən ipwet, trakwakwi, mɨne tɨneis, tɨ nəri nə mə ko kɨpkousi əpune mhə profet riti ia kwopun əpə iti, mətə traməkeikei memhə fwe ia Jerusalem əpa.’
34 Jerusalem, Jerusalem! Ik taon i ikamousi əpune profet me maməkwi əpune nərmama səməme Kumwesən ramərhi pehe irəha tukw ik! Nəpɨn rɨpɨk iakokeikei mə takousəsɨmwɨn nɨpwnətɨm me rəmwhen ia rɨnhi menu ramo ia tɨni me mauiui irəha ia tərəɡɨn mi. Mətə kɨmiaha hiəpwəh nokeikeiien. 35 Hətə ro. Təkwtəkwuni nəha Kumwesən trəpwəh nimwə səkɨmiaha. Nənə iakani pehe tukumiaha i mə kɨmiaha tihəpwəh mwi nətoniien iou meste tihəni mə, ‘Səɡnəɡɨni iərmama i rauvehe ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha.’ ”

13:2: Jon 9:2

13:3: Sam 7:12

13:6: Mat 21:19

13:7: Luk 3:9

13:8: 2Tes 3:9,15

13:14: Eks 20:9-10, Dut 5:13-14, Luk 6:7, Jon 5:16

13:15: Luk 14:5

13:16: Luk 19:9

13:24: Fil 3:12

13:25: Mat 25:10-12

13:27: Sam 6:8

13:28: Mat 8:11-12

13:29: Sam 107:3, Luk 14:15

13:30: Mat 19:30