8
Iesu ro iərmama riti nemhəien skai ro tekɨn ruvehe məsanɨn
Nəpɨn Iesu reiwaiu ia təkuər nəha, nərmama həpɨk kamhəkurirə i. Nənə iərmama riti nemhəien skai riti ro tekɨn ruvehe tukwe in, mɨnɨmwi nukurhun mi ia nənimen, mɨni mə, “Iərɨmənu. Mə rerɨm raɡien, ko iko iou iakəmher?”
Nənə Iesu rosə pen rəɡɨn, mɨrapi in, mɨni mə, “Rerɨk raɡien. Tikuvehe məmher.” Təkwtəkwuni a nemhəien səvəi iərmama nəha raraka irə. Nɨpwran ruvehe məmher mwi. Lev 14:1-32, Mat 9:30, Mak 7:36, Luk 17:14Nənə Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Tikətui amasan tukwe, məpwəh nɨniien nəfe iakɨno mik tɨ iərmama riti. Mətə tikevən atukwatukw tɨ prisaPris me nəha Iesu raməɡkiari ia nirəha, irəha nɨmwipwi Eron me. Fwe kupwən irəha kamho wok ia nimwə səvəi Kumwesən fwe Jerusalem. pwəh rətoni nɨpwram mə rəmher. Tikuvei pen nəfe m Kumwesən sə Moses rɨməni. Nərmama me tuhətoni həukurən mə nemhəien i ruvəiwən ia nɨpwram.”
Iaruaɡən riti səvəi nəkur Rom ramahatətə ia Iesu
Jon 4:47Iesu revən mapirapw ia taon nəha Kapaneam. Iaruaɡən riti səvəi nəkur Rom nəha ikɨn in rasori ia naruaɡən me irəha pam hantret. Ruvehe tɨ Iesu, məres mə, “Iərɨmənu. Ko ikasitu ia nirak? Iərmama sə ramo tukwini nari miou raməmak fwe ia nəkwai nimwə səiou, mamreɡi rərəha anan, ko rɨpkavən mhə.”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Iou takuvehe mo in ruvehe məsanɨn.”
Mətə iəmə asori səvəi naruaɡən me rɨni mə, “Iərɨmənu. Rɨpko mhə iou iəmə amasan riti. Iapkəmwhen mhə mə tikuvehe muvnimwə ia nimwə səiou. Mətə tikɨni a nəkwam, nənə pwəh iərmama sə ramo tukwini nari miou ruvehe məsanɨn. Iou mwi iərmama riti sə iakamarə teɡɨn nəmə asori me. Naruaɡən me nepwɨn mwi kamharə teɡɨn iou. Nəpɨn iakɨni pen tɨ riti mə ‘Evən,’ in trevən. Nəpɨn iakɨni pen tɨ riti mwi mə ‘Uvehe,’ in truvehe. Nəpɨn iakɨni pen tɨ iərmama sə ramo tukwini nari miou mə ‘O nəri,’ in tro.”
10  Mat 15:28Nəpɨn Iesu rɨreɡi nəɡkiariien nəha, rərkərinari, mɨni pen tɨ nərmama səməme kamhəkurirə in mə, “Iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə iou iapkətə raka mhə iəmə Isrel riti nahatətəien səvənhi rɨskai rəmwhen ia nahatətəien səvəi iəmə Rom i. 11  Sam 107:3, Luk 13:29Iakani pehe tukumiaha i mə nərmama həpɨk rɨpko mhə irəha nəkur Isrel tuhəuku pen ia nɨkaren parei mɨne nɨkaren peraha mhəuvehe mhani pəri nari irəha Epraham mɨne Aesak mɨne Jekop ia Nɨtətə ia Neiai.bNəpɨn rɨpɨk Matiu rani nəɡkiariien i mə “Nɨtətə ia neiai.” Nɨpwrai nəɡkiariien i in i “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.” 12  Mat 22:13, 25:30, Luk 13:28Mətə nəkur Isrel, irəha nɨpwnəti nɨtətə nəha, tukərarki irapw irəha həpɨk fwe iruə ia kwopun rɨpitəv ikɨn. Ia kwopun nəha tuhasək, mhahi tərini revɨnraha.”
13 Nənə Iesu rɨni pen tɨ iəmə asori səvəi naruaɡən me mə, “Evən. Iərmama sə ramo tukwini nari mik trəsanɨn rəmwhen ikɨni nɨpərhienien mə tako mik.” Təkwtəkwuni a irə iərmama sə ramo tukwini nari m iəmə asori səvəi naruaɡən me ruvehe məsanɨn.
Iesu ro mama səvəi Pita ruvehe məsanɨn
14  1Kor 9:5Kurirə ikɨn Iesu revən muvnimwə ia nimwə səvəi Pita, mətoni kaka pran səvəi Pita raməmak maməkwiei fifa. 15 Iesu rɨrapi rəɡɨn, nənə nemhəien raraka irə. Prən nəha rɨskəmter, mɨnaməpnəpenə nəveɡɨnien sənəni.
16 Ia nəpɨn nəha ia nəruarəv meri ruvəivə irəha həuvehi nərmama həpɨk nəremhə me kamharə ia nirəha həuvehi irəha mhəuvehe tɨ Iesu. In rɨni a nəɡkiariien səvənhi, məkoui irapw nənɨmwɨn ərəha me irə, mo mwi səməme kamhemhə irəha pam həuvehe mhəsanɨn. 17 Narimnari me i həier pehe iamɨnhi mə nəɡkiariien səvəi Profet Aesea truvehe mukuə. In rɨməni mə, “In ruvehi nemhəien me səkɨtaha mɨne nəmisəien me səkɨtaha.”
Iərmama kəru krouokeikei mə troukurirə Iesu
18 Nəpɨn Iesu rətoni mə nərmama me həpɨk hərer kurau kurau irə, rɨni pen tɨ nərmama me səvənhi mə, “Pwəh səuvən mhəpi sɨmwɨn pen fwe ia nɨkare nui asori.” 19 Ia nəpɨn nəha iahatən riti səvəi Loa ruvehe mɨni pen tukwe in mə, “Iahatən, takukurirə ik kwopun pəku tikevən ikɨn.”
20  2Kor 8:9Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Kuri əprmɨn me səvənraha nɨpəɡ rarə. Menu me ia nɨmaɡouaɡou təpwaɡenraha rarə. Mətə iou, Iəməti Iərmama, kwopun səiou riwən mə takapri ikɨn.”
21  1Kinɡ 19:20, Jon 5:25Nənə iərmama riti mwi sə ramərer ia kwopun nəha irəha nərmama me səvəi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Iərɨmənu. Takukurirə ik, mətə pwəh iakukupwən mevən mɨnɨmwi raka səiou tata.” 22 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Nərmama səməme həpkukurirə mhə iou rəmwhen mə həuvamhə raka. Tikukurirə iou, məpwəh irəha. Pwəh irəha hənɨmwi nərmama me səvənraha səməme həuvamhə.”
Iesu rɨnise nɨmətaɡi asori
23 Ia nəpɨn nəha Iesu rəputə ia nɨtətə ouihi riti. Nərmama me səvənhi həkurirə in. 24  Sam 4:8Irəha həier mənamhəuvən. Rɨpko mhə tui nɨmətaɡi asori riti rɨskəmter ia təkure nui mo peiau peiau me rasori mɨnakuər ia nɨtətə ouihi səvənraha. Mətə Iesu ramapri. 25 Ro pen irəha həuvən, mhəsuəpwiri in, mamhəni mə, “Iərɨmənu! Tikuvehimɨru kɨtaha! Na tsəmwhenɨmw!”
26  Mat 14:31, 16:8, Sam 89:9Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Rəfo kɨmiaha hiamhekɨr? Kwa nahatətəien səkɨmiaha rɨpkɨskai mhə.” Nənə in rɨskəmter mɨnise nɨmətaɡi mɨne nui asori mɨni mɨnuə troueiwaiu. Təkwtəkwuni a mwi narimnari me pam həuvehe mhəmərinu.
27 Nərmama me səvənhi nənimenraha rier. Irəha həni mə, “Nəfe i iərmama nɨmətaɡi mɨne nui krauo nəkwan?”
Iesu rəkoui irapw nəremhə me nepwɨn ia iərmama Katara kəru
28 Nəpɨn Iesu rier pen ia nɨkare nui asori ia tənə səvəi nəmə Katara, iərmama kəru krouier ia kwopun kanɨmwi nərmama ikɨn, rouvehe tukwe in ia suatuk. Nəremhə me kamharə ia nirau, mamho irau krauousi nərmama. Iərmama riti riwən ko rukurau ia suatuk ia kwopun nəha. 29  Mak 1:24, Luk 4:34,41Nəpɨn irau krouətə Iesu, krouəkwein əpwəmwɨs, rouni mə, “Tɨni Kumwesən, ikuvehe mə tiko nəfe ia kɨmaha? Rosi tiko nəmisəien m kɨmaha, mətə rɨpko mhə ihi nəpɨn atukwatukw səvənhi uə?”
30 Mətə toue pɨkə me həpɨk kamhərku ia kwopun nəha isipwɨn kwopti tɨ nirəha. 31 Nəremhə me nəha hase Iesu, mhəni mə, “Trɨni mɨnuə ikəkoui irapw kɨmaha, pwəh ikərhi pen kɨmaha iahəuvən ia reri pɨkə me nəha.”
32 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Həuvən!” Ro pen irəha həier ia iərmama mi nəha, mhəuvən ia reri pɨkə me. Təkwtəkwuni a mwi pɨkə me pam haiu, mheiwaiu ia nəpatu, mhəsas pen ia təmwei nui asori, mhəmwhenɨmw. 33 Nərmama səməme kamhətui tɨ pɨkə me hap, mhəuvən ia taon səvənraha, mhəni irapw narimnari me pam nəha irəha hənətoni. Irəha həɡkiari pɨk ia nəfe Iesu rɨno ia iəmə mi nəha nəremhə me hənarə ia nirau. 34 Nərmama me pam ia taon nəha həier mə tuhətə Iesu ia suatuk. Nəpɨn hətoni, hase in mə trəpwəh tənə səvənraha mamevən.

8:4: Lev 14:1-32, Mat 9:30, Mak 7:36, Luk 17:14

a8:4: Pris me nəha Iesu raməɡkiari ia nirəha, irəha nɨmwipwi Eron me. Fwe kupwən irəha kamho wok ia nimwə səvəi Kumwesən fwe Jerusalem.

8:5: Jon 4:47

8:10: Mat 15:28

8:11: Sam 107:3, Luk 13:29

b8:11: Nəpɨn rɨpɨk Matiu rani nəɡkiariien i mə “Nɨtətə ia neiai.” Nɨpwrai nəɡkiariien i in i “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.”

8:12: Mat 22:13, 25:30, Luk 13:28

8:14: 1Kor 9:5

8:20: 2Kor 8:9

8:21: 1Kinɡ 19:20, Jon 5:25

8:24: Sam 4:8

8:26: Mat 14:31, 16:8, Sam 89:9

8:29: Mak 1:24, Luk 4:34,41