4
Setan rəmwur mə tro Iesu rɨmwei ia nərəhaien
Nəpɨn Iesu rəpwəh nui arɨs Jotan mə trɨrərɨɡ mevən ia tənə Kalili, rerɨn rukuər ia Nənɨmwɨn Ikinan. Nənɨmwɨn nəha riri pen in revən fwe ia kwopun akwesakwes ikɨn. Ia kwopun nəha Setan rəmwur nəpɨn foti mə tro Iesu rɨmwei ia nərəhaien. Ia nəpɨn nəha Iesu rəpwəh nəniien nari. Nəpɨn foti me nəha həuvehe mhəukurau pam, nənə in rɨreɡi nukumhə rɨnahi.
Nənə Setan rɨni pen tukwe in mə, “Trɨni mɨnuə ik Tɨni Kumwesən pərhien, ni pen tɨ kəpwier i mə truvehe mo nəveɡɨnien irə.”
Dut 8:3Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan mə, ‘Iərmama trəpwəh nɨmɨruien ia nəveɡɨnien əpa.’ ”
Ia nəpɨn nəha Setan ruvehi Iesu mutə mahatən nɨtətə me pam kiɡ me kamhərɨmənu ia nirəha ia təkure tɨprənə i, Mat 28:18nənə mɨni pen tukwe in mə, “Takuvei pehe nasoriien mik ikərɨmənu ia nɨtətə me pam nəha. Nautə amasan me pam ia nirəha tuho səim ia nirəha. Nautə me nəha hənəmak raka ia rəɡɨk. Iakukurən nuvei penien m sin nəɡhɨn iakokeikei mə takuvei pen min. Ro iamɨnhi irə trɨni mɨnuə ikɨsiai iou, mɨnɨmwi nukurhum mi ia nənimek, narimnari me pam nəha tuhəuvehe mho səim irə.”
Dut 6:13-14Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan mə, ‘Tikɨsiai Iərɨmənu Kumwesən səim, mɨnɨmwi nukurhum mi ia nənimen. In əpa nə tiko nəkwan.’ ”
Ia nəpɨn nəha Setan ruvehi Iesu mevən fwe ia Jerusalem, mukurei pen in ia kwopun riti irənhə anan ia təkure nimwə səvəi Kumwesən, nənə mɨni pen tukwe in mə, “Trɨni mɨnuə ik Tɨni Kumwesən pərhien, ivə irapw ia kwopun i. 10 Kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan mə,
‘Kumwesən trɨni pen tɨ naɡelo me səvənhi
mə irəha tuhaməkeikei mhətui amasan tukw ik,
11 mhəuvehi utə ik ia rəɡɨnraha,
kamo ikouini nɨsum ia kəruəterei riti.’ ”
12  Dut 6:16, 1Kor 10:9Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Nəkukuə Ikinan rani mə, ‘Tikəpwəh neipweipwiien Iərɨmənu Kumwesən səim.’ ”
13  Hip 2:18, 4:15Setan ramousari iamɨnhi irə mə tro Iesu rɨmwei ia nərəhaien me nəha. Nəpɨn ro sampam, rəpwəh Iesu mamevən mə tɨ nəpɨn riti ruvehe mwi tukwe.
Iesu rɨnaməvisau ia tənə Kalili
14 Kurirə irə Iesu rɨrərɨɡ, mevən ia tənə Kalili, nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn Ikinan rarə irə. Nəɡkiariien sə raməvisau in ruvirɨs mevən ia kwopun me pam ia tənə nəha. 15 Nənə in ramahatən nərmama ia nəkwai nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel. Nərmama me pam kamhəuvehi utə nəɡhɨn.
Nəkur Nasaret həpkɨsiai mhə Iesu
16  Nənə Iesu ruvehe ia Nasaret, kwopun nəha in rɨməpwinari ikɨn. Ia Sapat in ruvnimwə ia nimwəfwaki səvəi nəkur Isrel rəmwhen ramo ia Sapat me pam, mərer mə trəvsini irapw Nəkukuə Ikinan. 17 Nənə iərmama riti ruvehi nɨmwai nəkukuə nəha kɨnərfe kɨrai pen nəɡkiariien səvəi Profet Aesea irə, muvehi muvei pen m Iesu. Nənə Iesu ruvehi mɨvi atukw i, mətui mətoni kwopun kɨmərai pen nəɡkiariien i rɨni iamɨnhi irə mɨnuə:
18 “Nənɨmwɨn səvəi Iərɨmənu ramarə ia nirak,
tɨ nəri nə mə in ruvərfi raka iou mə takaməkeikei mɨni irapw nəɡkiariien amasan tɨ nərmama nautə səvənraha riwən.
In rərhi pehe iou iakuvehe mə takɨni irapw iamɨnhi irə mə, ‘Kɨmiaha səməme hiamarə ia kalapus takeivinari ia kɨmiaha,
nənə səməme nənimemiaha rɨfwə tako kɨmiaha hiətui mhətə nari.’
In rərhi pehe iou iakuvehe mə takeivinari ia nərmama səməme kamometə irəha,
19 nənə mɨni irapw
mə nuk nəha Iərɨmənu truvehimɨru nərmama me səvənhi irə ruvəuvehe.”
20 Nəpɨn Iesu rəvsini irapw pam nəɡkiariien nəha, rəsisəɡ nəkukuə, muvei pen mɨne iərmama sə ramətui tɨ nəkukuə me, nənə məkure. Nərmama me pam ia nəkwai nimwəfwaki nəha səvəi nəkur Isrel nənimenraha revən tukwe. 21 Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nəɡkiariien i ia Nəkukuə Ikinan kɨmiaha hiamreɡi ipwet i ruvəuvehe muvəukuə.”
22  Luk 3:23, Jon 6:42Nərmama me pam nəha haməni amasan Iesu. Irəha hamərkərinari ia nəɡkiariien amasan me səməme kamhəuku pen ia tərhun. Mətə kurirə həni mə, “Rosi a mə tɨni Josef nəha uə?”
23  Mat 4:13, Jon 2:12Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iakreɡi kɨmiaha hiokeikei mə tihəni pehe tukw iou i nəɡkiariien i kani rerɨn mə: ‘Tokta. Tikukupwən muvehimɨru atukw a ik pwəh kɨmaha iahəni nɨpərhienien ia niram.’ Rosi nəɡkiariien riti mwi kɨmiaha tihəni pehe tukw iou i in i mə, ‘Nɨmtətien me nəha kɨmaha iahamreɡi ikɨno fwe ia taon nəha Kapaneam, ramasan mə iko mwi ia kwopun i imwam.’ ”
24  Jon 4:44Iesu rarə mɨni mwi mə, “Iakani nɨpərhienien tukumiaha i profet riti nəkur imwəni me ko həpkɨsiai mhə in. 25  1Kinɡ 17:1,7, 1Kinɡ 18:1Mətə pərhien iakani pehe tukumiaha i fwe kupwən ia nəpɨn səvəi Profet Elaeja nɨpran me həpɨk səməme nərman me səvənraha hemhə mhəpwəh irəha kamharə ia tənə Isrel. Nesən rɨpkauər mhə nuk kahar məkwə sikis nukumhə asori ruvehe mahi nərmama pam ia tənə nəha 26  1Kinɡ 17:8-16mətə Kumwesən rɨpkərhi pen mhə Elaeja mə trasitu ia nirəha riti. In rərhi pen in revən əpa fwe ia rukwənu nəha Jerefat ia tənə Saeton mə trasitu ia pran riti sə iərman səvənhi remhə məpwəh in. 27  2Kinɡ 5:1-14Kurirə irə ia nəpɨn səvəi Profet Elisa nərmama həpɨk səməme nemhəien skai ro tekɨnraha kamharə ia tənə Isrel. Mətə Elisa rɨpko mhə irəha riti ruvehe məmher. In ro Neman əpa iəmə Siria ruvehe məmher.”
28 Nəpɨn nərmama me ia nəkwai nimwəfwaki həreɡi nəɡkiariien me nəha, irəha pam niemaha rəpi irəha. 29 Həskəmter, mhəkwtəmhiri Iesu, mhəsuə in, mhəier ia taon səvənraha, mhəuvən ia nɨpəseɡi təkuər sə həno taon səvənraha ikɨn mə tuhəsuə irapw i. 30 Mətə Iesu ravən amasan a ia kurkwanraha, mamevən.
Iesu rəkoui irapw nənɨmwɨn ərəha ia iərmama riti
31  Luk 4:23Iesu reiwaiu mevən ia Kapaneam taon riti ia tənə Kalili, nənə ia Sapat ramahatən nərmama. 32  Mat 7:28-29, Jon 7:46Irəha hərkəri asori nari ia nahatənien səvənhi, tɨ nəri nə mə nəɡkiariien səvənhi nɨskaiien səvəi Kumwesən ramarə irə.
33  Mat 8:29, Luk 8:28Iərmama riti ia nəkwai nimwəfwaki nəha səvəi nəkur Isrel nənɨmwɨn ərəha ramarə irə. Iərmama nəha rəkwein əpwəmwɨs mɨni mə, 34  Jon 6:69“Iesu iəmə Nasaret! Ikuvehe mə tiko nəfe ia kɨmaha? Ikuvehe mə tikouraha kɨmaha uə? Iakukurən ik. Ik iəmə ikinan səvəi Kumwesən.”
35 Mətə Iesu rɨnise nənɨmwɨn ərəha nəha, mɨni mə, “Əpwəh nəɡkiariien, mier ia iərmama i.” Iəremhə ro iərmama nəha rɨmwei ia kurkwanraha, mier irə, məpwəh nourahaien in.
36 Nərmama me nənimenraha rier. Həni pen tɨ nirəha me i mə, “Nəfe i nəɡkiariien? Iəmə i rauvehi nasoriien mɨne nɨskaiien sə ruku pen tɨ Kumwesən, məɡkiari m nənɨmwɨn ərəha me mə tuhəier ia iərmama, nənə irəha həier.” 37 Kurirə nəɡkiariien kani ia Iesu rier mevən ia kwopun me pam ia tənə nəha.
Iesu romasan nərmama həpɨk səməme kamhemhə
38 Iesu rərer, mier ia nimwəfwaki nəha səvəi nəkur Isrel, mevən muvnimwə ia nimwə səvəi Saemon. Kaka pran səvəi Saemon ramemhə, maməkwiei fifa. Nənə irəha həɡkiari pen m Iesu tukwe. 39 Iesu revən mərer pen ipaka tɨ prən nəha ia kwopun ramapri ikɨn, mɨnise nemhəien, nənə nemhəien raraka irə. Təkwtəkwuni a prən nəha rɨskəmter, mɨnasui raka nəveɡɨnien sənənraha.
40 Nəpɨn meri ruvəivə, nərmama pam kamhəuvehi irəha me nepwɨn səməme nemhəien me səpəmsəpə kamharə ia nirəha, həuvehi irəha, mhəuvehe tɨ Iesu. Nənə Iesu rəmrutə rəɡɨn mi ia nirəha kuatia kuatia, mo irəha pam həuvehe mhəsanɨn. 41  Mat 8:29, Mak 3:11-12Nəremhə me mwi həier ia nərmama həpɨk, mamhəkwein əpwəmwɨs mə, “Ik Tɨni Kumwesən!” Mətə Iesu rɨnise irəha mə tuhəpwəh nəɡkiariien, tɨ nəri nə mə irəha həukurən in mə in Kristo.
Iesu raməvisau fwe ia nəkwai nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel
42 Nəpɨn rɨnamran, Iesu rier mevən ia kwopun riti sə nərmama həiwən ikɨn. Nənə nərmama kamhətui in. Nəpɨn hətoni, hokeikei mə tuhənise in mə trəpwəh nəpwəhien irəha. 43  Luk 8:1Mətə in rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Takaməkeikei mevən ia taon me nepwɨn mwi, məvisau irapw nəɡkiariien amasan sə raməɡkiari ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə. In i wok Kumwesən rɨnərhi pehe iou tukwe.” 44  Mat 4:23Ro pen Iesu revən maməvisau ia nəkwai nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel ia tənə Jutia.

4:4: Dut 8:3

4:6: Mat 28:18

4:8: Dut 6:13-14

4:12: Dut 6:16, 1Kor 10:9

4:13: Hip 2:18, 4:15

4:22: Luk 3:23, Jon 6:42

4:23: Mat 4:13, Jon 2:12

4:24: Jon 4:44

4:25: 1Kinɡ 17:1,7, 1Kinɡ 18:1

4:26: 1Kinɡ 17:8-16

4:27: 2Kinɡ 5:1-14

4:31: Luk 4:23

4:32: Mat 7:28-29, Jon 7:46

4:33: Mat 8:29, Luk 8:28

4:34: Jon 6:69

4:41: Mat 8:29, Mak 3:11-12

4:43: Luk 8:1

4:44: Mat 4:23