5
* Jon 8:32,36, Kal 2:4, 5:13, Wok Me 15:10Kristo rɨneivi raka nari ia kɨtaha. In rɨno noien nəha mə nari riti trəpwəh nəsisəɡien mwi kɨtaha. Ro iamɨnhi irə kɨmiaha tihaməkeikei mhərer əknekɨn, mhəpwəh nəseniien Loa nəha rəkwtəmhiri kɨmiaha hiəuvehe mwi mho slef ia kɨmiaha.
Həreɡi ro, iou Pol iakani pehe tukumiaha i, trɨni mɨnuə hiəseni kuvehi ninhum m kɨmiaha tɨ Loa nəha, nemhəien səvəi Kristo trɨpkasitu anan mhə ia kɨmiaha. Iakuə takɨni irapw mwi tukumiaha i. Trɨni mɨnuə iərman riti rəseni kuvehi ninhum min tɨ Loa nəha, in traməkeikei mesi pen pam nəfe Loa nəha rani. Ik sə ikuə tikesi pen Loa nəha mə tikuvehe matukwatukw ia nəmri Kumwesən, kɨnərai raka ik. Ikɨnəpwəh noien kuatia kɨmirau Kristo, mɨnəpwəh namasanien səvəi Kumwesən. Mətə kɨtaha i saməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha ia Kumwesən mə in tro kɨtaha satukwatukw ia nənimen tɨ nəri nə mə samahatətə ia Kristo. Nənɨmwɨn Ikinan ramo kɨtaha saməskai mə tsameitenhi meste nəri nəha trier irapw. * 1Kor 7:19, Kal 6:15Nəpɨn səuvehe mho kuatia kɨtaha Iesu Kristo, nəri auər a mə iərmama riti kuvehi ninhum min uə kɨpkuvehi mhə ninhum min. Mətə nəri asori kɨtaha tsaməkeikei mhahatətə ia Iesu, nənə mhokeikei Kumwesən mɨne nərmama me. * Kal 1:6Fwe kupwən, kɨmiaha hiamaiu amasan. Sin rərer tukuahaɡ kɨmiaha mɨnise kɨmiaha mə tihəpwəh nesi penien nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien? Noien nəha rɨpkuku pen mhə tɨ Kumwesən sə raməkwein kɨmiaha. * 1Kor 5:6Kɨmiaha tihaməsiari. “Yis ouihi trəsə bred asori rəsisi.” 10  * Kal 1:7, 2Kor 11:15Mətə iou iakətɨɡite ia Iərɨmənu səkɨtaha mə nətərɨɡien səkɨmiaha trɨpkuvehe mhə mopə ia nətərɨɡien səiou. Iərmama nəha rameikuə ia kɨmiaha, iou iakreirei mə in sin, mətə Kumwesən trərpwɨn noien ərəha səvənhi. 11  * 1Kor 1:23Piak me, hətərɨɡ ro, trɨni mɨnuə iakaməvisau ihi mə nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel tuhaməkeikei mhəuvən kuvehi ninhum mɨnraha, rəfo nəkur Isrel kamhometə ihi iou? Trɨni mɨnuə iakaməvisau ihi nəɡkiariien nəha, ko niemaha rɨpkəpi mhə irəha. Mətə niemaha raməpi irəha tɨ nəri nə mə iakaməvisau irapw nemhəien səvəi Iesu ia nei kamarkuaui. 12 Nərmama me nəha səməme kamhəni mə tihaməkeikei mhəuvən kuvehi ninhum m kɨmiaha tɨ Loa, iakreɡi mə ko irəha hərai raka mwatuk səvənraha, rerɨk raɡien!
13  * 1Tes 2:16Piak me, Kumwesən rɨnəkwein raka kɨmiaha, mɨneivi raka nari ia kɨmiaha. Mətə tihəpwəh nɨniien iamɨnhi irə mə, “Loa nəha rəpwəh nəkwtəmhiriien iou, ro pen iakukurən noien narimnari me i noien ərəha səvəi nɨpwrak rokeikei.” Kɨmiaha tihəpwəh nɨniien iamɨnhi irə, mətə tihaməkeikei mho tukwini nari m kɨmiaha me, tɨ nəri nə mə hiokeikei kɨmiaha me. 14  * Mat 5:43, Rom 13:9Nəɡkiariien riti nəha ia Loa səvəi Moses rəuiui loa me pam. In i nəɡkiariien i rani mə, “Tikaməkeikei mokeikei piam rəmwhen ikokeikei atukw a ik.” 15 Mətə trɨni mɨnuə hiamahiahi kɨmiaha me rəmwhen ia kuri me, tihaməsiari kamo hiouraha pam kɨmiaha me.
Nənɨmwɨn Ikinan mɨne noien ərəha səvəi nɨpwrai iərmama
16  * Rom 8:4, Kal 5:25Mətə iakani pehe tukumiaha i mə tihaməkeikei mhəuvehi nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn Ikinan mharə irə. Nəpɨn hiamo iamɨnhi irə tihəpko mhə narimnari me i noien ərəha səvəi nɨpwramiaha rokeikei. 17  * Rom 7:15-23, 1Tes 2:11Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə noien ərəha səvəi nɨpwrai iərmama rokeikei narimnari me səməme Nənɨmwɨn Ikinan rəpwəh nokeikeiien. Rəmwhen a mwi Nənɨmwɨn Ikinan rokeikei narimnari me i noien ərəha səvəi nɨpwrai iərmama rəpwəh nokeikeiien. Noien ərəha səvəi nɨpwrai iərmama mɨne Nənɨmwɨn Ikinan irau krouəmwəki irau me. Ro pen rəknekɨn tukumiaha mə tiho narimnari me hiokeikei mə tiho. 18  * Rom 6:14, 8:14Mətə trɨni mɨnuə Nənɨmwɨn Ikinan ramiri kɨmiaha, Loa nəha ko rɨpkəkwtəmhiri mhə mwi kɨmiaha. 19  * 1Kor 6:9-10Nərmama me i noien ərəha səvəi nɨpwranraha ramiri irəha rɨməru a tɨ nətoniien. Irəha nərman mɨne nɨpran kamhəiri əpnapen irəha me. Irəha kamho noien me nepwɨn həmkemɨk mɨne nəfe nari nətərɨɡien ərəha səvənraha rokeikei. 20 Irəha kamhəfwaki m nənɨmwi nari me, mamho nahak, mamhəmwəki irəha me, mamhəvisə. Rerɨnraha ramrhi ərəha irəha me. Niemaha raməpi irəha. Irəha kamhəfiəutə ia nirəha me, mamho nərmama həmwəki irəha me mhərai narəien səvənraha. 21 Rerɨnraha ramakres. Irəha kamhənɨmwi nənɨmwiien skai mamhakonə irə, mamho lafet ərəha me, mamho mwi narimnari me nepwɨn iamɨnhi. Iou takɨni pehe tukumiaha i nəɡkiariien i iakuvəni raka fwe kupwən. Nərmama səməme kamho noien iamɨnha irə tuhəpwəh nuvnimwəien ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə. 22  * Efes 5:9Mətə nərmama səməme Nənɨmwɨn Ikinan ramiri irəha həukuə kwənkwanraha sə ramasan me i. Irəha hokeikei nərmama. Rerɨnraha raɡien. Irəha kamharə ia nəmərinuien, mamho nətərɨɡien səvənraha rəpwəmwɨs. Rerɨnraha ramasan tɨ nərmama. Irəha kamho noien amasan. Ia nəpɨn me irəha kamhəkwtəmhiri əknekɨn nəɡkiariien səvənraha mɨne nəfe həni mə tuho. 23  * 1Tim 1:9Noien səvənraha ramasan məpou. Irəha kamhəkoui atukw a irəha mə tuhəpko mhə noien ərəha. Loa riti riwən raməsisəɡ kɨmiaha mə tihəpwəh noien iamɨnha irə. 24  * Rom 6:6, Kol 3:5, 1Tes 2:11Nərmama me səvəi Iesu Kristo rəmwhen mə hənərui tərini pen raka noien ərəha səvəi nɨpwranraha mɨne narimnari me nəha noien ərəha nəha rokeikei pɨk ia nei kamarkuaui. 25  * Rom 8:4Nənɨmwɨn Ikinan rauvei pehe nɨmɨruien vi m kɨtaha. Ro iamɨnhi irə pwəh səkurirə Nənɨmwɨn nəha. 26  * Fil 2:3Rərəha mə saməfiəutə ia kɨtaha me, uə samo niemaha m kɨtaha me, uə rerɨtaha ramakres narimnari me səkɨtaha me.

*5:1: Jon 8:32,36, Kal 2:4, 5:13, Wok Me 15:10

*5:6: 1Kor 7:19, Kal 6:15

*5:7: Kal 1:6

*5:9: 1Kor 5:6

*5:10: Kal 1:7, 2Kor 11:15

*5:11: 1Kor 1:23

*5:13: 1Tes 2:16

*5:14: Mat 5:43, Rom 13:9

*5:16: Rom 8:4, Kal 5:25

*5:17: Rom 7:15-23, 1Tes 2:11

*5:18: Rom 6:14, 8:14

*5:19: 1Kor 6:9-10

*5:22: Efes 5:9

*5:23: 1Tim 1:9

*5:24: Rom 6:6, Kol 3:5, 1Tes 2:11

*5:25: Rom 8:4

*5:26: Fil 2:3