2
Nəɡkiariien ramevən tɨ nakalasia me fwe Efesas
Rev 1:16; 20“Rai nəkukuə riti revən tɨ aɡelo səvəi nakalasia me ia taon nəha Efesas, mɨni pen mɨnuə:
Nəɡkiariien i səvəi iərmama sə rauvehi kəməhau sefen ia rəɡɨn mwatuk, nənə, mamavən ia kurkwai nəri laet raməkure utə irə irəha pam sefen kɨno ia kol. Rev 2:19, Rev 3:1,8,15, 1Jon 4:1Iou iakukurən noien me səkɨmiaha. Iakukurən mə hiaməmwur pɨk mamhərer əknekɨn ia nəpɨn me. Iakukurən mə hiamərəpinhə ia nəkur ərəha. Hiənəkiri noien səvəi nərmama me nəha kamhəni mə irəha aposol me mətə rɨpko mhə irəha pərhien, nənə, hiənətoni raka mə irəha kamheikuə. Iakukurən mə ia nəpɨn me kamo nəmisəien m kɨmiaha tɨ nəɡhɨk, mətə hiamərer əknekɨn ia nahatətəien səkɨmiaha mhəpwəh nəpouien.
Mətə nari riti nəha ikɨn hiamo rɨpkatukwatukw mhə ia nənimek. Kɨmiaha hiənəpwəh nokeikeiien kupwən səkɨmiaha. Rev 2:16,22, Rev 3:3,19Ro iamɨnhi irə rerɨmiaha tramrhi nərerien sə hiənərer irə fwe kupwən kurirə hiəmwei. Tihərərɨɡ ia noien ərəha me səkɨmiaha, mho narimnari me nəha sə hiənamo fwe kupwən. Trɨni mɨnuə hiəpwəh nɨrərɨɡien ia noien ərəha me səkɨmiaha, nənə takuvehe tukumiaha muvehi raka səkɨmiaha nəri laet raməkure utə irə ia təmwhekɨn. Sam 139:21Mətə nari kuatia nəha ikɨn hiamo ramasan. Kɨmiaha hiəmwəki noien me nəha nərmama səvəi Nikolas kamho rəmwhen iou mwi iakəmwəki.
Jen 2:9, Rev 22:2,14,19Iərmama sə nəkwəreɡɨn rarə traməkeikei mətərɨɡ amasan ia nəɡkiariien me səməme Nənɨmwɨn Ikinan rani pen tɨ nakalasia me. Iərmama sə trɨskai meste naruaɡənien rukurau, iou takəseni in rəni nukwai nei kauvehi nɨmɨruien irə ramərer ia kwopun nəha Parataes səvəi Kumwesən.”
Nəɡkiariien ramevən tɨ nakalasia me fwe Smana
Rev 1:17“Rai nəkukuə riti revən tɨ aɡelo səvəi nakalasia me ia taon nəha Smana, mɨni pen mɨnuə:
Nəɡkiariien i səvəi iərmama sə rɨnarə raka kupwən, nənə trarə mwi kurirə. In remhə mətui mwi. 2Kor 11:14-15, Jem 2:5, Rev 3:9Iou iakukurən nəmisəien səkɨmiaha. Iakukurən mə səkɨmiaha nautə riwən. (Mətə ia nənimek nautə səkɨmiaha rasori anan.) Iakukurən nəɡkiariien ərəha me nəha nərmama nepwɨn kamhəni ia kɨmiaha. Irəha kamhəni mə irəha nəkur Isrel, mətə rekəm. Nousəsɨmwɨnien səvənraha səvəi Setan. 10  Mat 10:28, 2Tim 4:8, Jem 1:12, Rev 3:11Tihəpwəh nehekɨrien nəmisəien i trɨpko mhə tui reste kɨmiaha. Həreɡi ro. Setan trɨpkosə pen kɨmiaha nepwɨn ia kalapus mə tro mətə sas ia nahatətəien səkɨmiaha. Tihəreɡi nəmisəien ia nəpɨn me i irəha pam ten. Kɨmiaha tihaməkeikei mhərer əknekɨn nəri auər a trɨni mɨnuə kousi əpune kɨmiaha, nənə iou takuvei pehe nɨmɨruien m kɨmiaha rəmwhen kəfəfau pen kəfəfau amasan ia kənkapwə iərmama sə rəvtənhi nərmama ia naiuien.
11  Rev 20:14, 21:8Iərmama sə nəkwəreɡɨn rarə traməkeikei mətərɨɡ amasan ia nəɡkiariien me səməme Nənɨmwɨn Ikinan rani pen tɨ nakalasia me. Iərmama sə trɨskai meste naruaɡənien rukurau in trəpwəh nemhəien ia nemhəien sə ro kəru irə.”
Nəɡkiariien ramevən tɨ nakalasia me fwe Pekamam
12  Aes 49:2, Rev 1:16“Rai nəkukuə riti revən tɨ aɡelo səvəi nakalasia me ia taon nəha Pekamam, mɨni pen mɨnuə:
Nəɡkiariien i səvəi iərmama sə rauvehi nau səvəi naruaɡənien rəhiə ia nɨkaren pəri mi. 13  Rev 3:8Iou iakukurən kwopun hiamarə ikɨn. Jea sə Setan raməkure irə mamərɨmənu in nəha ia kwopun nəha, mətə kɨmiaha hiamuvehi əknekɨn nəɡhɨk ia nəpɨn me, mhəpwəh nərkwafəien i mə hiamahatətə ia nirak. Pərhien hiəpwəh mwi nərkwafəien i fwe kupwən nəpɨn Antipas ramarə ihi. In iərmama riti səiou iakukurən nətɨɡiteien irə. Rɨnərer irapw məɡkiari ia nirak kousi əpune in ia taon səkɨmiaha, kwopun Setan ramarə ikɨn. 14  Nam 22-24, Nam 25:1-2, Nam 31:16, 2Tes 2:15Mətə narimnari me nepwɨn nəha ikɨn hiamo həpkatukwatukw mhə ia nənimek. Kɨmiaha me nepwɨn kamhəkurirə nahatənien səvəi Palam. Palam nəha in rɨnahatən Kiɡ Palak mə in trərhiərhi nəkur Isrel pwəh irəha ho noien ərəha, mhani nəveɡɨnien sə kɨməuvei pen m nənɨmwi nari me sə kaməfwaki pen mɨnraha, nənə, mhəiri əpnapen irəha me. 15 Ia noien nəha kɨmiaha nepwɨn mwi kamhəkurirə nahatənien səvəi nərmama me səvəi Nikolas. 16 Ro iamɨnhi irə tihərərɨɡ ia noien ərəha me səkɨmiaha. Mə hiəpwəh, trɨpko mhə tui iakuvehe tukumiaha, mousi nərmama me nəha, mərai irəha ia nau səvəi naruaɡənien sə ruku pen ia nɨpəɡi nəkwak mier.
17  Eks 16:4,14-15, Jon 6:48-50, Aes 62:2, Rev 3:12, 19:12Iərmama sə nəkwəreɡɨn rarə traməkeikei mətərɨɡ amasan ia nəɡkiariien me səməme Nənɨmwɨn Ikinan rani pen tɨ nakalasia me. Iərmama sə trɨskai meste naruaɡənien rukurau takuvehi nəveɡɨnien i ramərkwafə, nəɡhɨn nə mana, muvehi muvei pen min. Nənə takuvei pen mwi kəpwier əpsan riti min sə kɨmərai pen nəhaɡ vi irə. Nəhaɡ vi nəha nərmama həreirei. Iərmama sə truvehi kəpwier nəha in əpa trukurən.”
Nəɡkiariien ramevən tɨ nakalasia me ia Tuatira
18  Rev 1:14-15“Rai nəkukuə riti revən tɨ aɡelo səvəi nakalasia me ia taon nəha Tuatira, mɨni pen mɨnuə:
Nəɡkiariien i nəɡkiariien səvəi Tɨni Kumwesən sə nənimen mi krauəhiapw rəmwhen ia napw, nənə nɨsun mi krouəmwhen ia aean i pras sə kɨnahakwi kahakwi amasan. 19 Iou iakukurən noien me səkɨmiaha. Iakukurən nokeikeiien səkɨmiaha, mɨne nahatətəien səkɨmiaha, mɨne nasituien sə hiamo m nərmama. Iakukurən mə hiamərer əknekɨn ia nəpɨn me. Iakukurən mə noien amasan me hiamo ipwet mɨne irəha həpɨk mhəpi raka noien amasan me hiənamo fwe kupwən.
20  1Kinɡ 16:31, 2Kinɡ 9:22, Rev 2:14Mətə nari riti nəha ikɨn hiamo rɨpkatukwatukw mhə ia nənimek. Kɨmiaha hiaməseni noien səvəi pran nəha Jesepel. In rani mə in profet riti, mətə nahatənien səvənhi rameikuə ia iotukwininari me səiou, mamo irəha nərman mɨne nɨpran kamhəiri əpnapen irəha me, nənə mamhani nəveɡɨnien sə kɨməuvei pen m nənɨmwi nari me səməme kaməfwaki pen mɨnraha. 21 Iakeitenhi pran nəha mə in trɨrərɨɡ ia noien ərəha səvənhi, mətə in rəpwəh nokeikeiien mə tro iamɨnha irə. 22 Ro pen, hətoni ro, takuvei pen nemhəien skai riti min, mərarki irapw in raməmisə a ia nɨməhan səvənhi. Nərmama me nəha kamho əpnapen nari irəha min takərarki pen irəha ia nəmisəien asori. Tako iamɨnha irə trɨni mɨnuə irəha həpwəh nɨrərɨɡien ia noien ərəha me səvəi prən nəha. 23  Sam 7:9, Jer 11:20, Jer 17:10, 2Tim 4:14, Rev 20:12-13Nənə nɨpwnəti prən nəha takousi əpune irəha. Ro iamɨnhi irə nakalasia me pam tuhəukurən mə iou i iərmama iakamətə pui nətərɨɡien səvəi nərmama mɨne rerɨnraha me, nənə takərpwɨn pehe nərəkuien m kɨmiaha kuatia kuatia resi pen a noien me səkɨmiaha. 24 Mətə iakukurən mə kɨmiaha me nepwɨn fwe Tuatira hiəpkukurirə mhə nəɡkiariien səvəi Jesepel. Hiəreirei nəɡkiariien me nəha kamɨni mə, ‘Nəɡkiariien anan me səvəi Setan in ramərkwafə ia təkutan.’ Iakani pehe tukumiaha i mə nari pam riti mwi riwən sə takəmri pehe ia kɨmiaha mə tiho, 25  Rev 3:11mətə tihaməkeikei mhəkwtəmhiri əknekɨn nəri sə hiəuvəuvehi raka meste takuvehe.
26 Iərmama sə trɨskai meste naruaɡənien rukurau, mamo mwi nəfe iakɨməni mə tro mevən meste nəpɨn sampam, iərmama nəha takuvei pen nasoriien min, in trasori ia nərmama ia tənəmtənə me.
27  Rev 12:5‘In truvehi nəri skai riti sə rəmwhen ia nep ramahatən pen nasoriien səvəi kiɡ. In tramərɨmənu ia nirəha, maməteftefi irəha rəmwhen kamousi testesi tekinari me i kɨno ia nɨse tɨprənə.’
28  Rev 22:16Nɨpərhienien iou takuvei pen nasoriien min rəmwhen Tata səiou rɨməuvei pehe miou. Nənə takuvei pen mwi kəməhau i kofətəteia min. 29 Iərmama sə nəkwəreɡɨn rarə traməkeikei mətərɨɡ amasan ia nəɡkiariien me səməme Nənɨmwɨn Ikinan rani pen tɨ nakalasia me.”

2:1: Rev 1:16; 20

2:2: Rev 2:19, Rev 3:1,8,15, 1Jon 4:1

2:5: Rev 2:16,22, Rev 3:3,19

2:6: Sam 139:21

2:7: Jen 2:9, Rev 22:2,14,19

2:8: Rev 1:17

2:9: 2Kor 11:14-15, Jem 2:5, Rev 3:9

2:10: Mat 10:28, 2Tim 4:8, Jem 1:12, Rev 3:11

2:11: Rev 20:14, 21:8

2:12: Aes 49:2, Rev 1:16

2:13: Rev 3:8

2:14: Nam 22-24, Nam 25:1-2, Nam 31:16, 2Tes 2:15

2:17: Eks 16:4,14-15, Jon 6:48-50, Aes 62:2, Rev 3:12, 19:12

2:18: Rev 1:14-15

2:20: 1Kinɡ 16:31, 2Kinɡ 9:22, Rev 2:14

2:23: Sam 7:9, Jer 11:20, Jer 17:10, 2Tim 4:14, Rev 20:12-13

2:25: Rev 3:11

2:27: Rev 12:5

2:28: Rev 22:16