12
Pran riti mɨne snek asori riti
Nənə kətoni nɨmtətien asori riti rier irapw fwe ia nɨmaɡouaɡou. Pran riti rarkahu ia meri rəmwhen ia tɨnari səvənhi, mərpwi utə nɨsun mi ia məkwə, nənə məfəfau ia kəfəfau riti səvəi nɨsiaiien kɨno pen kəməhau twelef irə. Maeka 4:10Prən nəha ramreɡi nəmisəien mamasək əpwəmwɨs tɨ nəri nə mə rɨno tɨpwɨn na trərəhi tɨni. Dan 7:7Nənə nɨmtətien riti mwi rier irapw ia nɨmaɡouaɡou. Iakətə snek asori riti rəruerəv. Kənkapwə irəha pam sefen. Kənkəpati irəha pam ten. Nənə kəfəfau pen kəfəfau səvəi nɨsiaiien ia kənkapwə me. Nɨpikɨn reiesi raka kuse kəməhau riti məpwəh kusen kəru. Səməme nəha nɨpikɨn reiesi raka irəha həsas ia təkure tɨprənə. Nənə snek asori nəha revən mərer kupwən ia pran nəha na trərəhi iəkunouihi mə nəpɨn tɨni trətui snek asori nəha trəni. Sam 2:9, Rev 19:15Prən nəha rərəhi tɨni iərman. In iərman sə truvehi nəri skai rəmwhen ia nep ramahatən pen nasoriien səvəi kiɡ, rauvehi mamərɨmənu ia nərmama ia tənəmtənə me pam. Nəpɨn tɨni prən nəha rɨnətui raka, nənə Kumwesən ruvehi in, muvehi utə irənhə ia jea səvənhi mə trərɨmənu. Rev 11:2-3Nənə prən nəha rap mevən fwe kwopun akwesakwes. Kwopun riti fwe ikɨn Kumwesən rɨnəpnəpenə raka tɨ prən nəha mə trarə ikɨn. Tukətui amasan tukwe ia kwopun nəha keste nəpɨn wan-taosen tu-hantret-sikisti.
Jut 9Nənə naruaɡənien riti rɨskəmter fwe ia neiai. Mikael mɨne naɡelo me səvənhi kənamhousi snek asori, nənə snek asori mɨne naɡelo me səvənhi kənamhousi mwi irəha. Mətə Mikael mɨne naɡelo me səvənhi həuvehi irapw nɨskaiien səvəi snek asori. Kwopun riti səvənraha riwən mwi fwe ia neiai. Jen 3:1,14, Luk 10:18, 22:31, Rev 20:2Kuvehi snek asori nəha kərarki irapw pehe ia təkure tɨprənə. In snek tui kani mə Iəremhə uə Setan sə rameikuə ia nərmama ia tənəmtənə me pam. Kərarki irapw in irəha naɡelo me səvənhi heiwaiu ia təkure tɨprənə.
10  Job 1:11, Sek 3:1Nənə iakreɡi iərmama riti fwe ia neiai rerɨn rupwinari, mɨni mə,
“Təkwtəkwuni nəha Kumwesən səkɨtaha truvehimɨru kɨtaha!
Təkwtəkwuni nəha in tro sətoni mə in rauvehi nɨskaiien, nənə, təkwtəkwuni nəha in ramərɨmənu!
Nənə təkwtəkwuni nəha Kristo səvənhi tro sətoni mə in rasori ia narimnari me pam!
Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Setan sə rani ərəha piəvtaha me ia nəpɨn mɨne ia ran ia nəmri Kumwesən,
kɨnərarki irapw in ia neiai.
11 Piəvtaha me hənaruaɡən raka irəha min,
mhəuvehi irapw nɨskaiien səvənhi ia nɨte kwəti sipsip,
mhəuvehi irapw mwi nɨskaiien səvənhi tɨ nəri nə mə həni irapw nəɡkiariien pərhien.
Irəha həpkokeikei pɨk mhə nɨmɨruien səvənraha,
mətə hənərer mwatuk a tɨ nemhəien.
12  Aes 44:23, Aes 49:13Ro iamɨnhi irə, ik neiai mɨne nərmama səməme kamharə ia niram tiho mhaɡien!
Mətə aueh ik tɨprənə mɨne təsi! Tiroureɡi rərəha anan tɨ nəri nə mə Setan rɨneiwaiu pehe tukumirau!
Niemaha raməpi pɨk in tɨ nəri nə mə rukurən mə nəpɨn səvənhi ruvəkwakwa.”
13 Nəpɨn snek asori nəha rətoni mə kɨnərarki irapw in ia təkure tɨprənə, nənə rɨnarɨpwi prən nəha sə rɨnərəhi tɨni iərman. 14  Dan 7:25, 12:7Mətə kuvei pen tərəɡi mɨrup kəru m prən nəha mə trivə irə mevən fwe imwəni ia kwopun akwesakwes. Tukamətui amasan tukwe ia kwopun nəha keste nuk kahar mɨne nɨpərɨn mə snek asori trəpwəh nourahaien in. 15 Snek asori nəha rɨruai nui asori riti ia tərhun rəmwhen ia iapiwən mə trukurirə pen prən nəha, muvehi map. 16 Mətə tɨprənə rasitu ia pran nəha, meitehi, mətɨɡai pam nui sə snek asori ruvəruai irə ia tərhun. 17  Rev 11:7, 14:12Ro pen snek asori niemaha rəpi anan tɨ pran nəha. In rəpwəh in mevən mə traruaɡən irəha kwənəkwus me nepwɨn səvənhi. Irəha nəha nərmama səməme kamho nəɡkiariien me səvəi Kumwesən mɨne nəɡkiariien Iesu rɨməni irapw mə ro nɨpərhienien. 18 In revən mərer ia nɨkare təsi.

12:2: Maeka 4:10

12:3: Dan 7:7

12:5: Sam 2:9, Rev 19:15

12:6: Rev 11:2-3

12:7: Jut 9

12:9: Jen 3:1,14, Luk 10:18, 22:31, Rev 20:2

12:10: Job 1:11, Sek 3:1

12:12: Aes 44:23, Aes 49:13

12:14: Dan 7:25, 12:7

12:17: Rev 11:7, 14:12