11
Iəmə mi kəru krouərer irapw tɨ nəɡkiariien pərhien
Esik 40:3, Sek 2:1-2Ia nəpɨn nəha kuvei pehe nari riti miou rəmwhen ia niɡ kauvehi mak səvəi nari irə, nənə kɨni pehe tukw iou i mə, “Evən muvehi mak səvəi nimwə səvəi Kumwesən mɨne nɨfatə səvənhi, məvsini nərmama səməme kamhəfwaki fwe ikɨn. Luk 21:24, Rev 12:6, 13:5Mətə tikəpwəh nuvehiien mak ia nɨkare nimwə nəha iruə. Tikəpwəh nuvehiien mak səvənhi, tɨ nəri nə mə kuvəuvei pen raka kwopun nəha m nərmama həreirei Kumwesən,aNərmama həreirei Kumwesən. Suatuk riti mwi tɨ nɨniien nəɡkiariien nəha in i mə “Nərmama ia tənəmtənə me” uə “Nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel.” nənə irəha tuheivə testesi taon ikinan səvənhi meste məkwə foti-tu.” Iou takərhi pen iərman mi kəru səiou səməmi krouərer irapw tukw iou. Iəmə mi nəha trouarkahu tɨnari sə rahatən pen mə krauasək tɨ nərəhaien, nənə rouarə rouəvisau irapw nəɡkiariien sə takuvei pen mɨnrau meste nəpɨn irəha pam wan-taosen tu-hantret-sikisti. Sek 4:3,11-14Irau nəha nukune nei mi olif, mɨne nəri mi laet raməkure utə ia nirau səməmi krouərer ia nəmri Kumwesən Iərɨmənu səvəi tɨprənə. 2Saml 22:9, 2Kinɡ 1:10, Sam 97:3, Jer 5:14Trɨni mɨnuə iərmama riti raməmwur mə trouraha irau, nənə nərami napw truku pen ia nɨpəɡi nəkwanrau mier mahi əpune nərmama səməme haməmwəki irau. Iərmama sə raməmwur mə trouraha irau traməkeikei memhə iamɨnha irə. 1Kinɡ 17:1, Eks 7:17-20, 1Saml 4:8Iəmə mi nəha krauvehi nɨskaiien tɨ nəsisəɡien ia nəpuə mə nesən trəpwəh nauərien nəpɨn irau krauni irapw nəɡkiariien me səvəi Kumwesən. Irau krauvehi mwi nɨskaiien tɨ nuvsiniien nui me həuvehe mho netə ia nirəha, nənə rouukurən mwi nuvehi peheien nemhəien me səpəmsəpə həuvehe mhouraha nərmama ia təkure tɨprənə i. Irau krouukurən noien narimnari me nəha ia nəpɨn me a rəmwhen mə irau krauokeikei.
Dan 7:21, Rev 12:17, Rev 13:1,7, 17:8Nəpɨn irau krouni irapw pam raka nəɡkiariien səvənrau, nənə nərimɨru fwe ia nɨpəɡ sə rameiwaiu nukunen riwən, in trukrirapw mutə maruaɡən mɨnrau, muvehi irapw nɨskaiien səvənrau, mousi əpune irau. Luk 13:34Nɨpwranrau mi trouəmak ia suatuk səvəi taon asori nəha, kwopun nəha kɨnərui tərini pen Iərɨmənu səvənrau ia nei kamarkuaui ikɨn. Kɨməuvsini nəɡhi taon nəha kɨni mə “Sotom” uə “Ijip” ramahatən pen nərəhaien ia kwopun nəha. Nənə nərmama səməme haməuku pen ia teki nərmama me səpəmsəpə, mɨne nəɡkiariien me səpəmsəpə, mɨne kwənəkwus me səpəmsəpə, tuhəspau ia nɨpwranrau meste nəpɨn kahar mɨne nɨpərɨn, nənə, kɨpkəseni mhə nɨpwranrau mə tukɨnɨmwi. 10 Nərmama me ia təkure tɨprənə tuhaɡien pəri, mho lafet, mhəriari pen narimnari amasan me mɨnraha me, tɨ nəri nə mə profet kəru nəha səməmi krɨno nəmisəien asori m nərmama ia təkure tɨprənə krouvamhə.
11  Esik 37:5,10Mətə nəpɨn kahar mɨne nɨpərɨn ruvehe mukurau, nənə iakətoni Kumwesən ruvei pen nɨmɨruien mɨnrau kroueiahaɡ mwi rouərer ia nɨsunrau. Nənə nərmama me pam səməme hətoni irau həhekɨr asori. 12  2Kinɡ 2:11Nənə irəha həreɡi reri iərmama riti rupwinari ruku pen ia neiai mɨni pen tɨ nirau i mə, “Rouutə pehe i.” Nənə nəpuə riti ruvehi irau mutə mevən ia neiai. Nərmama səməme kamhəmwəki irau kamhərer mamhətoni irau krauutə.
13  Rev 8:5, 16:18Ia nəpɨn nəha təkwtəkwuni a mwi nɨmwnɨmwien asori riti ravən, makiə fifi nari ia kwopun kuatia ia taon nəha, məpwəh kwopun naen hamasan. Nɨmwnɨmwien ravən nərmama sefen taosen hemhə. Nərmama me pam səməme həpkemhə mhə həhekɨr mhətəmnɨmwɨn, mhəuvehi utə nəɡhi Kumwesən sə ramarə ia neiai.
14  Rev 9:12Aueh, nərəhaien sə ro kəru irə ruvehe muvavən! Mətə aueh, hətə ro, nərəhaien sə ro kahar irə trɨpko mhə tui ruvehe!
Aɡelo sə ro sefen irə rəse kisɨpw səvənhi
15  Eks 15:18, Sam 10:16, Dan 2:44, Obad 21Aɡelo sə ro sefen irə rəse kisɨpw səvənhi, nənə iakreɡi nərmama nepwɨn fwe ia neiai kamhəɡkiari rerɨnraha rupwinari mamhəni mə,
“Nərɨmənuien kamərɨmənu irə ia təkure tɨprənə i təkwtəkwuni ruvehe məmak ia rəɡi Kumwesən səkɨtaha mɨne Kristo səvənhi.
Nənə in trərɨmənu ia nuk nuk me.”
16  Rev 4:4,10Nənə nəmə asori me nəha twenti-fo səməme kamhəkure ia jea me səvənraha ia nəmri Kumwesən hənɨmwi nukurhunraha mheiwaiu, mhəuvei pen nɨsiaiien səvənraha revən tukwe, 17  Rev 1:4,8, 15:3mamhəni mə,
“Iərɨmənu Kumwesən sə rauvehi nɨskaiien me pam.
Ik ikɨnarə fwe kupwən muvehe meste mwi ipwet mɨne.
Kɨmaha iahaməni tanak tukw ik,
tɨ nəri nə mə ikɨməuvehi nɨskaiien asori səim,
nənə mɨnamərɨmənu nəha təkwtəkwuni.
18  Sam 2:1, 46:6, Rom 2:5, Rev 10:7, 19:5, Sam 115:13Nərmama ia tənəmtənə me niemaha rəpi pɨk irəha,
mətə niemaha asori səim ruvəuvehe.
Rɨno nəpɨn səim tikəkiri nərmama səməme həuvamhə,
mərəku pen səim iotukwininari me, profet me mɨne nəkur ikinan me, mɨne nərmama me pam səməme kamhəsiai nəɡhɨm,
nəri auər a mə irəha kamhəuvehi nasoriien uə həpkuvehi mhə nasoriien.
Nənə rɨno nəpɨn səim tikouraha nərmama me nəha səməme kamhouraha nari ia təkure tɨprənə.”
19  Hip 9:4, Rev 8:5, 15:5, Rev 16:21Ia nəpɨn nəha kəsevər ia nimwə səvəi Kumwesən fwe irənhə ia neiai. Ia nəkwai nimwə nəha kətoni pokis səvəi nəɡkiariien i Kumwesən rɨnərihi tərini əknekɨn. Nənə nouapɨrien rəhiapw, karuəruə rərkwəpahar, kreɡi nərkərɨkien, nɨmwnɨmwien ravən, aes rəsas rəmwhen ia nesən asori.

11:1: Esik 40:3, Sek 2:1-2

11:2: Luk 21:24, Rev 12:6, 13:5

a11:2: Nərmama həreirei Kumwesən. Suatuk riti mwi tɨ nɨniien nəɡkiariien nəha in i mə “Nərmama ia tənəmtənə me” uə “Nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel.”

11:4: Sek 4:3,11-14

11:5: 2Saml 22:9, 2Kinɡ 1:10, Sam 97:3, Jer 5:14

11:6: 1Kinɡ 17:1, Eks 7:17-20, 1Saml 4:8

11:7: Dan 7:21, Rev 12:17, Rev 13:1,7, 17:8

11:8: Luk 13:34

11:11: Esik 37:5,10

11:12: 2Kinɡ 2:11

11:13: Rev 8:5, 16:18

11:14: Rev 9:12

11:15: Eks 15:18, Sam 10:16, Dan 2:44, Obad 21

11:16: Rev 4:4,10

11:17: Rev 1:4,8, 15:3

11:18: Sam 2:1, 46:6, Rom 2:5, Rev 10:7, 19:5, Sam 115:13

11:19: Hip 9:4, Rev 8:5, 15:5, Rev 16:21