16
Pesɨn me irəha sefen həukuər ia niemaha səvəi Kumwesən
Aes 66:6, Rev 16:17, Sam 69:24, Jer 10:25, Sef 3:8Nənə iakreɡi reri iərmama riti raməɡkiari asori fwe ia nimwə səvəi Kumwesən, mamɨni pen tɨ naɡelo me nəha sefen mə, “Həuvən mətəɡi irapw ia təkure tɨprənə pesɨn me nəha sefen həukuər ia niemaha səvəi Kumwesən.” Eks 9:10, Dut 28:35, Rev 13:12-17Aɡelo sə rakupwən revən mətəɡi irapw pesɨn səvənhi ia təkure tɨprənə. Nənə nərmama me nəha səməme mak səvəi nərimɨru ramarə ia nirəha, mɨne səməme kamhənɨmwi nukurhunraha ia nəmri nəri kɨməuvrhəkɨn kuvnhi nərimɨru irə, mamhəsiai in, nɨpwranraha ruvehe mukuər ia nɨmwapw me. Nɨmwapw me nəha hərəha mamho nəmisəien mɨnraha.
Eks 7:17-21Aɡelo sə ro kəru irə rətəɡi irapw pesɨn səvənhi ia təsi, nənə təsi ruvehe mo netə irə rəmwhen ia nɨte iərmama ruvamhə, narimnari me kamhəmɨru ia reri təsi hemhə pam.
Sam 78:44Aɡelo sə ro kahar irə rətəɡi irapw pesɨn səvənhi ia nui arɨs me mɨne nəmri nui me, nənə irəha həuvehe mho netə ia nirəha. 5-6  Sam 79:3, Sam 119:137, Aes 49:26, Rev 1:4Nənə iakreɡi aɡelo sə ramərɨmənu ia nui me rɨni mə,
“Kumwesən Ikinan. Ik ikɨnarə fwe kupwən muvehe meste mwi ipwet mɨne.
Təkwtəkwuni ikamo noien atukwatukw,
mamərpwɨn noien ərəha me i,
mauvei pen netə mɨnraha hamənɨmwi.
In i nərəkuien atukwatukw səvənraha,
tɨ nəri nə mə irəha hənousi əpune nərmama me səim mɨne profet me səim nɨtenraha raiu.”
Sam 19:9, Rev 15:3, 16:14, Rev 19:2Nənə iakreɡi reri iərmama riti ruku pen ia nɨfatə ramɨni mə,
“Ouəh pərhien Iərɨmənu Kumwesən sə ikauvehi nɨskaiien me pam,
nəkiriien me səim hatukwatukw mho nɨpərhienien!”
Nənə aɡelo sə ro kefə irə rətəɡi irapw pesɨn səvənhi ia meri, nənə Kumwesən rəseni nukwəsikər mə trənhi nərmama rəmwhen ia napw. Rev 9:20-21, Rev 16:21Nəpnəpanien səvəi nukwəsikər rahi irəha, nənə irəha həni ərəha nəɡhi Kumwesən sə ramərɨmənu ia nərpwɨnien me nəha. Irəha həpwəh nɨrərɨɡien ia noien ərəha me səvənraha, mhəpwəh nuvehi utəien nəɡhɨn.
10  Eks 10:22, Aes 8:22Aɡelo sə ro krirum irə rətəɡi irapw pesɨn səvənhi ia jea sə nərimɨru raməkure irə mamərɨmənu, nənə kwopun me pam ia nəkwai nɨtətə sə nərimɨru ramərɨmənu irə həuvehe mhəpitəv pam. Nərmama kamhəreɡi nəmisəien, mamhahi nəramɨnraha tukwe. 11  Rev 9:20-21, Rev 16:21Irəha kamhəni ərəha Kumwesən fwe ia neiai tɨ nəmisəien me mɨne nɨmwapw me səvənraha, mhəpwəh nɨrərɨɡien ia noien ərəha me səvənraha.
12  Aes 11:15, Jer 50:38Nənə aɡelo sə ro sikis irə rətəɡi irapw pesɨn səvənhi ia nui arɨs asori nəha nəɡhɨn nə Iufretes, nənə nui arɨs nəha ramə, mo suatuk səvəi kiɡ me havən irə mhəuku peraha. 13 Ia nəpɨn nəha iakətoni nənɨmwɨn əmkemɨk kahar harəmwhen ia frok. Riti rier ia nɨpəɡi nəkwai snek asori, riti rier ia nɨpəɡi nəkwai nərimɨru, nənə riti rier ia nɨpəɡi nəkwai profet eikuə. 14  Rev 16:7, Rev 19:6,15,19Nənɨmwɨn mirəhar nəha irəhar nəremhə me kamharo nɨmtətien me. Irəhar harier, mharevən tɨ kiɡ me ia tənəmtənə me pam, mharousəsɨmwɨn irəha mə tuharuaɡən ia nəpɨn asori səvəi Kumwesən, Kumwesən sə rauvehi nɨskaiien me pam.
15  Rev 3:3,18“Həreɡi ro! Iou iakauvehe rəmwhen ia rakres! Iərmama sə ramətui a məpwəh napriien rerɨn traɡien. Rərəha in rɨpeki raka tɨnari səvənhi tɨ napriien kətoni in ramavən auər a nənə in raurɨs tukwe.”
16  Jaj 5:19, Sek 12:11Nəremhə mirəhar nəha harousəsɨmwɨn pen kiɡ me nəha ia kwopun riti nəɡkiariien Hipru rani mə, “Amaketon.”
17  Rev 16:1Aɡelo sə ro sefen irə rətəɡi pen pesɨn səvənhi ia nɨmaɡouaɡou, nənə iakreɡi Kumwesən raməɡkiari fwe ia nəkwai nimwə səvənhi. Rerɨn ruku pen ia jea sə in raməkure irə mamərɨmənu, mamɨni mə, “In i sampam!” 18  Rev 4:5Nənə nouapɨrien rəhiapw, karuəruə rərkwəpahar, kreɡi nərkərɨkien, nɨmwnɨmwien asori riti ravən. Nɨmwnɨmwien nəha rasori pɨk anan. Fwe Kumwesən rɨno iərmama ia təkure tɨprənə meste pehe nəpɨn nəha kɨpkətoni raka mhə nɨmwnɨmwien riti ro iamɨnhi irə ia nəpɨn riti. 19  Rev 14:10Nɨmwnɨmwien nəha ravən meitehi taon asori nɨpərɨn kahar, nənə taon me ia tənəmtənə me həsas pam. Kumwesən rerɨn rɨrhi taon asori nəha Papilon, nənə in ruvehi pen kap riti rukuər ia waen maməkeikei min mə trənɨmwi pam. Waen nəha in niemaha səvəi Kumwesən rəpi pɨk in tɨ taon nəha. 20  Rev 6:14Tənə əmwerɨs me pam hap mhəiwən. Kɨpkətoni mhə mwi təkuər me. 21  Eks 9:24, Rev 11:19, Rev 16:9,11Aes me səməme həmwhen ia kəpwier asori həukrutə ia nɨmaɡouaɡou mhəsas pen ia nərmama. Ko kəkiri kəpwier me nəha kuatia kuatia nɨpamien səvənhi rəmwhen ia fifti kilo. Nəpɨn nərmama hətoni aes me nəha kamhəsas pen ia nirəha iamɨnhi irə, irəha həni ərəha Kumwesən, tɨ nəri nə mə nərpwɨnien nəha in ramo mɨnraha rɨskai pɨk anan.

16:1: Aes 66:6, Rev 16:17, Sam 69:24, Jer 10:25, Sef 3:8

16:2: Eks 9:10, Dut 28:35, Rev 13:12-17

16:3: Eks 7:17-21

16:4: Sam 78:44

16:5-6: Sam 79:3, Sam 119:137, Aes 49:26, Rev 1:4

16:7: Sam 19:9, Rev 15:3, 16:14, Rev 19:2

16:9: Rev 9:20-21, Rev 16:21

16:10: Eks 10:22, Aes 8:22

16:11: Rev 9:20-21, Rev 16:21

16:12: Aes 11:15, Jer 50:38

16:14: Rev 16:7, Rev 19:6,15,19

16:15: Rev 3:3,18

16:16: Jaj 5:19, Sek 12:11

16:17: Rev 16:1

16:18: Rev 4:5

16:19: Rev 14:10

16:20: Rev 6:14

16:21: Eks 9:24, Rev 11:19, Rev 16:9,11