17
Taon asori Papilon rəmwhen ia pran səvəi suatuk
Jer 51:12-13, Rev 17:15Nənə naɡelo me nəha sefen kamhəuvehi pesɨn me nəha sefen riti ia nirəha ruvehe mɨni pehe tukw iou i mə, “Uvehe ro. Prən asori fwe raməkure ia nui me həpɨk, iakuə takahatən nərpwɨnien səvənhi pwəh ikətoni. Prən nəha in pran səvəi suatuk. Aes 23:17, Rev 14:8Kiɡ me ia təkure tɨprənə həno əpnapen raka nari irəha min. Noien ərəha sə prən nəha ramo irəha nərman me rəmwhen ia waen riti. Nərmama ia təkure tɨprənə hənənɨmwi raka waen nəha mamhakonə irə.”
Rev 13:1Nənə ia vison nəha Nənɨmwɨn rəriari miou, iakətə aɡelo nəha ruvehi iou iarouevən fwe ia kwopun akwesakwes ikɨn. Ia kwopun nəha iakətoni pran riti raməkure utə ia nərimɨru riti. Nərimɨru nəha rəruerəv pɨk kɨrai pen nəhaɡ me ia nɨpwran me pam. Nəhaɡ me nəha kamhəni ərəha Kumwesən. Nərimɨru nəha kənkapwə sefen, kənkəpati ten. Jer 51:7, Rev 18:16Pran nəha tɨnari səvənhi rəmwhen ia tihi natis, məruerəv pɨk. In ramo pen marəmarə me ia nɨpwran, marəmarə me nənimen rutə pɨk kɨno ia kol mɨne kəpwier amasan me mɨne perel me. In rauvehi kap riti ia rəɡɨn kɨno ia kol. Kap nəha rukuər ia noien me nərman me kamho irəha min hərəha pɨk mhəmkemɨk ia nəmri Kumwesən. Rev 14:8Ia nɨpwənan kɨrai pen nəɡhɨn riti sə nɨpwran rərkwafə. Rani mə,
TAON ASORI PAPILON
MAMA SƏVƏI NƗPRAN ME PAM SƏVƏI SUATUK
NUKUNE NOIEN ME PAM SƏMƏME HƏRƏHA PƗK IA TƏKURE TƗPRƏNƏ
Rev 18:24, 19:2Nənə iakətoni mə prən nəha rɨnousi əpune nərmama me səvəi Kumwesən mɨne irəha səməme həməni irapw Iesu. Rəmwhen in rɨnənɨmwi nɨtenraha mamakonə irə. Nəpɨn iakətoni prən nəha iakərkəri asori nari irə. Rev 13:1Mətə aɡelo rɨni pehe tukw iou i mə, “Ikamərkərinari iamɨnhi irə tɨ nəfe? Iou takəusiəre pui pehe nɨpwrai nəri nəha ikamətoni, mo nukurənien i mə sin nəha prən nəha mɨne nəfe nəha nərimɨru nəha in raməkure irə kənkapwə sefen kənkəpati ten. Dan 12:1, Rev 11:7, 13:8Nərimɨru nəha ikətoni ramɨru fwe kupwən, mətə təkwtəkwuni ruvamhə, trɨpko mhə tui rukrirapw ia nɨpəɡ sə rameiwaiu nukunen riwən mutə mier mevən kousi əpune. Nərmama kamharə ia təkure tɨprənə səməme kɨpkrai pen raka mhə nəɡhɨnraha fwe tui nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi ia nəkukuə səvəi nɨmɨruien, irəha tuhətoni nərimɨru nəha, nənə hərkərinari irə tɨ nəri nə mə ramɨru fwe kupwən, mətə təkwtəkwuni ruvamhə, nənə trɨpkuvehe mwi. Iərmama traməkeikei mukurən nari tɨ nukurənien nɨpwrai nəɡkiariien i. Kənkapwə nərimɨru nəha irəha sefen irəha nə təkuər me səməme pran nəha raməkure utə ia nirəha. Irəha mwi kiɡ me. 10 Kiɡ me irəha krirum həuvəmwei raka, kuatia ramɨru nəha təkwtəkwuni mɨne, nənə riti mwi rəpwəh ihi nuveheien. Nəpɨn truvehe traməkeikei marə ouihi a. 11 Nərimɨru i sə ramɨru fwe kupwən, mətə təkwtəkwuni ruvamhə, in mwi in kiɡ riti sə ramo eit irə, mətə in mwi in kiɡ riti səvəi kiɡ me nəha sefen. In trevən kousi əpune in. 12  Dan 7:24Kənkəpati me nəha ten ikətoni, irəha kiɡ me ten həpwəh ihi nərɨmənuien, mətə irəha tuhəpkuvehi nasoriien mhərɨmənu ia nəpɨn ouihi a irəha nərimɨru nəha. 13 Nətərɨɡien səvənraha kuatia, nənə irəha tuhəuvei pen nɨskaiien səvənraha mɨne nasoriien səvənraha m nərimɨru nəha. 14  1Tim 6:15Irəha tuharuaɡən irəha kwəti sipsip, mətə kwəti sipsip truvehi irapw nɨskaiien səvənraha tɨ nəri nə mə in Iərɨmənu sə rasori ia nərɨmənu me pam, nənə, in Kiɡ sə rasori ia kiɡ me pam. Nərmama me nəha kamhərer irəha min irəha nəha nərmama səməme in rɨnəkwein irəha, mərpwi rəɡɨn ia nirəha, nərmama səməme in rukurən nətɨɡiteien ia nirəha.”
15  Aes 8:7, Jer 47:2Nənə aɡelo rɨni pehe mwi tukw iou i mə, “Ikətoni nui me nəha pran səvəi suatuk raməkure ia nirəha. Nui me nəha irəha nərmama həpɨk tekɨnraha səpəmsəpə, nəɡkiariien me səvənraha səpəmsəpə, həuku pen ia kwənəkwus me səpəmsəpə. 16  Rev 18:8Nərimɨru nəha mɨne kənkəpati me nəha ten səməme ikətoni, irəha tuhəmwəki pran səvəi suatuk, mhəpeki raka pam narimnari me səvənhi, mhəpwəh in ramaiu auər a. Irəha tuhani nusan mhəuvani əmwesi in ia napw. 17 Irəha tuho iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨnəmri ia nətərɨɡien səvənraha mə tuho rəmwhen sə in rokeikei. Nətərɨɡien səvənraha truvehe mo kuatia i, nənə irəha tuhəuvei pen nɨskaiien səvənraha m nərimɨru mə trərɨmənu meste nəɡkiariien səvəi Kumwesən ruvehe mukuə. 18 Prən nəha ikətoni in taon asori nəha sə ramərɨmənu ia kiɡ me pam ia təkure tɨprənə.”

17:1: Jer 51:12-13, Rev 17:15

17:2: Aes 23:17, Rev 14:8

17:3: Rev 13:1

17:4: Jer 51:7, Rev 18:16

17:5: Rev 14:8

17:6: Rev 18:24, 19:2

17:7: Rev 13:1

17:8: Dan 12:1, Rev 11:7, 13:8

17:12: Dan 7:24

17:14: 1Tim 6:15

17:15: Aes 8:7, Jer 47:2

17:16: Rev 18:8