18
Kurirə ia narimnari me i, iakətoni aɡelo riti mwi rukrutə ia neiai mameiwaiu pehe. In rauvehi nasoriien sə rasori. Nukuraanien sə ruku pen irə raməhiəpwɨn pam tɨprənə. Rev 14:8, Aes 13:21, Aes 34:11, Jer 50:39Rəkwein əpwəmwɨs mɨni mə,
“In ruvəmwei! Taon asori nə Papilon ruvəmwei!
Təkwtəkwuni nəha nəremhə me kamharə ikɨn.
In kwopun nənɨmwɨn ərəha me mɨne menu me səməme həmkemɨk kaməmwəki irəha kamhərkwafə ikɨn.
Rev 14:8Taon nəha rəmwhen ia pran riti səvəi suatuk.
Nərmama me pam ia tənəmtənə me hənənɨmwi raka waen sənmwɨn.
Waen nəha in noien ərəha sə nərman me kamho irəha min.
Kiɡ me ia təkure tɨprənə həno əpnapen raka nari irəha prən nəha.
Nərmama ia təkure tɨprənə səməme kamhəmri pen nəmri nari ia narimnari
irəha nautə səvənraha ruvəuvehe mɨnasori ruku pen tɨ noien ərəha me səvəi prən nəha.”
Aes 48:20, Jer 50:8, Jer 51:6,45, 2Kor 6:17Nənə iakreɡi mwi reri iərmama riti fwe ia neiai rɨni mə,
“Həier irə nərmama me səiou
mɨnuə noien ərəha səvənhi trəpwəh nuvehi pekɨnien kɨmiaha,
nənə kɨmiaha tihəpwəh nuvehiien nərpwɨnien riti səvənhi.
Jen 18:20-21, Jer 51:9Noien ərəha me səvənhi rasori rutə ipaka rɨrapi neiai,
ro pen Kumwesən rəpwəh nenouenouien nərəhaien me səvənhi.
Sam 137:8, Jer 50:15,29, 2Tes 1:6Kɨmiaha tiho irə rəmwhen rɨno ia kɨmiaha.
Narimnari me səməme in rɨno ia kɨmiaha,
kɨmiaha tihaməkeikei mhərpwɨn pen m kəru min.
In rɨməvi pen nənɨmwiien skai kuatia ia kap səkɨmiaha,
kɨmiaha tihaməkeikei mhəvi pen nənɨmwien skai ia kap səvənhi m kəru.
Aes 47:7-9Taon nəha rəmwhen ia pran riti sə rauvehi utə atukw a in,
mamarə ia narəien sə rukuər ia narimnari amasan me.
Ro iamɨnhi irə kɨmiaha tihaməkeikei mhəuvei pen nəmisəien mɨne nasəkien min rəmwhen irə.
In rani ia rerɨn mə,
‘Iou prən asori iakaməkure ia kwopun i mamərɨmənu.
Rɨpko mhə iou pran sə iərman səvənhi ruvamhə.
Ko iapkasək mhə ia nəpɨn riti.’
Jer 50:34, Rev 17:16Prən nəha ramərpwi atukw a in iamɨnhi irə ro pen nərpwɨnien me səvənhi tuhəuvehe ia nəpɨn kuatia a:
nemhəien, nasəkien, mɨne nukumhə.
Napw trahi prən nəha,
tɨ nəri nə mə Iərɨmənu Kumwesən sə rauvei pen nərpwɨnien min nɨskaiien səvənhi rasori.”
Rev 17:2, Esik 27:30-35Nəpɨn kiɡ me səvəi tɨprənə səməme həno əpnapen raka nari irəha prən nəha nənə mharə irəha min ia narəien sə rukuər ia narimnari amasan me tuhətoni nɨse napw sə ramahi in, nənə rerɨnraha trəpou hasək tukwe. 10  Esik 26:17, Dan 4:30Nəmisəien səvənhi tro irəha həhekɨr, nənə mhərer pen a isipwɨn mə,
“Aueh taon asori!
Aueh Papilon taon sə nəɡsem rasori!
Nərpwɨnien səim ruvəuvehe ia aoa kuatia a.”
11  Esik 27:36Nərmama me ia təkure tɨprənə kamhəmri pen nəmri nari ia narimnari tuhasək tɨ prən nəha tɨ nəri nə mə iərmama riti mwi riwən truvehi nəmri narimnari me səvənraha. 12  Esik 27:12,13,22Narimnari me səvənraha rəmwhen ia aean mi nəha kol mɨne silva, mɨne kəpwier amasan me, mɨne perel me, mɨne tɨnari amasan nəha linen, mɨne tɨnari sə ro tihi natis irə, mɨne tɨnari nəha silik, mɨne tɨnari sə rəruerəv pɨk, mɨne nei me səpəmsəpə nɨpekɨnraha rapein amasan, mɨne narimnari me səpəmsəpə kɨno ia kənkəpati elefen, mɨne narimnari me səpəmsəpə kɨno ia nei nənimen rutə pɨk, mɨne aean me nepwɨn rəmwhen ia prons, mɨne kəpwier amasan nəha mapil, 13 mɨne teki nei sinamon, mɨne nɨmwai nari kavi rərəɡi pen ia nəveɡɨnien, mɨne nɨmwəkmwəki nari kuvani nɨpekɨn rapein amasan, mɨne nɨse nei mi nəha fraɡkinsens mɨne mɨr, mɨne waen, mɨne oel, mɨne flaoa, mɨne kwənuni wit, mɨne kau me mɨne sipsip me, mɨne hos me mɨne kat me hos me kamhəvi, mɨne slef me, slef me nə irəha nərmama.
14 “Narimnari amasan me pam səməme nətərɨɡien səim ramevən ia nirəha,
hənəpwəh ik mhəuvavən.
Nautə me pam səim mɨne marəmarə me pam səim ikɨnətə wau raka ia nirəha,
nənə ko ipkətoni mhə mwi irəha ia nəpɨn riti.”
15  Esik 27:31,36Nərmama me nəha səməme kamhəmri pen nəmri nari ia narimnari me nəha həpeki nautə rɨpɨk ruku pen tɨ prən nəha. Irəha tuhəhekɨr nəmisəien səvəi prən nəha, mhərer pen a isipwɨn tukwe in, mamhasək əpwəmwɨs 16  Rev 17:4mə,
“Aueh! Aueh taon asori!
In rəmwhen ia pran ramarkahu ia tɨnari amasan i kani mə linen
sə ro tihi natis irə raməruerəv pɨk.
In ramo pen marəmarə me ia nɨpwran,
marəmarə me nənimen rutə pɨk kɨno ia kol, mɨne kəpwier amasan me, mɨne perel me.
17-18  Esik 27:27-29,32Mətə kouraha pam nautə me səvənhi ia aoa kuatia a.”
Nənə nəmə səməme kamhəkəkini nɨtətə ia təsi, mɨne nərmama səməme kamhərəku nɨtətə mamhəputə, mɨne nəmə səməme kamhowok ia nəkwai nɨtətə, mɨne nərmama səməme nɨtətə rapeki narimnari səvənraha muvehe mɨpeki parei kamhəmri pen nəmri nari ia nirəha, mamhəuvehi mane irə, irəha pam hətoni nɨse napw sə ramahi prən nəha, mhərer pen a isipwɨn tukwe in, mamhasək əpwəmwɨs, mamhəni mə,
“Taon asori riti riwən rəmwhen ia taon nəha!”
19  Esik 27:30-34Irəha hərki pen nɨməkwrur ia kənkapwənraha, rerɨnraha rəpou, kamhasək, mamhəni mə,
“Aueh! Aueh taon asori!
Nərmama me pam səməme nɨtətə səvənraha ramaiu ia təsi,
irəha nautə səvənraha ruvehe masori ia narimnari me səim!
Mətə kouraha pam narimnari me səim ia aoa kuatia a.”
20  Aes 44:23, Dut 32:43, Jer 51:48Mətə nɨpu riti mwi rani iamɨnhi irə mɨnuə,
“Kɨmiaha ia nɨtətə ia neiai, kɨmiaha nərmama me səvəi Kumwesən, mɨne aposol me mɨne profet me,
rerɨmiaha traməkeikei maɡien,
tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨnərpwɨn noien ərəha prən nəha rɨno ia kɨmiaha!”
21  Jer 51:63-64, Esik 26:21Nənə aɡelo riti nəɡsen rasori ruvehi kəruəterei asori riti mərarki pen i ia nəkwai təsi mɨni mə,
“Tukəraki irapw akwauakw taon asori nəha Papilon iamɨnhi irə,
nənə tukəpwəh nətoniien mwi in ia nəpɨn riti.
22  Aes 24:8, Esik 26:13Ia niram taon Papilon tɨpkreɡi mhə mwi nərmama səməme kamhəuəsi nəri kauəsi kaməni nɨpu irə,
uə nərmama səməme kamhəse tərhe nau mɨne kisɨpw.
Ia niram tɨpkətoni mhə mwi iərmama sə ramarpəkau amasan narimnari me.
Tɨpkreɡi mhə mwi kəpwier ramərari maməkwai ətestesi kwənuni wit kamo flaoa i.
23  Jer 7:34, 16:9, Jer 25:10, Aes 47:9Nukuraanien səvəi laet trɨpkəhiapw mhə mwi ia niram,
nənə tɨpkreɡi mhə mwi reri iərman mɨne pran səməmi krauni sɨmwɨn tɨ narəien vi səvənrau.
Tro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə fwe kupwən nərmama me səim səməme kamhəmri pen nəmri nari ia narimnari irəha kamhəuvehi nasoriien ia təkure tɨprənə.
Nərmama ia tənəmtənə me pam hətoni nɨmtətien me nəha ikɨno ia nɨskaiien səvəi iəremhə reikuə ia nirəha.
24  Jer 51:49, Mat 23:35, Rev 17:6Ia taon nəha Papilon Kumwesən rətoni nɨte profet me mɨne nərmama me səvənhi.
Nərmama me pam ia təkure tɨprənə səməme kɨnousi əpune irəha Kumwesən rətoni nɨtenraha ia taon nəha.”

18:2: Rev 14:8, Aes 13:21, Aes 34:11, Jer 50:39

18:3: Rev 14:8

18:4: Aes 48:20, Jer 50:8, Jer 51:6,45, 2Kor 6:17

18:5: Jen 18:20-21, Jer 51:9

18:6: Sam 137:8, Jer 50:15,29, 2Tes 1:6

18:7: Aes 47:7-9

18:8: Jer 50:34, Rev 17:16

18:9: Rev 17:2, Esik 27:30-35

18:10: Esik 26:17, Dan 4:30

18:11: Esik 27:36

18:12: Esik 27:12,13,22

18:15: Esik 27:31,36

18:16: Rev 17:4

18:17-18: Esik 27:27-29,32

18:19: Esik 27:30-34

18:20: Aes 44:23, Dut 32:43, Jer 51:48

18:21: Jer 51:63-64, Esik 26:21

18:22: Aes 24:8, Esik 26:13

18:23: Jer 7:34, 16:9, Jer 25:10, Aes 47:9

18:24: Jer 51:49, Mat 23:35, Rev 17:6