15
Naɡelo irəha sefen kamhəuvehi nərpwɨnien irəha sefen
Lev 26:21, Rev 15:6-7Iakəti pen fwe ia neiai mətoni mwi nɨmtətien riti mwi rasori iakərkərinari irə. Naɡelo irəha sefen kamhəuvehi nərpwɨnien me irəha sefen. Nərpwɨnien me nəha irəha sampam tɨ nəri nə mə nəpɨn tuhəier pam nənə niemaha səvəi Kumwesən riwən. Rev 4:6, 5:8Nənə iakətoni nari riti rəmwhen ia təsi kɨno ia klas ko kərapi irə irau napw. Iakətoni mwi nərmama nepwɨn kamhərer ia nɨkarkare təsi nəha. Nərmama me nəha hənəpwəh nəseniien nərimɨru mɨne nəri kuvrhəkɨn kuvnhi nərimɨru irə mɨne nampa sə ramahatən nəɡhɨn mə trasori ia nirəha. Irəha kamhərer ia nɨkarkare təsi kɨno ia klas. Ia rəɡɨnraha kamhəuvehi nəri kauəsi kaməni nɨpu irə Kumwesən rɨməuvei pen mɨnraha. Eks 15:1, Rev 11:17, 16:7, Sam 92:5, Sam 139:14, Sam 145:17Irəha kamhani nɨpu səvəi Moses iərmama sə ro tukwini nari m Kumwesən, mɨne nɨpu səvəi kwəti sipsip, mamhani mə,
“Iərɨmənu Kumwesən sə ikauvehi nɨskaiien me pam,
narimnari me səməme ikamo hasori kətoni kamərkərinari irə!
Ik kiɡ sə ikamərɨmənu ia tənəmtənə me,
suatuk me səim ikamesi pen suatuk me səvəi natukwatukwien mɨne nɨpərhienien!
Jer 10:6-7, Sam 86:9Nərmama me pam tuhaməkeikei mhəsiai ik, mhəuvehi utə nəɡhɨm,
tɨ nəri nə mə ik əpa Iəmə ikinan.
Nərmama ia tənəmtənə me pam tuhəuvehe mhənɨmwi nukurhunraha ia nənimem mhəsiai ik
tɨ nəri nə mə ikɨno raka noien atukwatukw me səim nərmama hənətoni.”
Eks 38:21Irəha hani raka nɨpu nəha, nənə iakəti pen mətoni kəsevər ia kwopun ikinan anan ia nəkwai nimwə tapolen fwe ia neiai. Rev 15:1Naɡelo me nəha irəha sefen həier ia nimwə tapolen nəha, mamhəpeki nərpwɨnien me nəha sefen. Tɨnari səvənraha kɨno ia linen sə rəpsan mamser. Həkwani nari kɨno ia kol rukurau ia kwənpwenhɨnraha. Rev 14:10Nənə nərimɨru me nəha kefə riti rɨpeki pen pesɨn me səməme kɨno ia kol muvei pen kuatia kuatia m naɡelo me nəha sefen. Pesɨn me nəha həukuər ia niemaha səvəi Kumwesən, Kumwesən sə ramarə ia nuk nuk me. 1Kinɡ 8:10-11, Aes 6:4, Esik 44:4Ia nəpɨn nəha nimwə tapolen ruvehe mukuər ia nɨse napw, tɨ nəri nə mə Kumwesən ramarə ikɨn, mamser, mamo nəɡsen. Iərmama riti ko rɨpkuvnimwə mhə ia nimwə nəha meste nərpwɨnien me sefen səməme naɡelo sefen kamhəpeki tuho sampam irə.

15:1: Lev 26:21, Rev 15:6-7

15:2: Rev 4:6, 5:8

15:3: Eks 15:1, Rev 11:17, 16:7, Sam 92:5, Sam 139:14, Sam 145:17

15:4: Jer 10:6-7, Sam 86:9

15:5: Eks 38:21

15:6: Rev 15:1

15:7: Rev 14:10

15:8: 1Kinɡ 8:10-11, Aes 6:4, Esik 44:4