4
Jea riti fwe ia neiai Kumwesən raməkure irə mamərɨmənu
Rev 1:1,10Iakɨnətə pam narimnari me i, nənə məti pen mətoni təpinhə riti ia neiai raməkwaɡ. Nənə iərmama nəha iakuvəreɡi raka rerɨn fwe kupwən rəɡkiari pehe mwi miou, rerɨn rupwinari rəmwhen ia reri kisɨpw, mɨni mə, “Utə pehe ia kwopun i. Iakuə takahatən narimnari me səməme tuhəuvehe kurirə pwəh ikətoni.” Sam 47:8, Aes 6:1, Rev 4:9Təkwtəkwuni mwi iakətoni vison riti Nənɨmwɨn rəriari miou. Jea riti kərpwi ramərer ia neiai, Iəmə iti raməkure irə mamərɨmənu. Esik 1:28Iəmə nəha raməkure irə ramser rəmwhen ia kəpwier amasan mi kəru jaspa mɨne kanilian. Nənə mərarən riti rukuraukurau ia jea səvənhi makuraan rəmwhen ia kəpwier amasan riti emeral. Aes 24:23, Rev 3:18, 6:11Jea me nepwɨn mwi irəha pam twenti-fo hərer kuraukurau jea nəha. Nəmə asori me irəha pam twenti-fo kamhəkure ia jea me nəha. Tɨnari me səvənraha həpsan. Ia kənkapwənraha kəfəfau me səvəi nɨsiaiien kɨno ia kol. Esik 1:13, Rev 1:4, 8:5, Rev 11:19, 16:18Iəmə nəha raməkure ia kurkwan mamərɨmənu, nouapɨrien mɨne karuəruə mɨne nərkərɨkien kamharuku pen ia jea səvənhi. Kupwən ia jea səvənhi nərami napw irəha pam sefen kamhəuək. Nərami napw me nəha irəha nənɨmwɨn me səvəi Kumwesən irəha pam sefen. Esik 1:5-10,22, Esik 10:14Nənə kupwən ia jea səvənhi nari riti mwi fwe ikɨn rəmwhen ia təsi, mətə rəmwhen ia klas sə rəriri məmher. Nərimɨru me nepwɨn irəha pam kefə kamhərer kuraukurau jea səvənhi nukwai nənimenraha həpɨk ia nɨpwranraha kupwən mɨne kurirə. Nərimɨru me nəha sə kupwən irə rəmwhen ia laeon, sə ro kəru irə rəmwhen ia kau, sə ro kahar irə kənkapwə rəmwhen ia kənkapwə iərmama, nənə sə ro kefə irə rəmwhen ia mɨrup sə ramivə. Aes 6:2,3, Esik 1:18, 10:12, Rev 1:4,8Nərimɨru me nəha kefə kuatia kuatia tərəɡɨnraha me sikis, nənə ia reri tərəɡɨnraha me mɨne təkurenraha nukwai nənimenraha həpɨk. Nəpɨn me pam, ia nəpɨn mɨne ia ran, irəha həpkapwɨs mhə tɨ noskafəien i mə,
“Iəmə ikinan, Iəmə ikinan, Iəmə ikinan,
Iərɨmənu Kumwesən sə rauvehi nɨskaiien me pam!
In rɨnarə fwe kupwən, marə ipwet mɨne, mamevən meste trɨpkiwən mhə.”
Dan 4:34, 6:26, Dan 12:7, Rev 4:2,10Ia nɨpu nəha, nərimɨru me nəha kamhəɡnəɡɨni Iəmə sə raməkure ia jea səvənhi mamərɨmənu. Irəha kamhəsiai in, mamhəni vivi Iəmə sə ramarə ia nuk nuk me. Nəpɨn irəha kamho iamɨnhi irə, 10  Rev 4:9, Rev 5:1,7,13, Rev 6:16, Rev 7:10,15, Rev 19:4, 21:5nənə nəmə asori me nəha twenti-fo heiwaiu mhənɨmwi nukurhunraha ia nəmri Iəmə sə raməkure ia jea səvənhi mamərɨmənu. Irəha kamhəsiai Iəmə sə ramarə ia nuk nuk me, mamhərki pen səvənraha kəfəfau me səvəi nɨsiaiien kupwən ia jea səvənhi, mamhoskafə iamɨnhi irə mə,
11 “Iərɨmənu mɨne Kumwesən səkɨmaha ikamasan pɨk.
Ikɨno narimnari me pam,
mesi pen nətərɨɡien səim mo irəha kamharə.
Pwəh nəɡnəɡɨniien mɨne nɨsiaiien mɨne nɨskaiien haruvehe tukw ik ia nəpɨn me.”

4:1: Rev 1:1,10

4:2: Sam 47:8, Aes 6:1, Rev 4:9

4:3: Esik 1:28

4:4: Aes 24:23, Rev 3:18, 6:11

4:5: Esik 1:13, Rev 1:4, 8:5, Rev 11:19, 16:18

4:6: Esik 1:5-10,22, Esik 10:14

4:8: Aes 6:2,3, Esik 1:18, 10:12, Rev 1:4,8

4:9: Dan 4:34, 6:26, Dan 12:7, Rev 4:2,10

4:10: Rev 4:9, Rev 5:1,7,13, Rev 6:16, Rev 7:10,15, Rev 19:4, 21:5