10
Aɡelo sə rauvehi kwəti nɨmwai nəkukuə riti kɨnərfe
Nənə iakətoni aɡelo riti mwi nəɡsen rasori rukrutə ia neiai meiwaiu pehe. Nəpuə riti ruveɡi nɨpwran. Mərarən riti rukuraukurau ia kənkapwə. Nənimen raməhiapw rəmwhen ia meri. Nɨsun mi krouəmwhen ia pos asori mi krauuək. Kwəti nɨmwai nəkukuə riti sə kɨnərfe raməmak ia rəɡɨn. In ruvi atukw i, mərpwi pəri nɨsun mi mwatuk ia təsi nənə nɨkaren mour ia tɨprənə, marə məkwein əpwəmwɨs, rerɨn rəmwhen ia laeon sə ramasək asori. Nəpɨn rəkwein iamɨnhi, karuəruə rərkwəpahar m sefen. Dan 8:26, Dan 12:4,9Karuəruə rərkwəpahar raka m sefen, iakəpnəpenə mə takrai pen ia nəkukuə nəɡkiariien sə rani, mətə iakreɡi reri iərmama riti rukrutə ia neiai mamɨni mə, “Ərkwafə ia nəɡkiariien i karuəruə rani, məpwəh nɨrai penien ia nəkukuə.”
Dut 32:40, Dan 12:7Nənə aɡelo sə iakətoni ramərer pen ia təsi mɨne tɨprənə ruvehi utə rəɡɨn mwatuk mahatən pen fwe ia neiai, Neh 9:6, Sam 146:6mɨni mə, “Kumwesən ramarə ia nuk nuk me. In rɨno neiai, tɨprənə, təsi, mɨne narimnari me pam səməme kamharə ia nirəhar. Iakani kwəsuahi ia nəɡhɨn mə nəpɨn ruvəkwakwa. Kumwesən ko rɨpkəfwini mhə mwi, Dan 9:6,10, Amos 3:7mətə nəpɨn aɡelo sə ro sefen irə trəse kisɨpw səvənhi, nəɡkiariien nəha Kumwesən rɨnərkwafə nɨpwran truvehe mukuə rosi in rɨməni pen tɨ iotukwininari me səvənhi profet kupwən me.”
Nənə iakreɡi mwi reri iərmama nəha ruku pen ia neiai mani pehe tukw iou i mə, “Evən muvehi nɨmwai nəkukuə nəha sə kɨnərfe raməmak ia rəɡi aɡelo nəha ramərer pen ia təsi mɨne tɨprənə.”
Esik 2:8; 3:1-3Ro iamɨnhi irə iakevən məres pen aɡelo nəha mə truvei pehe miou nɨmwai nəkukuə ouihi nəha sə kɨnərfe. In rɨni pehe tukw iou i mə, “Tikuvehi məni. Trouraha tɨpwɨm, mətə ia nəkwam tikreɡi rəsien rəmwhen ia sukapak.” 10 Nənə iakuvehi raka nɨmwai nəkukuə ouihi nəha sə kɨnərfe ia rəɡi aɡelo, məni. Iakaməni mɨreɡi ia nəkwak rəsien rəmwhen ia sukapak, mətə nəpɨn iakətɨɡai pam, nənə iakreɡi tɨpwɨk ruvehe mərəha. 11 Nənə kɨni pehe tukw iou i mə, “Tikaməkeikei məɡkiari mwi rəmwhen ia profet, mɨni irapw nəfe treste nərmama həpɨk, nərmama ia teki nərmama səpəmsəpə, mɨne kwənəkwus me səpəmsəpə, mɨne nəɡkiariien me səpəmsəpə, mɨne kiɡ me.”

10:4: Dan 8:26, Dan 12:4,9

10:5: Dut 32:40, Dan 12:7

10:6: Neh 9:6, Sam 146:6

10:7: Dan 9:6,10, Amos 3:7

10:9: Esik 2:8; 3:1-3