22
Nui arɨs kauvehi nɨmɨruien irə
* Esik 47:1Nənə aɡelo rarə mahatən mwi nui arɨs riti iakətoni. Nui ia nui arɨs nəha nui kauvehi nɨmɨruien irə. Nui nəha rəmher rəmwhen ia klas, raiu maku pen fwe ia jea sə Kumwesən mɨne kwəti sipsip krauəkure irə rouərɨmənu, * Joel 3:18, Sek 14:8, Jen 2:9, Esik 47:12, Rev 22:14,19mamesi pen suatuk ia kurkwai taon nəha. Nənə iakətoni nei kauvehi nɨmɨruien irə ramərer ia nɨkarkare nui nəha, maukuə m twelef ia nuk me pam ia məkwə me pam. Nənə nərmama ia tənəmtənə me pam kamhətɨmwi nɨmwan tɨ nomasanien nemhəien me. Ia nəkwai taon nəha tukəpwəh mwi nətoniien nari riti sə Kumwesən raməkwein ərəha irə. Jea sə Kumwesən mɨne kwəti sipsip krauəkure irə rouərɨmənu trərer ikɨn. Nənə iotukwininari me səvənhi tuhamo nəkwan. * Sam 42:2, Mat 5:8, Rev 3:12Irəha tuhətoni nənimen, nənə tukrai pen nəɡhɨn ia nɨpwənanraha. * Dan 7:18,27, Rev 5:10, 20:6, Rev 21:23,25Nəpɨn ia nəpɨn triwən. Irəha tuhəpkətui mhə meri uə nari riti mwi truvei pen nukuraanien mɨnraha, tɨ nəri nə mə Iərɨmənu Kumwesən səvənraha in trukuraan muvei pen nukuraanien mɨnraha, nənə irəha tuhərɨmənu ia nuk nuk me. * Rev 1:1Nənə aɡelo nəha rɨni pehe tukw iou i mə, “Nəɡkiariien me i ho nɨpərhienien nərmama həukurən nətɨɡiteien ia nirəha. Iərɨmənu Kumwesən səvəi nənɨmwi profet kupwən me rɨnərhi pehe iou aɡelo səvənhi mə takuvehe mahatən narimnari me trɨpko mhə tui həier pehe pwəh səvənhi iotukwininari me hətoni.”
Trɨpko mhə tui Iesu ruvehe
* Rev 1:3, 2:16“Həreɡi ro! Trɨpko mhə tui iakuvehe. Iərmama sə ramo nəɡkiariien me səməme Kumwesən ruvei pehe, kamhəmak ia nəkukuə i, in rerɨn traɡien.”
* Rev 19:10Iou Jon, iou iakɨməreɡi mətoni narimnari me i. Nəpɨn iakreɡi mətoni raka narimnari me i, nənə iakɨnɨmwi nukurhuk mi ia nəmri aɡelo sə rahatən iou irə mə takɨsiai in. Mətə in rɨni pehe tukw iou i mə, “Əpwəh noien iamɨnha irə! Krau iotukwininari mi a səvəi Kumwesən kɨtaha piam me i profet me mɨne nərmama me səməme kamho nəɡkiariien me ia nəkukuə i. Nɨmwi nukurhum mi ia nəmri Kumwesən, mɨsiai in!”
10  * Rev 1:3, 10:4Nənə in rarə mɨni mwi tukw iou i mə, “Tikəpwəh nərkwafəien ia nəɡkiariien me i Kumwesən ruvei pehe mik kamhəmak ia nəkukuə i tɨ nəri nə mə narimnari me i trɨpko mhə tui həier pehe. 11  * Dan 12:10Nərmama səməme kamho noien ərəha pwəh kamhəmwur pen ia noien ərəha. Nərmama səməme kamho noien əmkemɨk pwəh kamhəmwur pen ia noien əmkemɨk. Nərmama səməme kamho noien atukwatukw pwəh kamhəmwur pen ia noien atukwatukw. Nərmama səməme kamho noien əmher pwəh kamhəmwur pen ia noien əmher.
12  * Aes 40:10, 2Kor 11:15, Rev 2:16,23Həreɡi ro! Trɨpko mhə tui iakuvehe! Takuvehi nərəkuien səiou, muvehe, muvei pen m nərmama me pam resi pen narimnari me irəha həno. 13  * Rev 1:8,17, 21:6Iou i Alfa mɨne Omeka,a Alfa in leta sə rukupwən ia alfapet səvəi nəkur Kris. Omeka in leta sampam. Nahaɡ i kaməkwein Kumwesən irə nɨpwran mə in nukunen mɨne nəkrəkwerɨn. Əvsini mwi Rev 21:6; 22:13. nukunen mɨne nəkrəkwerɨn. Iakɨnarə raka kupwən, nənə takarə mwi kurirə.
14  * Rev 22:2Nərmama səməme haikuas tɨnari səvənraha rəpsan, irəha rerɨnraha traɡien. Takəseni irəha hani nukwai nei kauvehi nɨmɨruien irə, nənə mhəukurau ia kwəruə me səvəi taon nəha mhəuvnimwə. 15  * Rev 21:17Mətə nərmama nepwɨn nəha ikɨn ko həpkuvnimwə mhə. Irəha nəha nərmama səməme həmkemɨk rəmwhen ia kuri me, mamho klepa, mamho nahak. Nərman mɨne nɨpran səməme kamhəiri əpnapen irəha me irəha nəha ko həpkuvnimwə mhə. Nərmama me pam səməme kamhousi əpune nərmama, mamhəfwaki m nənɨmwi nari me, mamhokeikei pɨk noien səvəi neikuəien tuharə fwe iruə.
16  * Nam 24:17, Rom 1:3, Rev 2:28, 5:5Iou, Iesu, iakɨnərhi pehe aɡelo səiou mə truvehe mɨni irapw narimnari me i tukumiaha nakalasia me. Iou i kiɡ sə iakɨməuku pen ia kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt. Iou iakəmwhen ia kəməhau kofətəteia sə rukuraan.”
17  * Sinɡ 8:14, Rev 21:6Nənɨmwɨn Ikinan mɨne pran səvəi kwəti sipsip krauni mə, “Uvehe!” Nənə pwəh iərmama sə ramreɡi nəɡkiariien i, in mwi rɨni mə, “Uvehe!” Nənə pwəh iərmama sə rəkwakwa ruvehe. Iərmama sə rokeikei pwəh in rənɨmwi auər a nui sə kauvehi nɨmɨruien irə.
18  * Dut 4:2, 12:32, Rev 15:1,6Iou, Jon, iakaməɡkiari skai m nərmama səməme kamhəreɡi nəɡkiariien me Kumwesən ruvei pehe miou kamhəmak ia nəkukuə i. Trɨni mɨnuə iərmama riti rakutan pen atukw nəɡkiariien riti səvənhi ia nəɡkiariien me i, Kumwesən truvei pen min nərpwɨnien me i nəkukuə i raməɡkiari irə makutan pen mwi. 19  * Rev 22:2Trɨni mɨnuə iərmama riti rɨpeki raka nəɡkiariien me nepwɨn ia nəkukuə i, Kumwesən trɨpeki raka namasanien me i nəkukuə i raməɡkiari irə iərmama nəha trɨpkuvehi mhə riti. Namasanien me nəha nukwai nei kauvehi nɨmɨruien irə mɨne kwopun riti ia taon ikinan nəha.
20  * Rev 2:16Iərmama sə rani irapw narimnari me i rɨni mə, “Pərhien trɨpko mhə tui iakuvehe!”
Ouəh, pwəh ro iamɨnhi! Uvehe rə Iərɨmənu Iesu!
21 Pwəh namasanien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha Iesu tramarə tɨ nərmama me pam. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi!

*22:1: Esik 47:1

*22:2: Joel 3:18, Sek 14:8, Jen 2:9, Esik 47:12, Rev 22:14,19

*22:4: Sam 42:2, Mat 5:8, Rev 3:12

*22:5: Dan 7:18,27, Rev 5:10, 20:6, Rev 21:23,25

*22:6: Rev 1:1

*22:7: Rev 1:3, 2:16

*22:8: Rev 19:10

*22:10: Rev 1:3, 10:4

*22:11: Dan 12:10

*22:12: Aes 40:10, 2Kor 11:15, Rev 2:16,23

*22:13: Rev 1:8,17, 21:6

a22:13: Alfa in leta sə rukupwən ia alfapet səvəi nəkur Kris. Omeka in leta sampam. Nahaɡ i kaməkwein Kumwesən irə nɨpwran mə in nukunen mɨne nəkrəkwerɨn. Əvsini mwi Rev 21:6; 22:13.

*22:14: Rev 22:2

*22:15: Rev 21:17

*22:16: Nam 24:17, Rom 1:3, Rev 2:28, 5:5

*22:17: Sinɡ 8:14, Rev 21:6

*22:18: Dut 4:2, 12:32, Rev 15:1,6

*22:19: Rev 22:2

*22:20: Rev 2:16