14
Tukəfo ia iərmama nahatətəien səvənhi rɨpkɨskai mhə
* Rom 15:7Trɨni mɨnuə iərmama riti nahatətəien səvənhi rɨpkɨskai mhə ruvehe tukumiaha, nənə kɨmiaha tihaməkeikei mhəsevər ia rerɨmiaha tukwe, mətə tihəpwəh nəvisəien kɨmiaha min tɨ nətərɨɡien me səvənhi. * Jen 1:29, 9:3Iərmama riti rɨni nɨpərhienien mə in rukurən nəniien nəveɡɨnien me pam, mətə iərmama riti mwi nahatətəien səvənhi rɨpkɨskai mhə in raməni a nəveɡɨnien ia nəmhien. * Kol 2:16Pwəh iərmama sə raməni nəveɡɨnien me pam rəpwəh nətoni ərəhaien iərmama sə rɨpkəni mhə nəveɡɨnien me pam. Nənə pwəh iərmama sə in rɨpkəni mhə nəveɡɨnien me pam rəpwəh nɨniien mə iərmama sə raməni nəveɡɨnien me pam ramo noien ərəha. In trəpwəh nɨniien iamɨnha irə tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨnəsevər raka ia rerɨn tɨ iərmama nəha, mɨnəseni raka in ruvehe tukwe in. * Mat 7:1, Jem 4:11-12Ik nəfe iərmama mə tikɨni mə iərmama sǝ ramo tukwini nari səvəi iərmama əpə riti mwi rɨno noien ərəha? Ia nəmri Iərɨmənu a səvənhi in trərer uə trɨmwei. Nənə in trərer tɨ nəri nə mə Iərɨmənu səvənhi rukurən noien mə in trərer.
* Kal 4:10Iərmama riti raməkiri mə nəpɨn kuatia ropə ia nəpɨn me nepwɨn, mətə iərmama riti mwi raməkiri mə nəpɨn me pam həmnəmwhen a. Pwəh nərmama kuatia kuatia hətərɨɡ ia nətərɨɡien me səvənraha mə sə pəku nəha ro nɨpərhienien. Iərmama sə rerɨn ramrhi mə nəpɨn kuatia ropə ia nəpɨn nepwɨn, in ramo noien nəha mə trɨsiai Iərɨmənu səkɨtaha. Nənə iərmama sə raməni nəveɡɨnien me pam raməni mə trɨsiai Iərɨmənu səkɨtaha, tɨ nəri nə mə in rani tanak m Kumwesən tɨ nəveɡɨnien sənəni. Nənə iərmama sə rɨpkəni mhə nəveɡɨnien me pam in mwi raməpwəh nəniien tɨ nɨsiaiien Iərɨmənu səkɨtaha, nənə in mwi rani tanak m Kumwesən tɨ nəveɡɨnien sənəni. Iərmama riti rɨpkərɨmənu atukw mhə ia nɨmɨruien səvənhi, nəri auər a mə in ramɨru uə in remhə. * Luk 20:38, Kal 2:20, 1Tes 5:10Trɨni mɨnuə kɨtaha saməmɨru, nɨmɨruien səkɨtaha in səvəi Iərɨmənu səkɨtaha. Nənə trɨni mɨnuə kɨtaha semhə, nemhəien səkɨtaha in səvəi Iərɨmənu səkɨtaha. Ro iamɨnhi irə trɨni mɨnuə saməmɨru uə səuvamhə, kɨtaha səvəi Iərɨmənu səkɨtaha. Kristo rɨmamhə marə mətui mwi tɨ nəri, mə in truvehe Iərɨmənu səvəi nərmama səməme kamhəmɨru mɨne səməme həuvamhə raka. 10  * Mat 25:31-32, Wok Me 17:31, 2Kor 5:10, Fil 2:10-11Ro pen rəfo ikaməkiri noien səvəi piam mə rərəha? Uə ik, rəfo ikamətə ərəha piam? Kɨtaha pam tsərer ia nəmri Kumwesən, in trəkiri kɨtaha tɨ noien me səkɨtaha. 11 Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri mə nə nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Iou Iərɨmənu iakamɨru, iakani nɨpərhienien
mə nərmama me pam tuhənɨmwi nukurhunraha ia nənimek,
nənə nərmama me pam tuhəni irapw mə iou, iou Kumwesən.”
12  * Kal 6:5Nəɡkiariien nəha nɨpwran mə kɨtaha pam tsaməkeikei mhəni irapw noien me səkɨtaha ia nəmri Kumwesən.
13 Ro iamɨnhi irə pwəh kɨtaha səpwəh mwi nəkiriien noien me səkɨtaha me mə rərəha mətə pwəh səuvehi nətərɨɡien riti sə rani mə tsəpwəh noien nari riti ia nəpɨn riti sə tro piəvtaha riti rapəti mɨmwei. 14  * Wok Me 10:15, Taet 1:15Iou iakukurən amasan mə nəveɡɨnien me pam hamasan a tɨ nəniien həpko mhə iərmama riti rəmkemɨk ia nəmri Kumwesən. Iesu Iərɨmənu səkɨtaha rasitu ia nirak mo iakuvehe mɨni nɨpərhienien ia nəri nəha. Mətə trɨni mɨnuə iərmama riti rerɨn rɨrhi mə nari riti rəmkemɨk ia nəmri Kumwesən, nəri nəha rəmkemɨk atukw a tukwe in. 15  * 1Kor 8:11-13Nəpɨn iko piam riti rɨreɡi rərəha tɨ nəveɡɨnien me səməme ikaməni ramahatən pen mə ikɨnəpwəh narəien i sə ikamarə irə mamo nokeikeiien. Tikəpwəh noien mə nəri ikɨməni trouraha piam riti sə Kristo rɨmamhə tukwe. 16  * Taet 2:5Nənə tikəpwəh noien mə nəri ikətoni mə ramasan a tukɨni ərəha. 17 Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə rɨpko mhə in nə nəniien nari mɨne nənɨmwiien nari, mətə nɨtətə nəha in nə natukwatukwien, mɨne nəmərinuien, mɨne naɡienien sə Nənɨmwɨn Ikinan rauvei pehe. 18 Iərmama sə ramo tukwini nari m Kristo ia suatuk iamɨnha irə Kumwesən rerɨn ramaɡien tukwe, nənə nərmama mwi həukurən nɨniien mə noien səvənhi ratukwatukw.
19  * Rom 12:18, Rom 15:2Ro pen pwəh sousari tɨ noien sə raməmri nəmərinuien mɨne narimnari me səməme tuhasitu ia kɨtaha tɨ nuvrhəkɨnien kɨtaha me səuvehe mhəutə. 20  * 1Kor 8:13Tikəpwəh nəseniien nəveɡɨnien sənam rouraha wok səvəi Kumwesən. Nəveɡɨnien me pam hamasan a həpko mhə iərmama riti rəmkemɨk ia nəmri Kumwesən, mətə rɨpkatukwatukw mhə mə tiko piam rɨmwei tɨ nəniien nari. 21 Ro iamɨnha irə ramasan mə tikəpwəh nəniien nusai nari uə ikəpwəh nənɨmwiien nənɨmwiien skai rəmwhen ia waen uə noien nari riti mwi sə tro piam rapəti mɨmwei.
22 Nahatətəien səim tɨ narimnari me nəha ramasan mə tikəkwtəmhiri ramarə a tukw ik mɨne Kumwesən. Trɨni mɨnuə iərmama riti ramesi pen noien sə in rukurən mə ramasan a, mɨpkreɡi mhə rərəha tukwe, in rerɨn traɡien. 23  * Taet 1:15Mətə trɨni mɨnuə iərmama riti nətərɨɡien səvənhi ramo kəru tɨ nəveɡɨnien riti, nənə in raməni, ramo noien ərəha ia nəmri Kumwesən, tɨ nəri nə mə in raməni nəveɡɨnien nəha, mətə rəpwəh nɨniien nɨpərhienien irə mə ratukwatukw a mə tro iamɨnhi irə. Nəfe nəɡhɨn iərmama rəpwəh nɨniien nɨpərhienien irə mə ratukwatukw a mə tro, trɨni mɨnuə ramo, ramo noien ərəha ia nəmri Kumwesən.

*14:1: Rom 15:7

*14:2: Jen 1:29, 9:3

*14:3: Kol 2:16

*14:4: Mat 7:1, Jem 4:11-12

*14:5: Kal 4:10

*14:8: Luk 20:38, Kal 2:20, 1Tes 5:10

*14:10: Mat 25:31-32, Wok Me 17:31, 2Kor 5:10, Fil 2:10-11

*14:12: Kal 6:5

*14:14: Wok Me 10:15, Taet 1:15

*14:15: 1Kor 8:11-13

*14:16: Taet 2:5

*14:19: Rom 12:18, Rom 15:2

*14:20: 1Kor 8:13

*14:23: Taet 1:15