2
Taetas traməkeikei mahatən nəɡkiariien sə ratukwatukw
Taet 1:9Mətə ik Taetas nəɡkiariien səim traməkeikei mesi pen nəɡkiariien kamahatən nərmama irə sə ratukwatukw. Tikahatən nərɡharə me mə rərəha irəha nərmama səvəi nənɨmwiien. Irəha tuhaməkeikei mhəukurən nari, pwəh nərmama həsiai irəha. Irəha tuhaməkeikei mamhahatətə pərhien, mamhokeikei nərmama, mamhərer əknekɨn ia nəpɨn me.
1Tim 3:11Ia noien kuatia a, tikahatən nɨprənemə me mə irəha tuhaməkeikei mho noien sə ro ikinan i rəmwhen sə Kumwesən rokeikei. Rərəha mə irəha kamhəni nɨkare nərmama, uə kamhənɨmwi pɨk nənɨmwien skai rəmwhen ia waen. Irəha tuhaməkeikei mhahatən nəɡkiariien sə ramasan, mamhəvəhaɡ m nɨpran me səməme harə vi a irəha nərman mə irəha tuhaməkeikei mhokeikei səvənraha me nərman me mɨne nɨpwnətɨnraha me. Efes 5:22Irəha tuhaməkeikei mhəvəhaɡ m nɨpran me i mə irəha tuhəuvehe mho irəha nɨpran me səməme həukurən nari, mhəmher, mamhətui amasan tɨ narimnari me fwe ia rukwənu, nənə mamhəsiai nərman me səvənraha. Nəpɨn kamho noien sə ro iamɨnhi, nənə, tuhərəpinhə ia nərmama me mə tuhəpwəh nɨni ərəhaien nəɡkiariien səvəi Kumwesən.
Ia noien kuatia a mwi, tikəɡkiari amasan m ntəmaruə me mə irəha tuhaməkeikei mho narimnari me sə ramahatən pen mə irəha həukurən nari. 1Tim 4:12, 1Tes 5:3Nənə ik, ia narimnari me pam, tikamo a noien sə ramasan pwəh irəha hesi pen nəfe ikamo. Nəpɨn tikahatən, nɨmɨruien səim traməkeikei matukwatukw mo nəɡkiariien səim rɨpam mo nərmama həsiai irə. 1Tes 2:15Tikaməkeikei mamɨni a nəɡkiariien pərhien mə nərmama tuhəpwəh nətoniien təkutai nəɡkiariien səim mhəni ərəha. Pwəh in tro nərmama səməme haməmwəki ik tuhaurɨs tukwe tɨ nəri nə mə irəha həpkətoni mhə noien ərəha riti səim, nənə, mhəpwəh nɨni ərəhaien kɨtaha.
1Tim 6:1Tikahatən slef me mə irəha tuhaməkeikei mho nəkwai nəmə asori me səvənraha ia narimnari me pam pwəh rerɨnraha raɡien tɨ wok səvənraha. Slef me tuhəpwəh nɨniien tai nəɡkiariien səvəi nəmə asori me səvənraha, 10  Taet 1:3nənə, mhəpwəh nakresien mɨnraha. Mətə nəpɨn me pam irəha tuhaməkeikei mho amasan nari pwəh nəmə asori me səvənraha tuhəni nɨpərhienien ia wok səvənraha. Noien me nəha tuho ia narimnari me pam rəmwhen mə kaməkwani pen tihinari me ia nəɡkiariien səvəi Kumwesən, Kumwesən sə rauvehimɨru kɨtaha.
11 Krau kraukurən mə namasanien səvəi Kumwesən ruvəier pehe raka tɨ nərmama me pam. In nəha namasanien sə rauvehimɨru nərmama irə. 12  1Jon 2:16, Efes 1:4Namasanien nəha raməvəhaɡ m kɨtaha mə tsəni rekəm ia noien me səməme Kumwesən raməmwəki mɨne noien ərəha me səvəi tɨprənə i nərmama hokeikei pɨk. Ia nɨtətə i ipwet mɨne kɨtaha tsaməkeikei mharə, mamhəukurən nari, mamho noien atukwatukw mɨne noien me səməme Kumwesən rokeikei, 13  1Kor 1:7, Fil 3:20nənə, mamhəfwini nəpɨn amasan nəha kɨtaha saməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha irə. Nəpɨn amasan nəha in nə nəpɨn sə Iesu Kristo trier pehe irə irau nɨskaiien səvənhi. Iesu nə in Kumwesən asori səkɨtaha rauvehimɨru kɨtaha. 14  Kal 1:4, Eks 19:5, Dut 7:6, Sam 130:8, Esik 37:23, 1Tes 2:9In rɨnəseni nɨmɨruien səvənhi memhə tukutaha mə truvehi raka kɨtaha ia noien ərəha me pam, nənə, məpərhi kɨtaha səmher mhəuvehe mho kɨtaha nərmama səvənhi əpa səskai tɨ noien amasan me.
15  1Tim 4:12Narimnari me i ik tikamahatən nərmama me irə. Tikuvehi utə nətərɨɡien səvənraha, məɡkiari mɨnraha tɨ nɨniseien noien ərəha me səvənraha. Ikauvehi nasoriien tɨ noien nəri i. Pwəh iərmama riti rɨpko mhə nəri auər a ia niram, məpwəh mwi nətəien təkutam.

2:1: Taet 1:9

2:3: 1Tim 3:11

2:5: Efes 5:22

2:7: 1Tim 4:12, 1Tes 5:3

2:8: 1Tes 2:15

2:9: 1Tim 6:1

2:10: Taet 1:3

2:12: 1Jon 2:16, Efes 1:4

2:13: 1Kor 1:7, Fil 3:20

2:14: Kal 1:4, Eks 19:5, Dut 7:6, Sam 130:8, Esik 37:23, 1Tes 2:9

2:15: 1Tim 4:12