8
1-2  Wok Me 7:58, 8:4, Wok Me 11:19Sol rerɨn raɡien a mə irəha housi əpune Stifen iamɨnhi. Nəpɨn Stifen ruvamhə raka, nəmə əfwaki me nepwɨn hənɨmwi nɨpwran mhasək asori tukwe.
Kɨnamometə nərmama me səvəi Iesu fwe Jerusalem
Ia nəpɨn nəha nərmama me nepwɨn həskəmter, mənamhometə asori nakalasia me fwe Jerusalem. Ro pen nakalasia me pam hap kɨrkɨri mhəuvən fwe ia kwopun me ia tənə Jutia mɨne Sameria. Aposol me əpa kamharə fwe Jerusalem. Wok Me 9:1,13, 22:4, Wok Me 26:9-11Sol mwi ramousari mə trouraha nakalasia me, mauvnimwə ia nimwə me kuatia kuatia, maməkwtəmhiri nərman mɨne nɨpran, mauvehi puvnimwə irəha ia kalapus.
Filip raməvisau irapw nəɡkiariien amasan səvəi Iesu fwe Sameria
Wok Me 6:5Mətə irəha nəha hənap kɨrkɨri, mamhəuvən ia kwopun me, mamhəvisau irapw nəɡkiariien amasan səvəi Iesu. Filip reiwaiu pehe ia taon riti fwe Sameria, maməvisau irapw Iesu Kristo m nərmama me fwe ikɨn. Nərmama pam kamhətərɨɡ amasan tɨ nəfe Filip rani, tɨ nəri nə mə raməɡkiari mamo nɨmtətien me. Mat 10:1, Mak 16:17Nərmama həpɨk nənɨmwɨn ərəha me həier ia nirəha, mamhasək əpwəmwɨs. Nərmama həpɨk mwi nɨsunraha me hemhə, ko həpkavən mhə, həuvehe mhəsanɨn. Ro pen nəkur ia taon nəha rerɨnraha raɡien asori.
Mətə iərmama riti nəɡhɨn nə Saemon, rɨnarə tui kwopti ia taon nəha, mamo nɨmtətien me ia nɨskaiien səvəi nəremhə me, mamo nəkur Sameria nənimenraha ramier. Saemon rani mə in iəmə asori. 10 Nəkur Sameria me pam kamhətərɨɡ ia nəɡkiariien səvənhi. Nəkwərhakwərha me men meste nəmə asori me kamhəni mə, “Iəmə i rauvehi nɨskaiien səvəi kumwesən nəha kani mə kumwesən asori.” 11 Irəha kamhətərɨɡ ia nəɡkiariien səvəi Saemon, tɨ nəri nə mə nəpɨn rɨpɨk ramo nɨmtətien me ia nɨskaiien səvəi nəremhə me, mamo nənimenraha ramier. 12 Mətə nəpɨn Filip raməvisau irapw Iesu Kristo mɨne nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə, nərman me mɨne nɨpran me həni nɨpərhienien ia nəɡkiariien amasan səvənhi. Nənə ko paptaes ia nirəha. 13 Saemon in mwi rɨni nɨpərhienien ia nəɡkiariien səvəi Filip. Nəpɨn kɨno raka paptaes irə, Saemon rukurirə ia Filip, mamətoni nɨmtətien me mɨne narimnari asori me Filip ramo ia nɨskaiien səvəi Kumwesən. Nəpɨn rətoni, nənimen rier.
14 Kurirə irə, nəpɨn aposol me fwe Jerusalem həreɡi mə nəkur Sameria həuvəni raka nɨpərhienien ia nəɡkiariien səvəi Kumwesən, hərhi pen Pita mɨne Jon mə trouevən rouətə irəha. 15 Irau kroueiwaiu pen fwe Sameria, rouəfwaki tɨ nirəha mə irəha tuhəuvehi Nənɨmwɨn Ikinan, tɨ nəri nə mə 16 Nənɨmwɨn Ikinan rɨpkeiwaiu mhə ihi ia nirəha. Mətə kɨno paptaes əpa ia nirəha ia nəɡhi Iesu Iərɨmənu. 17  Wok Me 19:6Nəpɨn Pita mɨne Jon krouəmrutə rəɡɨnrau ia nukwənenraha, həuvehi Nənɨmwɨn Ikinan.
18 Saemon rətoni mə aposol mi nəha krouəmrutə rəɡɨnrau ia nukwənenraha, nənə Kumwesən ruvei pen Nənɨmwɨn Ikinan mɨnraha. Ia nəpɨn nəha rətoni, Saemon ruvehi mane mə truvei pen mɨnrau, 19 mɨni mə, “Rouvei pehe mwi nasoriien nəha miou. Iakokeikei mə takəmrutə rəɡɨk ia nukwəne nərmama pwəh irəha həuvehi Nənɨmwɨn Ikinan.”
20 Mɨreɡi Pita rɨni pen tukwe in mə, “Pwəh kɨmirau mane səim irouen ia napw, tɨ nəri nə mə ikuə tikuvehi nəmri nəri sə Kumwesən rauvei pen auər a m nərmama. 21  Sam 78:37Ikiwən ia wok i səkɨmaha, tɨ nəri nə mə nətərɨɡien səim rɨpkatukwatukw mhə ia nəmri Kumwesən. 22 Tikəpwəh noien ərəha i ikamo, məfwaki m Iərɨmənu, məres mə ko in renouenou nərəhaien səim, məpwəh nərpwɨnien nətərɨɡien ərəha i ikuə tiko. 23  Hip 12:15Iakɨni iamɨnhi irə, tɨ nəri nə mə iakətə mə rerɨm ramakres pɨk. Nərəhaien rɨnərkwi ik.”
24 Mɨreɡi Saemon rɨni mə, “Kɨmirau tirouəfwaki miou, rouəres Iərɨmənu mə narimnari me i irauni tuhəpwəh nesteien iou.”
25 Kurirə ikɨn Pita mɨne Jon krouni irapw nəɡkiariien səvəi Iərɨmənu ia taon nəha, rouni mə ro nɨpərhienien i. Nəpɨn krouni sampam, krourərɨɡ rauevən fwe Jerusalem. Ia suatuk krauəvisau irapw nəɡkiariien amasan səvəi Iesu m nərmama me ia rukwənu me ia tənə Sameria.
Filip mɨne iəmə Itiopia riti
26 Ia nəpɨn nəha aɡelo riti səvəi Iərɨmənu rɨni pen tɨ Filip i mə, “Tikərer, mevən fwe prehia Uə “mevən fwe ia saot.” meste suatuk sə raku pen ia Jerusalem meiwaiu pen fwe Kasa.” (Suatuk nəha rukurau ia kwopun akwesakwes ikɨn.) 27  Aes 56:3-7Filip rərer mamevən, mətoni iəmə ItiopiabItiopia tənə riti fwe Afrika. riti. Iəmə nəha in YunikcNɨpwrai nəɡkiariien nəha “Yunik,” in i mə “Iəmə sə kɨnərai raka nəren.” Fwe kupwən kamo noien nəha ia nərman me səməme hamowok ipaka tɨ pran asori riti sə ramərɨmənu ia nərmama. riti. In iəmə asori. Ramətui amasan tɨ mane səvəi Kantis, prən asori sə ramərɨmənu ia nəkur Itiopia. Iəmə nəha ruvavən raka fwe Jerusalem məfwaki m Kumwesən, 28 nənə mɨrərɨɡ mamevən fwe imwəni. In raməkure ia kat riti hos ravi, maməvsini nəkukuə nəha Profet Aesea rɨmərai. 29 Nənə Nənɨmwɨn Ikinan rɨni pen tɨ Filip i mə, “Tiko mevən ipaka tɨ kat nəha hos ravi.”
30 Ro pen Filip raiu mevən ipaka tukwe, mɨreɡi iəmə nəha raməvsini nəkukuə nəha Profet Aesea rɨmərai. Nənə rəres pen in i mə, “Ikaməvsini nəkukuə nəha, mukurən nɨpwran uə rekəm?”
31  Jon 16:13Mɨreɡi iəmə nəha rɨni mə, “Iou takəfukurən nɨpwran? Iərmama riti riwən mə trəusiəre pui pehe miou.” Rɨni pen tɨ Filip i mə trəputə məkure irau min.
32 Nəɡkiariien ia Nəkukuə Ikinan iəmə Itiopia nəha raməvsini in i mə:
“Ho irə rəmwhen ia in sipsip riti, mhəiri, mhəuvən mə tuhousi əpune.
Rəmwhen ia kwəti sipsip sə kaməkihi raka nɨmwherɨn ramərer mamətərɨɡ a,
in mwi rəpwəh nəɡkiariien.
33 Ho naurɨsien min, mhəuvei pen nərpwɨnien riti sə rɨpkatukwatukw mhə.
Iərmama riti riwən trəɡkiari ia tɨni me,
tɨ nəri nə mə housi əpune in, nɨmɨruien səvənhi rukwakwa a ia tɨprənə i.”
34 Iəmə Itiopia nəha rɨni pen tɨ Filip i mə, “Ni pehe ro tukw iou i mə sin nəha profet i raməɡkiari irə? In raməɡkiari atukw a irə uə raməɡkiari ia iərməpə?” 35 Nənə Filip rɨnaməɡkiari. Ro stat ia nəɡkiariien nəha iəmə Itiopia raməvsini ia Nəkukuə Ikinan, Filip raməvisau nəɡkiariien amasan səvəi Iesu min.
36  Wok Me 10:47Irau krauesi suatuk nəha, rauevən, roueste kwopun riti nui ikɨn. Iəmə Itiopia rɨni mə, “Ətə ro, nui nəha. Ko iako paptaes uə nari riti nəha ro tukuahaɡ iou?”
37 Mɨreɡi Filip rɨni pen tukwe in mə, “Trɨni mɨnuə ikahatətə pərhien ia Iesu, ikukurən noien paptaes.”
Mɨreɡi iəmə nəha rɨni mə, “Iakani nɨpərhienien ia Iesu mə in Tɨni Kumwesən.”dIa Niutestamen me nepwɨn səməme kɨmərai tui ia nəɡkiariien səvəi nəkur Kris nəɡkiariien me nəha ia vas 37 riwən.
38 Ia nəpɨn nəha iəmə Itiopia rɨni mə kat səvənhi sə hos ravi trərer. Irau Filip kroueiwaiu irapw ia nui. Filip ro paptaes irə. 39  1Kinɡ 18:12Nəpɨn irau krouutə pehe ia nui, Nənɨmwɨn səvəi Iərɨmənu ruvehi raka Filip. Iəmə Itiopia rəpwəh mwi nətoniien, mətə ramesi pen suatuk səvənhi mamevən mamaɡien. 40  Wok Me 21:8Mətə Filip rətoni mə in ramərer fwe taon nəha Astot. Kurirə ikɨn in revən ia rukwənu me, maməvisau irapw nəɡkiariien amasan səvəi Iesu meste nari fwe taon nəha Sisaria.

8:1-2: Wok Me 7:58, 8:4, Wok Me 11:19

8:3: Wok Me 9:1,13, 22:4, Wok Me 26:9-11

8:4: Wok Me 6:5

8:7: Mat 10:1, Mak 16:17

8:17: Wok Me 19:6

8:21: Sam 78:37

8:23: Hip 12:15

a8:26: Uə “mevən fwe ia saot.”

8:27: Aes 56:3-7

b8:27: Itiopia tənə riti fwe Afrika.

c8:27: Nɨpwrai nəɡkiariien nəha “Yunik,” in i mə “Iəmə sə kɨnərai raka nəren.” Fwe kupwən kamo noien nəha ia nərman me səməme hamowok ipaka tɨ pran asori riti sə ramərɨmənu ia nərmama.

8:31: Jon 16:13

8:36: Wok Me 10:47

d8:37: Ia Niutestamen me nepwɨn səməme kɨmərai tui ia nəɡkiariien səvəi nəkur Kris nəɡkiariien me nəha ia vas 37 riwən.

8:39: 1Kinɡ 18:12

8:40: Wok Me 21:8