2
* 1Kor 4:21, 2Kor 12:21Ro pen iakuvəni raka ia rerɨk mə ko iapkuvehe mhə mwi mətoni kɨmiaha mo rerɨmiaha rəmisə. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨmiaha a hiamo rerɨk ramaɡien, mətə trɨni mɨnuə iako rerɨmiaha rəmisə, nənə iərmama riti riwən sə tro rerɨk raɡien. Nənə iakɨmərai nəkukuə nəha mə nəpɨn iakuvehe mətoni kɨmiaha tapkreɡi mhə rerɨk rəmisə. Iakəpwəh nokeikeiien mə nərmama səməme tuhaməkeikei mho rerɨk raɡien, tuho rerɨk rəmisə. Iou iakuvəukurən raka mə kɨtaha kuatia a, nənə nəpɨn rerɨk raɡien, kɨmiaha mwi rerɨmiaha traɡien. * Wok Me 20:31Ro pen nəpɨn iakɨmərai nəkukuə nəha m kɨmiaha rerɨk rəmisə pɨk tukumiaha, mərkwəpɨr, nɨse nənimek raiu tukumiaha. Iapkrai mhə nəkukuə nəha mə tro rerɨmiaha rəmisə, mətə iakɨmərai mə tihəukurən nokeikeiien i səiou rasori tukumiaha.
Nakalasia me fwe Korin tuhaməkeikei mhenouenou noien ərəha sə iərmama nəha rɨno
* 1Kor 5:1Mətə iərmama nəha rɨno noien ərəha, in rɨpko mhə rerɨk rəmisə, mətə rɨno mə kɨmiaha pam rerɨmiaha rəmisə kwopti. Iakani nəɡkiariien i məpwəh nokeikeiien mə trɨskai pɨk tɨ iərmama nəha, tɨ nəri nə mə nərpwɨnien nəha kɨmiaha hiəpɨk hiəno min tɨ noien ərəha səvənhi rɨnəmwhen raka. Təkwtəkwuni nəha tihaməkeikei mhenouenou noien ərəha səvənhi nənə mhomasan rerɨn, mə rerɨn trəpwəh nəmisə pɨkien muvehi irapw nətərɨɡien səvənhi. Iakaməres kɨmiaha mə tiho pwəh in rukurən nokeikeiien səkɨmiaha tukwe. * 2Kor 7:15, 10:6Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə in nə nəri iakɨmərai nəkukuə nəha tukwe, mə takətoni ro kɨmiaha mə tiho nəkwak ia narimnari me pam uə rekəm. 10 Trɨni mɨnuə hiənenouenou noien ərəha səvəi iərmama riti, iou mwi takenouenou irə. Trɨni mɨnuə iərmama nəha rɨno nəri ərəha me nepwɨn mə iou takaməkeikei menouenou noien səvənhi, mətə iou iakɨnenouenou raka noien səvənhi ia nəmri Kristo tɨ nasituien ia kɨmiaha. 11  * Luk 22:31Iakamo noien nəha kamo Setan rouraha kɨtaha ia neikuəien me səvənhi. Iakani iamɨnhi tɨ nəri nə mə kɨtaha səuvəukurən raka nətərɨɡien me səvənhi səməme in ramesi pen.
Kumwesən ramo nərmama kamhəukurən Kristo ia aposol me səvənhi
12  * Wok Me 14:27, 1Kor 16:9Nəpɨn iakevən fwe ia taon nəha Troas mə takəvisau irapw nəɡkiariien amasan səvəi Kristo, iakətoni mə Iərɨmənu səkɨtaha rɨnəsevər ia təpinhə miou mə tako wok fwe ikɨn. 13  * Wok Me 20:1Mətə iakamətərɨɡ pɨk mɨpkapwɨs mhə, tɨ nəri nə mə iapkətoni mhə piak Taetas ia kwopun nəha. Nənə iakəsəkɨr mɨnraha mier mevən fwe ia profens nəha Masetonia.
14 Mətə iakaməɡnəɡɨni Kumwesən tɨ nəri nə mə ia nəpɨn me in ramiri kɨmaha ia Kristo, mamo kɨmaha iahəmwhen ia nərmama me i kamhəkurirə ia kiɡ riti sə rɨnaruaɡən pam, mamrərɨɡ pen fwe imwəni. Ia nəpɨn me Kumwesən ramo nukurənien ia Kristo rauku pen ia kɨmaha mamevən ia kwopun me. Nərmama kamhəreɡi nukurənien nəha rəmwhen ia nari riti kamreɡi nɨpekɨn. 15  * 1Kor 1:18Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨmaha iahəmwhen ia nɨmwəkmwəki nari nɨpekɨn rapein amasan Kristo rauvani tɨ nəɡnəɡɨniien Kumwesən nɨse napw irə ramevən tɨ nərmama səməme Kumwesən rauvehimɨru irəha, mamevən mwi tɨ səməme kamhəuvən mə tuhemhə. 16  * Luk 2:34, 2Kor 3:5-6Səməme kamhəuvən mə tuhemhə həreɡi kɨmaha iahəmwhen ia nɨpeki nɨse napw nəha sə rauku pen ia nemhəien mamevən tɨ nemhəien. Səməme Kumwesən rauvehimɨru irəha həreɡi kɨmaha iahəmwhen ia nɨse napw nəha sə rauku pen ia nɨmɨruien mamevən tɨ nɨmɨruien. Wok nəha wok asori. Sin rukurən noien? 17  * 2Kor 1:12, 1Tes 4:11Kɨmaha iahəpkəmwhen mhə ia nərmama me nəha həpɨk kamhəni irapw nəɡkiariien səvəi Kumwesən tɨ nuvehiien a mane, rekəm. Mətə Kumwesən rɨnərhi pehe kɨmaha. Ia Kristo kɨmaha iahaməni irapw nəɡkiariien amasan səvənhi ia nəmri Kumwesən, nənə nəɡkiariien səkɨmaha rauku pen a ia rerɨmaha sə ratukwatukw.

*2:1: 1Kor 4:21, 2Kor 12:21

*2:4: Wok Me 20:31

*2:5: 1Kor 5:1

*2:9: 2Kor 7:15, 10:6

*2:11: Luk 22:31

*2:12: Wok Me 14:27, 1Kor 16:9

*2:13: Wok Me 20:1

*2:15: 1Kor 1:18

*2:16: Luk 2:34, 2Kor 3:5-6

*2:17: 2Kor 1:12, 1Tes 4:11