2
Iesu rətui
Nəpɨn Jon rɨnətui raka, Kiɡ Sisa Okastas, iəmə Rom sə ramərɨmənu ia tənəmtənə me, rɨni nəkwan mɨnuə nərmama me ia kwopun me tuhaməkeikei mhərərɨɡ pen fwe imwənraha atukwatukw mɨnuə tukəvsini irəha. Noien nəha kɨməkupwən ko ia nəpɨn nəha Kwaerinias ramərɨmənu ia tənə Siria. Nərmama me pam hərərɨɡ mamhəuvən imwənraha me mɨnuə tuhəuvehi pen nəɡhɨnraha. Josef rier ia taon nəha Nasaret ia tənə Kalili, mevən ia tənə Jutia ia taon səvəi Kiɡ Tevɨt fwe kupwən kani mə Petlehem, mamevən fwe ikɨn tɨ nəri nə mə ruku pen ia kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt. * Luk 1:27Krauevən irau Meri mɨnuə tukuvehi nəɡhɨnrau. Josef rɨnəsisəɡ raka Meri. Meri rɨno tɨpwɨn. Nəpɨn irau krouarə ikɨn, Meri rɨneste nəpɨn atukwatukw səvənhi mə trərəhi iəkunouihi irə. * Mat 1:25Rərəhi tɨni iərman, nəmritaik. Rərəhi, muveɡi ia tɨnari, məmri pen ia nɨtətə kaməkwməni nərimɨru me irə. In ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nimwə nəha nərmama kamhərəku pen mamhapri ikɨn ruvəukuər.
Ia kwopun nəha nərmama nepwɨn sə kamhətui tɨ sipsip kamhəmak ia nɨkare taon nəha iruə, mamhətui tɨ sipsip me səvənraha ia nəpɨn. Aɡelo riti səvəi Iərɨmənu reiwaiu pehe mərer ia nɨkarenraha. Nukuraanien səvəi Iərɨmənu rəhiəpwɨn irəha. Nənə irəha həhekɨr pɨk. 10 Mətə aɡelo nəha rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha tihəpwəh nehekɨrien. Həreɡi ro! Iou takəvisau nəɡkiariien amasan anan m kɨmiaha. Nərmama pam tuhaɡien asori tukwe. 11 Ipwet ia taon səvəi Kiɡ Tevɨt kupwən kwəti iəkunouihi riti rɨnətui. In Kristo, Iərɨmənu səkɨtaha. Kumwesən ruvərfi raka in mə truvehe tukumiaha muvehimɨru kɨmiaha. 12 Nəri tro nɨmtətien m kɨmiaha. Tihəuvən mhətoni kwəti iəkunouihi kuveɡi ia tɨnari raməmak ia nɨtətə kaməkwməni nərimɨru me irə.”
13 Aɡelo nəha rəɡkiari pam, nənə təkwtəkwuni a mwi irə naɡelo me həpɨk həuku pen fwe ia neiai mhərer irəha min, mamhəɡnəɡɨni Kumwesən mamhani nɨpu mə,
14  * Luk 19:38“Kaməɡnəɡɨni Kumwesən fwe irənhə anan.
Ia tɨprənə i nəmərinuien trarə tɨ nərmama me səməme Kumwesən rerɨn raɡien tɨ nirəha.”
15 Nəpɨn naɡelo me həpwəh irəha mhərərɨɡ pen fwe ia neiai, nərmama me nəha səməme kamhətui tɨ sipsip me həni pen tɨ nirəha me i mə, “Pwəh səuvən fwe Petlehem mhətə ro nəri Iərɨmənu rɨməni pehe tukutaha i.”
16  * Luk 2:10-12Nənə irəha havən akwauakw mhəuvən mhətoni Meri mɨne Josef mɨne kwəti iəkunouihi sə ramapri ia nɨtətə kaməkwməni nərimɨru me irə. 17 Nəpɨn hətoni iəkunouihi nəha, həni irapw nəfe aɡelo rɨməni pen tɨ nirəha i. 18 Nənə nərmama me pam səməme hamreɡi hərkərinari ia nəɡkiariien səvənraha. 19  * Luk 2:51Mətə Meri rəkwtəmhiri pam narimnari me nəha ia rerɨn mamətərɨɡ tukwe. 20 Nənə nərmama me nəha səməme kamhətui tɨ sipsip hamərərɨɡ mamhəɡnəɡɨni Kumwesən mamhəuvehi utə nəɡhɨn tɨ narimnari me nəha hənətoni mhəreɡi rosi kɨməni pen tɨ nirəha i.
Kuvehi ninhum m Iesu
21  * Luk 1:31,59Nəpɨn sə ro eit irə kuvehi ninhum m iəkunouihi nəha, kseɡi pen nəɡhɨn nə mə Iesu, nəhaɡ sə aɡelo rɨməkupwən muvei pen m Meri nəpɨn rɨpko mhə ihi tɨpwɨn.
22  * Lev 12:1-8Nənə rɨno nəpɨn sə Josef mɨne Meri tro narimnari me nəha Loa səvəi Moses rɨni mə tro irau krouvehe rouəmher mwi tɨ nəfwakiien. Ia nəpɨn nəha krouərəhi Iesu, rouevən fwe ia Jerusalem mə trouvei pen m Iərɨmənu. 23  * Eks 13:2,12,15Noien nəha ramesi pen nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Loa səvəi Iərɨmənu. Rɨni mə, “Nəmritaik me pam nərman me tukəkwein irəha mə nəkwərhakwərha ikinan me səvəi Iərɨmənu.” 24  * Lev 12:8Irau krouevən mwi mə trouvei pen nərimɨru riti tukousi əpune kuvei pen m Iərɨmənu. Noien nəha ramesi pen nəɡkiariien i sə raməmak ia Loa səvənhi. Rɨni mə, “Nərmama me iamɨnhi tuhəuvei pen mak kəru uə kwəti menu kəru.”
Simeon rətoni Iesu məɡnəɡɨni Kumwesən tukwe
25  * Aes 40:1, 49:13Iərmama riti ia Jerusalem nəɡhɨn nə Simeon. In iəməfwaki riti. Noien səvənhi ratukwatukw. In rameitenhi nəpɨn nəha iəmə nəha kani mə Kristo truvehe irə, nənə muvehimɨru nəkur Isrel. Nənɨmwɨn Ikinan rarə ia Simeon. 26 Nənɨmwɨn Ikinan nəha rɨnahatən raka in mə ko in rɨpkemhə mhə meste trətoni Kristo nəha Kumwesən rɨməni mə trərhi pehe i. 27 Nənɨmwɨn Ikinan riri pen Simeon revən ia nəkwai nimwə səvəi Kumwesən. Nəpɨn Josef mɨne Meri krouərəhi iəkunouihi nəha Iesu, rouuvnimwə pehe mə tro narimnari me nəha Loa səvəi Iərɨmənu rɨni, 28 Simeon rərəhi pehe Iesu ia rəɡɨn mi, məɡnəɡɨni Kumwesən tukwe, mɨni mə,
29 “Iərɨmənu. Ikɨno nəɡkiariien səim ruvəuvehe muvəukuə.
Iou iərmama sə iakamo tukwini nari mik.
Təkwtəkwuni nəha iakukurən nemhəien,
mətə nəmərinuien trarə tukw iou.
30  * Aes 52:10, Luk 3:6, Taet 2:11Nənimek rɨnətoni suatuk səim sə tikuvehimɨru nərmama me irə.
31 Ikɨnəpnəpenə raka suatuk i ia nəmri nərmama ia kwopun me pam.
32  * Aes 42:6, 49:6, Aes 52:10Iəkunouihi i truvei pen nukuraanien mɨne nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel.
Irəha tuhətə nari, mhəɡnəɡɨni səim nərmama me nəkur Isrel tukwe.”
33 Nəpɨn Josef mɨne Meri kroureɡi nəɡkiariien nəha Simeon rani ia iəkunouihi səvənrau, krouərkərinari irə. 34  * Aes 8:14, Mat 21:42, 1Kor 1:23, 1Tes 2:8Nənə Simeon rəkwein amasan mwi ia nirau, mɨni pen tɨ Meri mama səvəi iəkunouihi nəha mə, “Reɡi ro! Kumwesən ruvərfi raka iəkunouihi i mə tro nəkur Isrel həpɨk həmwei, nənə marə mo mwi həpɨk hərer. In trəmwhen ia nɨmtətien riti. Nərmama həpɨk tuhəni ərəha in, 35 nənə mho nərmama hətoni nətərɨɡien me səvənraha sə kamhərkwafə ia rerɨnraha. Nənə ik mwi tikreɡi nəmisəien fwe ia rerɨm rəmwhen kəpi ik ia nau.”
Ana rətoni Iesu məɡnəɡɨni Kumwesən tukwe
36-37  * 1Tim 5:5Pran riti nəha ikɨn nəɡhɨn nə Ana. In profet riti. Tata səvənhi nəɡhɨn nə Fanuel. In kwənəkwus riti səvəi Aser fwe kupwən.a Aser in kwənəkwus riti səvəi nəkur Isrel. Nəpɨn Ana rɨnaməprən vi ihi, in rerə, mamarə irau səvənhi iərman nuk sefen. Kurirə irə iərman səvənhi remhə məpwəh in. Nənə prən nəha rarə iamɨnhi muvehe meste in rɨnəprənemə. Nuk səvənhi eiti foa. Ia nəpɨn me Ana rɨpkier mhə ia nəkwai nimwə səvəi Kumwesən. Mətə ia nəpɨn mɨne ia ran ramsiai Kumwesən, maməpwəh nəveɡɨnien, maməfwaki. 38  * Aes 52:9Nəpɨn Simeon raməɡkiari ia iəkunouihi nəha, təkwtəkwuni a mwi Ana rier pehe, mɨnani tanak tɨ Kumwesən, mɨnaməɡkiari ia iəkunouihi nəha m nərmama səməme kamheitenhi Kristo mə truvehe meivinari ia Jerusalem.
Josef mɨne Meri krourərɨɡ rouevən fwe Nasaret
39  * Mat 2:23Nəpɨn Josef mɨne Meri krɨno pam narimnari me nəha Loa səvəi Iərɨmənu rɨni, krourərɨɡ rouevən fwe tənə Kalili ia taon səvənrau Nasaret. 40  * Luk 1:80, 2:52Nənə iəkunouihi nəha rapwinari. Nɨpwran ruvehe mamskai. Nukurənien səvənhi rautə pehe. Ia nəpɨn me Kumwesən raməkwein amasan irə.
Iesu rɨmətəmaruə mevən fwe Jerusalem
41  * Eks 12:24-27, Eks 23:14-17, Dut 16:1-8Ia nuk me pam tata mɨne mama səvəi Iesu krauesi pen narəien səvəi nəkur Isrel, rauevən fwe Jerusalem nəpɨn kamho nəveɡɨnien asori nəha Pasova. 42 Nəpɨn Iesu səvənhi nuk twelef, həutə pen fwe ikɨn rəmwhen kamho ia nuk me pam. 43  * Eks 12:18Nəpɨn həno pam nəveɡɨnien asori nəha, nərmama me kamhərərɨɡ mamhəuvən fwe imwənraha me, mətə təmaruə nəha Iesu ramo a fwe Jerusalem. Səvənhi tata mɨne mama kroureirei. 44 Rerɨnrau ramrhi mə ramavən irəha nərmama səməme kamhərərɨɡ mamhəuvən fwe imwənraha. Ia nəpɨn pekɨn kamhəuvən iamɨnhi, nənə irau krɨnauətui in ia kwənəkwus səvənrau mɨne nərmama səməme krouukurən amasan irəha. 45 Nəpɨn krouəpwəh nətəien Iesu, krourərɨɡ, rouevən fwe Jerusalem, rouətui in. 46 Nəpɨn kahar rukurau, nənə krouətə in fwe ia nəkwai nimwə səvəi Kumwesən. Raməkure ia kurkwai nahatən me səvəi nəkur Isrel, mamətərɨɡ irəha, maməres irəha nəresien me nepwɨn. 47 Nərmama me pam səməme kamhətərɨɡ in, nənimenraha rier tɨ nəri nə mə Iesu ramərai pen amasan nɨpwrai nəɡkiariien mɨnraha, mukurən amasan nari. 48 Nəpɨn tata mɨne mama səvənhi krouətə in, irau mwi nənimenrau rier. Nənə mama səvənhi rɨni pen tukwe in mə, “Nərɨk, rəfo iko iamɨnhi irə ia kɨmrau? Ətə ro! Kɨmrau tata səim iarouətui əmisə ik, rouhekɨr pɨk.”
49  * Jon 2:16Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirau i mə, “Rəfo kɨmirau irouətui iou? Rosi iroureirei mə takaməkeikei marə ia nəkwai nimwə səvəi Tata səiou?”b Suatuk riti mwi tɨ nɨniien nəɡkiariien i in i mə “Rosi kɨmirau iroureirei mə takaməkeikei mamo wok səvəi Tata səiou.” 50 Mətə irau kroureirei nɨpwrai nəɡkiariien nəha Iesu rani pen tɨ nirau i.
51  * Luk 2:19Kurirə irə Iesu reiwaiu mevən fwe ia Nasaret irəhar mɨnrau, mamsiai irau. Ia nəpɨn me mama səvənhi rerɨn ramrhi narimnari me nəha, mamətərɨɡ tukwe. 52  * 1Saml 2:26, Prov 3:4, Luk 1:80Nənə Iesu nɨpwran mɨne nukurənien səvənhi krouvehe rouasori. Kumwesən mɨne nərmama kamhəkwein amasan irə.

*2:5: Luk 1:27

*2:7: Mat 1:25

*2:14: Luk 19:38

*2:16: Luk 2:10-12

*2:19: Luk 2:51

*2:21: Luk 1:31,59

*2:22: Lev 12:1-8

*2:23: Eks 13:2,12,15

*2:24: Lev 12:8

*2:25: Aes 40:1, 49:13

*2:30: Aes 52:10, Luk 3:6, Taet 2:11

*2:32: Aes 42:6, 49:6, Aes 52:10

*2:34: Aes 8:14, Mat 21:42, 1Kor 1:23, 1Tes 2:8

*2:36-37: 1Tim 5:5

a2:36-37: Aser in kwənəkwus riti səvəi nəkur Isrel.

*2:38: Aes 52:9

*2:39: Mat 2:23

*2:40: Luk 1:80, 2:52

*2:41: Eks 12:24-27, Eks 23:14-17, Dut 16:1-8

*2:43: Eks 12:18

*2:49: Jon 2:16

b2:49: Suatuk riti mwi tɨ nɨniien nəɡkiariien i in i mə “Rosi kɨmirau iroureirei mə takaməkeikei mamo wok səvəi Tata səiou.”

*2:51: Luk 2:19

*2:52: 1Saml 2:26, Prov 3:4, Luk 1:80