Matiu
Nəɡkiariien sə rani mə nəfe i nəkukuə
Nəkukuə i Matiu rɨmərai raməɡkiari ia nəɡkiariien amasan səvəi Kumwesən mamɨni mə iəmə i kani mə Mesaea sə profet kupwən me həməni mə truvehe ruvəuvehe raka. Mesaea nəha in nəha Iesu sə ruvehe mə truvehimɨru nəkur Isrel mɨne nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel. Matiu in riti ia twelef nərmama me səvəi Iesu in rɨmərai nəkukuə i. Matiu rɨmərai raka nəkukuə i kurirə nəkur Rom housi testesi nimwə səvəi Kumwesən fwe Jerusalem ia nuk 70. Mak mɨne Luk irau mwi krɨmərai nəkukuə sə raməɡkiari ia nɨmɨruien səvəi Iesu. Mətə nəkukuə səvəi Matiu raməɡkiari ia narimnari me nepwɨn səməme hopə ia nəkukuə səvənrau. Matiu raməɡkiari pɨk ia Iesu mə in Mesaea sə nəkukuə səvəi Oltestamen rɨnaməɡkiari irə. Nəɡkiariien sə Matiu raməɡkiari pɨk irə in i: “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə” uə “Nɨtətə ia neiai.” Ikəvsini nəɡkiariien nəha fwe ia Oltestamen. Ro iamɨnhi irə mɨne nərmama həpɨk rerɨnraha rɨrhi mə Matiu rɨmərai nəkukuə i ramevən tɨ nəkur Isrel. Matiu rɨmərai ia nəkukuə səvənhi mə Iesu Kristo in iahatən asori. Iesu rahatən kɨtaha ia loa səvəi Kumwesən mɨne nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.
1
Kaha kupwən me səvəi Iesu Kristo
* Jen 22:18, 1Kron 17:11, Luk 3:23-38Kwopi nəɡkiariien i rani nəɡhi kaha kupwən me səvəi Iesu Kristo. In kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt mɨne kwənəkwus səvəi Epraham.
Epraham in tata səvəi Aesak,
Aesak in tata səvəi Jekop,
Jekop in tata səvəi Juta mɨne piəvni me,a Juta mɨne piəvni me irəha pam twelef. Irəha nəha kaha kupwən me səvəi nəkur Isrel.
* Jen 38:29-30, Rut 4:18-22Juta in tata səvəi Peres mɨne Sara. Mama səvənrau nə Tamar.
Peres in tata səvəi Hesron,
Hesron in tata səvəi Ram,
Ramb Nəɡhɨn riti mwi Aram (1Kron 2:9) in tata səvəi Aminatap,
Aminatap in tata səvəi Nason,
Nason in tata səvəi Salmon,
* Rut 4:13-17Salmon in tata səvəi Poas. Mama səvəi Poas nə Rehap.
Poas in tata səvəi Opet. Mama səvəi Opet nə Rut.c Əvsini nəkukuə nəha Rut ia Oltestamen
Opet in tata səvəi Jese,
* 2Saml 12:24Jese in tata səvəi Kiɡ Tevɨt.
Kiɡ Tevɨt in tata səvəi Solomon. Mama səvəi Solomon nə Patsepa pran səvəi Uria kupwən.
Solomon in tata səvəi Rehopoam,
Rehopoam in tata səvəi Apia,
Apia in tata səvəi Asa.d Nəɡhɨn riti mwi mə Asaf
Asa in tata səvəi Jehosafat,
Jehosafat in tata səvəi Joram,
Joram in tata səvəi Usia,
Usia in tata səvəi Jotam,
Jotam in tata səvəi Ahas,
Ahas in tata səvəi Hesekia,
10 Hesekia in tata səvəi Manase,
Manase in tata səvəi Amon,
Amon in tata səvəi Josaea,
11  * 2Kinɡ 24:14-15, 2Kron 36:10, Jer 27:20Josaea in tata səvəi Jekonaea mɨne piəvni me. Ia nəpɨn nəha kɨnərhi irapw nəkur Isrel həier mhəuvən ia tənə Papilon.
12  * Esra 3:2Ia nəpɨn nəha nəkur Isrel həməier irə mhəuvən ia tənə Papilon, Jekonaea in tata səvəi Sealtiel,
Sealtiel in tata səvəi Serupapel,
13 Serupapel in tata səvəi Apiut,
Apiut in tata səvəi Eliakim,
Eliakim in tata səvəi Asop,
14 Asop in tata səvəi Jatok,
Jatok in tata səvəi Akim,
Akim in tata səvəi Eliut,
15 Eliut in tata səvəi Eleasar,
Eleasar in tata səvəi Matan,
Matan in tata səvəi Jekop,
16 Jekop in tata səvəi Josef.
Josef nə in iərman səvəi Meri. Meri nə in pran nə mama səvəi Iesu. Iesu nə kani nəɡhɨn nə Kristo.
17 Ro iamɨnhi irə fwe Epraham meste pehe Kiɡ Tevɨt tata me irəha pam fotin. Fwe Kiɡ Tevɨt meste pehe kɨnərhi irapw nəkur Isrel həier mhəuvən ia tənə Papilon tata me irəha pam fotin. Fwe ia nəpɨn nəha nəkur Isrel həməier irə mhəuvən ia tənə Papilon meste pehe Kristo rətui tata me irəha pam fotin.
Iesu Kristo rətui
18  * Luk 1:27,35In i nəɡkiariien sə rani Iesu Kristo mə rɨnəfo mətui. Mama səvənhi nəɡhɨn nə Meri. Fwe kupwən kəsisəɡ in mə tresi pen iərman riti nəɡhɨn nə Josef. Nəpɨn irau krouəpwəh narə pəriien ihi, Meri rətoni mə rɨno tɨpwɨn ia nəɡse Nənɨmwɨn Ikinan. 19 Josef in iərmama riti sə noien səvənhi ratukwatukw, rəpwəh nokeikeiien mə Meri traurɨs ia nəmri nərmama. Ro pen nətərɨɡien səvənhi mə trəpwəh afafa a in.
20 Mətə nəpɨn Josef ramətərɨɡ mə tro iamɨnhi, aɡelo riti səvəi Iərɨmənu rier pen tukwe ia nəməkrəhaien, mɨni mə, “Josef, kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt. Tikuvehi Meri mə pran səim, məpwəh nehekɨrien. Iəkunouihi nəha ia tɨpwɨn ruvehe ia nəɡse Nənɨmwɨn Ikinan. 21  * Luk 1:31, 2:21Meri trərəhi tɨni iərman, tikaməkeikei mɨseɡi pen nəɡhɨn nə mə Iesu,e Nɨpwrai nəhaɡ nəha mə “Iərɨmənu rauvehimɨru nərmama.” tɨ nəri nə mə in truvehimɨru nərmama me səvənhi, muvehi raka nərəhaien me səvənraha.”
22 Narimnari me pam i həier pehe iamɨnhi mə nəɡkiariien i truvehe mukuə sə Iərɨmənu rɨməni irapw ia tərhui profet riti səvənhi fwe kupwən. 23  * Aes 7:14In rɨməni mə, “Həreɡi ro. Prən i rɨreirei ihi iərman tro tɨpwɨn, mərəhi tɨni iərman. Nənə irəha tuhəseɡi pen nəɡhɨn nə mə Emanuel.” (Nɨpwrai nəhaɡ nəha in i mə Kumwesən ramarə tukutaha.)
24 Nəpɨn Josef rətui ia napriien səvənhi, ro nəfe aɡelo nəha səvəi Iərɨmənu rɨməni pen tukwe in, muvehi Meri mə pran səvənhi, 25  * Luk 2:7, 21mətə rɨpkapri pəri mhə irau min meste rərəhi tɨni iərman. Nənə Josef rɨseɡi pen nəɡhɨn nə mə Iesu.

*1:1: Jen 22:18, 1Kron 17:11, Luk 3:23-38

a1:2: Juta mɨne piəvni me irəha pam twelef. Irəha nəha kaha kupwən me səvəi nəkur Isrel.

*1:3: Jen 38:29-30, Rut 4:18-22

b1:4: Nəɡhɨn riti mwi Aram (1Kron 2:9)

*1:5: Rut 4:13-17

c1:5: Əvsini nəkukuə nəha Rut ia Oltestamen

*1:6: 2Saml 12:24

d1:7: Nəɡhɨn riti mwi mə Asaf

*1:11: 2Kinɡ 24:14-15, 2Kron 36:10, Jer 27:20

*1:12: Esra 3:2

*1:18: Luk 1:27,35

*1:21: Luk 1:31, 2:21

e1:21: Nɨpwrai nəhaɡ nəha mə “Iərɨmənu rauvehimɨru nərmama.”

*1:23: Aes 7:14

*1:25: Luk 2:7, 21