9
Noien sə Kumwesən rarfi nərmama me səvənhi irə
Iakani pərhien ia nəmri Kristo iapkeikuə mhə. Iakamreɡi Nənɨmwɨn Ikinan fwe ia rerɨk mə nəɡkiariien i iakamɨni ro nɨpərhienien. Rerɨk rərkwəpɨr məmisə pɨk ia nəpɨn me pam Eks 32:32tɨ səiou me nərmama me nəkur Isrel, tɨ nəri nə mə irəha həpkɨni mhə nɨpərhienien ia Iesu Kristo. Irəha həmwhen ia piak me tɨ nəri nə mə ia nɨpwramaha kɨmaha kwənəkwus kuatia. Trɨni mɨnuə ko Kumwesən ruvehi raka iou ia rəɡi Kristo, mo suatuk mɨnraha həuvehe mho kuatia irəha min, mətə iou rerɨk raɡien a mə tuko iamɨnha irə ia nirak. Eks 4:22, Dut 7:6, 14:1-2Nəkur Isrel me nəha, Kumwesən rɨnəkwein irəha mə nɨpwnətɨn me, mo pui pen nasoriien səvənhi mɨnraha, muvei pen nəɡkiariien me səvənhi sə rɨnərihi tərini əknekɨn irəha, nənə muvei pen Loa səvənhi mɨnraha, mɨne nəfwakiien fwe ia nimwə tapolen, mɨne promes me səvənhi. Mat 1:1-16, Jon 1:1, Rom 1:25Kaha kupwən me səvənraha irəha nəha Epraham, Aesak, mɨne Jekop. Nənə ia nɨpwran Kristo ruku pen ia kwənəkwus səvənraha. In Kumwesən sə rasori ia narimnari me pam. Pwəh nəɡnəɡɨniien revən tukwe in ia nuk nuk me. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi.
Nam 23:19, Rom 2:28Nɨpərhienien nəkur Isrel me həpɨk həpkɨni mhə nɨpərhienien ia Iesu Kristo, mətə ia noien nəha rɨpko mhə mə nəɡkiariien səvəi Kumwesən ruvəmwei. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nərmama me nəha ia kwənəkwus səvəi Isrel rɨpko mhə irəha pam nəha Isrel pərhien. Jen 21:12Nənə nərmama me nəha ia kwənəkwus səvəi Epraham, rɨpko mhə irəha pam nəha nɨpwnəti Epraham me. Mətə Kumwesən rɨməni pen tɨ Epraham i mə, “Kwənəkwus me səim tuhəuku pen ia Aesak.” Kal 4:23Nɨpwrai nəɡkiariien nəha in i mə nəkwərhakwərha me səməme hətui pehe ia nəɡse nɨpwrai iərmama rɨpko mhə irəha nəha nɨpwnəti Kumwesən me, mətə nəkwərhakwərha me səməme hətui pehe ia nəɡse promes səvəi Kumwesən kaməvsini irəha mə kwənəkwus me səvəi Epraham. Jen 18:14Ro iamɨnha irə tɨ nəri nə mə in i nəfe Kumwesən rɨməni: “Ia nəpɨn atukwatukw nəha takrərɨɡ pehe mwi irə nənə Sera rɨnərəhi raka nərɨm riti iərman.”
10  Jen 25:21Mətə rɨpko mhə in əpa nəha. Takəɡkiari mwi ia Repeka. In rərəhi mwirmwir Jekop mɨne Isau. Tata səvənrau nə Aesak, kaha kupwən səkɨmaha. 11-12  Jen 25:23Mətə nəpɨn mwirmwir mi nəha krouəpwəh ihi nətuiien, nənə rouəpwəh ihi noien nari riti ramasan uə rərəha, Kumwesən ruvəni pen raka tɨ Repeka i mə, “Nərɨm sə rasori tro tukwini nari m nərɨm sə rouihi.” Nənə nəɡkiariien nəha ramahatən amasan mə Kumwesən rarfi nərmama mamesi pen a nətərɨɡien səvənhi maməkwein irəha, mətə rɨpko mhə tɨ noien me irəha kamho. 13  Mal 1:2-3Rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə, “Jekop iakokeikei, mətə Isau iakəmwəki.”
14 Ro pen kɨtaha tsəfni irə? Tsəni mə noien səvəi Kumwesən rɨpkatukwatukw mhə? Rekəm! Kɨtaha ko səpkɨni mhə iamɨnha irə. 15 Mətə fwe kupwən Kumwesən rəɡkiari m Moses, mɨni mə,
“Trɨni mɨnuə iakokeikei mə takapi iərmama riti, takapi in,
trɨni mɨnuə iakokeikei mə tako ramasan m iərmama riti, nənə tako ramasan min.”
16  Efes 2:8Ro pen sətoni mə noien sə Kumwesən rarfi iərmama irə rəpwəh nesi penien nokeikeiien uə nɨseseien səvəi iərmama, mətə ramesi pen a napiien səvəi Kumwesən. 17  Eks 9:16Ia Nəkukuə Ikinan, Kumwesən rɨni pen tɨ Fero, kiɡ səvəi nəkur Ijip mə,
“Iakɨməuvehi utə ik tɨ nari kuatia a,
mə nərmama tuhətoni nɨskaiien səiou ia niram, nənə mhəni irapw nəɡhɨk ia tənəmtənə me pam.”
18  Eks 4:21, 9:12, Eks 14:4Ro pen sətoni mə Kumwesən ramesi pen a nətərɨɡien səvənhi. Trɨni mɨnuə rokeikei mə trapi iərmama riti, in trapi. Trɨni mɨnuə rokeikei mə tro iərmama riti kənkapwə ruvehe mɨskai, in tro kənkapwə ruvehe mɨskai.
19 Mətə kɨmiaha riti trɨni pehe tukw iou i mə: “Mə ro iamɨnhi irə, rəfo Kumwesən rani ihi mə noien səkɨtaha rərəha? Iərmama riti riwən ko rɨnise nəkwan.” 20  Aes 29:16, 45:9Mətə ik sin i? Ik iərmama a. Rəfo ikaməkwaɡ raka ia nəɡkiariien səvəi Kumwesən iamɨnhi? Rerɨm trɨrhi ro tekinari kɨno ia nɨse tɨprənə rərpwu muvehe mɨskai. Ko rɨni pen tɨ iərmama rɨno mə, “Ikɨnəfo mo iou iamɨnhi irə?” Rekəm! 21  Jer 18:6Iərmama sə ramo tekinari me ia nɨse tɨprənə iamɨnhi, in rasori ia nɨse tɨprənə, mukurən nuvehiien nɨse tɨprənə riti mo tekinari kəru irə, riti səvəi nəpɨn amasan, nənə riti mwi səvəi wok auər a me.
22 Mətə Kumwesən in mwi rɨno rəmwhen ia iərmama sə ramo tekinari ia nɨse tɨprənə. In rɨno nərmama nepwɨn mə trouraha irəha. Nənə ia nəpɨn me in ramo nətərɨɡien səvənhi raməpwəmwɨs mameitenhi nəpɨn trərpwɨn noien ərəha me səvənraha mə nərmama tuhətoni niemaha səvənhi. 23  Rom 8:29, Efes 1:3-12In tro iamɨnha irə mo nərmama hətoni nasoriien səvənhi rasori pɨk anan, in truvei pen m nərmama me i rɨnapi irəha, səməme in rɨməkupwən məpnəpenə ia nirəha mə tuhəuvehi nasoriien. 24 Iakaməɡkiari ia kɨtaha i nərmama səməme in rɨnəkwein ia kɨtaha, rɨpko mhə nəkur Isrel əpa mətə nərmama mwi rɨpko mhə irəha nəkur Isrel. 25 Rəmwhen ia nəɡkiariien sə Kumwesən rɨməni ia nəkukuə səvəi Profet Hosea, rani mə,
“Nərmama me i rɨpko mhə irəha nərmama me səiou, takəkwein irəha mə, ‘Səiou me nərmama.’
Nənə nərmama me i iakɨnəpwəh nokeikeiien irəha fwe kupwən, takəkwein irəha mə, ‘Nərmama keikei me səiou.’ ”aUə “Pran i kəpwəh nokeikeiien in fwe kupwən, takəkwein in mə, ‘Pran keikei səiou.’ ” Hos 1:6; 2:23
26 Nənə rani mwi mə:
“Ia kwopun atukwatukw nəha kɨməni pen tɨ nirəha i mə,
‘Rɨpko mhə kɨmiaha nərmama me səiou,’
tukəkwein irəha mə, ‘Kumwesən sə ramɨru nɨpwnətɨn me nə kɨmiaha.’ ”
27 Nənə Profet Aesea rəɡkiari ia nəkur Isrel ia nəɡkiariien i rani mə,
“Nəri auər a mə nəkur Isrel tuhəpɨk rəmwhen ia nɨpəkɨr ia nɨkare təsi,
mətə tukuvehimɨru a kwənkwan nepwɨn,
28 tɨ nəri nə mə Iərɨmənu tro pam akwauakw a
nəfe nəɡhɨn rɨməni mə tro ia təkure tɨprənə i.”
29 Nənə rəmwhen ia nəɡkiariien i Profet Aesea rɨməni fwe kupwən mə:
“Iərɨmənu sə rauvehi nɨskaiien me pam rɨməuvehimɨru kɨtaha me nepwɨn nəkur Isrel.
Mə in rɨnapko mhə iamɨnhi,
ko kɨtaha səmwhen ia nəkur Sotom
kɨtaha səuvəuvehe raka mhənəmwhen ia nəkur Komora.”
Nəkur Isrel me həpɨk həpkɨni mhə nɨpərhienien ia Iesu Kristo
30  Rom 10:20Ro pen kɨtaha tsəfni irə? Nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel həpkousari mhə mə tuhatukwatukw ia nəmri Kumwesən, mətə tɨ nəri nə mə irəha həni nɨpərhienien ia Iesu Kristo nənə Kumwesən ro irəha hatukwatukw ia nənimen. 31  Rom 10:2-3Mətə nəkur Isrel housari pɨk ia suatuk səvəi nesi penien Loa mə irəha tuhatukwatukw ia nəmri Kumwesən, mətə irəha həpwəh natukwatukwien. 32  Aes 8:14Tɨ nəfe? Tɨ nəri nə mə irəha kamhousari pɨk mə tuhatukwatukw ia nəmri Kumwesən ia noien me səvənraha, mətə həpkesi pen mhə suatuk səvəi nahatətəien. Irəha hənapəti raka ia kəruəterei sə nərmama kamhapəti irə. 33  1Tes 2:6, Rom 10:11Rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Hətoni ro! Iakaməmri kəruəterei riti fwe Saeon sə nərmama tuhapəti irə,
kəpwier sə tro irəha həmwei,
nənə iərmama sə rani nɨpərhienien irə, in trɨpkaurɨs mhə.”

9:3: Eks 32:32

9:4: Eks 4:22, Dut 7:6, 14:1-2

9:5: Mat 1:1-16, Jon 1:1, Rom 1:25

9:6: Nam 23:19, Rom 2:28

9:7: Jen 21:12

9:8: Kal 4:23

9:9: Jen 18:14

9:10: Jen 25:21

9:11-12: Jen 25:23

9:13: Mal 1:2-3

9:16: Efes 2:8

9:17: Eks 9:16

9:18: Eks 4:21, 9:12, Eks 14:4

9:20: Aes 29:16, 45:9

9:21: Jer 18:6

9:23: Rom 8:29, Efes 1:3-12

a9:25: Uə “Pran i kəpwəh nokeikeiien in fwe kupwən, takəkwein in mə, ‘Pran keikei səiou.’ ” Hos 1:6; 2:23

9:30: Rom 10:20

9:31: Rom 10:2-3

9:32: Aes 8:14

9:33: 1Tes 2:6, Rom 10:11