15
Iesu rərer ia nəmri Paelat
Luk 22:66Ia nəpnəpɨn pris asori me mɨne nəmə asori me səvəi nəkur Isrel mɨne nahatən me səvəi Loa mɨne nərmama pam ia nəkureien səvənraha hərai sun nəɡkiariien səvənraha, mhərihi Iesu, mhəiri mhəuvən, mhəmri pen in ia rəɡi Paelat.
Nənə Paelat rəres pen Iesu i mə, “Ik kiɡ səvəi nəkur Isrel?”
Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Ik ikani.”
Ia nəpɨn nəha pris asori me kamhəni ərəha Iesu ia narimnari me rɨpɨk. Ro pen Paelat rəres pen mwi tɨ Iesu i mə, “Nəɡkiariien riti riwən tikɨni pen tɨ nirəha i? Reɡi ro narimnari me rɨpɨk kamhəni ərəha ik irə.”
Aes 53:7, Mak 14:61Mətə Iesu rəpwəh nəɡkiariien. Nənə Paelat rərkərinari irə.
Noien riti nəha ikɨn Paelat ramo ia nuk me pam ia nəpɨn səvəi nəveɡɨnien asori nəha Pasova. Raməseni iərmama riti sə nəkur Isrel həməni rier ia kalapus mamevən. Ia nəpɨn nəha iərmama riti raməmak fwe ia kalapus nəɡhɨn nə Parapas. Kɨməuvehi puvnimwə in ia kalapus irəha nərmama me nepwɨn tɨ nəri nə mə hənousi əpune iərmama ia nəpɨn səvəi naruaɡənien riti. Ro iamɨnhi irə nərmama həpɨk həuvehe tɨ Paelat mənamhəres pen mə trəseni iərmama riti rier ia kalapus rəmwhen sə ramo mɨnraha ia nuk me.
Mɨreɡi Paelat rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha hiokeikei mə takəseni kiɡ səvəi nəkur Isrel rier ia kalapus?” 10 Paelat rəres pen irəha iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə in rukurən mə pris asori me həməuvei pen Iesu ia rəɡɨn tɨ nəmwəkiien səvənraha. 11  Wok Me 3:13-14Nənə Paelat rəres pen irəha, mətə pris asori me hərer kukurau mamhərhiərhi nərmama, mamhəni pen tɨ nirəha i mə tuhəres pen Paelat i mə trəpwəh narakaien ia Iesu mətə traraka ia Parapas.
12 Ro iamɨnhi irə Paelat rəɡkiari mwi mɨnraha mɨni mə, “Trɨni mɨnuə iakəseni Parapas rier ia kalapus, rəfo ia iərmama sə hiaməni mə in kiɡ səvəi nəkur Isrel?”
13 Mɨreɡi irəha həkwein əpwəmwɨs mwi mə, “Ərui tərini pen in ia nei kamarkuaui!”
14 Mɨreɡi Paelat rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Tɨ nəfe? Nəfe nəha nərəhaien in rɨno?”
Mətə həni asori mwi mə, “Ərui tərini pen in ia nei kamarkuaui!”
15 Nərmama me həpɨk nənə Paelat rokeikei mə tro rerɨnraha rəpwiuən. Ro pen rəseni Parapas rier ia kalapus mamevən. Nənə Paelat rɨni pen tɨ naruaɡən me mə tuhərisi Iesu. Hərisi pam nənə Paelat rəseni pen Iesu ia rəɡɨnraha mə tuhərui tərini pen ia nei kamarkuaui.
Naruaɡən me harɨs əkenhɨn ia Iesu
16 Naruaɡən me həiri Iesu mhəier mhəuvən ia nəkwai nimwə asori səvəi Paelat. (Nimwə nəha nəɡhɨn nə Praetoriam.) Nəpɨn hapirapw fwe ikɨn, həkwein irəha me nepwɨn ia kusen səvənraha həuvehe, 17 mharkahu pen karkahu əruerəv riti m Iesu rəmwhen ia karkahu səvəi kiɡ. Həuvehi rəhi mhəuvnhi kəfəfau irə səvəi kiɡ, mhəfəfau pen ia kənkapwə. 18 Hənaməkwein pen irə mə, “Ik kiɡ səvəi nəkur Isrel kɨmaha iahəsiai ik!” 19 Irəha həuəsi kənkapwə ia rɨɡi nei, mhərɡəvəsi in, mhənɨmwi nukurhunraha ia nənimen mamhəuvnhi nɨsiaiien irə. 20 Nəpɨn hənarɨs əkenhɨn raka irə, həuvehi raka karkahu əruerəv irə, mharkahu pen tɨnari ihi səvənhi, mhəiri in mhəier mə tuhərui tərini pen ia nei kamarkuaui.
Naruaɡən me hərui tərini pen Iesu ia nei kamarkuaui
21  Rom 16:13Irəha həiri Iesu, mamhəuvən. Ia suatuk naruaɡən me hətoni iəmə Saerin riti. Nəɡhɨn nə Saemon. In tata səvəi Aleksanta mɨne Rufas. Ruku pen fwe ia rukwənu mauvehe i ia taon. Naruaɡən me həkeikei min mə trəvrani nei kamarkuaui səvəi Iesu. 22 Həiri Iesu mhəuvən ia kwopun riti nəɡhɨn nə Kolkota (Nɨpwrai nəhaɡ nəha kwopun səvəi kerhə ia iərmama) 23 Irəha həuvei pen waen min kəvti pen nɨmwai nari riti rəfiə trasitu muəsi nəmisəien. Mətə Iesu rəpwəh nənɨmwiien.
24  Sam 22:18Irəha hərui tərini pen Iesu ia nei kamarkuaui, mharə mhəuai kɨrkɨri tɨnari me səvənhi, mhəuini nari riti sə trahatən pen mə sin truvehi nəfe tɨnari səvənhi.
25 Hərui tərini pen Iesu ia nei kamarkuaui ia naen klok ia nəpnəpɨn. 26 Nəkukuə kɨmərai mə Iesu tremhə tɨ nəfe rɨni mə:
IN I KIG SƏVƏI NƏKUR ISREL
27 Nəpɨn hərui tərini pen Iesu ia nei kamarkuaui, hərui tərini pen mwi rakres mi kəru ia nei kamarkuaui, riti ia nɨkare Iesu mwatuk riti ia nɨkaren mour. 28  aNiutestamen me nepwɨn kɨmərai ia nəɡkiariien səvəi nəkur Kris kupwən həni nəɡkiariien riti mwi ia kwopun i rɨni mə, “Ia noien nəha nəɡkiariien səvəi Nəkukuə Ikinan ruvehe mukuə sə rani mə, ‘Irəha həvsini in mə in riti mwi ramərui Loa.’ ” 29  Sam 22:7, Sam 109:25, Mak 14:58Nənə nərmama səməme həukurau pehe ia suatuk, kamhəni ərəha Iesu, mamharɨs əkenhɨn irə, mamhounouini kənkapwənraha me, mamhəni mə, “Ik nə iəmə ikɨməni mə tikouraha nimwə səvəi Kumwesən marə muvrhəkɨn mwi ia nəpɨn kahar. 30 Ita, uvehimɨru ik, maraka ia nei kamarkuaui meiwaiu pehe!”
31 Pris asori me mɨne nahatən me səvəi Loa, irəha mwi kamhəni ərəha Iesu, mamharɨs əkenhɨn irə, mamhəni pen tɨ nirəha me i mə, “In ruvəuvehimɨru raka nərmama həpɨk, mətə ko rɨpkuvehimɨru atukw mhə in.” 32 Həni mə, “In Kristo. In kiɡ səvəi nəkur Isrel. Ramasan mə raraka ia nei kamarkuaui meiwaiu pehe pwəh kɨtaha sətoni mhəni nɨpərhienien irə.” Iərman mi nəha kəru kɨnərui tərini pen irau ia nei kamarkuaui irəhar Iesu, irau mwi krauni ərəha in.
Iesu remhə
33  Amos 8:9Ia kurkwai nəpɨn ia ran nəpitəvien ruvehe mousəman kwopun me pam ia tənə nəha meste aoa kahar rukurau. 34  Sam 22:1Nənə ia tri klok ia nərvarəv Iesu rasək əpwəmwɨs mɨni mə, “Eloi, Eloi, lama sapaktani?” Nɨpwrai nəɡkiariien nəha, in i mə, “Kumwesən səiou, Kumwesən səiou, rəfo ikap raka ia nirak iamɨnhi?”
35 Nərmama nepwɨn səməme kamhərer mamhəspau ia Iesu həreɡi nəɡkiariien nəha, mhəni mə, “Həreɡi ro, iəmə i raməkwein Profet Elaeja.” 36  Sam 69:21Nənə riti ia nirəha raiu muvehi nɨpəri koton, meitesi ia waen sə rəfiə, mɨpiri pen ia nusvenhi rəɡi nei riti, muvehi pen mə Iesu trənɨmwi, mɨni mə, “Pəpɨm ro pwəh sətoni mə Profet Elaeja truvehe muvehi raka iəmə i ia nei kamarkuaui uə rekəm.”
37 Mətə Iesu rasək əpwəmwɨs, muvehi neiahaɡien səvənhi sampam, memhə.
38 Ia nəpɨn nəha tɨnari sə rəɡher tukuahaɡ kwopun ikinan anan fwe ia nəkwai nimwə səvəi Kumwesən reitehi nɨpərɨn kəru fwe irənhə meste nari fwe inhərɨpw. 39 Iəmə asori riti səvəi naruaɡən me ramərer maməti pen mətoni Iesu. Nəpɨn rətoni Iesu ruvehi neiahaɡien səvənhi sampam, memhə iamɨnhi irə, rɨni mə, “Nɨpərhienien iəmə i in Tɨni Kumwesən.”
40  Luk 8:2-3Nɨpran me nepwɨn kamhərer isipwɨn kwopti tɨ Iesu mamhəspau irə. Meri Maktala, mɨne Salome, mɨne Meri mama səvəi Jemes mɨne Joses, irəha mɨnraha. 41 Nəpɨn Iesu rɨnamavən fwe ia tənə Kalili nɨpran mirəhar nəha kamhəkurirə i, mamhasitu irə. Nɨpran me nepwɨn mwi həpɨk, nəpɨn Iesu ruvehe ia Jerusalem, irəha mwi həkurirə in mhəuvehe.
Josef rɨnɨmwi Iesu
42 Fraete, nəpɨn kaməpnəpenə irə tɨ Sapat, tɨ nəri nə mə nəruarəv meri rɨnamivə, 43 Josef iəmə Aramatia revən mə trəres Paelat mə ko Paelat rəseni in ruvehi nɨpwrai Iesu. (Josef in mwi raməkure irəha nəmə asori me səvəi nəkur Isrel nəpɨn housəsɨmwɨn irəha me. Nərmama kamhəsiai in. Josef rameitenhi mə trətoni nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə truvehe.) Josef rətəɡase ia Paelat, mevən məres nɨpwrai Iesu. 44 Nəpɨn Josef rəres pen Paelat tɨ nɨpwrai Iesu, Paelat rərkərinari, mɨreirei mə Iesu ruvamhə pərhien uə rekəm. Ro iamɨnhi irə rəkwein pen iəmə asori səvəi naruaɡən me məres pen tukwe in mə, “Nɨpərhienien Iesu ruvamhə raka?”
45 Mɨreɡi iəmə asori səvəi naruaɡən me rɨni mə, “Nɨpərhienien Iesu ruvamhə raka.”
Nəpɨn Paelat rɨreɡi, rəseni Josef mə, “Ikukurən nevənien muvehi raka nɨpwran.”
46 Josef revən muvehi nəmri tɨnari kani mə linen, muvehi raka nɨpwrai Iesu ia nei kamarkuaui, muveɡi irə. Muveɡi pam, muvehi mevən, məmri pen ia nɨpəɡi kəruəterei riti kɨnərai ərori raka, nənə məsəkwusəkwu kəruəterei asori riti mərəpinhə pen kwəruə irə. 47 Ia nəpɨn nəha Meri Maktala mɨne Meri mama səvəi Joses krouətə kwopun nəha kəmri pen Iesu ikɨn.

15:1: Luk 22:66

15:5: Aes 53:7, Mak 14:61

15:11: Wok Me 3:13-14

15:21: Rom 16:13

15:24: Sam 22:18

a15:28: Niutestamen me nepwɨn kɨmərai ia nəɡkiariien səvəi nəkur Kris kupwən həni nəɡkiariien riti mwi ia kwopun i rɨni mə, “Ia noien nəha nəɡkiariien səvəi Nəkukuə Ikinan ruvehe mukuə sə rani mə, ‘Irəha həvsini in mə in riti mwi ramərui Loa.’ ”

15:29: Sam 22:7, Sam 109:25, Mak 14:58

15:33: Amos 8:9

15:34: Sam 22:1

15:36: Sam 69:21

15:40: Luk 8:2-3