8
Kən Sol tatətul əm nɨkin tətagien məmə ilat kəmotahtɨmnu Stipen.
Sol təmoh netəm koatəfak
Mətuoun e nian əh, nəratən asol kɨnatol e niməfak əpəh Jerusalem. Kən ilat kəmotiet Jerusalem motagɨm-pən Jutia ne Sameria, motapəs pɨsɨn əm aposol mɨn koatatɨg Jerusalem. Netəmim neen itəm koatəfak əskasɨk kəmotuwa motɨləs Stipen motuwɨn kɨtənɨm, kən ilat kəmotasək pɨk ron. Məto Sol təmətuoun mɨnatərəkɨn-ərəkɨn niməfak, matuwɨn e nimə mɨn matewkəkan-iarəp nəman ne nɨpɨtan itəm koatəfak, kən matəmki-pən ilat e kalapus. Wək 9:1,13; 22:4; 26:9-11
Filip təmən-iarəp namnusən təwɨr əpəh Sameria
Kən netəm koatəfak itəm kəmotiet Jerusalem moatagɨm, kəmotən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn ikɨn mɨn rafin itəm ilat koatuwɨn ikɨn. Filip təmuwɨn e taon kit rəha Sameria, kən matən-iarəp namnusən rəha Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa. Nian nɨmanin netəmim kəmotəto Filip, kən motəplan nat pɨspɨs mɨn itəm in tatol, ilat rafin kəmotuwa iuəhkɨr katətəlɨg-in nat naka in tatən. Netəmim tepət narmɨn rat mɨn kəmotiet elat. Nian narmɨn rat mɨn kəmoatiet, kəmotearɨg əfəməh. Kən netəmim tepət itəm nɨpətɨlat təmɨmɨs, o itəm kəsotaliwəkən, kəmotəwɨr mɨn. Kən netəmim rafin e taon əh, ilat rafin koatagien.
Saimon u təmol natɨmnat e nəsanənən rəha iərmɨs mɨn
Kən e taon əh, suah kit nərgɨn u Saimon, in təmatol nat pɨspɨs tepət e nəsanənən rəha iərmɨs mɨn, kən netəmim rafin rəha Sameria, narmɨlat təmiwɨg ron. Təmol nuwəh məsɨn. In matos-ipər atɨp in məmə in etəm-iasol kit. 10 Kən netəmim rafin, netəm-iasol mətoarus-pa iolwək mɨn əm, kəmoatətag-pən pɨk ron kən moatən məmə, “Suah u in uhgɨn kit u nərgɨn u Uhgɨn Itəm Rəhan Nəsanənən Ilɨs.” 11 Kəmoatətəu-pən in nuwəh məsɨn məto-inu narmɨlat tatiwɨg o natɨmnat mɨn itəm in tatol. 12 Məto nian netəmim kəmotəto nəghatən itəm Filip tatən-iarəp e namnusən təwɨr rəha nərəmərəən rəha Uhgɨn ne nəghatən rəha Iesu Kristo, kəmotən nɨpahrienən lan, kən kəmol baptais elat, nəman ne nɨpɨtan. 13 Suah mɨn u Saimon, təmən mɨn nɨpahrienən e Iesu, kən kol baptais mɨn lan. Kən in tatətəu-pən Filip ikɨn mɨn rafin. Narmɨn tatiwɨg o nat pɨspɨs mɨn ne nəmtətin mɨn itəm in tatəplan Filip tatol.
14 Nian aposol mɨn əpəh Jerusalem kəmotəto məmə netəm Sameria kɨnotahatətə e nəghatən rəha Uhgɨn, kən kəmotahl-ipən Pita ne Jon məmə okian olat. 15 Nian ilau kəmian muet-arəpən olat, kəmuəfak olat məmə Narmɨn Rəha Uhgɨn otərioah mətatɨg elat, 16 məto-inu kəmol baptais əm elat e nərgɨ Iərəmərə Iesu, məto Narmɨn Rəha Uhgɨn təsərioahən əh e nəmegəhən rəhalat. 17 Kən Pita ne Jon kəmuələhəu-pən nelmɨlau elat muəfak elat, kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təmərioah mətatɨg elat. Wək 19:6
18 Nian Saimon təməplan məmə Narmɨn Rəha Uhgɨn tatuwɨn e nəmegəhən rəha netəmim nian aposol mil katuələhəu-pən nelmɨlau elat matuəfak elat, kən in təməmki-arəp məni məmə otos-ipən kəm ilau, 19 kən mən-ipən kəm ilau məmə, “Ios-ipa mɨn nəsanənən u kəm io məmə nian iakələhəu-pən nelmək e netəmim, kən ilat kotɨtun nosən Narmɨn Rəha Uhgɨn.”
20 Məto Pita təmən-ipən kəm in məmə, “!Ik ne rəham məni onakian e nɨgəm asol! Məto-inu ik nɨkim təht məmə nəkɨtun nos-nəmtɨnən e məni nat u itəm Uhgɨn tatos-ipən əm kəm netəmim. 21 Okol ik nəsolən wək u məsɨn ne, məto-inu rəham nətəlɨgən təsətuatɨpən e nɨganəmtɨ Uhgɨn. 22 Əuhlin ik e rəham nolən rat mɨn kən məfak-pən kəm Iərəmərə, məta in tafəl rəkɨs rəham nolən rat mɨn itəm nɨkim tatuəhl-uəhl ilat. 23 Eməplan məmə nian rafin netəhakən təmol rəham nətəlɨgən tuwɨn ik pɨsɨn, kən nolən rat əh təməlis ik tiəkɨs.”
24 Kən Saimon təmən-ipən məmə, “!Awi! Uəfak-pən kəm Iərəmərə ron io məmə natɨmnat itəm itəlau nəmuən, kit otəsuwamən ron io.”
25 Nian ilau kəmuən-iarəp nəghatən rəha Iərəmərə ne natɨmnat itəm in təmol, kən ilau kəmiaiet Sameria mətian Jerusalem, muətul əgmagɨm e latuənu mɨn rəha Sameria matuən-iarəp mɨn namnusən təwɨr rəha Iərəmərə.
Filip təməghat kəm etəm Itiopia kit
26 Kən nagelo kit rəha Iərəmərə təmən-ipən kəm Filip məmə, “Əsou pis muwɨn e suatɨp tatɨsɨ-pən Jerusalem matuwɨn Kasa.” (Suatɨp əh tatəməhl əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn.) 27 Kən in təmatuwɨn əmun məplan etəm Itiopia kit e suatɨp. Suah əh in etəm-iasol kit rəha kwin rəha netəm Itiopia.* Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə in suah kit itəm kəmate. E nian əh, okəmə suah kit tatol wək nian rafin iuəhkɨr e Kwin kit, kən okate məmə otəsitən Kwin. Kən in tatərəmərə e məni rafin rəha kwin. Suah u təmɨsɨ-pən Jerusalem e nəfakən, 28 kən mɨnɨtəlɨg matuwɨn iman ikɨn. Kən in tatəpələh-pər e nat kit katən məmə, “kat” itəm hos tatiuw. Kən mətafin naoa itəm ien rəha Uhgɨn Aesea təməte. 29 Kən Narmɨn Rəha Uhgɨn təmən-ipən kəm Filip məmə, “Uwɨn maliwək iuəhkɨr o kat əh.”
30 Kən Filip təmaiu muwɨn iuəhkɨr ron, məto suah u tətafin naoa itəm ien rəha Uhgɨn Aesea təməte. Kən təmətapəh ron məmə, “?Nəkɨtun nɨpətɨ nat un nakatafin, o kəp?”
31 Kən suah un təmən-ipən kəm Filip məmə, “?Ekahro mɨtun? Məto-inu suah kit tɨkə itəm otuhapɨk nɨpətɨ nəghatən u kəm io.” Kən in mətapəh məmə Filip otər muwɨn ilau min muəpələh. 32 In təmətafin nəghatən u e Naoa Rəha Uhgɨn, tatən məmə,
“Kəmit tahmen e sipsip kan məmə okohamnu.
Kən tahmen e nətɨ sipsip, təsəghatən nian katəte noanun,
Kən in təməpnapɨn əm, məsəghatən.
33 Kəmol aulɨs in, kən nian kəmakil e kot, kɨsakil ətuatɨpən.
Nian kəmotohamnu, in etəm aluə əm kit, itəm nətɨn tɨkə.” Aes 53:7-8
34 Kən suah u təmətapəh o Filip məmə, “?Karmə Aesea təmatəghat atɨp in, o etəm pɨsɨn kit?” 35 Kən Filip təmətuoun e nəghatən kitiəh əm itəm təmətafin, matən-ipən namnusən təwɨr rəha Iesu.
36 Nian kəmatian e suatɨp muea ikɨn kit nəhau əh-ikɨn, kən suah un təmən-ipən kəm Filip məmə, “!Əplan-tu! Nəhau kit əpəh. ?Tahro? ?Pəs nakol baptais lak lan?” E kopi oas mɨn neen rəha Niutesteman itəm kəməte e nəghatən Kris aupən, nəghatən u e ves 37, kəməsəteən. Məto katəplan ves 37 e naoa neen uarisɨg, kən in tatən məmə, “Kən Filip təmən-ipən kəm in məmə, ‘Okəmə nakatən nɨpahrienən e Iesu e nɨkim rafin, ekɨtun nolən baptais lam.’ Kən tən məmə, ‘Io iatən nɨpahrienən e Iesu, məmə in Nətɨ Uhgɨn pahrien.’ ” Wək 10:47
38 Kən təmən-iəhau kat məmə otətul, kən ilau kərən kəmian əpəh ləhau e nəhau, kən Filip tol baptais lan. 39 Nian kəmuər e nəhau muea ilɨs, Narmɨn rəha Iərəmərə tɨləs-irəkɨs Filip. Kən suah un təmɨsəplan mɨnən, məto təmɨtəlɨg matuwɨn iman ikɨn e nagienən asol e nɨkin. 40 Məto Filip təmaut əm, məplan tatətul əpəh e nɨtən pəhap ikɨn əpəh Astot. Kən in təmatuwɨn əpəh e taon mɨn matən-iarəp namnusən təwɨr rəha Iesu mətoarus in təmiet-pən əpəh Sisaria. Wək 21:8

8:3: Wək 9:1,13; 22:4; 26:9-11

8:17: Wək 19:6

*8:27: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə in suah kit itəm kəmate. E nian əh, okəmə suah kit tatol wək nian rafin iuəhkɨr e Kwin kit, kən okate məmə otəsitən Kwin.

8:33: Aes 53:7-8

8:36: E kopi oas mɨn neen rəha Niutesteman itəm kəməte e nəghatən Kris aupən, nəghatən u e ves 37, kəməsəteən. Məto katəplan ves 37 e naoa neen uarisɨg, kən in tatən məmə, “Kən Filip təmən-ipən kəm in məmə, ‘Okəmə nakatən nɨpahrienən e Iesu e nɨkim rafin, ekɨtun nolən baptais lam.’ Kən tən məmə, ‘Io iatən nɨpahrienən e Iesu, məmə in Nətɨ Uhgɨn pahrien.’ ”

8:36: Wək 10:47

8:40: Wək 21:8