26
Pol təməghat e nɨganəmtɨ Kig Akripa
Kən Kig Akripa tən-ipən kəm Pol məmə, “Ik nəkɨtun nənən nəwtain nəghatən əh itəm katən lam.” Kən Pol təmɨləs-ipər nelmɨn mefətutu ilat lan, kən muhalpɨn rəhalat nəghatən mən məmə, “Kig Akripa. Nɨkik tagien pɨk agɨn roiu məmə ekətul e nɨganəmtɨm, kən mən-iarəp rafin nənən mɨn itəm netəm Isrel koatətu-pa lak. Nɨkik tagien məto-inu ik nəkɨtun wɨr nolən mɨn e kastom rəha netəm Isrel e natɨmnat mɨn itəm ilat koatəghat pɨk ron. Kən awi, okol nakətəlɨg-in mətɨg-tu rəhak nəghatən.
“Netəm Isrel rafin kotɨtun natɨmnat rafin e rəhak nəmegəhən məmə tahro nulan e rəhak natɨgən, nian ematəkəku e nətuounən imak ikɨn e rəhak nəptən, mətoarus-pa uarisɨg emuwɨn Jerusalem. Netəm əh kotɨtun io nuwəh rəkɨs, kən okəmə nɨkilat tagien, kotɨtun nənən məmə io Farisi kit nian ematəkəku rəkɨs mətoarus-pa u-roiu. Kən netəm əh Farisi mɨn, ilat koatətəu-pən wɨr agɨn Lou rəha nəfakən rəha netəm Isrel, maprəkɨs-in netəmim rafin. Fil 3:5-6 Kən roiu u, iatətul ikɨn-u məmə ik onakakil rəhak nəghatən mɨn məto-inu io iatələhəu-pən rəhak nətəlɨgən e nəniəkɨsən itəm Uhgɨn təmol aupən ilat tɨpɨtɨmat mɨn. Nəniəkɨsən u kitiəh əm itəm netəm tuelef noanol mɨn rəhatɨmat itəm kəmoatəfak kəm Uhgɨn lapɨn ne e nərauiəgən məmə okotos. ?Kig Akripa, iatələhəu-pən nətəlɨgən rəhak nəhlan, məto tahro netəm Isrel mɨn u koatən-ipən nəghatən mɨn əh lak? Wək 23:6; 28:20 ?Tahro tiəkɨs pɨk otəmat o nənən nɨpahrienən məmə Uhgɨn tɨtun nolən etəm təmɨmɨs təmegəh mɨn?
“Aupən, io mɨn eməplan məmə tətuatɨp məmə ekol natɨmnat tepət pəs mərəkɨn suah Iesu, etəm Nasaret. Wək 8:3 10 Nat əh inəh ematol əpəh Jerusalem. Pris asol mɨn kəmotegəhan-in io kən ekəmki-pən netəmim tepət rəha Iesu e kalapus. Kən nian kəmakil ilat e kot, kən kohamnu ilat, kən io emegəhan məmə in nat təwɨr agɨn kit. 11 Nian tepət iatuwɨn e nimə rəha nuəfɨmɨnən rəha netəm Isrel matol nalpɨnən kəm ilat matol məmə ilat okotən rat Iesu. Nɨkik təmətahmə pɨk ematetəhau ilat, kən matɨtəp ilat nian rafin. Kən kotagɨm kan e taon isəu mɨn ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn, məto ematɨtəp əh ilat.”
Pol təmən-iarəp rəhan nuwamən o Iesu
(Wək 9:1-19; 22:6-16)
12 Kən Pol təməkəike matən məmə, “Nian kit ematuwɨn əpəh Tamaskes məmə ekol nat əh. Pris asol mɨn koategəhan-in io, kən motən əskasɨk kəm io məmə ekəike mol. 13 Kig Akripa, e nɨlugɨ nian, ematuwɨn e suatɨp, kən məplan nəhag-əhagən kit təmɨsɨ-pən e neai muwa masiəgəpɨn io ne netəm koatuarisɨg-in io. Nagəhagən əh, tatuəp taprəkɨs-in mɨtgar. 14 Kən emotiet e nəptən motəto nəwian kit təmɨsɨ-pər e neai matəghat kəm io e nəghatən Isrel məmə, ‘!Sol! !Sol! ?Tahro nakatol tərat pɨk kəm io nulan? Nolən əh in tatərəkɨn atɨp əm ik. Ik nakatoh rəhak nalpəkauən, kən nakahmen e kau itəm kəmaru e nɨg kəməgət tasɨlə lan, məto in tatol wael, kən nɨg təməha mətaru, kən matol nahməən asol atɨp əm kəm in.’ 15 Kən ekətapəh ron məmə, ‘?Məto Iərəmərə, ik pah un?’
Kən Iərəmərə tən-ipa kəm io məmə, ‘Io Iesu itəm nakatol tərat lan. 16 Məto ətul. Emɨtəpun rəkɨs ik məmə ik rəhak etəmim. Kən onakən-iarəp kəm netəmim rafin natɨmnat itəm nəməplan u-roiu, ne natɨmnat itəm epanol, ik nəkəplan. 17 Oekɨləs-irəkɨs ik e nelmɨ netəm Isrel ne nelmɨ Iaihluə mɨn itəm io ekahl-ipən ik məmə onəkuwɨn mən-iarəp io kəm ilat. 18 Onəkəike merəh e nɨganəmtɨlat məmə okotəuhlin ilat motiet e napinəpən motuwa e nəhag-əhagən. Kən motiet e nəsanənən rəha iərmɨs motuwa o Uhgɨn. Kən Uhgɨn otafəl rəhalat nolən rat mɨn, məto-inu kəmotən nɨpahrienən e nəghatən itəm iatən. Kən ilat okotuwa iməlat ikɨn ilat netəm u Uhgɨn tɨnəmɨtəpun rəkɨs ilat.’ ” Aes 42:16; Efes 2:2; Kol 1:13
Pol təmən rəhan wək
19 Kən Pol təməkəike matən məmə, “Kig, io iatol natɨmnat itəm Uhgɨn təmən kəm io e nat kit tahmen e napɨlaiirən. 20 Io iatən-iarəp rəhan nəghatən emətuoun əpəh Tamaskes, kən uarisɨg u ekuwɨn matən-iarəp əpəh Jerusalem, ne ikɨn mɨn e nɨtən Jutia, ne ima netəm ikɨn mɨn rafin u Iaihluə mɨn. Kən matən-iarəp kəm ilat məmə okotəkəike kəuhlin ilat e rəhalat nolən rat mɨn motahatətə e Uhgɨn, kən motol natɨmnat itəm tatəgətun məmə kəmotəuhlin pahrien ilat. 21 Məto-inu o nat əh, kən netəm Isrel kotɨləs io əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn motolkeike məmə okotohamnu io.
22 Məto Uhgɨn tətasitu lak nian rafin mol iatətul ikɨn-u-roiu matən kəm netəm u ləhau, ne netəm koatos nərəmərəən, nat naka itəm eməplan, kən matən əm natɨmnat itəm Moses ne ien mɨn rəha Uhgɨn kəmoatən məmə otəpanol mihin. 23 Kəmotən məmə Kristo əh itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa, in otəto nahməən e nɨpətɨn kən panɨmɨs. Kən meto inu in otətuoun məmegəh mɨn e nɨmɨsən, kən otəgətun nəhag-əhagən kəm netəm Isrel ne Iaihluə mɨn, məmə nəhag-əhagən u in suatɨp itəm Uhgɨn otosmegəh ilat.” Luk 24:44-47; 1 Kor 15:20
Pol təmalkut məmə Kig Akripa otɨtun Iesu
24 Nian Pol təmatəghat əh, Festas təmagət əfəməh lan məmə, “!Pol ik nɨnətalməl! !Rəham nɨtunən tɨnəfəməh pɨk agɨn, kən roiu əh rəhm-kapə natɨtəlau!”
25 Məto Pol tən-ipən kəm in məmə, “Etəm-iasol rəhak Festas, io esalmələn. Nəghatən mɨn u iatən, kotətuatɨp əm, kən ilat nɨpahrienən. 26 Io ekɨtun nəghat ətuatɨpən kəm kig, kən okol esaulɨsən məto-inu ekɨtun məmə in tɨtun rəkɨs natɨmnat mɨn u. Ekɨtun məmə in təmos rafin nəghatən mɨn əh, kən sənəmə in nat kit itəm kəmol anion-pən huə kit təkəku ikɨn. 27 ?Kig Akripa, tahro? ?Nakotən nɨpahrienən e nəghatən itəm ien mɨn rəha Uhgɨn kəmotəte? Ekɨtun məmə ik nakatən nɨpahrienən elat.”
28 Meto kig tən-ipən kəm Pol məmə, “?Nɨkim təht məmə e nian əkuəkɨr əm huə roiu, nəkɨtun niuw-pamən io məmə io ekuwa Kristin kit?”
29 Məto Pol təmə, “Nat əpnapɨn əm məmə in nian əkuəkɨr o in nian əfəməh, iatəfak-pən kəm Uhgɨn məmə sənəmə ik pɨsɨn əm, məto netəmim rafin itəm kəmotəto rəhak nəghatən roiu, Uhgɨn otosmegəh ilat, kən məmə otahmen lak, məto sen əm u itəm kəməlis io lan, esolkeikeən məmə okəlis itəmat lan.”
30 Kən Kig təmətul ilat kapman u Festas, ne Pernis, ne netəmim rafin itəm koatəpələh, 31 kən motiet, moatən-ipən kəm ilat mɨn məmə, “Suah əh təsolən nat kit tərat məmə in otɨmɨs ron o muwɨn e kalapus ron.”
32 Kən Kig Akripa tən-ipən kəm Festas məmə, “Nəkɨtun nahl-iarəpən suah əh, məto in əmun in tolkeike məmə Sisa otakil rəhan nəghatən.”

26:5: Fil 3:5-6

26:7: Wək 23:6; 28:20

26:9: Wək 8:3

26:18: Aes 42:16; Efes 2:2; Kol 1:13

26:23: Luk 24:44-47; 1 Kor 15:20