2
Nəmegəhən wi e Kristo
Itəmat u, aupən tahmen əm məmə nəmotɨmɨs məto-inu nəmotəht nəwia Uhgɨn, kən motol nolən rat mɨn. Nəmotan motol nolən tərat rəha nətueintən, kən moatol nəwia etəm tərəmərə e nəsanənən rəha nəratən rəha magoagəp. In əm əh narmɨn rat itəm tatol wək roiu e nəmegəhən rəha netəm u koatəht nəwia Uhgɨn. Kol 3:7; Taet 3:3 Itɨmat mɨn emotatɨg nəhlan itɨmat min ilat nian kit aupən. Nɨkitɨmat tolkeike nolən rat mɨn, kən itɨmat emotol nəratən əh itəm kəmotol nɨkitɨmat tagien. Nat naka itəm təmɨsɨ-pən e nɨkitɨmat ne nətəlɨgən rat mɨn rəhatɨmat, məto itɨmat emoatətəu-pən əm ilat. Kən nian emotaiir, məto nolən rat tɨnatɨg rəkɨs e nɨkitɨmat, tahmen e netəm əpnapɨn mɨn. Kən nɨki Uhgɨn tɨtahmə o nolən rat mɨn rəhatɨmat, kən in otəkəike mol nalpɨnən kəm itɨmat. Kol 3:6 Məto Uhgɨn, in tərioah e nolkeikeən o kitat, kən rəhan nasəkitunən o kitat in iahgin pɨk. Kən nat əpnapɨn e nian əh kəmotɨmɨs e narmɨtat o rəhatat nolən rat mɨn, məto in təmol kitat kotəmegəh kitat Kristo məto-inu in tolkeike pɨk kitat. (Otətəlɨg-in-tu. E nəwɨrən rəhan, in təmosmegəh itəmat.) Kol 1:21; 2:13 Kən Uhgɨn təmɨləs-ipər kitat, kitat Kristo, kən təmol məmə kitat kotəpələh kitat Kristo e nego e neai. Kol 2:12 Uhgɨn təmol nəhlan məmə e nian itəm otəpanuwa, in otəgətun rəhan nəwɨrən itəm in iahgin taprəkɨs agɨn-əh, kən kitat koatəplan rəhan nəwɨrən e nolən wɨr rəhan kəm kitat e Kristo Iesu. E nəwɨrən asol rəha Uhgɨn itəm təmawte-in kəm itəmat, in təmosmegəh itəmat e nahatətəən, kən natɨmnat mɨn əh, sənəmə itəmat atɨp nəmotol, məto in nat kit itəm Uhgɨn tatos-ipa əpnapɨn əm kəm itəmat, sənəmə e wək kit itəm itəmat nəmotol, kən tol nəhlan ko suah kit təsos-ipər atɨpən in ron. 1 Kor 1:29-31; 2 Tim 1:9 10 Tol nəhlan məto-inu in Uhgɨn itəm tatol wək e nəmegəhən rəhatat, kən in təmol kitat e Kristo Iesu məmə kitat okotol wək mɨn itəm kotəwɨr. Wək mɨn u, Uhgɨn tɨnol əpen-əpenə rəkɨs lan məmə kitat okotol ilat. Taet 2:14
Ilat kəmotuwa kitiəh e Kristo
11 Tol nəhlan, itəmat onəsotaluinən məmə nian nəmotaiir, kən itəmat sənəmə noanol rəha Isrel. Kən netəm Isrel itəm kɨnəhg-ipən rəkɨs ilat, ilat kəmotən məmə itəmat Iaihluə mɨn məto-inu kəsəhg-ipənən itəmat. Məto nat u, in nat kit itəm katol əm e nɨpətɨ etəmim. 12 Kən onəsotaluinən məmə e nian əh, itəmat nəmotətul isəu o Kristo, itəmat sənəmə netəm Isrel ətuatɨp, məto itəmat Iaihluə mɨn əm, kən nəniəkɨsən mɨn rəha nasituən rəha Uhgɨn kəm netəm Isrel aupən itəm kəməlis ilat lan e Uhgɨn, okol təsuwamən məmə rəhatəmat. Nəmegəhən rəhatəmat e nətueintən u in təmol nəhlan məmə, nat kit tɨkə məmə onəkotələhəu-pən əskasɨk rəhatəmat nətəlɨgən lan, kən itəmat nəmotəruru agɨn Uhgɨn. Rom 9:4; Kol 1:21 13 Məto itəmat itəm aupən nəmotan isəu o Uhgɨn, nəmotuwa kitiəh itəmat Kristo Iesu, kən roiu nəmotuwa pahrien o Uhgɨn e nɨta Kristo. Kol 1:20
14 Tol nəhlan məto-inu Kristo pɨsɨn əm təmələhəu nəməlinuən, təməlis noanol rəha Isrel ne Iaihluə mɨn kotuwa kitiəh məmə ilat netəm kitiəh mɨn əm. Aupən, Lou rəha noanol mɨn rəha Isrel in tahmen-pən əm e noanapinat iəkɨs kit itəm təmatoor ilat kən matol məmə ilat koatol tɨkɨmɨr. Məto Kristo təmətəwɨn noanapinat əh. 1 Kor 12:13 15 Təmol nəhlan nian in təmɨmɨs e nɨg kəməluau, kən təmol məmə kitat okotapəs nətəu-pənən Lou mɨn rafin rəha noanol mɨn rəha Isrel məmə okotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Kristo təmol nəhlan məmə in otol noanol mɨn rəha Isrel ne Iaihluə mɨn kotuwa kitiəh lan. Kən e nolən əh, in təmələhəu nəməlinuən. Kol 2:14 16 Kən e nɨmɨsən rəhan e nɨg kəməluau, Kristo təmɨləs ilat kotuwa kitiəh, kən mit ilat motɨtəlɨg-pən o Uhgɨn, kən mol rəhalat tɨməht tauke. Sek 9:10; Kol 1:20,22 17 In təmuwa matən-iarəp nəməlinuən kəm itəmat u aupən nəmotatɨg isəu o Uhgɨn, kən matən-iarəp nəməlinuən kəm itɨmat u emotatɨg iuəhkɨr o Uhgɨn. Aes 57:19 18 Kən roiu o nat naka itəm Kristo təmol, kitat rafin noanol mɨn rəha Isrel ne Iaihluə mɨn, kotɨtun nuwamən o Tata Uhgɨn e Narmɨn Rəhan kitiəh əm.
19 Kən tol nəhlan, sənəmə itəmat iapɨspɨs mɨn o netəm ihluə, məto roiu itəmat natɨg e nego e neai itəmat netəm koatahatətə e Iesu, kən itəmat nenətɨ Uhgɨn mɨn. Efes 3:6 20 Kitat kotahmen e nimə kit rəha Uhgɨn itəm nelkɨ nimə in Kristo Iesu, kən aposol mɨn ne ien mɨn, ilat nelmɨ nimə asol mɨn, 1 Kor 3:11 21-22 kən Kristo tatɨlpɨn itəmat Iaihluə mɨn e nimə əh tahmen e nelmɨ nimə mɨn, kən tatiləkɨn nelmɨ nimə mɨn rafin məmə ilat okotuwa nimə ətuatɨp rəha nəfakən o Iərəmərə, itəm Uhgɨn tətatɨg ikɨn e Narmɨn Rəhan. 1 Kor 3:16; 1 Pita 2:5

2:2: Kol 3:7; Taet 3:3

2:3: Kol 3:6

2:5: Kol 1:21; 2:13

2:6: Kol 2:12

2:9: 1 Kor 1:29-31; 2 Tim 1:9

2:10: Taet 2:14

2:12: Rom 9:4; Kol 1:21

2:13: Kol 1:20

2:14: 1 Kor 12:13

2:15: Kol 2:14

2:16: Sek 9:10; Kol 1:20,22

2:17: Aes 57:19

2:19: Efes 3:6

2:20: 1 Kor 3:11

2:21-22: 1 Kor 3:16; 1 Pita 2:5