12
Nəsanənən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, pəs ekəghat e nəsanənən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm tatos-ipa kəm kitat, məto-inu iakolkeike məmə itəmat nəkotəkəike motɨtun. Itəmat nəkotɨtun məmə aupən, nian nəməsotəfakən kəm Uhgɨn, katiuw-pən rəhatəmat nətəlɨgən katit itəmat e suatɨp o nəfakən kəm narmɨ nat mɨn itəm kəsotəghatən. Hab 2:18-19 Tol nəhlan, ekən kəm itəmat məmə suah kit tɨkə itəm tatəghat e nəsanənən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn matən rat Iesu, kən suah kit mɨn okol təsənən məmə, “Iesu in Iərəmərə,” məto Narmɨn Rəha Uhgɨn, in əm tol etəmim tatən. 1 Jon 4:2-3
Nəsanənən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn itəm tatos-ipa kəm kitat, məto koatɨsɨ-pən e Narmɨn Rəha Uhgɨn kitiəh əm. Rom 12:6 Kitat koatol wək pɨsɨn pɨsɨn tepət, məto Iərəmərə kitiəh əm itəm koatol wək rəhan. Kitat koatol wək e nolən pɨsɨn pɨsɨn tepət, məto in Uhgɨn kitiəh əm itəm tatol wək e nəmegəhən rəha netəmim rafin məmə ilat okoatol wək mɨn əh rafin.
Kən Narmɨn Rəha Uhgɨn tatos-ipa rəhan nəsanənən pɨsɨn pɨsɨn mɨn kəm kitat kitiəh kitiəh məmə kitat okotasitu etat rafin. O suah kit, Narmɨn tatos-ipən nəghatən rəha nenatɨgən. Kən kit mɨn, Narmɨn kitiəh əm tatos-ipən nəghatən rəha nɨtunən nat. Kən kit mɨn, Narmɨn kitiəh əm tatos-ipən nahatətəən. Kən kit mɨn, Narmɨn kitiəh əh tatos-ipən nəsanənən o nol-wɨrən nɨmɨsən. 10 Kən kit mɨn, tatos-ipən nəsanənən o nolən nat pɨspɨs mɨn. Kən kit mɨn, tatos-ipən nəghatən mɨn itəm Uhgɨn tatos-ipa. Kən kit mɨn, tatos-ipən nəsanənən o nakilən narmɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Kən kit mɨn, tatos-ipən nəsanənən rəha nənən nəghatən ik pɨsɨn mɨn.* Nəsanənən rəha nənən nəghatən ik pɨsɨn mɨn, tatəghat-in nəghatən mɨn itəm suah kit təsɨtunən. Əplan-tu 1 Kor 13:1, ne Wək 2:4. Kən kit mɨn əh, tatos-ipən nəsanənən o nənən nɨptətɨ nəghatən ik pɨsɨn mɨn əh. 11 Nəsanənən mɨn əh ilat rafin, koatɨsɨ-pən əm e Narmɨn kitiəh əm, kən tatos-ipa kəm kitat kitiəh kitiəh e suatɨp mɨn itəm in əm tolkeike. 1 Kor 7:7
12 Nɨpətɨ etəmim in kitiəh əm, məto nolɨn-olɨn tepət; kən nat əpnapɨn nolɨn-olɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn, ilat koatɨlpɨn e nɨpətɨn kitiəh əm. Kən tol nəhlan, tahmen-amen əm e Kristo. 1 Kor 10:17 13 Kitat neen, kitat noanol mɨn rəha Isrel, kitat neen Iaihluə mɨn, neen slef mɨn əm, neen sənəmə slef mɨn, məto Narmɨn Rəha Uhgɨn kitiəh əm təmol baptais e kitat rafin agɨn-əh məmə, kəmotuwa nɨpətɨ Kristo kitiəh əm, kən kitat kəmotos Narmɨn Rəha Uhgɨn u kitiəh əm. Kal 3:28
14 Otətəlɨg-in, nɨpətɨ etəmim kəməsolən nolɨn kitiəh əm, məto nolɨn tepət. 15 Okəmə nelkɨn tatən məmə, “Sənəmə io nelmɨn, kən tol nəhlan, sənəmə io nolɨ nɨpətɨn kit,” kən nəghatən rəhan təsolən məmə nelkɨn in sənəmə nolɨn nɨpətɨn məsɨn. 16 Kən okəmə matəlgɨn tən məmə, “Sənəmə io nɨganəmtɨn, kən tol nəhlan, sənəmə io nolɨ nɨpətɨn kit,” kən nəghatən rəhan təsolən məmə matəlgɨn in sənəmə nolɨ nɨpətɨn məsɨn. 17 ?Okəmə nɨpətɨn in nɨganəmtɨn rafin əm, kən otahro məto nat? ?Kən okəmə nɨpətɨn in matəlgɨn rafin əm, kən otahro məto nəmiəwɨn nat? 18 Məto kəp, Uhgɨn təmoor nolɨn-olɨn nɨpətɨn ilat rafin itəm in tolkeike məmə ilat okotol mihin. 19 ?Okəmə ilat rafin nolɨn kitiəh əm, kən nɨpətɨn pəhruən ikɨn? 20 Məto nɨpahrienən, nolɨn-olɨn tepət, məto nɨpətɨn kitiəh əm.
21 Nɨganəmtɨn okol təsənən kəm nelmɨn məmə, “Io ekapəs ik, io enahmen rəkɨs.” Kən rəhn-kapə okol təsənən kəm nelkɨn mil məmə, “Io ekapəs itəmlau, io enahmen rəkɨs.” 22 Təsolən nəhlan. Nolɨn-olɨn nɨpətɨtat itəm nɨkitat təht məmə ilat kotəpou agɨn, ilat nat keike o nɨpətɨtat. 23 Kən nolɨn-olɨn nɨpətɨtat itəm nɨkitat təht məmə ilat nat əpnapɨn əm, koatol nolən rəha nɨsiaiiən elat. Kən nolɨn-olɨn rəha naulɨsən, kitat koatehm wɨr ilat. 24 Məto nolɨn-olɨn nɨpətɨtat itəm təsolən naulɨsən, kitat kəsotolən nat agɨn elat. Məto Uhgɨn təmuəfɨmɨn nolɨn-olɨn nɨpətɨtat mɨn, kən matɨsiai-in nolɨn-olɨn mɨn itəm kitat koatehm-pən əm ilat. 25 Kən e nolən əh, nolɨn-olɨn nɨpətɨtat okəsotəhap-əhapən ilat mɨn, məto ilat okoatehm wɨr ilat mɨn rafin. 26 Okəmə nolɨn məsɨn tatəto nahməən, kən nolɨn mɨn ilat rafin okotəto nahməən ilat min. Kən okəmə nolɨn məsɨn katos-ipən nɨsiaiiən kəm in, kən nolɨn mɨn rafin okotagien ilat min.
27 Nɨpətɨ nəghatən u məmə itəmat nɨpətɨ Kristo, kən itəmat rafin kitiəh kitiəh, itəmat nolɨn mɨn rəha nɨpətɨ Kristo. Rom 12:5 28 Kən e niməfak, Uhgɨn təmaupən mələhəu-pən aposol mɨn, kən uarisɨg un, ien mɨn, kən uarisɨg un, iəgətun mɨn. Kən təmələhəu-pən netəm koatol nat pɨspɨs, ne ilat itəm koatol-wɨr nɨmɨsən mɨn, kən netəm kotasitu e netəmim, kən netəm kotenatɨg itəm kotasitu o nənən rəha niməfak, kən netəm koatəghat e nəghatən ikɨn pɨsɨn mɨn. Efes 4:11-12 29 ?Netəmim rafin aposol mɨn? ?O netəmim rafin ien mɨn? ?O netəmim rafin iəgətun mɨn? ?O netəmim rafin nol nat pɨspɨs? 30 ?O netəmim rafin koatol-wɨr nɨmɨsən mɨn? ?O netəmim rafin koatəghat e nəghatən ik pɨsɨn mɨn? ?O netəmim rafin koatən-iarəp nɨpətɨ nəghatən ik pɨsɨn mɨn? Kəp, təsolən nəhlan. 31 Məto təwɨr məmə nakotələhəu-pən əskasɨk nətəlɨgən rəhatəmat o nosən nəsanənən pɨsɨn pɨsɨn mɨn itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatos-ipa, ilat mɨn əh itəm kotəwɨr agɨn. 1 Kor 14:1
Məto roiu ekən-ipɨnə suatɨp wɨr agɨn-əh.

12:2: Hab 2:18-19

12:3: 1 Jon 4:2-3

12:4: Rom 12:6

*12:10: Nəsanənən rəha nənən nəghatən ik pɨsɨn mɨn, tatəghat-in nəghatən mɨn itəm suah kit təsɨtunən. Əplan-tu 1 Kor 13:1, ne Wək 2:4.

12:11: 1 Kor 7:7

12:12: 1 Kor 10:17

12:13: Kal 3:28

12:27: Rom 12:5

12:28: Efes 4:11-12

12:31: 1 Kor 14:1