13
Nolkeikeən
Okəmə iatəghat e nəghatən rəha netəm ik pɨsɨn mɨn, o nəghatən rəha nagelo mɨn, məto esosən nolkeikeən e nɨkik, iatəghat pɨk əm tahmen e suah kit itəm tatoh nuwigɨ dram, o tatoh əpnapɨn əm bel. Okəmə iatos nəsanənən itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatos-ipa o nən-iarəpən nəghatən mɨn itəm Uhgɨn tatos-ipa, məto esosən nolkeikeən e nɨkik, io nat əpnapɨn əm. Kən okəmə ekɨtun nat anion rafin ne nɨtunən rafin, məto esosən nolkeikeən e nɨkik, io nat əpnapɨn əm. Kən okəmə rəhak nahatətəən təskasɨk məmə otol nɨtot kit tiet, məto esosən nolkeikeən e nɨkik, io nat əpnapɨn əm. Mat 17:20 Okəmə ekəmki-pən rafin rəhak natɨmnat kəm ian-rat mɨn, o ekegəhan-in nɨpətɨk məmə nɨgəm otus, məto esosən nolkeikeən e nɨkik, esolən win e nat kit.
Nolən rəha nolkeikeən tol nulan: suah kit rəhan nətəlɨgən təfəməh, kən matol təwɨr kəm netəmim, kən məsetəhakən e netəmim, kən məsos-ipər atɨpən, kən məsausit pɨkən, kən məsol-pənən netəmim, məsalkutən o nərpɨn, kən nɨkin təsahmə uəhaiən, kən təsaskəlɨm-iəkɨsən e nɨkin nəratən itəm suah kit tatol lan. Kən nɨkin təsagienən o nolən rat mɨn, məto nɨkin tagien əm o nolən wɨr mɨn rəha nɨpahrienən. Rom 12:9 Nolən rəha nokeikeən tol nulan: nat əpnapɨn suatɨp rəha suah kit tiəkɨs, məto nian rafin suah əh tatətəu-pən əm, məsəhlmanən rəhan nahatətəən nian kit, kən nian rafin tatələhəu-pən əskasɨk rəhan nətəlɨgən e Uhgɨn, rəhan nahatətəən tatətul əm nulan e nian rəha nəratən. 1 Pita 4:8
Nolən rəha nolkeikeən namnun tɨkə. Məto rəha nən-iarəpən nəghatən itəm Uhgɨn tatos-ipa, otəpanɨkə. Rəha nəghatən ik pɨsɨn mɨn, okotəpanɨkə. Rəha nɨtunən nat, otəpanɨkə. Tol nəhlan məto-inu nɨtunən rəhatat noan məsɨn əm, kən koatən-iarəp nəghatən itəm Uhgɨn tatos-ipa noan məsɨn əm. 10 Məto nian Iesu Kristo otuwa mɨn mol ətuatɨp natɨmnat rafin, kən nəsanənən mɨn itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatos-ipa roiu okotɨkə. 11 Nian ematəkəku, ematəghat tahmen e suakəku, kən nɨtunən rəhak tahmen e rəha suakəku, kən nolən rəha nətəlɨgən rəhak tahmen e rəha suakəku. Məto nian emuwa mol etəm-iasol in io, emələhəu nolən mɨn rəha suakəku e məntaak. 12 Roiu, kitat koatəplan noan məsɨn əm tahmen e suah kit itəm tateranəm e klas itəm toapoap. Məto e nian əh, kitat okotəplan əsas nɨganəmtɨ Uhgɨn. Roiu, ekɨtun noan məsɨn əm, məto e nian əh, epanɨtun əsas natɨmnat rafin, tahmen məmə Uhgɨn tɨtun mihin io əh-roiu.
13 Kən roiu, nolən miləhal u kɨsɨl kətəhalətul: nolən rəha nahatətəən, nolən rəha nələhəu-pənən əskasɨk nətəlɨgən e Uhgɨn, ne nolən rəha nolkeikeən. Məto itəm təwɨr pɨk agɨn eləhal, in nolən rəha nolkeikeən. 1 Tes 1:3

13:2: Mat 17:20

13:6: Rom 12:9

13:7: 1 Pita 4:8

13:13: 1 Tes 1:3