12
Sakrifais itəm nəmegəhən tətatɨg lan
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Məto-inu Uhgɨn təmasəkitun kitat, ekətapəh əskasɨk otəmat məmə nakotos-ipən nɨpətɨtəmat rafin kəm Uhgɨn tahmen e sakrifais kit itəm tatəmegəh, kən nəmotələhəu kalɨn məmə rəhan, kən nɨkin tətagien lan. Inu suatɨp ətuatɨp itəm onəkotəfak kəm Uhgɨn lan. Rom 6:11,13; 1 Pita 2:5 Sotosən nolən rəha netəmim e nətueintən, məto otegəhan-in pəs Uhgɨn otəuhlin rəhatəmat nətəlɨgən tuwa muwiwi məmə nolən rəhatəmat okotuwa motəwɨr. Kən tol nəhlan, itəmat onəkotɨtun nakilən, kən nɨtunən, kən nɨtəpunən nolən wɨr mɨn itəm Uhgɨn tolkeike, inu nolən mɨn itəm kotəwɨr, ne nolən mɨn itəm kotol nɨkin tagien, ne nolən mɨn itəm kotətuatɨp.
Kən e nəwɨrən itəm Uhgɨn təmawte-in kəm io, iatən-ipɨnə kəm itəmat rafin məmə sotɨləs-ipər atɨpən nətəlɨgən rəhatəmat. Məto e nətəlɨgən ətuatɨp, otəplan nesanənən mɨn itəm Uhgɨn təmos-ipɨnə kəm itəmat e nahatətəən rəhatəmat e Kristo. Kən nian nəkotəplan nəsanənən mɨn əh, otəplan rəhatəmat nolən mɨn, kən motakil motəplan məmə rəhatəmat nolən mɨn kotəwɨr motahmen katətəu-pən rəhatəmat nahatətəən, o kəp. Efes 4:7; Fil 2:3 Suah kit nɨpətɨn kitiəh əm, məto tatos nolɨn-olɨn tepət, kən nolɨn-olɨn nɨpətɨn mɨn əh, rəhalat əh-ikɨn wək pɨsɨn pɨsɨn mɨn itəm koatol. Kən tahmen-pən əm e netəm koatahatətə e Kristo. Kitat tepət, məto kotuwa nɨpətɨn kitiəh əm lan, kən motagɨle atɨp əm e kitat mɨn. 1 Kor 12:12,27 Kən Uhgɨn təmos-ipa nəsanənən o nolən wək pɨsɨn pɨsɨn mɨn tətəu-pən nəwɨrən rəhan itəm təmawte-in kəm kitat. Uhgɨn tatos-ipən kəm suah kit nəsanənən o nən-iarəpən nəghatən rəhan itəm in tatos-ipən ətuatɨp kəm in. Kən pəs suah u otən-iarəp nəghatən mɨn əh tətəu-pən nahatətəən rəhan. Okəmə suah kit tatos nəsanənən o nasituən, pəs in tasitu; okəmə in tatos nəsanənən o nəgətunən, pəs in təgətun; okəmə in tatos nəsanənən o nɨləs-ipərən nətəlɨgən, pəs in tɨləs-ipər; okəmə in tatos nəsanənən o nos-ipənən məni, pəs in tos-ipən tepət; okəmə in tatos nəsanənən o nitən niməfak, pəs in tol e nɨkin rafin; okəmə in tatos nəsanənən o nasəkitunən, pəs in tol e nɨkin agien. 1 Kor 12:4-11; 1 Pita 4:10-11
Suatɨp reha nolkeikeən netəmim
Nolən rəha nolkeikeən rəhatəmat o netəmim, təkəike muwa nolkeikeən pahrien. Otetəhau nolən rat mɨn, kən motaskəlɨm əskasɨk nolən wɨr mɨn. 10 Otolkeike itəmat mɨn tahmen məmə itəmat piatəmat ne wɨnɨtəmat mɨn. Itəmat kitiəh kitiəh nakotalkut pɨk məmə onəkotɨsiai-in itəmat mɨn. 1 Pita 1:22 11 Otəkəike nian rafin o nolən wək rəha Uhgɨn e nɨkitəmat rafin məsotəpouən, tahmen e nɨgəm tatuəp. 12 Otagien məto-inu nəmotələhəu-pən əskasɨk rəhatəmat nətəlɨgən e Uhgɨn. Kən nian nəratən tatuwa, otol rəhatəmat nətəlɨgən təfəməh. Kən motəghat kəm Uhgɨn e nəfakən nian rafin. 1 Tes 5:16-18 13 Otawte-in kəm netəmim rəha Uhgɨn nat naka itəm rəhalat tɨkə. Otəkəike motol təwɨr kəm iapɨspɨs mɨn itəm koatuwa imatəmat ikɨn. Hip 13:2
14 Otətapəh o Uhgɨn məmə otol nəwɨrən kəm netəm koatol nəratən kəm itəmat. Sotaun-inən nəratən tuwa olat, məto otətapəh o Uhgɨn məmə otol nəwɨrən kəm ilat. Mat 5:44; 1 Kor 4:12 15 Otagien itəmat netəm koatagien. Kən otasək itəmat netəm koatasək. 16 Otol rəhatəmat nətəlɨgən tahmen-ahmen əm etəmat rafin, nɨkitəmat təsəhtən məmə itəmat neen ilɨs, məto nɨkitəmat otagien əm nakotan kələh əm itəmat netəm u ləhau. Nɨkitəmat təsəhtən məmə nakotenatɨg wɨr. Prov 3:7
17 Okəmə suah kit tatol tərat kəm itəmat, əsotalpɨnən rəhan nolən. Onəkotəkəike motalkut məmə nəkotol nolən itəm netəmim rafin okotəplan məmə tətuatɨp. 1 Tes 5:15 18 Otol natɨmnat rafin itəm nəkotɨtun nolən məmə itəmat nəkotatɨg e nəməlinuən itəmat netəmim rafin. 19 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Sotalpɨnən nɨtai təfagə rəha suah kit, məto otapəs əm məmə Uhgɨn otəpanələhəu nalpɨnən ne neməha kəm in, məto-inu e Naoa Rəha Uhgɨn, Iərəmərə tatən məmə, “In rəhak pɨsɨn əm wək o nalpɨnən nɨtai təfagə. Io ekol nəhlan.” Dut 32:35; Mat 5:39 20 Məto itəmat nəkotol əm məmə Naoa Rəha Uhgɨn tatən mihin məmə,
“Okəmə rəham tɨkɨmɨr nəumɨs tatus,
os-ipən nagwənən kəm in;
okəmə in tatoaoa,
os-ipən nat kit kəm in tənɨm.
Nian natol natɨmnat mɨn u,
in otaulɨs pɨk lan.” Prov 25:21-22; Mat 5:44
21 Sotegəhan-inən məmə nolən tərat otətoarus itəmat mɨləs-iəhau itəmat, məto otol məmə rəhatəmat nolən təwɨr otɨləs-iəhau nolən tərat.

12:1: Rom 6:11,13; 1 Pita 2:5

12:3: Efes 4:7; Fil 2:3

12:5: 1 Kor 12:12,27

12:8: 1 Kor 12:4-11; 1 Pita 4:10-11

12:10: 1 Pita 1:22

12:12: 1 Tes 5:16-18

12:13: Hip 13:2

12:14: Mat 5:44; 1 Kor 4:12

12:16: Prov 3:7

12:17: 1 Tes 5:15

12:19: Dut 32:35; Mat 5:39

12:20: Prov 25:21-22; Mat 5:44