11
Uhgɨn tətasəkitun əh netəm Isrel
Pəs ekətapəh o nəghatən kit e netəm Isrel. ?In pahrien məmə Uhgɨn təməuhlin mentan o rəhan netəmim o kəp? !Kəp! Otəplan-tu io. In təməsəuhlinən məntaan kəm io u etəm Isrel, noanol rəha Epraham, nɨta rəha Benjamin. 1 Saml 12:22; Sam 94:14; Fil 3:5 Aupən aupən agɨn, Uhgɨn təmɨtəpun noanol rəha Isrel məmə in otolkeike ilat, kən ilat okotuwa rəhan mɨn netəmim. Kən in təməsəuhlinən məntaan olat. Nəkotɨtun o kəp məmə naka Naoa Rəha Uhgɨn tatən e Elaija. In təmatətapəh əskasɨk o Uhgɨn matən-iarəp nəratən itəm Isrel təmol. In təmə, “Iərəmərə, kəmotohamnu rəham ien mɨn motohalkin-ohalkin rəham olta mɨn. Kən io pɨsɨn əm ekətatɨg, kən moatalkut mɨn məmə okotohamnu io.” 1 King 19:10 ?Məto Uhgɨn təmən-ipən naka kəm in? In təmən məmə, “Iataskəlɨm netəmim sepen-taosan məmə rəhak mɨn, itəm kəsotəfakən əh kəm uhgɨn eiueiuə u Paal” 1 King 19:18 Kən tahmen əm əh-roiu, netəm Isrel noan məsɨn əh-ikɨn itəm Uhgɨn təmɨtəpun ilat e rəhan nəwɨrən. Kən okəmə Uhgɨn tatosmegəh ilat e nəwɨrən rəhan, kən təməsolən e natɨmnat təwɨr mɨn itəm ilat koatol. Məto okəmə təposmegəh ilat məto-inu ilat koatol natɨmnat wɨr mɨn, kən nəwɨrən itəm Uhgɨn tətawte-in kəm ilat, in tol pɨsɨn, kən sənəmə nat kit itəm in tətawte-in kəm ilat, in nətouən əm o rəhalat wək. Kal 3:18
?Kən tahro? Netəmim tepət rəha Isrel kəmotegəs-in pɨk suatɨp rəha nuwamən mətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, məto kəməsotosən. Məto ilat itəm Uhgɨn təmɨtəpun, kəmotos. Məto ilat rafin əh itəm kəməsotosən, Uhgɨn təmol ilat məmə kotapəs nətoən rəhan nəghatən. Tahmen əm e itəm Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,
“Kən mətoarus-pa u-roiu, Uhgɨn təmol məmə nətəlɨgən rəhalat tətapɨl əlu-alu,
kən mol məmə nɨganəmtɨlat təpɨs,
kən mol məmə matəlgɨlat talu.” Dut 29:4; Aes 29:10
Kən Kig Tefɨt təmən məmə,
“Pəs rəhalat nagwənən tepət otuwa mahmen e noanɨkulu kit, itəm otohasɨn ilat, mol ilat kotən məmə natɨmnat rafin təwɨr əm.
Pəs rəhalat natɨmnat wɨr okotuwa kəpiel kit rəha noh pɨkənən ne nalpɨnən kəm ilat.
10 Pəs nɨganəmtɨlat tapinəp məmə kosotəplanən nat,
Pəs noankawilat təfaiu kitiəh o nəratən rəhalat namnun tɨkə.” Sam 69:22,23
Suatɨp rəha Uhgɨn o nosmegəhən Iaihluə mɨn
11 ?Kən ekətapəh mɨn məmə, netəm Isrel kəmotoh pɨkən motiet motorin məmə okol kəsotətul mɨnən? !Kəp! O rəhalat nəmkakiəhən, Uhgɨn təmol suatɨp o nosmegəhən Iaihluə mɨn məmə otol netəm Isrel kotetet netəm mɨn əh, kən motolkeike rəhan nəwɨrən. Wək 13:46 12 !Tol nəhlan, okəmə Iaihluə mɨn kəmotos nəwɨrən rəha Uhgɨn məto-inu netəm Isrel kəmotapəs nosmegəhən rəha Uhgɨn, kən netəm Isrel rafin itəm Uhgɨn təmɨtəpun rəkɨs, nian ilat okotahatətə e Kristo, nəwɨrən rəha Uhgɨn otuwa mepət!
13 Roiu iatəghat kəm itəmat Iaihluə mɨn. Məto-inu io aposol rəhatəmat Iaihluə mɨn, io iatənwiwi rəhak wək 14 məmə, io ekol məta natimak mɨn netəm Isrel kotetəhak ron, kən e nolən əh Uhgɨn otosmegəh neen. 15 Nian Uhgɨn təməuhlin məntaan o netəm Isrel, kən in təməmɨk Iaihluə mɨn kəmotuwa iohlɨn mɨn. Məto nian in otəmɨk netəm Isrel kotuwa mɨn ron, inu in nat asol kit, tahmen e netəm kəmotɨmɨs kəmotəmegəh mɨn. 16 Okəmə netəmim kotələhəu kalɨn nəwɨtai pɨret rəha nagwənən wi məmə rəha Uhgɨn, kən pɨret apiəpiə, in mɨn rəha Uhgɨn.* Nəghatən u rəha pɨret təmɨsɨ-pən e Oltesteman. In tatəghat-in nian koatos nagwənən wi e nasumən. Netəmim koatol pɨret lan, kən motaupən katos-ipən nəwɨtai pɨret məsɨn kəm Uhgɨn. Kən in tatəgətun məmə pɨret tapiəpiə, in mɨn rəha Uhgɨn, kən ilat kotɨtun nunən. Nam 15:19,20 Kən e nəghatən rəha nɨg, okəmə nəukətɨn rəha Uhgɨn, kən nelmɨn mɨn, ilat mɨn rəha Uhgɨn. Nəghatən u, nɨpətɨn təmə okəmə Epraham ne mipɨn mɨn aupən, ilat rəha Uhgɨn, kən noanol mɨn rəhalat, ilat mɨn rəha Uhgɨn.
17 Məto nelmɨ nɨg mɨn neen rəha nasum-inən, Uhgɨn təmatgəhl rəkɨs, inu tahmen e netəmim neen rəha Isrel. Kən itəmat Iaihluə mɨn, nəkotahmen e nelmɨ nɨg u olif əpnapɨn mɨn e nɨkinat. Uhgɨn təmɨlpɨn itəmat e nəukətɨ nɨg məmə nakoatos nəmelat, kən roiu nakoatos nəwɨrən itəm Uhgɨn təmən-iəkɨs kəm Epraham ne nətɨn mɨn u in nəukətɨ nɨg. Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “Kən roiu, nakoatos nahui nɨg wɨr rəha nəukətɨ nɨg u olif.” Efes 2:11-19 18 Məto itəmat Iaihluə mɨn, nəsotəghat ausitən məmə Uhgɨn təmɨlpɨn itəmat e nɨg itəm təmatgəhl rəkɨs ikɨn, u tahmen e netəm Isrel neen. Sotaluinən məmə nəukətɨ nɨg tətagwən itəmat, məto sənəmə itəmat nelmɨ nɨg nakotagwən nəukətɨ nɨg. 19 Kəm-naka suah kit otən məmə, “Uhgɨn təmatgəhl rəkɨs nelmɨ nɨg mɨn neen məmə otɨlpɨn io ekos nəmelat.” 20 In nɨpahrienən, məto tətatgəhl rəkɨs ilat məto-inu kəsotahatətəən e Uhgɨn. Kən itəmat nakoatəper-ipən e nəukətɨ nɨg e nahatətəən əm rəhatəmat. Tol nəhlan, əsotausitən ron, məto itəmat nəkotəkəike motəgin, 21 məto-inu Uhgɨn təmatgəhl rəkɨs nelmɨ nɨg ətuatɨp neen nəhlan, kən okəmə nəkəsotəkəikeən o nosən nahatətəən əskasɨk lan, kən in otatgəhl rəkɨs itəmat.
22 Otətəlɨg-in nolən kərən mil rəha Uhgɨn kəm netəmim: in tatol təwɨr kəm neen, kən matələhəu nəghatən əskasɨk kəm neen mɨn. In təmələhəu nəghatən əskasɨk o netəmim itəm kəmotəht nəwian, məto in tatol təwɨr kəm itəmat, okəmə nəkotəkəike motahatətə lan o rəhan nəwɨrən. Məto okəmə nakotapəs nahatətəən lan, kən in otatgəhl rəkɨs mɨn itəmat. Jon 15:2,4 23 Kən okəmə netəm Isrel kotɨtəlɨg-pa mɨn kahatətə e Uhgɨn, kən in otɨlpɨn mɨn ilat e nəukətɨn, məto-inu tatos nəsanənən o nolən nəhlan. 24 Kən nɨpətɨ nəghatən u məmə, itəmat Iaihluə mɨn, itəmat nəkotahmen e nelmɨ nɨg u olif əpnapɨn əpəh e nɨkinat itəm Uhgɨn təməte rəkɨs, kən mɨlpɨn-pən e nɨg u olif e nasumən rəhan. Nolən əh sənəmə nolən ətuatɨp kit rəha nɨg, o nɨləsən nelmɨ nɨg pɨsɨn kit mɨlpɨn-pən e nɨg pɨsɨn kit. Məto noanol mɨn rəha Isrel, kotahmen e nelmɨ nɨg u olif əpəh e nasumən. Kən roiu tɨmətɨg məmə Uhgɨn otɨlpɨn mɨn ilat e nəukətɨlat ətuatɨp.
Uhgɨn tətasəkitun netəmim rafin
25 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Iakolkeike məmə nəkotɨtun nat anion u məmə, itəmat nəsotɨləs-ipər pɨkən itəmat. Uhgɨn təmol məmə netəmim neen rəha Isrel kəmotapəs nətoən rəhan nəghatən. Məto nolən əh otətatɨg əh mətoarus-pa Iaihluə mɨn rafin itəm Uhgɨn təmɨtəpun, ilat okotahatətə lan. 26 Kən e nolən əh, Uhgɨn otosmegəh rafin netəm rəha Isrel. Tahmen əm e itəm Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,
“Etəm otosmegəh netəmim otɨsɨ-pən e noanol rəha Isrel; Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, ‘otɨsɨ-pən Saeon.’ Saeon in nərgɨn kit mɨn rəha Jerusalem, kən in tatəpsen-pən noanol rəha Isrel.
in otos-irəkɨs nolən rat rəha noanol rəha Isrel.
27 Kən inu nəniəkɨsən rəha nasituən rəhak kəm ilat məmə ekafəl rəkɨs təfagə rat rəhalat.” Aes 59:20, 21; Aes 27:9; Jer 31:33,34
28 Noanol mɨn rəha Isrel kəmotapəs namnusən təwɨr rəha Iesu Kristo, kən tol nəhlan, ilat kəmotuwa tɨkɨmɨr mɨn rəha Uhgɨn. Məto nat u in o nəwɨrən rəhatəmat məto-inu roiu, Uhgɨn təmos-ipɨnə rəhan nəwɨrən kəm itəmat Iaihluə mɨn. Məto Uhgɨn tatolkeike əh netəm Isrel məto-inu in təmɨtəpun ilat, kən ilat nɨta rəha Epraham, Aisak, ne Jekop. 29 Tol nəhlan məto-inu, nian Uhgɨn təmɨtəpun rəkɨs netəmim kən mol təwɨr kəm ilat, okol in təsəuhlin mɨnən rəhan nətəlɨgən. 30 Itəmat u Iaihluə mɨn itəm aupən nəmoatəht nəwia Uhgɨn. Məto roiu, Uhgɨn təmasəkitun itəmat məto-inu netəm Isrel kəmotəht nəwian. 31 Kən e nolən ahmen-ahmen əm, netəm Isrel koatəht nəwia Uhgɨn roiu, məmə Uhgɨn tɨtun nasəkitun mɨnən ilat. Tol nəhlan məto-inu roiu ilat koatəplan məmə Uhgɨn təmasəkitun itəmat, kən məta ilat okotolkeike məmə Uhgɨn otol mihin mɨn elat. 32 Netəmim rafin koatəht nəwia Uhgɨn, kən in tatol məmə rəhalat nolən rat tətaskəlɨm ilat rafin agɨn, ko ilat atɨp kəsotɨkɨsən ilat. In təmol nəhlan məmə in tɨtun nasəkitunən ilat rafin.
Nolən rəha Uhgɨn in təwɨr agɨn
33 !Otəplan-tu! !Nəwɨrən rəha Uhgɨn kəm netəmim, ne nenatɨgən rəhan, ne nɨtunən rəhan, ilat rafin kotepət agɨn-əh! Kitat kotəruru nɨtunən nolən rəha netəlɨgən rəhan, ne rəhan suatɨp mɨn. Inu tahmen-pən əm e Naoa Rəha Uhgɨn itəm tatən məmə,
34 “Suah kit tɨkə itəm tɨtun natɨmnat itəm tətatɨg e nətəlɨgən rəha Uhgɨn.
Kən suah kit tɨkə itəm in tɨtun nos-ipənən nəghatən kit məmə otasitu e Uhgɨn.” Aes 40:13
35 “Suah kit tɨkə itəm tɨtun nos-ipən atɨpən rəhan kit nat kit kəm Uhgɨn məto-inu, natɨmnat rafin agɨn rəha Uhgɨn rəkɨs.” Job 41:11
36 Tol nəhlan məto-inu Uhgɨn təmol natɨmnat rafin, kən natɨmnat rafin koatatɨg məto-inu nəsanənən rəhan tətaskəlɨm ilat, kən natɨmnat rafin in təmol məmə rəhan. 1 Kor 8:6; 11:12; Kol 1:16 !Pəs kitat kotos-ipən nənwiwiən kəm in tatuwɨn matuwɨn namnun tɨkə! Əwəh.

11:1: 1 Saml 12:22; Sam 94:14; Fil 3:5

11:3: 1 King 19:10

11:4: 1 King 19:18

11:6: Kal 3:18

11:8: Dut 29:4; Aes 29:10

11:10: Sam 69:22,23

11:11: Wək 13:46

*11:16: Nəghatən u rəha pɨret təmɨsɨ-pən e Oltesteman. In tatəghat-in nian koatos nagwənən wi e nasumən. Netəmim koatol pɨret lan, kən motaupən katos-ipən nəwɨtai pɨret məsɨn kəm Uhgɨn. Kən in tatəgətun məmə pɨret tapiəpiə, in mɨn rəha Uhgɨn, kən ilat kotɨtun nunən. Nam 15:19,20

11:17: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “Kən roiu, nakoatos nahui nɨg wɨr rəha nəukətɨ nɨg u olif.”

11:17: Efes 2:11-19

11:22: Jon 15:2,4

11:26: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, ‘otɨsɨ-pən Saeon.’ Saeon in nərgɨn kit mɨn rəha Jerusalem, kən in tatəpsen-pən noanol rəha Isrel.

11:27: Aes 59:20, 21; Aes 27:9; Jer 31:33,34

11:34: Aes 40:13

11:35: Job 41:11

11:36: 1 Kor 8:6; 11:12; Kol 1:16