10
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Iakolkeike pɨk məmə Uhgɨn otosmegəh netəm Isrel, kən nian rafin iatəfak ron. Io iatən-iarəp kəm itəmat məmə ilat kotalkut pɨk o nolən natɨmnat itəm otol nɨki Uhgɨn tagien. Məto nolən rəhalat təsɨsɨ-pənən e nɨtunən itəm tətuatɨp. Okol ilat kəsotətəu-pənən suatɨp rəha Uhgɨn məmə ilat okotuwa kətuatɨp e nɨganəmtɨn, məto-inu ilat kotəruru suatɨp rəhan, kən motalkut məmə okotətəu-pən rəhalat atɨp suatɨp, suatɨp rəha nətəu-pənən Lou. Kristo təmol namnun e suatɨp rəha nətəu-pənən Lou məmə etəmim in tətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. In təmol namnun e suatɨp əh məmə netəmim rafin itəm koatahatətə lan, ilat rafin okotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn.
Nəmegəhən itəm Uhgɨn tatos-ipa, in rəha netəmim rafin
Moses təməte nəghatən kit e suatɨp rəha nətəu-pənən Lou məmə suah kit tuwa mətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn. In təmən məmə, “Etəmim itəm tatol natɨmnat rafin agɨn-əh itəm Lou tatən, in otos nəmegəhən lilɨn.” Lev 18:5 Məto suatɨp rəha nahatətəən məmə suah kit tuwa mətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn in təpiə əm, tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn itəm tatən məmə, “Əsənən məmə nakəkəike muwɨn əpəh e nego e neai,” Dut 30:13 məmə onakegəs-in Kristo mɨləs meiuaiu muwa məmə otasitu lam. Kən tatən mɨn məmə, “Əsənən məmə nakəkəike muwɨn əpəh ləhau e ikɨn rəha netəm kəmotɨmɨs ikɨn,” Dut 30:13 məmə nakɨləs-iarəp Kristo mol təmegəh mɨn e nɨmɨsən. ?Məto, tatən mɨn naka? Tatən məmə, “Nəghatən Rəha Uhgɨn in iuəhkɨr əm ron ik. In əpəh e nohlɨm ne nɨkim.” Dut 30:14 Nəghatən u in nəghatən rəha nahatətəən itəm ioatən-iarəp. Tol nəhlan məto-inu, okəmə nakən-iarəp e nohlɨm məmə Iesu in Iərəmərə, kən okəmə nakahatətə e nɨkim məmə Uhgɨn təmosmegəh in e nɨmɨsən, kən Uhgɨn otosmegəh ik. 10 Kən inu nɨpahrienən nəhlan məto-inu Uhgɨn tatol etəmim kit tatətuatɨp e nɨganəmtɨn nian suah əh tətahatətə lan pahrien e nɨkin. Kən Uhgɨn tatosmegəh etəmim kit nian in tatən-iarəp e nohlɨn məmə Iesu in Iərəmərə rəhan. 11 Tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn itəm tatən məmə, “Netəmim rafin itəm koatahatətə e suah əh, okol ilat okəsotaulɨsən nian okoatətul e nɨganəmtɨ Uhgɨn.” Aes 28:16 12 Nəghatən əh in rəha netəmim rafin, nat əpnapɨn okəmə ik noanol rəha Isrel, o Iaihluə kit, məto-inu Iərəmərə kitiəh əm u tatərəmərə mətawte-in rəhan nəwɨrən kəm netəmim rafin itəm koatətapəh ron. Efes 3:8 13 Tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn itəm tatən məmə, “Netəmim rafin itəm koataun-in nərgɨ Iərəmərə məmə otosmegəh ilat, in otosmegəh ilat.” Joel 2:32
14 ?Məto netəmim okotahro motaun-in Iərəmərə o nosmegəhən ilat, okəmə kəsotahatətəən lan? ?Kən okotahro motahatətə lan okəmə kəsotətoən namnusən lan kit? ?Kən okotahro motəto namnusən okəmə suah kit təsən-iarəpən kəm ilat? 15 ?Kən netəmim okotahro kən-iarəp namnusən təwɨr okəmə Uhgɨn təsahl-ipənən ilat? Tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn itəm tatən məmə, “!In nat wɨr agɨn nian suah kit tatuwa o nən-iarəpən namnusən təwɨr!” Aes 52:7
16 Məto sənəmə netəm Isrel rafin itəm kəmotos e nɨkilat namnusən təwɨr. Tahmen e nəghatən itəm Aesea təməte məmə, “Iərəmərə, netəmim təkəku əm kəmotən nɨpahrienən e nəghatən rəhatɨmat.” Aes 53:1 17 Kən tol nəhlan, nahatətəən tatɨsɨ-pən e nat itəm nakatəto, kən nat itəm nakatəto tatɨsɨ-pən e namnusən itəm katən e Kristo.
18 ?Məto ekətapəh məmə, ilat kəmotəto o kəp? Əwəh, kəmotəto. Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,
“Nəghatən təmuwɨn e ikɨn mɨn rafin e nətueintən,
təmuwɨn ikɨn mɨn rafin agɨn.” Sam 19:4
19 ?Kən ekətapəh əm o nat kit mɨn məmə, netəm Isrel kəmotɨtun, o kəp? Əwəh, kəmotɨtun. Moses təmaupən mən məmə,
“Ekol itəmat nakotetet netəmim e kantri əpnapɨn əm itəm ekol təwɨr kəm ilat,
kən ekol neməha tol itəmat məto-inu ekol təwɨr kəm kantri mɨn itəm kotalməl.” Dut 32:21* Nɨpahrienən, netəm Isrel kəmotɨtun nəghatən rəha Uhgɨn, məto ilat kəməsotolkeikeən məmə okotətəlɨg-in. Kən tol nəhlan, Uhgɨn təmos-ipən nəghatən kitiəh əm kəm Iaihluə mɨn məmə in otol netəm Isrel kotetet ilat ron.
20 Kən uarisɨg Aesea təsəgɨnən o nənən məmə,
“Netəmim itəm kəsotegəs-inən io, kəmotəplan io;
Netəmim itəm kəsotətapəh-inən io, emol-arəp atɨp io kəm ilat.” Aes 65:1
21 Məto Aesea təmən nəghatən rəha Uhgɨn e netəm Isrel məmə,
“E nian rafin, nian rafin, eməg-əfəməh-in nelmək məmə ekasitu etəmat,
itəmat itəm nakoatəht nəwiak moatəuhlin məntaatəmat ron io.” Aes 65:2

10:5: Lev 18:5

10:6: Dut 30:13

10:7: Dut 30:13

10:8: Dut 30:14

10:11: Aes 28:16

10:12: Efes 3:8

10:13: Joel 2:32

10:15: Aes 52:7

10:16: Aes 53:1

10:18: Sam 19:4

10:19: Dut 32:21

*10:19: Nɨpahrienən, netəm Isrel kəmotɨtun nəghatən rəha Uhgɨn, məto ilat kəməsotolkeikeən məmə okotətəlɨg-in. Kən tol nəhlan, Uhgɨn təmos-ipən nəghatən kitiəh əm kəm Iaihluə mɨn məmə in otol netəm Isrel kotetet ilat ron.

10:20: Aes 65:1

10:21: Aes 65:2