3
Pol təmən-iarəp nalpəkauən anion rəha Uhgɨn
O nəghatən mɨn əh, emən-iarəp namnusən rəha Kristo Iesu kəm itəmat u sənəmə noanol mɨn rəha Isrel, kən roiu etatɨg e kalapus ron. Fil 1:7,13 Itəmat nəkotɨtun rəkɨs məmə Uhgɨn təmos-ipa wək asol u kəm io məmə ekən-iarəp nəwɨrən rəhan kəm itəmat. Kol 1:25 Tahmen e nəghatən itəm eməte rəkɨs kəm itəmat, iatən məmə Uhgɨn pɨsɨn əm təmol əp nat anion rəhan kəm io. Efes 1:9-10; Kol 1:26 Nian onəkotafin nəghatən əh, kən onəkotɨtun rəhak nɨtunən e nɨpətɨ nəghatən rəha nalpəkauən anion rəha Uhgɨn. Uhgɨn təməsol əpən nat u kəm netəm aupən, məto roiu tɨnol əp e Rəhan Narmɨn kəm rəhan mɨn aposol mɨn ne ien mɨn itəm təmɨtəpun rəkɨs. Nat anion əh məmə e namnusən təwɨr əm, netəm u sənəmə noanol mɨn rəha Isrel, ilat mɨn kəmotuwa kahmen e netəm Isrel o nosən nəwɨrən rəha Uhgɨn, kən ilat kəmotuwa kitiəh, kən koatos kələh nəwɨrən rəha Uhgɨn e nəniəkɨsən rəhan e Kristo Iesu. Efes 2:13,16-19
Io emuwa iolwək rəha namnusən təwɨr əh e nəwɨrən asol itəm Uhgɨn təmos-ipa əpnapɨn əm kəm io e nəsanənən asol rəhan. Kol 1:25 Nat əpnapɨn io ləhau agɨn e netəmim rafin rəha Uhgɨn, məto e nəwɨrən rəhan, Uhgɨn təmos-ipa wək u, məmə ekən-iarəp kəm itəmat u sənəmə noanol mɨn rəha Isrel, nəwɨrən mɨn rəha Kristo itəm ko kitat kəsotɨtunən ilat rafin məto-inu ilat tepət namnun tɨkə, 1 Kor 15:9-10 kən ekol əp kəm netəmim rafin nolən itəm Uhgɨn təmol rəhan nalpəkauən anion otuwa met-arəp. Uhgɨn u təmol natɨmnat rafin, in təmatəhluaig-in nalpəkauən əh nuwəh rəkɨs. 10 In təmol nəhlan məmə roiu in otol-arəp kəm iərəmərə mɨn ne nepətən mɨn əpəh e magoagəp rəhan nenatɨgən itəm suatɨp rəhan tepət tepət. Kən ilat okotəplan rəhan nenatɨgən nian okotehm niməfak. 11 Inu nalpəkauən rəhan itəm tətatɨg lilɨn, kən təmuwa nɨpahrienən e Kristo Iesu, Iərəmərə rəhatat. 12 Kən məto-inu o Kristo ne rəhatat nahatətəən lan, kitat kotɨtun nuwamən nian rafin motətul e nɨganəmtɨ Uhgɨn məsotəgɨnən. Jon 14:6; Rom 5:2 13 Tol nəhlan, ekətapəh otəmat məmə sotolən məmə nətəlɨgən rəhatəmat teiuaiu o nəratən itəm ekətatɨg lan ikɨn-u. Iatəto nahməən otəmat, kən in otasitu e rəhatəmat nəmegəhən.
Nəfakən rəha Pol
14 O natɨmnat mɨn əh itəm io emən rəkɨs, kən iatɨsin nulək matəfak kəm Uhgɨn Tata, 15 itəm in təmol noanol mɨn rafin e nətueintən ne əpəh e nego e neai. 16 Nəsanənən ne nolkeikeən ne nenatɨgən rəha Uhgɨn in tepət təwɨr taprəkɨs, kən ekətapəh o Uhgɨn məmə Narmɨn Rəhan otol nɨkitəmat təsanən e nat wɨr mɨn əh rəhan 17 məmə e nahatətəən rəhatəmat e Kristo, in otətatɨg kitiəh e nɨkitəmat. Kən iatəfak mɨn məmə nəmegəhən rəhatəmat oteiuaiu mamnɨm wɨr e nolkeikeən rəha Uhgɨn 18 məmə itəmat netəm rafin itəm nakoatahatətə e Kristo, onəkotehm wɨr nolkeikeən asol rəha Kristo, e nəfəməhən rəhan, ne nepətən rəhan, ne rəhan nərən ilɨs, ne rəhan neuiaiuən ləhau. Jon 14:23; Kol 1:23; 2:7 19 Nolkeikeən əh rəha Kristo, okol kəsotɨtun rafinən məto-inu in iahgin pɨk, məto iatəfak məmə onəkotɨtun wɨr nolkeikeən əh məmə Uhgɨn otərioah e nəmegəhən rəhatəmat e nolən wɨr mɨn rafin rəhan.
20 !Kən pəs kotɨləs-ipər nərgɨ Uhgɨn! E nəsanənən rəhan itəm tatol wək e nəmegəhən rəhatat, in tɨtun nolən natɨmnat taprəkɨs-in agɨn natɨmnat rafin itəm nɨkitat tatəht o koatətapəh ron. 21 Pəs kitat niməfak kotol kitiəh kitat Kristo Iesu moatənwiwi Uhgɨn nian rafin matuwɨn matuwɨn namnun tɨkə. !Əwəh!

3:1: Fil 1:7,13

3:2: Kol 1:25

3:3: Efes 1:9-10; Kol 1:26

3:6: Efes 2:13,16-19

3:7: Kol 1:25

3:8: 1 Kor 15:9-10

3:12: Jon 14:6; Rom 5:2

3:18: Jon 14:23; Kol 1:23; 2:7