Filipae
Naoa itəm Pol təməte tuwɨn kəm iəfak mɨn ikɨn Filipae
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u Filipae
?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte tatuwɨn kəm niməfak əpəh Filipae.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Pol in təmətuoun niməfak əpəh Filipae e rəhan naliwəkən itəm tatol kəiu lan. Nian Pol təmətatɨg e kalapus əpəh Rom, netəm rəha niməfak əpəh Filipae, kəmotahl-ipən Epafrotaetas məmə otəmɨk məni neen muwɨn kəm in. Okəm-naka, niməfak əpəh Filipae in təmətuoun mahl-ipən məni kəm Pol.
?Təməte naoa u o naka? Pol təməte naoa u məmə otən tagkiu o niməfak əpəh Filipae o natɨmnat itəm kəmotahl-ipən kəm in. Pol tolkeike məmə otɨləs-ipər nətəlɨgən rəhalat, kən mən-ipən kəm ilat məmə suatɨp kitiəh əm məmə okotagien lan. Iesu Kristo pɨsɨn əm tɨtun nolən ilat nɨkilat tagien, nat əpnapɨn məmə koatatɨg e nian wɨr o nian iəkɨs.
1
Pol təmən təwɨr kəm ilat
Io Pol, ne Timoti, slef mil rəha Kristo Iesu, iatuən təwɨr kəm itəmat rafin netəm koatəfak kəm Kristo Iesu əpəh Filipae, ne netəm-iasol rəha niməfak, ne dikon mɨn. Wək 16:12-40 Pəs Uhgɨn u Tata rəhatat, ne Iərəmərə Iesu Kristo, okuawte-in nəwɨrən ne nəməlinuən kəm itəmat.
Pol təməfak o netəm Filipae
Iakolkeike mə iakən kəm itəmat məmə nian mɨn rafin itəm nɨkik təht itəmat, iatən kəm rəhak Uhgɨn məmə nɨkik tagien otəmat. Kən nian rafin e rəhak rafin nəfakən otəmat rafin, iatəfak əm e nagienən, məto-inu rəhatəmat nawteən təmasitu lak e wək rəha namnusən təwɨr, e nətuounən, nian nəmotahatətə e namnusən təwɨr, mətoarus-pa u-roiu. Tol nəhlan ekɨtun wɨr məmə Uhgɨn itəm təmətuoun wək təwɨr e nəmegəhən rəhatəmat, in otəpanol namnun lan e nian Kristo Iesu otɨtəlɨg-pa mɨn. 1 Kor 1:8
Nian rafin, iakolkeike pɨk itəmat, kən ekəike məto nagienən nəhlan məto-inu itəmat nəmotuwa kotol kitiəh e nəwɨrən rəha Uhgɨn o wək itəm təmos-ipa kəm io. E nian emətatɨg e kalapus, ne nian emətan əm matətul-arəp o namnusən təwɨr məmə in nɨpahrienən, məto itəmat nəmotasitu lak. Uhgɨn tɨtun məmə iatən pahrien məmə iakolkeike məmə ekəplan itəmat, məto-inu iakolkeike pɨk itəmat, tahmen əm məmə Iesu Kristo tolkeike mihin itəmat.
Kən inu rəhak nəfakən məmə rəhatəmat nolkeikeən otəwiə təhmɨn mɨn e nɨtunən nat ne nenatɨgən rafin 10 məmə itəmat onəkotɨtun nehmən nat naka in təwɨr pɨk agɨn-əh, kən məmə onəkotətuatɨp wɨr, kəsehm-pənən nat tərat kit etəmat e nian itəm Kristo otuwa mɨn lan. 1 Tes 5:23 11 Pəs rəhatəmat nəmegəhən otoe-in noan nəwɨrən ne nətuatɨpən itəm Iesu Kristo tatol e nəmegəhən rəhatəmat, o nənwiwiən ne nɨləs-ipərən nərgɨ Uhgɨn.
Nian Pol əpəh e kalapus, netəmim kəmotəto namnusən təwɨr
12 Io mɨn neen, iakolkeike məmə onəkotɨtun məmə nat əpnapɨn nahməən naka itəm kəmol lak, məto təmasitu pɨk o nən-iarəpən namnusən təwɨr kəm netəmim tepət, 13 məto-inu tol nəhlan, mopael mɨn itəm koatehm nimə rəha Sisa, ne netəm pɨsɨn pɨsɨn mɨn tepət, kɨnotɨtun rəkɨs məmə io etatɨg e kalapus məto-inu io iolwək rəha Kristo. Wək 28:30 14 Kən rəhak natɨgən e kalapus təmol məmə iəfak mɨn iuəhkɨr ilat rafin kəmotahatətə əskasɨk təhmɨn mɨn e Iərəmərə, kən matol nətəlɨgən rəhalat təskasɨk o nən-iarəpən nəghatən rəha Uhgɨn məsotəgɨnən.
15 Nɨpahrienən, neen kəmotən-iarəp namnusən təwɨr rəha Kristo məto-inu koatetet io kən motolkeike məmə okotaprəkɨs-in io. Məto neen koatən-iarəp əm namnusən təwɨr rəha Kristo e nətəlɨgən ətuatɨp. 16 Itəm mɨn u nətəlɨgən rəhalat tətuatɨp əm, ilat koatən-iarəp namnusən təwɨr məto-inu kotolkeike io, kən motɨtun məmə Uhgɨn təmələhəu-pən io ikɨn-u e kalapus məmə iatətul-arəp o namnusən təwɨr məmə in nɨpahrienən. 17 Məto neen itəm koatetet io, kəsotən-iarəpən Kristo e nɨkilat pahrien, məto koatol əm məto-inu kotolkeike məmə okotɨləs-ipər atɨp ilat, kən nɨkilat təht məmə okotol nəratən kəm io roiu, nian etatɨg e kalapus. 18 Məto nat əh, nat əpnapɨn əm. Okəmə koatol e nɨkilat pahrien o kəp, məto nat asol məmə koatən-iarəp namnusən təwɨr rəha Kristo, kən inu tatol nɨkik tətagien.
19 Pahrien, kən nɨkik otagien mɨn məto-inu ekɨtun məmə e noa nəfakən rəhatəmat, ne nasituən rəha Narmɨn rəha Iesu Kristo, in otosmegəh io e nəratən u, 2 Kor 1:11 20 tahmen əm məmə iakolkeike pɨk kən matələhəu-pən rəhak nətəlɨgən məmə oesolən nat kit itəm otol aulɨs io e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Məto roiu ne nian rafin, nɨkik təskasɨk məmə okəmə iatəmegəh o ekɨmɨs, məto iatɨsiai-in Kristo e nəmegəhən rəhak. 21 Tol nəhlan məto-inu nəmegəhən rəhak in Kristo əm, kən okəmə ekɨmɨs, in nat təwɨr taprəkɨs. Kal 2:20 22 Okəmə iatəmegəh əh, in təwɨr o nolən wək məsɨn mɨn rəha Uhgɨn e nətueintən. ?Kən ekɨtəpun itəm pəhruən? !Iəkəruru! 23 Roiu əh suatɨp kəiu katuəməhl aupən in io, məto iakolkeike ilau kərən. Iakolkeike pɨk məmə iakapəs natɨgən ikɨn-u muwɨn məplan Kristo itəm in təwɨr agɨn maprəkɨs-in natɨgən u ikɨn-u. 2 Kor 5:8 24 Məto iakəplan məmə ekəike mətatɨg ikɨn-u o nasituən etəmat. 25 Kən məto-inu ekɨtun məmə inu in nɨpahrienən, kən ekɨtun məmə oekətatɨg kitat min itəmat, o nasituən etəmat məmə nahatətəən rəhatəmat otəwiə e nagienən. 26 Kən e nolən əh, nian ekuwa mɨn məplan itəmat, nɨkitəmat otagien nakotənwiwi Kristo Iesu, məto-inu io emɨtəlɨg-pa mɨn otəmat.
Nətulən əskasɨk
27 Kən nat asol, itəmat onəkotəkəike motol məmə nolən mɨn rafin e nəmegəhən rəhatəmat koatos-ipən nɨsiaiiən kəm namnusən təwɨr rəha Kristo. Kən, nat əpnapɨn okəmə ekɨmnə o esɨmnəən, pəs oekəto məmə nakotətul əskasɨk e nətəlɨgən kitiəh əm, kən məmə itəmat rafin, itəmat nakotalkut e nətəlɨgən kitiəh əm o nən-iarəpən namnusən təwɨr, Efes 4:1; 1 Tes 2:12 28 kən məmə nəsotəginən rəhatəmat tɨkɨmɨr mɨn. Inu nəmtətin kit olat məmə Uhgɨn otərəkɨn ilat, məto in otosmegəh itəmat. Uhgɨn otol natɨmnat mɨn əh rafin. 29 Otol nəhlan məto-inu in təmegəhan-in məmə onəkotahatətə e Kristo, kən nat kit mɨn, məmə onəkotos mɨn nahməən ron. Wək 16:19-40 30 Kitat rafin koatatɨg e nəmouən kitiəh əm, itəm nəmotəplan e rəhak nəmegəhən aupən, kən roiu nakoatəto məmə ekətatɨg lan.

1:1: Wək 16:12-40

1:6: 1 Kor 1:8

1:10: 1 Tes 5:23

1:13: Wək 28:30

1:19: 2 Kor 1:11

1:21: Kal 2:20

1:23: 2 Kor 5:8

1:27: Efes 4:1; 1 Tes 2:12

1:29: Wək 16:19-40