2
Wək rəha Pol əpəh Tesalonaeka
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Nəkotɨtun məmə nian itɨməhal eməhaluwa məhalehm itəmat, nuwamən rəhatɨməhal, in sənəmə tol nat əpnapɨn əm, məto təmol noan. Kən itəmat nəkotɨtun məmə əpəh Filipae, netəmim kəmotol tərat kəm itɨməhal, kən motəhai motən rat itɨməhal, məto Uhgɨn rəhatat təmasitu etɨməhal, kən itɨməhal esəhaləginən nən-iarəpən rəhan namnusən təwɨr kəm itəmat, nat əpnapɨn netəmim kəmotalkut məmə okotən-iəhau itɨməhal. Wək 16:19-24; 17:1-9 Tol nəhlan məto-inu rəhatɨməhal nəghatən o niuwən rəhatəmat nətəlɨgən təsietən e nətəlɨgən rat mɨn o nɨkin itəm təsətuatɨpən, kən esəhlalkutən o neiuə-inən itəmat. Kəp, esəhalolən nəhlan. Məto nian etəhaləghat, ekəhalɨtun məmə Uhgɨn təmuag-pən rəkɨs e nɨkitɨməhal, kən təmən məmə itɨməhal etəhalahmen məmə etəhalən-iarəp namnusən təwɨr, kən in təmələhəu-pən e nelmɨtɨməhal. Kən ekəsahləghatən məmə netəmim nɨkilat otagien otɨməhal, məto etəhaləghat məmə Uhgɨn nɨkin otagien otɨməhal, kən in Uhgɨn itəm tatuag-pən e nɨkitɨməhal. Kal 1:10 Nəkotɨtun məmə itɨməhal esəhaluwamən otəmat məmə ekəhaliuw nətəlɨgən rəhatəmat e nəghatən ətehen mɨn. Kən esəhalən-iarəpən namnusən təwɨr kəm itəmat məmə ekəhalos rəhatəmat məni. Kən Uhgɨn, in tɨtun nɨkitɨməhal məmə nəghatən u in nɨpahrienən. Itɨməhal esəhaluwamən məmə itəmat kit o etəmim əpnapɨn əm kit otɨləs-ipər itɨməhal.
Kən nat kit mɨn, məto-inu itɨməhal aposol mɨn rəha Kristo, ekəhalɨtun nənən məmə nəkotəkəike motɨsiai-in itɨməhal tahmen e etəm-iasol miləhal, məto eməsəhalolən. Nian etəhlatɨg kitat min itəmat, nolən rəhatɨməhal tɨmətɨg tahmen e mama kit itəm tatehm wɨr nətɨn mɨn. Nɨkitɨməhal tagien məmə ekəhalən-iarəp namnusən təwɨr, məto sənəmə məmə ekəhalən-iarəp əm, məto eməhalol natɨmnat rafin itəm ekəhalɨtun nolən məmə otasitu etəmat. In tahmen məmə eməhalos-ipɨnə nəmegəhən rəhatɨməhal, məto-inu itɨməhal eməhalolkeike itəmat, kən nəmotuwa rəhatɨməhal netəmim. Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. ?Nɨkitəmat tatəht, o kəp, wək əskasɨk itəm eməhalol? Nian itɨməhal emətəhlamnus-iarəp namnusən təwɨr rəha Uhgɨn kəm itəmat, itɨməhal eməhalol wək e nelmɨtɨməhal laulaugɨn mətoarus-pən lapɨn məmə esəhalətapəh-inən nat kit otəmat. Wək 20:34
10 Itəmat ne Uhgɨn, nəmotəplan kən motɨtun nən-iarəpən məmə nian emətəhlatɨg kitat min itəmat iəfak mɨn, nolən rəhatɨməhal in tətuatɨp, kən Uhgɨn tətagien lan, kən etəmim kit təsosən nɨpəgnəmtɨn kit itəm tərat otɨməhal. 11 Itəmat nəkotɨtun məmə itɨməhal eməhalol təwɨr kəm itəmat rafin tahmen e tata kit tatehm wɨr nenətɨn mɨn. 12 Kən e nolən kitiəh əm, etəhalem əskasɨk itəmat, kən mətəhalɨləs-ipər rəhatəmat nətəlɨgən, mətəhalətapəh əskasɨk məmə nəmegəhən rəhatəmat otətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən nɨkin tagien lan. Uhgɨn u, tətaun-in itəmat məmə nakotuwa e nərəmərəən ne nəwɨrən rəhan. Wək 20:31
13 Kən nian rafin, itɨməhal ekəhalən tagkiu kəm Uhgɨn məto-inu nian nəmotos nəghatən rəha Uhgɨn itəm nəmotəto otɨməhal, kən motos tatɨg e nɨkitəmat, kən nɨkitəmat təsəhtən məmə in nəghatən rəha netəmim əm, məto nɨkitəmat təht məmə in nəghatən rəha Uhgɨn, kən pahrien in nəghatən rəhan. Kən nəghatən u tatol wək e nəmegəhən rəhatəmat, netəm nakoatən nɨpahrienən lan. 2 Tes 2:13 14 Kən piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, nəmotos nəratən tahmen e niməfak mɨn rəha Uhgɨn e Kristo Iesu əpəh Jutia aupən. Nat əpnapɨn məmə ilat netəmim imatəmat atɨp ikɨn, məto ilat kəmotol terat kəm itəmat tahmen əm e noanol mɨn rəha Isrel kəmotol tərat kəm iəfak mɨn əpəh Jutia. Wək 17:5 15 Kəmotohamnu Iərəmərə Iesu, ne ien mɨn, kən motəhg-iarəp itɨmat ekotiet. Nolən rəhalat tatol nɨki Uhgɨn təsagienən, kən ilat tɨkɨmɨr mɨn o netəmim rafin, Wək 9:23,29; 13:45,50; 14:2,5,19 16 məto-inu kotalkut məmə okotən-iəhau itɨmat o nəghatən kəm Iaihluə mɨn məmə Uhgɨn otosmegəh ilat. E nolən əh, ilat koatuargətain rəhalat nolən rat mətoarus tahmen. Məto roiu əh, neməha ne nalpɨnən rəha Uhgɨn tɨnuwa olat.
Pol təmolkeike məmə otəplan ilat
17 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Nian eməhaluwɨn isəu otəmat nian noan məsɨn əm, məto eməhalolkeike pɨk məmə ekəhaləplan mɨn itəmat. Nɨpahrienən, nɨpətɨtat isəu otat mɨn, məto nətəlɨgən rəhatat kitiəh. Kən eməhlalkut pɨk məmə ekəhalɨtəlɨg məhaləplan itəmat, 18 məto-inu eməhalolkeike məmə ekəhalɨmnə otəmat. Io, Pol, emalkut nian tepət, məto Setan təmahtosɨg-in suatɨp otɨməhal. 19 ?Tahro ekəhalolkeike pɨk məmə ekəhaləplan mɨn itəmat? ?Tol nəhlan məto-inu, nian Iərəmərə Iesu otuwa mɨn, pah mɨn un eməhalələhəu-pən nətəlɨgən əskasɨk rəhatɨməhal elat məmə ilat noa wək wɨr rəhatɨməhal? ?Kən nɨkitɨməhal otagien mɨn o pah mɨn? ?Kən pah mɨn un in rəhatɨməhal nətouən itəm nɨkitɨməhal otagien elat? ?Itəmat, o kəp? Əwəh, itəmat u. Fil 2:15-16; 4:1; 2 Tes 1:4 20 Nɨpahrienən, itɨməhal ekəhlausit otəmat, kən nɨkitɨməhal tagien otəmat.

2:2: Wək 16:19-24; 17:1-9

2:4: Kal 1:10

2:9: Wək 20:34

2:12: Wək 20:31

2:13: 2 Tes 2:13

2:14: Wək 17:5

2:15: Wək 9:23,29; 13:45,50; 14:2,5,19

2:19: Fil 2:15-16; 4:1; 2 Tes 1:4