2 Tesalonaeka
Naoa itəm tatol kəiu lan itəm Pol təməte tuwɨn kəm iəfak mɨn ikɨn Tesalonaeka
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u 2 Tesalonaeka
?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte tatuwɨn kəm niməfak əpəh Tesalonaeka
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Netəmim tepət e niməfak, koatol nəruruən e nuwamən rəha Iesu. Koatos nian iəkɨs tepət, kən neen nɨkilat tatəht məmə inəh nəmtətin itəm tatəgətun məmə otəsuwəhən, Iesu tɨtəlɨg-pa mɨn. Kəsotɨtun wɨrən nɨpətɨ naoa aupən rəha Pol (inu 1 Tesalonaeka). Kən neen koatən məmə Iesu otɨtəlɨg-pa uəhai əm, kən ko kəsotol wək pɨkən. Məto ilat koateiuə əm məto-inu koatəlpah.
?Təməte naoa u o naka? Pol təməte naoa u məmə otələhəu ətuatɨp nətəlɨgən rəhalat e nɨtəlɨg-pa mɨnən rəha Iesu.
1
Pol təmən təwɨr kəm ilat
Io Pol, ne Saelas,* E nəghatən Kris, nərgɨn u Saelas in ‘Silfanus’ ne Timoti, etəhalən təwɨr kəm itəmat u niməfak əpəh ikɨn Tesalonaeka. Itəmat nəmotuwa kitiəh o Uhgɨn rəhatat Tata, ne Iərəmərə Iesu Kristo.
Pəs Uhgɨn Tata, ne Iərəmərə Iesu Kristo okuawte-in rəhalau nəwɨrən ne nəməlinuən kəm itəmat. Rom 1:7
Nənwiwiən ne nəfakən rəha Pol
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Nian rafin itɨməhal ekəhaləto məmə ekəhaləkəike məhalən kəm Uhgɨn məmə nɨkitɨməhal tagien otəmat. Kən tətuatɨp əm məmə ekəhalol mihin nəhlan, məto-inu nian rafin nahatətəən rəhatəmat tatuwa matəskasɨk, kən nian rafin itəmat rafin noatolkeike pɨk itəmat mɨn, kən nolkeikeən ne nahatətəən əh katutəwiə matuər mətian mətian. Tol nəhlan, itɨməhal etəhalən-iarəp kəm netəmim rəha niməfak rəha Uhgɨn e ikɨn mɨn rafin məmə nɨkitɨməhal tagien pɨk otəmat. Itɨməhal etəhalən nəhlan məto-inu nian rafin, itəmat nəkoatətul əskasɨk e nəmegəhən rəhatəmat e Kristo, kən itəmat motaskəlɨm əskasɨk əh nahatətəən rəhatəmat, nat əpnapɨn netəm ihluə koatol tərat kəm itəmat, kən mol itəmat nakoatəto nahməən tepət. 2 Kor 7:4; 1 Tes 2:19
Natɨmnat mɨn əh tatəgətun məmə nolən rəha Uhgɨn o nakilən netəmim, in tətuatɨp əm. Nakoatos nahməən o nərəmərəən rəha Uhgɨn, kən noan nətul əskasɨkən e nəratən rəhatəmat, Uhgɨn otafin itəmat məmə nakotahmen-in nuwɨnən e nərəmərəən rəhan. Tol nəhlan məto-inu nolən rəha Uhgɨn in tətuatɨp, kən in otol nalpɨnən kəm ilat u koatol nəratən kəm itəmat, Rom 12:19 kən o nian kit in otos-ipɨnə namegən kəm itəmat itəm nakoatos nahməən, kitat min itəmat. Natɨmnat mɨn əh okotuwa motol nɨpahrienən nian Uhgɨn otol-arəp Iərəmərə Iesu itəm otɨsɨ-pən e nego e neai. In otuwa e nɨgəm itəm tatuəp pɨk ilat rəhan nagelo mɨn itəm kotəsanən. 1 Tes 3:13 In otol nalpɨnən kəm itəm mɨn u kotəruru Uhgɨn kən məsotətəu-pənən namnusən təwɨr rəha Iərəmərə Iesu rəhatat. Aes 66:15 Uhgɨn otol nalpɨnən kəm ilat e nəratən itəm namnun tɨkə. Kən otahtosɨg-in lilɨn ilat e nɨganəmtɨ Iərəmərə ne nəhag-əhagən asol rəha nəsanənən asol rəhan. Aes 2:10 10 Nat u otuwa e nian Iesu tatuwa mɨn. In otos nənwiwiən o natɨmnat itəm təmol kəm iəfak mɨn rəhan, kən narmɨlat otiwɨg ron, itəmat mɨn itəmat min ilat məto-inu nəmotahatətə e rəhatɨməhal nəghatən itəm eməhalən kəm itəmat. Kol 3:4
11 O natɨmnat mɨn u, nian rafin etəhaləfak otəmat məmə Uhgɨn otafin itəmat məmə nakotahmen-in rəhan naunən. Kən etəhaləfak məmə Uhgɨn otol wək e nəsanənən rəhan məmə, nətəlɨgən wɨr itəm nakotolkeike məmə nakotətəu-pən, ne wək wɨr mɨn itəm tatɨsɨ-pən e nahatətəən rəhatəmat, okotol noan. Kol 1:9; 1 Tes 1:2-3 12 Itɨməhal etəhaləfak nəhlan məmə katɨləs-ipər nərgɨ Iərəmərə Iesu o natɨmnat itəm təmol e nəmegəhən rəhatəmat, kən in otɨləs-ipər itəmat. Natɨmnat mɨn əh otuwa e nəwɨrən rəha Uhgɨn rəhatat ne Iərəmərə Iesu Kristo.

*1:1: E nəghatən Kris, nərgɨn u Saelas in ‘Silfanus’

1:2: Rom 1:7

1:4: 2 Kor 7:4; 1 Tes 2:19

1:6: Rom 12:19

1:7: 1 Tes 3:13

1:8: Aes 66:15

1:9: Aes 2:10

1:10: Kol 3:4

1:11: Kol 1:9; 1 Tes 1:2-3