5
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Təwɨr əm məmə esəteən kəm itəmat e nian ətuatɨp rəha natɨmnat mɨn əh, məto-inu itəmat nəkotɨtun rəkɨs məmə Nian Rəha Iərəmərə otuwa tahmen e iakləh itəm tatuwa lapɨn, nian netəmim kotəruru. Mat 24:42-43; 2 Pita 3:10; Nol Əpən 3:3 Nian netəmim koatən məmə, “Natɨmnat rafin təməlinu, kən nəratən tɨkə,” kən nəratən otuwa olat uəhai əm, tahmen e pətan itəm məntaan tɨtahmə o neməkən, kən okol netəmim kəsotagɨmən. Mat 24:39; Luk 21:34-35
Məto piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, nəsotətulən e napinəpən e natɨmnat mɨn əh, kən nuwamən rəha nian əh otəsolən itəmat nəkotaut tahmen e nuwamən rəha iakləh kit. Itəmat rafin nenətɨ nəhag-əhagən ne nenətɨ nianən. Kitat sənəmə netəmim rəha lapɨn ne napinəpən. Rom 13:12 Kən tol nəhlan, pəs kəsotolən tahmen e netəm mɨn u kotapɨl, məto pəs kotaiir kən moatehm wɨr rəhatat nətəlɨgən ne rəhatat nolən mɨn, məto-inu netəm mɨn u koatapɨl, ilat koatapɨl lapɨn, kən netəm mɨn u itəm koatapɨs, ilat koatapɨs lapɨn. Məto pəs kitat kotərəmərə e rəhatat nolən mɨn, məto-inu kitat netəm rəha nianən. Pəs kotaskəlɨm nolən rəha nahatətəən ne nolkeikeən, inu tahmen e mopael kit itəm tatuwɨn-in iaen kit itəm tatətlosɨg-in manɨkɨləhatəm, kən pəs kotələhəu-pən əskasɨk rəhatat nətəlɨgən e Uhgɨn, inu tahmen e mopael kit itəm tatuwɨn-in hat əskasɨk kəmol e iaen itəm tatəfətain rəhn-kapətəm. Aes 59:17; Efes 6:14,17
Pəs kotol nəhlan məto-inu Uhgɨn təsɨtəpunən kitat məmə neməha ne nalpɨnən rəhan otuwa otat, məto təmɨtəpun kitat məmə in otosmegəh kitat e rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo. 10 Təmɨmɨs otat məmə kitat kotɨtun natɨgən kitiəh kitat min okəmə koatəmegəh o kəmotɨmɨs. Rom 14:8-9; 1 Tes 4:14 11 Tol nəhlan, otɨləs-ipər rəhatəmat mɨn nətəlɨgən, kən otasitu etəmat mɨn məmə natol nahatətəən rəhatəmat təskasɨk. Pahrien, inu nolən itəmat nəkotol u-roiu.
Namnun nəghatən rəha Pol
12 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Roiu ekəhalətapəh otəmat məmə nakotɨsiai-in netəm mɨn u koatol wək əskasɨk itəmat min ilat, moatərəmərə etəmat e Iərəmərə, kən moatən kəm itəmat nian nəkoatol tərat. 13 Otɨsiai-in wɨr ilat motolkeike ilat o wək itəm koatol, kən motatɨg e nəməlinuən itəmat min itəmat mɨn. 14 Kən piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, etəhalətapəh əskasɨk məmə nakotəghat əskasɨk kəm netəm mɨn u kəsotolən nat kit. Otɨləs-ipər nətəlɨgən rəha netəm nɨkilat təpou. Otasitu e netəm itəm rəhalat nəsanənən tɨkə. Otol rəhatəmat nətəlɨgən təfəməh kəm netəmim rafin. 2 Tes 3:6,11 15 Okəmə suah kit otol nat kit təsahmenən etəmat, kən itəmat nəsotalpɨnən nɨtai nəratən, məto nian rafin, itəmat nəkotəkəike motalkut məmə nəkoatol təwɨr kəm itəmat mɨn ne netəmim pɨsɨn mɨn. Rom 12:17; 1 Pita 3:9
16 Nɨkitəmat otəkəike mətagien nian rafin; Fil 4:4 17 kən moatəghat kəm Uhgɨn e nəfakən nian rafin; 18 kən nian rafin otən kəm Uhgɨn məmə nɨkitəmat tagien, nat əpnapɨn nəkotatɨg e nəwɨrən, o nəratən. Otol nat miləhal əh məto-inu iləhal nəwia Uhgɨn otəmat e Kristo Iesu. Efes 5:20
19 Sotahləmɨsən nɨgəm rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn; Efes 4:30 20 əsotənən məmə nəghatən itəm Uhgɨn təmos-ipɨnə kəm suah kit, in tol nat əpnapɨn əm lan. 21 Otəplan wɨr kən motakil wɨr natɨmnat rafin, kən otaskəlɨm tiəkɨs nat itəm təwɨr, 22 kən motapəs natɨmnat rafin itəm tərat. 1 Jon 4:1
23 Pəs Uhgɨn pɨsɨn əm itəm in Uhgɨn rəha nəməlinuən, otol itəmat məmə rəhan pɨsɨn əm un itəmat. Pəs Uhgɨn otol məmə narmɨn rafin rəhatəmat, ne nəmegəhən rafin rəhatəmat, ne nɨpətɨtəmat rafin okotətuatɨp məmə nɨpəgnəmtɨn tɨkə otəkul-pən etəmat nian rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo tatuwa mɨn. 2 Tes 3:3 24 Etəm tətaun-in itəmat, nian rafin tatol rəhan nəghatən, kən in otol natɨmnat mɨn əh.
25 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Otəfak otɨmat. Kol 4:3; 2 Tes 3:1 26 Otən təwɨr kəm itəmat mɨn tahmen məmə itəmat kitiəh əm e Kristo. 27 E nərgɨ Iərəmərə, iatən əskasɨk kəm itəmat məmə nakotafin naoa u kəm piak mɨn ne wɨnɨk mɨn rafin.
28 Pəs rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo otawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat.

5:2: Mat 24:42-43; 2 Pita 3:10; Nol Əpən 3:3

5:3: Mat 24:39; Luk 21:34-35

5:5: Rom 13:12

5:8: Aes 59:17; Efes 6:14,17

5:10: Rom 14:8-9; 1 Tes 4:14

5:14: 2 Tes 3:6,11

5:15: Rom 12:17; 1 Pita 3:9

5:16: Fil 4:4

5:18: Efes 5:20

5:19: Efes 4:30

5:22: 1 Jon 4:1

5:23: 2 Tes 3:3

5:25: Kol 4:3; 2 Tes 3:1