21
Nəutahlɨmɨs kit təmos-ipən rəhan məni kəm Uhgɨn
(Mak 12:41-44)
Kən Iesu təmatehm tatɨsɨlu wɨr netəm rəhalat nautə tepət itəm koataii-pən məni e pokɨs rəha məni əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn, kən in təmehm nəutahlɨmɨs kit ian-rat təmaii-pən məni əkəku kəiu əm.* Məni u tahmen-pən e tuente fatu. Kən Iesu təmən məmə, “Nɨpahrienən iatən kəm itəmat məmə, məni itəm pətan u təmaii-pən, in taprəkɨs-in rəha netəmim rafin, 2 Kor 8:12 məto-inu netəm rəhalat nautə tepət kəmotaii-pən məni neen məto in nat əpnapɨn əm olat, rəhalat tepət mɨn əh-ikɨn. Məto nəutahlɨmɨs u itəm in ian-rat pahrien, in təmos-ipən rafin məni rəhan o nos-nəmtɨnən nɨgɨn nagwənən, kən tɨkə mɨn əh-ikɨn.”
Nəmtətin mɨn rəha
Namnun Nian
(Mat 24:1-35, 42-44; Mak 13:1-37)
Kən rəhan mɨn neen netəmim koatəghat-in Nimə Rəha Uhgɨn itəm rəhan kəpiel asol mɨn kotəwɨr, ne natɨmnat wɨr mɨn əh imə itəm netəmim kəmotos-ipən kəm Uhgɨn. Kən Iesu təmən məmə, “Itəmat nakoatehm natɨmnat mɨn əh, məto nian otatuwa itəm netəmim okotohalkin-ohalkin kəpiel mɨn rəha nimə əh, inəh kəpiel kit otəsətulən əh-ikɨn tatətul ikɨn roiu.” Luk 19:44
Kən kəmotətapəh ron məmə, “Iəgətun. ?Natɨmnat mɨn əh onəghan kotuwa? ?Kən nəmtətin naka otəgətun məmə otəsuwəhən natɨmnat mɨn əh okotuwa?”
Kən Iesu tatən məmə, “Onəkotəkəike moatəto wɨr itəmat məmə suah kit otəseiuə-inən itəmat, məto-inu netəmim tepət okotuwa motən məmə, ‘!Io, io Kristo u!’ kən neen okotən məmə, ‘Nian rəha natɨmnat əh tɨnatuwa iuəhkɨr.’ Məto əsotuarisɨg-inən ilat. Kən nian onəkotəto namnusən məmə netəmim koatəluagɨn, o netəmim koatətul moatəmou ilat rəhalat kapman, məto itəmat onəsotəgɨnən. Natɨmnat mɨn əh okotaupən ka pitən, məto sənəmə in Namnun Nian.”
10 Kən Iesu təmən-ipən kəm ilat məmə, “Noanol mɨn neen okotoh noanol pɨsɨn neen mɨn, kən kapman kit otoh kapman kit. 11 Kən namig asol mɨn okotan, kən nəumɨs otan ikɨn mɨn tepət e nətueintən, kən nɨmɨsən əskasɨk mɨn okotan e nətueintən, kən əpəh ilɨs e neai, natɨmnat okotuwa motol nɨki netəmim otəgɨn, kən ilat okotəplan nəmtətin asol mɨn e neai.
12 “Məto nian natɨmnat mɨn u okəsotuwamən əh, netəmim okotaskəlɨm itəmat, kən motoh itəmat, kən motɨləs itəmat kan əpəh e nimə mɨn rəha nuəfɨmɨnən, ne əpəh e kalapus, kən onakoatətul e nɨganəmtɨ kig mɨn ne netəm-iasol mɨn rəha kapman məto-inu itəmat nakoatos nərgək moatən nɨpahrien lak. 13 Inəh nian ətuatɨp məmə nakotən-iarəp namnusən təwɨr kəm ilat. 14 Məto əsotətəlɨg-in paupənən məmə nəghatən naka itəm onəkotən kəm ilat, Luk 12:11-12 15 məto-inu io ekos-ipɨnə nəghatən ətuatɨp kəm itəmat kən mos-ipɨnə nenatɨgən kəm itəmat, kən mol rəhatəmat nəghatən təsanən, kən rəhatəmat tɨkɨmɨr mɨn okol kəsotuhalpɨnən, kən okol kəsotənən məmə nakoateiuə. Wək 6:10 16 Kən rəhatəmat tata ne mama mɨn, ne piatəmat mɨn, ne rəhatəmat noanol mɨn, ne iolɨtəmat mɨn okotɨləs-ipən itəmat e nelmɨ tɨkɨmɨr mɨn. Kən okotohamnu itəmat neen. Mat 10:21-22 17 Netəmim rafin okotetəhau itəmat o nərgək. 18 Məto noanutəmat ne huə, kit otəsɨkəən. 19 Nian onakoatətul əskasɨk motahatətə lak e nian iəkɨs mɨn itəm okoatuwa e rəhatəmat nəmegəhən, kən onəkotos nəmegəhən lilɨn lan.
20 “Məto nian onakehm mopael mɨn okotuwa tepət motɨtəlau e taon u Jerusalem, kən itəmat onəkotəkəike motɨtun məmə otəsuwəhən kən kərəkɨn agɨn taon əh Jerusalem. 21 Kən itəmat netəm nəkotatɨg Jutia, onəkotəkəike motaiu motagɨm motuwɨn motəhluaig əpəh nɨtot mɨn. Kən itəmat netəm nəkotatɨg e taon əh, onəkotəkəike motiet. Kən itəmat netəm nəkotatɨg ikɨn mɨn tɨtəlau e taon əh, onakəsotuwɨn mɨnən əh imə e taon əh, 22 məto-inu nian əh, in nian rəha Uhgɨn otol nalpɨnən lan kəm netəm koatol nolən tərat, kən mol əp nəghatən itəm kəməte-pən e naoa rəhan tuwa mol nɨpahrienən. Jer 5:29; 46:10; Hos 9:7 23 Awe, nahməən asol rəha mama mɨn itəm nərpɨlat əh-ikɨn, ne itəm mɨn u koatapinahin nɨsualkələh, məto-inu nəratən asol otuwa e nətueintən, kən neməha ne nalpɨnən rəha Uhgɨn otuwɨn kəm netəmim rafin rəha Isrel. 24 Kən okagɨmnu netəmim e naip, kən nian rəhalat tɨkɨmɨr mɨn kəmotol win elat, kən okotit ilat motuwɨn ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn kən ilat okotuwa slef mɨn rəhalat. Kən Iaihluə mɨn okotaliwək kən katewɨg-ewɨg e Jerusalem motɨləs-iəhau netəmim ikɨn itəm koatatɨg əh, motərəmərə elat, kətoarus-pən nian rəhalat otol namnun. E nup fote uarisɨg Iesu tɨmɨs, mopael mɨn rəha Rom kəmotərəkɨn Jerusalem e nup 70 AD. Sam 79:1; Nol Əpən 11:2
25 “Kən nəmtətin neen okotuwa e mɨtgar, ne məwɨg, ne məhau mɨn. Kən ikɨn-u e nətueintən, netəmim rafin okotəgin nərkərɨkən rəha nɨtəhəi ne peau-peau asol mɨn. Aes 13:10; Esik 32:7; Joel 2:31; Nol Əpən 6:12-13 26 Netəmim okotəgɨn pɨk moatɨmɨseah o nəratən asol mɨn itəm koatuwa e nətueintən, məto-inu natɨmnat rəha neai itəm kotəskasɨk pɨk, məto Uhgɨn otəloal-əloal elat. 27 Kən e nian əh, okotehm Nətɨ Etəmim tateiuaiu e mal napuə kit e nəsanənən ne nepətən əhag-əhag asol rəhan. Dan 7:13; Mat 26:64; Nol Əpən 1:7 28 Kən nian natɨmnat mɨn u kɨnotətuoun moatuwa katol nɨpahrienən lan, otətul motasɨpər e neai, məto-inu otəsuwəhən rəhatəmat Kristo otuwa mɨkɨs itəmat.”
29 Kən in təmuəh nimaa nəghatən kəm ilat məmə, “Nakotɨtun-tu nɨg u fik ne nɨg neen mɨn. 30 Okəmə kotalpətəg mɨnotapɨlpɨl mɨn, kən nəkotɨtun məmə in nian rəha nasumən. 31 E nolən kitiəh əm, okəmə nakotehm natɨmnat mɨn u koatol nəhlan, onəkotɨtun məmə otəsuwəhən, nərəmərəən rəha Uhgɨn tuwa.
32 “Nɨpahrienən ekatən kəm itəmat məmə noanol rəha Isrel Netəmim neen koatən məmə nəghatən u tatəghat-in netəmim itəm koatəmegəh nian Iesu tatəghat. Kitat kəmotəte tahmen netəmim neen mɨn itəm koatən məmə tatəghat-in noanol mɨn rafin rəha Isrel tatuwɨn muwɨn isəu. otəsɨkəən mətoarus-pən natɨmnat rafin əh okotol nɨpahrienən. 33 Neai ne nətueintən okiakə, məto nəghatən mɨn rəhak okol kəsotɨkəən.”
34 Kən Iesu tatən məmə, “Nəkotəkəike moatəto itəmat. Əsotərəkɨnən rəhatəmat nian mɨn o nolən əmən lafet, motapɨs lan, kən moatətəlɨg-in pɨk natɨmnat rəha nətueintən u. Təsəwɨrən məmə nian rəhak otuwa mos kaut kəm itəmat tahmen-pən məmə noanɨkulu təmohasɨn itəmat, 35 məto-inu nian əh otuwa mɨləs netəmim rafin rəha nətueintən. 36 Məto nian rafin onəkotəkəike moatətul matɨp, kən motəkəike katəfak məmə nakotos nəsanənən tahmen məmə nəkoatətul əskasɨk əm e nian natɨmnat rafin əh koatuwa, kən inəh nɨki Nətɨ Etəmim otagien otəmat nian onəkotətul e nɨganəmtɨn.”
37 Kən nian rafin Iesu tatəgətun netəmim əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn, kən lapɨn mɨn in tiet muwɨn əpəh Nɨtot Rəha Nɨg U Olif mətapɨl əh-ikɨn. 38 Kən nian mɨn rafin laulaugɨn agɨn, netəmim koatuwa məmə okotətəlɨg-in rəhan nəghatən əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn.

*21:2: Məni u tahmen-pən e tuente fatu.

21:3: 2 Kor 8:12

21:6: Luk 19:44

21:14: Luk 12:11-12

21:15: Wək 6:10

21:16: Mat 10:21-22

21:22: Jer 5:29; 46:10; Hos 9:7

21:24: E nup fote uarisɨg Iesu tɨmɨs, mopael mɨn rəha Rom kəmotərəkɨn Jerusalem e nup 70 AD.

21:24: Sam 79:1; Nol Əpən 11:2

21:25: Aes 13:10; Esik 32:7; Joel 2:31; Nol Əpən 6:12-13

21:27: Dan 7:13; Mat 26:64; Nol Əpən 1:7

21:32: Netəmim neen koatən məmə nəghatən u tatəghat-in netəmim itəm koatəmegəh nian Iesu tatəghat. Kitat kəmotəte tahmen netəmim neen mɨn itəm koatən məmə tatəghat-in noanol mɨn rafin rəha Isrel tatuwɨn muwɨn isəu.