Nol Əpən
Nol əpən natɨmnat kəm Jon
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u Nol Əpən
?Pah təməte naoa u? Aposol Jon təməte naoa u. In pia Jemes, kən ilau nətɨ Sepeti mil. In netəm tuelef kit rəha Iesu, kən Iesu tolkeike pɨk in. In təməte naoa mɨn u: Namnusən Təwɨr itəm Jon Təməte, 1 Jon, 2 Jon, 3 Jon, ne Nol Əpən.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? In təməte naoa u tatuwɨn kəm niməfak sepɨn itəm koatatɨg e nɨtən mɨn ikɨn Esia, ne matuwɨn mɨn kəm niməfak mɨn ikɨn mɨn rafin.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Nian u itəm təməte naoa lan, kapman rəha Rom təmən məmə netəmim okotəkəike motəfak kəm etəm-iasol rəha kapman tahmen əm məmə in uhgɨn rəhalat. Məto netəm rəha niməfak kotəmə etəmim kitiəh əm in ilɨs agɨn, etəmim u in Iesu Kristo. In əm un, in Iərəmərə. Tol nəhlan, kapman rəha Rom tɨnatol nəratən kəm iəfak mɨn. Kəmotahl-ipən Jon tuwɨn isəu e nəptən kit u, katən məmə Patmos məmə otətatɨg in pɨsɨn əm. Uhgɨn tos-ipən napɨlaiirən wɨr agɨn kit kəm Jon məmə otəplan Iesu Kristo əpəh e nego e neai. Kən in məplan mɨn natɨmnat itəm otəpanuwa, tahmen əm məmə inu: nolən itəm Uhgɨn otol win e nəluagɨnən itəm netəmim ne Setan okotol ilat min, ne nolən rəha Uhgɨn o nakilən netəmim e namnun nian.
?Təməte naoa u o naka? In təməte naoa u məmə otol əp məmə Iesu Kristo in Iərəmərə, kənu məgətun rəhan nəsanənən. Kən in tolkeike məmə otən kəm iəfak mɨn məmə okotətul əskasɨk okəmə nian iəkɨs mɨn okotuwa, kənu ilat okəsotəfakən kəm etəm-iasol rəha Rom məmə in Uhgɨn. Otəsuwəhən, kənu Setan tol nəratən kəm iəfak mɨn, məto ilat okotəkəike motətul əskasɨk, kən in tolkeike məmə otɨləs-ipər nətəlɨgən rəha iəfak mɨn ne netəmim u ilat koatatɨg e nian iəkɨs mɨn nian u roiu. Nian Iesu Kristo otɨtəlɨg-pa mɨn, kən in otɨləs-ipər ilat.
1
Nətuounən nəghatən
Naoa u, in tatəghat-in natɨmnat mɨn itəm Iesu Kristo təmol əp.* “Təmol əp,” nɨpətɨn u, məmə tatəgətun nat kit itəm aupən, nɨpətɨn tatəhluaig. E Bislama, katən məmə, “rivilem.” Natɨmnat mɨn u, Uhgɨn təmos-ipən kəm Iesu, məmə in otəgətun kəm rəhan iolwək mɨn natɨmnat itəm otəsuwəhən təike muwa. Kristo təmahl-ipən rəhan kit nagelo tuwa, kən məgətun natɨmnat mɨn u kəm rəhan iolwək, Jon. Jon təmətul-arəp o natɨmnat rafin itəm in təməplan, kən məte rəkɨs ilat e naoa u. Natɨmnat mɨn un itəm in təməplan, in nəghatən rəha Uhgɨn ne nən-iarəpən rəha Iesu Kristo. Etəm un itəm tətafin-iarəp nəghatən mɨn u, itəm Uhgɨn təmos-ipa, in otatɨg e nəwɨrən pahrien. Kən netəm mɨn un itəm koatəto kən moatos e nɨkilat kən moatol, okotatɨg mɨn e nəwɨrən pahrien, məto-inu nian rəha natɨmnat mɨn u, naoa u tatəghat-in, tɨnəkuəkɨr agɨn.
Jon təməte naoa kəm niməfak mɨn ilat sepɨn
Io Jon, etahl-ipən naoa u tatuwɨn kəm niməfak mɨn ilat sepɨn əpəh e nɨtən Esia.
Pəs Uhgɨn u itəm tətatɨg roiu, təmətatɨg lilɨn, kən otəpanatɨg lilɨn mɨn, in otawte-in rəhan nəwɨrən ne nəməlinuən kəm itəmat. Kən pəs narmɨn ilat sepɨn Narmɨn ilat sepɨn itəm koatatɨg aupən e rəhan tɨron, (Nol Əpən 3:1; 4:4; 5:6), okəm-naka in suatɨp rəha nənən Narmɨn Rəha Uhgɨn; məto okəm-naka ilat nagelo sepɨn u kotəsanən (Nol Əpən 1:20; 8:2) itəm koatatɨg aupən e tɨron. Nampa sepɨn u, kəmehm mau fifti-foa e Nol Əpən. E Naoa Rəha Uhgɨn, nian neen tatən “ilat sepɨn” məto nɨpətɨn məmə ilat rafin agɨn. itəm koatatɨg aupən e jea rəha kig, ilat mɨn okotol nulan etəmat. Kən Iesu Kristo mɨn, in otawte-in mɨn nulan kəm itəmat. Kristo un təmətul-arəp əskasɨk o nɨpahrienən, kənu inəh, in etəmim itəm in təmaupən məmegəh lilɨn e nɨmɨsən, Kol 1:18; Sam 89:27 kən in tərəmərə e kig mɨn rəha nətueintən.§ Sam 89:27; Nol Əpən 17:14; 19:16
Pəs nənwiwiən tuwɨn o Iesu Kristo u, in təmolkeike itat, kən nɨtan təmaiəh məmə otɨkɨs itat e nolən rəha təfagə rat. In Kig rəhatat, kən təmol kitat kotatɨg ahgin rəhan nərəmərəən, kən mol kitat kotuwa pris mɨn rəha Uhgɨn rəhan, koatol wək rəha Tata rəhan. !Pəs nənwiwiən o rəhan nepətən ne nəsanənən tuwɨn o Iesu Kristo, namnun tɨkə! !Pəs in otərəmərə lilɨn! Pəs otol nəhlan. Əwəh.
!Otəplan-tu! In tatuwa e mal napuə,* Dan 7:13 kən netəmim rafin okotətag-pən motəplan e nɨganəmtɨlat ətuatɨp, kən netəm mɨn u kəmotaru in aupən, okotəplan mɨn, kən netemim e noanol mɨn rafin e nətueintən, nɨkilat otahmə, motasək əfəməh məto-inu kəmotəplan. Sek 12:10
In otəkəike mol nəhlan. !Əwəh!
Iərəmərə Uhgɨn tatən məmə, “Io Nəukətɨn ne Namnun. Nəghatən ətuatɨp u rəha Iesu, “Io un, Alfa ne Omeka.” Alfa un, in leta tatətul aupən e alfabet rəha nəghatən Kris, kən Omeka un, in leta itəm tatol namnun lan, tahmen e A ne Z e Inglis. Io u etatɨg roiu, kən emətatɨg lilɨn, kən epanətatɨg lilɨn mɨn, kən io un, Nahgik Tepət Pɨk Agɨn.”
Jon təməplan Nətɨ Etəmim
Io Jon, piatəmat u, itəm kitat koatos kələh nelmɨtat mɨn kitiəh e Iesu o nahməən, ne natɨgən e nərəmərəən rəhan, ne nətul əskasɨkən e nian rəha nahməən. Kəmərakin-pən io e nəptən u Patmos,§ Nəptən u Patmos, in aelan kit. məto-inun iatən-iarəp nəghatən mɨn un itəm Uhgɨn tatos-ipa, kən matətul-arəp o Iesu. 10 In Nian rəha Iərəmərə rəhatat,* Nian rəha Iərəmərə u, in Santei. kən emərioah e Narmɨn Rəha Uhgɨn, kən rəhan nəsanənən təmol kəm io, kən ekəto nəwian asol kit e məntaak, tahmen əm e təwi, 11 kən nəwian u tatən məmə, “Əte rəkɨs e naoa natɨmnat mɨn rafin itəm natəplan kən mahl-ipən kəm niməfak sepɨn. Ilat koatuwɨn kəm Efesas, kən Sɨmana, kən Pekamam, kən Tuatira, ne Satis, ne Filatelfia, ne Laotisia.”
12 Kən əmun, ekeirair məmə ekəplan-tu, məmə pah tatəghat kəm io. Kən nian emeirair, məplan nat katəhtu-pər lait lan, ilat sepɨn, kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, 13 kən ilugɨn e nat katəhtu-pər lait mɨn u lan, eməplan suah kit tahmen e Nətɨ Etəmim, Dan 7:13 rəhan napən kaifəməh u kaifəməh. Kən kəməlis manɨkɨləhan e kətəut, kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt. Napən əh katən, in napən rəha pris asol agɨn. Iesu in rəhatat pris asol agɨn. 14 Rəhn-kapə ne noanun təruən təruən mə nahwi noan nɨtəhəi,§ Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “in təruən təruən mə sno.” * Dan 7:9 kən nɨganəmtɨn tətasiə tahmen e nəmnamɨn nɨgəm. Esik 1:28 15 Nelkɨn tahmen e pɨrons, Pɨrons, in iaen kit, kala rəhan tahmen e kol. itəm kəmaan e nɨgəm məmə otaiəh rəkɨs-in namtəən, mafəl itəm təwɨr, kən uarisɨg un, kərəpe məmə in otəwɨr matɨpɨt-ɨpɨt. Kən nəwian iahgin iahgin tahmen e nɨtəhəi asol kit tatem noanahluəluə; 16 In tatos məhau ilat sepɨn e nelmɨn matɨp, kənu naip kit rəha nəluagɨnən in tasɨlə e nɨkalɨn kərən mil,§ Hip 4:12; Jon 12:48 tatɨsɨ-pən e nɨpəgnoan, kən suah un təhag-əhag mɨtasiə, tahmen e mɨtgar əpə e nərauiəgən.
17 Nian eməplan suah əh, emeiuaiu morin io əh nelkɨn ikɨn, tahmen əm məmə emɨmɨs.* Dan 8:17; 10:15; Mat 17:6 Məto in təmea-pa mek io e rəhn matɨp kən məmə, “Əsəgɨnən. Io u, io emaupən matɨg, kən io iatol namnun agɨn. 18 Io u, Etəm Tatəmegəh. Sam 42:2 !Emɨmɨs aupən, kən məto əplan-tu, iatəmegəh lilɨn! Kən io iatos ki rəha Nɨmɨsən ne ki rəha Noanpən. “Io iatos ki rəha Nɨmɨsən ne ki rəha Noanpən,” nɨpətɨn u məmə iatos nepətən o nahtosɨgən ne nerəhən e ket rəha Imə Netəm Kəmotɨmɨs Ikɨn, kən mol netəmim kəmotɨmɨs ilat kotəmegəh mɨn.
19 “Tol nəhlan, əte rəkɨs nat naka itəm nəməplan, kən neen natəplan u-roiu, ne natɨmnat neen mɨn itəm tatuwa. 20 Məto ekuhapɨk e nɨpətɨ məhau mɨn ilat sepɨn itəm nəməplan iatos e nelmək matɨp, ne nat katəhtu-pər lait lan, ilat sepɨn, kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt. Məhau mɨn u ilat sepɨn, nɨpətɨn u nagelo mɨn rəha niməfak sepɨn. Kənu nat katəhtu-pər lait lan, ilat sepɨn, kəmol e kol, nɨpətɨn un, niməfak mɨn un ilat sepɨn.

*1:1: “Təmol əp,” nɨpətɨn u, məmə tatəgətun nat kit itəm aupən, nɨpətɨn tatəhluaig. E Bislama, katən məmə, “rivilem.”

1:4: Narmɨn ilat sepɨn itəm koatatɨg aupən e rəhan tɨron, (Nol Əpən 3:1; 4:4; 5:6), okəm-naka in suatɨp rəha nənən Narmɨn Rəha Uhgɨn; məto okəm-naka ilat nagelo sepɨn u kotəsanən (Nol Əpən 1:20; 8:2) itəm koatatɨg aupən e tɨron. Nampa sepɨn u, kəmehm mau fifti-foa e Nol Əpən. E Naoa Rəha Uhgɨn, nian neen tatən “ilat sepɨn” məto nɨpətɨn məmə ilat rafin agɨn.

1:5: Kol 1:18; Sam 89:27

§1:5: Sam 89:27; Nol Əpən 17:14; 19:16

*1:7: Dan 7:13

1:7: Sek 12:10

1:8: Nəghatən ətuatɨp u rəha Iesu, “Io un, Alfa ne Omeka.” Alfa un, in leta tatətul aupən e alfabet rəha nəghatən Kris, kən Omeka un, in leta itəm tatol namnun lan, tahmen e A ne Z e Inglis.

§1:9: Nəptən u Patmos, in aelan kit.

*1:10: Nian rəha Iərəmərə u, in Santei.

1:13: Dan 7:13

1:13: Napən əh katən, in napən rəha pris asol agɨn. Iesu in rəhatat pris asol agɨn.

§1:14: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “in təruən təruən mə sno.”

*1:14: Dan 7:9

1:14: Esik 1:28

1:15: Pɨrons, in iaen kit, kala rəhan tahmen e kol.

§1:16: Hip 4:12; Jon 12:48

*1:17: Dan 8:17; 10:15; Mat 17:6

1:18: Sam 42:2

1:18: “Io iatos ki rəha Nɨmɨsən ne ki rəha Noanpən,” nɨpətɨn u məmə iatos nepətən o nahtosɨgən ne nerəhən e ket rəha Imə Netəm Kəmotɨmɨs Ikɨn, kən mol netəmim kəmotɨmɨs ilat kotəmegəh mɨn.