19
Netəmim ilɨs e nego e neai kəmotənwiwi Uhgɨn
Uarisɨg e nəghatən rəha nagelo əh, ekəto nəwiali nat kit tahmen e netəmim tepət tepət kotagət əfəməh əpəh e nego e neai, moatən məmə,
“!Pəs kotənwiwi Iərəmərə!
!In Uhgɨn u, təmosmegəh kitat!
Nepətən əhag-əhag ne nəsanənən in rəhan pɨsɨn əm,
məto-inu nakilən rəhan in tətuatɨp pahrien.
Rəhan nəghatən tɨnuəh rəkɨs pətan ionəhan u, itəm təmit əpnapɨn netəmim,
kən tɨnətalpɨn nɨta rəhan iolwək mɨn.”
Kən kəmotagət əfəməh mɨn motəmə,
“!Pəs kotənwiwi Iərəmərə Uhgɨn! Nəhaniəm e nɨgəm itəm tatus pətan u, tatər tatər namnun tɨkə.”
Netəm-iasol itəm kəmotəwiətən mɨn ilat tuente-fo, ne nat koatəmegəh ilat kuwɨt, kəmotɨsin nulɨlat kəm Uhgɨn. Ilat kəmoteiuaiu, nɨpɨnəgɨlat taru nɨsɨp, motəfak kəm in, itəm tatəpələh-pər e rəhan jea, matərəmərə. Kən ilat motəmə,
“!Əwəh! !Pəs Kotənwiwi Iərəmərə!”
Marit rəha Nətɨ Sipsip
Kən əmun, nəwian kit təmɨsɨ-pən əpəh e jea rəha kig, matən məmə,
“!Otənwiwi Uhgɨn rəhatat!
!Itəmat rəhan iolwək mɨn rafin, otənwiwi in!
!Itəmat u, noatɨsiai-in, moatəgin Uhgɨn, otənwiwi in!
!Nat əpnapɨn okəmə itəmat noatos nepətən asol mɨn, o netəm əpnapɨn əm, məto otənwiwi Uhgɨn!”
Kən əmun eməto nəwia nat kit tahmen e netəmim tepət koatagət, kən mahmen mɨn e nɨtəhəi tatem nonahluəluə, ne kaluəluə tɨtatɨperəh-atɨperəh motəmə,
“!Pəs kotənwiwi Iərəmərə!
Məto-inun Iərəmərə Uhgɨn rəhatat, Nahgin Tepət Pɨk Agɨn, in tɨnatərəmərə.
Pəs nɨkitat tərioah e nagienən,
kən motən nɨpahrienən e rəhan nepətən,
məto-inu tɨnuwa e nian ətuatɨp rəha marɨt rəha Nətɨ Sipsip.
Kən rəhan pətan tatətul matɨp matəsahgin əm.
Kən Uhgɨn təmos-ipən napən wɨr kəm in, məmə otuwɨn lan.
Napən wɨr u linen, tatɨpɨt-ɨpɨt, məruən.”
(Napən wɨr u linen, tatəpsen-pən nolən ətuatɨp rəha netəmim rəha Uhgɨn.)
Kənu nagelo u, tən-ipa kəm io məmə, “Əte rəkɨs natɨmnat mɨn u. ‘Netəm mɨn un itəm kəmaun-in ilat məmə okotuwɨn e nagwənən rəha marɨt rəha Nətɨ Sipsip, ilat okotatɨg e nəwɨrən pahrien.’ ” Kən matɨg mən mɨn məmə,
“Nəghatən mɨn u, ilat nəghatən pahrien rəha Uhgɨn.” 10 Təmən nəhlan, kən emɨsin nulɨk e nelkɨn, meiuaiu, nɨpɨnəgək taru nɨsɨp, məmə ekəfak kəm in. Məto in tən-ipa kəm io məmə, “!Əsəfakən kəm io! Kilau min ik iolwək mil əm, kitat piam mɨn itəm ilat kotətul əskasɨk o nən-iarəpən namnusən təwɨr rəha Iesu. Əfak kəm Uhgɨn əm, məto-inu nətul-arəpən rəha Iesu, in nəukətɨn nəghatən mɨn rəha ien mɨn.”
Etəm təmasuə-pər e hos kəruən
11 Kən əmun ekəplan nego e neai təmerəh, kən məplan hos kəruən kit. Etəm tətasuə-pər lan, nərgɨn un, “Etəm Kɨtun Nahatətə Əskasɨkən Lan, kən in Nɨpahrienən.” In tatəmou, kən matos-ipən nalpɨnən kəm netəmim e nolən itəm tətuatɨp əm. 12 Nɨganəmtɨn tahmen e nəmnamɨn nɨgəm, kən kəməfauin-pən hat tepət tepət e rəhn-kapə, hat mɨn u, ilat hat mɨn rəha kig asol agɨn. Kəməte-pən nərgɨn kit lan, məto suah kit təsɨtunən nərgɨn əh, in pɨsɨn əm tɨtun. 13 In tatuwɨn e napən kit itəm kəmeer e nɨta,* Aes 63:1-6 kən nərgɨn un, Nəghatən Rəha Uhgɨn. Jon 1:1,14 14 Kən mopael mɨn rəha nego e neai koatuarisɨg-in. Ilat rafin koatəpələh-pər e hos kəruən mɨn, kən moatuwɨn e napən wɨr u, linen, təruən məwɨr. 15 Suah un, rəhan kit əh-ikɨn naip itəm tatɨsɨ-pən e nɨpəgnoan. Aes 49:2; Hip 4:12; Nol Əpən 1:16; 2:12 Kən in otətamnu netəmim e kantri mɨn e naip əh. “In otərəmərə elat, kən nəmtətin rəha nepətən u, in nəlnal itəm kəmol e iaen.”§ Sam 2:9 In otol təskasɨk agɨn kəm ilat, tahmen əm mə katol e noa kɨrep mɨn itəm netəmim kəmoteguarɨn-eguarɨn məmə nahuin otaiəh kən kol wain lan. Nolən əh inəh, Uhgɨn Nahgin Tepət Pɨk Agɨn tatol-arəp rəhan neməha pɨk. 16 Kəməte-pən nərgɨn e rəhan napən, ne nuwaan, məmə,
Kig Rəha Kig Mɨn // Ne Iərəmərə Rəha Iərəmərə Mɨn* 1 Tim 6:15; Nol Əpən 17:14
17 Kən əmun ekətag-pən məplan nagelo kit tatətul-pən e mɨtgar, in tətasək əfəməh matən-ipən kəm mənɨg mɨn itəm koatiwɨg əpəh e magoagəp, məmə, “Otuwa, motargətain itəmat mɨn o nagwənən asol rəha Uhgɨn, 18 məmə itəmat onəkoton noanuwəhgɨ kig mɨn, ne netəm-iasol rəha mopael mɨn, ne netəm nahgilat tepət, ne hos mɨn, ne netəm koatasuə-pər elat, ne noanuwəhgɨ netəmim rafin, netəm sənəmə slef, ne slef mɨn, netəm koatos nepətən asol mɨn, ne netəm əpnapɨn əm.”
19 Kən əmun, ekatɨg məplan mɨn nat megəh əpələ in, ne kig mɨn rəha nətueintən ne rəhalat mopael mɨn. Ilat kəmotargətain ilat mɨn məmə okotəluagɨn ilat etəm tɨtasuə e hos kəruən, ne rəhan mopael mɨn. 20 Məto kəmotaskəlɨm nat megəh əh, ne ien eiuə-eiuə itəm təmatol nəmtətin pɨspɨs mɨn nian təmətatɨg ilau nat megəh. In təmatol nəmtətin mɨn əh, o neiuə-inən netəm mɨn u itəm koatos mak rəha nat megəh, kən motəfak kəm narmɨn itəm kəmasgəwɨn e nɨg. Kəmotərakin-pən ilau kərən katuəmegəh əm, əpəh e nɨpəgnoa nəmnamɨn nɨgəm asol itəm təgəpan matuəp matəpien. 21 Etəm tɨtatasuə e hos kəruən, təmohamnu kig mɨn ne mopael mɨn rafin e naip rəha nəluagɨnən itəm tatɨsɨ-pən e nɨpəgnoan kən mənɨg mɨn rafin kəmoton nɨpətɨlat, moton, nərpɨlat tasis wɨr.

*19:13: Aes 63:1-6

19:13: Jon 1:1,14

19:15: Aes 49:2; Hip 4:12; Nol Əpən 1:16; 2:12

§19:15: Sam 2:9

*19:16: 1 Tim 6:15; Nol Əpən 17:14