6
Nolən ətuatɨp o slef mɨn
Slef mɨn itəm koatəfak okotəkəike motɨsiai-in netəm-iasol mɨn rəhalat. Nolən əh in otahtosɨg-in naihluə, məmə kəsotən ratən nərgɨ Uhgɨn, kən məsotən ratən nəgətunən rəhatat. Efes 6:5 Məto slef mɨn itəm rəhalat etəm-iasol in iəfak, ilat okəsotolən nolən əh u kotəmə, “Ei. Etəm-iasol əh in piatat əm kit,” kən ilat məsotɨsiai-in wɨrən. Məto ilat okotəkəike motol wək pɨk təhmɨn mɨn e nɨkilat pahrien, məto-inu rəhalat etəm-iasol in iəfak kit itəm koatolkeike in. Flm 16
Nəgətunən neiueiuəən mɨn ne natɨmnat wɨr mɨn pahrien
Natɨmnat mɨn u, ik onakəkəike matəgətun netəmim lan. Kən e nian rafin ik onakəkəike matəghat əskasɨk kəm ilat o nətəu-pənən.
Məto netəmim neen koatəgətun nəghatən neen itəm tol pɨsɨn e nəghatən əh rəhak, kən ilat koatən məmə nəgətunən rəha Iərəmərə rəhatat Iesu Kristo, in neiueiuəən, kən koatən məmə nəgətunən rəha nolən rəha nəmegəhən itəm Uhgɨn tolkeike, in neiueiuəən. Kal 1:6-9 Netəm mɨn əh koatol nəhlan ilat kəsotɨtun agɨn-əhən nat kit, kən ilat nausit pɨk. Ilat kotalməl o nuwɨnən məghat pɨk o nəghatən mɨn itəm tatiuw-pa neməha, o nəghatən mɨn itəm netəmim koatetəhau ilat mɨn ron. Nolən u in tatol netəmim koatetet ilat mɨn, kən motəhap-əhap ilat mɨn, kən moatəghat rat e nərgɨlat mɨn, kən moatətəlɨg rat elat mɨn. Kən e nian rafin ilat koatol tɨməht. Inu nolən rəha netəmim itəm rəhalat nətəlɨgən tərat, ilat koatəlue e nəghatən pahrien. Ilat koatən məmə suatɨp rəha nahatətəən e Uhgɨn in suatɨp kit o nosən məni ne nautə mɨn. 2 Tim 3:8; 4:4; Taet 1:14
Məto nat itəm təwɨr pɨk sənəmə kitat kotos məni ne nautə. Nat itəm təwɨr pɨk in məmə kitat okotaliwək e nolən itəm Uhgɨn tolkeike, kən motagien əm, nat əpnapɨn rəhatat nautə noan məsɨn o tepət, Fil 4:11-12; 1 Tim 4:8; Hip 13:5 məto-inu nian kitat kəmotaiir-pa e nətueintən u, kən kəməsotosən nat kit motuwa. Kən e nian okotɨmɨs lan, okol kəsotos mɨnən nat kit motɨtəlɨg. Job 1:21 Məto okəmə nɨgɨtat nagwənən ne napən tahmen əm, kən kitat kotagien. Netəmim itəm kotolkeike pɨk məmə rəhalat nautə otepət, in tɨmətɨg əm olat məmə okotol nolən rat mɨn tepət. In tahmen-pən e noanɨkulu tətohasɨn ilat e noakəmɨhl rəha nəratən, kən ilat kotolkeike məmə okotol natɨmnat tepət rəha nalmələn, kən natɨmnat tepət itəm tərat olat. Kən nolkeikeən rəha natɨmnat rat mɨn əh okoatərəkɨn-rəkɨn nəmegəhən rəhalat. 10 Məto-inu nolən rəha nolkeike pɨkən məni, in nəukətɨn natɨmnat rat tepət. Kən netəmim neen ilat koatətul-iəkɨs o nətəu-pənən suatɨp u, kən ilat kɨnotuwɨn rəkɨs isəu o nolən rəha nahatətəən, kən ilat koatol natɨmnat mɨn neen itəm tatərəkɨn atɨp nɨkilat, kən moatəto tərat lan. Efes 5:5
Nəghatən wɨr rəha Pol tatuwɨn kəm Timoti
11 Məto ik Timoti, etəm rəha Uhgɨn, aiu muwɨn isəu o nolən rat mɨn əh. Ik onakəkəike malkut pɨk o nətəu-pənən nolən ətuatɨp, itəm Uhgɨn tolkeike. Rəham nahatətəən otəkəike məskasɨk, kən ik onakəkəike molkeike netəmim. Askəlɨm rəham nahatətəən tatuwɨn əm nulan, namnun tɨkə. Kən onəkəike muwa ik etəm mətɨg kit. 2 Tim 2:22 12 Onakəluagɨn wɨr e nəluagɨnən rəha nahatətəən. Kən maskəlɨm nəmegəhən lilɨn itəm Uhgɨn təmaun-in ik ron. Aupən ikɨn in təmaun-in ik ron nian nəmən-iarəp nahatətəən rəham e Iesu e nɨganəmtɨ netəmim tepət. 1 Kor 9:25-26; 2 Tim 4:7
13 E nɨganəmtɨ Uhgɨn, itəm tatos-ipa nəmegəhən kəm natɨmnat rafin, ne nɨganəmtɨ Kristo Iesu itəm təmən-iarəp wɨr nəghatən pahrien e nɨganəmtɨ Pontias Pailat, iatəghat əskasɨk kəm ik nəhlan: Jon 18:36-37 14 ol natɨmnat mɨn u, kən məsapəsən kit mətoarus-pən Iərəmərə rəhatat Iesu Kristo otuwa 15 e nian ətuatɨp itəm Uhgɨn təmɨtəpun. Uhgɨn itəm kitat okotəkəike moatənwiwi e nian rafin, in pɨsɨn əm tatərəmərə e natɨmnat rafin. In Kig rəha kig mɨn rafin, kən Iərəmərə rəha iərəmərə mɨn rafin. Nol Əpən 17:14 16 In əm təsɨmɨsən mətatɨg lilɨn, rəhan nətuounən tɨkə, kən namnun tɨkə. Ikɨn tətatɨg ikɨn, nəhag-əhagən tasiə mɨtəlau in, kən okol kəsanən iuəhkɨr ron. Suah kit təsehmən əh in, kən okol suah kit təsehmən nian kit. Nian rafin kitat okotəkəike motɨsiai-in in, kən moatən-iarəp rəhan nəsanənən ne nərəmərəən matuwɨn matuwɨn namnun tɨkə. Tol nəhlan. Əwəh.
Nəfak u rəhalat nautə tepət
17 Əghat əskasɨk kəm netəm koatəfak itəm rəhalat nautə rəha nətueintən u tepət. Ən məmə ilat okəsotɨləs-ipər pɨkən ilat, kən kəsotahatətəən e rəhalat məni u tepət rəha roiu əm, məto olawɨg ne tɨkə mɨn. Ilat okotəkəike motahatətə əm e Uhgɨn itəm tatos-ipa natɨmnat wɨr tepət kəm kitat məmə kitat okotəto təwɨr lan. Luk 12:20-21 18 Əghat əskasɨk kəm ilat məmə okotɨmətə e nolən təwɨr, ne nasituən wɨr mɨn. Kən nɨkilat otəkəike magien o nawteən kəm netəmim. 19 E nolən əh, in tahmen məmə ilat koatələhəu natɨmnat wɨr mɨn tepət, tahmen-pən əm məmə kəmotasa wɨr o nəmegəhən itəm otəpanuwa. Kən ilat kotɨtun nosən nəmegəhən, itəm nəmegəhən pahrien. Mat 6:20
Namnun nəghatən rəha Pol
20 Timoti, ik onakəkəike matehm wɨr natɨmnat mɨn itəm Uhgɨn təmələhəu-pən rəkɨs e nelməm. Apəs kən mətul isəu o nəghatən mɨn itəm nɨpətɨlat tɨkə kən kəsotos-ipənən nɨsiaiiən kəm Uhgɨn, kən nəghatən mɨn itəm kəsotətuatɨpən e Naoa Rəha Uhgɨn. Nəghatən mɨn əh katən məmə koatos-ipa nɨtunən, məto kəp, koateiuə. 21 Məto netəmim neen koatuarisɨg-in nəghatən eiueiuə mɨn əh, kən mɨnotos-arəpən e suatɨp rəha nahatətəən pahrien.
Pəs Uhgɨn otawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat. 1 Tim 1:6; 2 Tim 2:18

6:1: Efes 6:5

6:2: Flm 16

6:3: Kal 1:6-9

6:5: 2 Tim 3:8; 4:4; Taet 1:14

6:6: Fil 4:11-12; 1 Tim 4:8; Hip 13:5

6:7: Job 1:21

6:10: Efes 5:5

6:11: 2 Tim 2:22

6:12: 1 Kor 9:25-26; 2 Tim 4:7

6:13: Jon 18:36-37

6:15: Nol Əpən 17:14

6:17: Luk 12:20-21

6:19: Mat 6:20

6:21: 1 Tim 1:6; 2 Tim 2:18