6
Nolən rəha nɨsualkələh ne tata ne mama
Itəmat nɨsualkələh. Otol nəwia tata ne mama rəhatəmat məto-inu rəha Iərəmərə u itəmat, kən nolən əh in tətuatɨp məmə itəmat nəkotol. Kol 3:20 Nəghatən kit e Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə, “Otos-ipən nɨsiaiiən kəm rəhatəmat tata ne mama.” Inu tatətul aupən e lou mɨn itəm nəniəkɨsən kit tətatɨg lan, kən nəniəkɨsən əh tatən nəhlan məmə, okəmə nəkotol nəhlan, “natɨmnat mɨn e nəmegəhən rəhatəmat okotaiu wɨr, kən natɨgən rəhatəmat e nətueintən u otəfəməh.” Dut 5:16
Tata mɨn. Əsotolən nolən əskasɨk e nenətɨtəmat mɨn məmə otol nɨkilat təpou mahmə, məto ehm wɨr ilat, məg-ətuatɨp-in nolən mɨn rəhalat, kən məgətun ilat e suatɨp rəha Iərəmərə. Sam 78:4; Prov 22:6; Kol 3:21
Nolən rəha slef mɨn ne rəhalat etəm-iasol mɨn
Slef mɨn. Otol nəwia netəm-iasol mɨn rəhatəmat e nətueintən u, otol e nɨsiaiiən, ne nəgɨnən, kən otol e nɨkitəmat pahrien tahmen əm məmə rəhatəmat etəm-iasol in Kristo. Kol 3:22-23; Taet 2:9-10; 1 Pita 2:18 Kən otol nəwialat, məto sənəmə nian əm itəm ilat koatehm itəmat lan məmə nɨkilat otətagien otəmat. Məto otol nəwialat tahmen məmə itəmat slef mɨn rəha Kristo, kən moatol nolən mɨn itəm Uhgɨn tolkeike e nɨkitəmat pahrien. Otol rəhatəmat wək e nɨkitəmat rafin tahmen-pən əm mə noatol wək rəha Iərəmərə, sənəmə noatol wək rəha etəmim əm, məto-inu nəkotɨtun məmə Iərəmərə otos-ipɨnə nətouən kəm netəmim rafin e nat wɨr mɨn itəm kəmotol, nat əpnapɨn okəmə in slef kit o in etəm əpnapɨn əm kit. 2 Kor 5:10; Kol 3:24-25
Kən itəmat netəm-iasol mɨn. Otehm mihin mɨn əm rəhatəmat slef mɨn e suatɨp kitiəh əm. Əsotəghat əskasɨkən kəm ilat məmə ilat okotol nəwiam, məto-inu nəkotɨtun məmə Etəm-iasol rəhalat ne rəhatəmat in kitiəh əm əpəh e nego e neai, kən in tatol tahmen-ahmen əm kəm netəmim rafin. Rom 2:11; Kol 4:1
Nuwɨnən e natɨmnat rəha Uhgɨn o nəluagɨnən
10 Namnun nəghatən rəhak tol min-nulan. Otətul əskasɨk e Iərəmərə ne rəhan nəsanənən asol. 11 Otuwɨn e natɨmnat rafin rəha Uhgɨn o nəluagɨnən məmə nəkotɨtun nosən nətulən rəhatəmat nian Setan tatol nalpəkauən e neiueiuəən o nohən itəmat. Rom 13:12; 2 Kor 10:4 12 Iatən nəhlan məto-inu kitat kəsotəluagɨnən kitat netəmim rəha nətueintən, məto koatəluagɨn kitat nat pɨsɨn itəm kəsotəplanən, inəh iərəmərə mɨn, ne nepətən mɨn, ne nat itəm kotəsanən e nəratən rəha napinəpən roiu e nətueintən, ne iərmɨs mɨn e magoagəp. 1 Pita 5:8-9 13 Tol nəhlan, otuwɨn e natɨmnat rafin rəha Uhgɨn o nəluagɨnən məmə nian nəratən itəm Setan tatol otuwa, nəkotɨtun nosən nətulən rəhatəmat, kən nian nəmol əpen-əpenə rafin o nəluagɨnən, nəkotɨtun nosən nətulən rəhatəmat.
14 !Kən, otol əpen-əpenə! Nian nakotətul əskasɨk o nəluagɨnən, rəhatəmat natɨmnat rəha nəluagɨnən tol min-nulan:
Otaskəlɨm əskasɨk nəghatən pahrien, inu tahmen e kətəut itəm nəmotəlis nəlugɨtəmat lan.
Otol nolən rəhatəmat otətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn e nahatətəən, inu tahmen e iaen itəm tatətlosɨg-in manɨkɨləhatəm. Aes 11:5; 59:17; 1 Tes 5:8
15 Otol rəhatəmat nətəlɨgən təskasɨk e namnusən təwɨr rəha nəməlinuən, inu tahmen e put əskasɨk itəm tətasitu etəmat o nətulən. Rom 10:15
16 Kən nat kit mɨn e in mɨn əh, otahatətə əskasɨk e Uhgɨn, inu tahmen e sil u in timba asol kit itəm tɨtun nahtosɨg-inən məwiəmɨs nɨgəm e nəgənɨn nɨfagə rəha Setan itəm tatuəp.
17 Otən nɨpahrienən e nosmegəhən rəha Uhgɨn, inu tahmen məmə natuwɨn e hat əskasɨk kəmol e iaen itəm tatəfətain rəhn-kapətəm.
Otɨtun wɨr Naoa Rəha Uhgɨn, inu tahmen məmə nakos e naip rəha nəluagɨnən itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatos-ipɨnə kəm itəmat. Hip 4:12
18 Kən otegəhan-in məmə Narmɨn Rəha Uhgɨn otit itəmat e rəhatəmat nəghatən kəm Uhgɨn e nian rafin, kən otəghat kəm Uhgɨn e nəfakən e nolən pɨsɨn pɨsɨn mɨn ne nətapəhən mɨn. Tol nəhlan, otegəs wɨr, kən motəfak nian rafin o iəfak mɨn rafin. Luk 18:1; Kol 4:2; 1 Tes 5:17
19 Kən otəfak mɨn ron io məmə nian rafin itəm iatəghat, kən Uhgɨn otos-ipa nəghatən kəm io, məmə esəgɨnən o nən-iarəpən nat anion rəha namnusən təwɨr itəm Uhgɨn təmol əp kəm kitat. Kol 4:3-4; 2 Tes 3:1 20 Kən roiu, io ien əhruin rəha Iesu Kristo, məto ekətatɨg əm e kalapus kəməlis io e sen u iaen, məto-inu iatən-iarəp namnusən təwɨr əh. Ekəike mən-iarəp namnusən təwɨr əh məsəgɨnən, kən otəfak ron io məmə ekol min-nulan. 2 Kor 5:20; Flm 9
Namnun nəghatən rəha Pol
21-22 Io iakolkeike məmə itəmat nakotəto namnusən rəhak, kən tol nəhlan, ekahl-ipɨnə Tikikas tɨmnə. In piətat keike kit itəm tətaiu əskasɨk e wək rəha Iərəmərə ikɨn-u. In otən-iarəp namnusən rəhatɨmat kəm itəmat məmə io etəhratɨg nulan, kən namnusən əh otɨləs-ipər nətəlɨgən rəhatəmat. Wək 20:4; Kol 4:7-8; 2 Tim 4:12
23 Pəs Uhgɨn Tata ne Iərəmərə Iesu Kristo okios-ipɨnə nəməlinuən, ne nolkeikeən, ne nahatətəən. 24 Pəs Uhgɨn otawte-in nəwɨrən rəhan kəm netəmim rafin itəm kotolkeike rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo e nolkeikeən itəm namnun tɨkə.

6:1: Kol 3:20

6:3: Dut 5:16

6:4: Sam 78:4; Prov 22:6; Kol 3:21

6:5: Kol 3:22-23; Taet 2:9-10; 1 Pita 2:18

6:8: 2 Kor 5:10; Kol 3:24-25

6:9: Rom 2:11; Kol 4:1

6:11: Rom 13:12; 2 Kor 10:4

6:12: 1 Pita 5:8-9

6:14: Aes 11:5; 59:17; 1 Tes 5:8

6:15: Rom 10:15

6:17: Hip 4:12

6:18: Luk 18:1; Kol 4:2; 1 Tes 5:17

6:19: Kol 4:3-4; 2 Tes 3:1

6:20: 2 Kor 5:20; Flm 9

6:21-22: Wək 20:4; Kol 4:7-8; 2 Tim 4:12