2
Nəgətunən itəm tətuatɨp
Məto ik Taetas, ik onəkəike məgətun wɨr netəmim e nəgətunən itəm tatətəu-pən nəghatən ətuatɨp e Iesu. Ik onəkəike məgətun iaguɨhl mɨn məmə e naliwəkən rəhalat, ilat okotan mətɨg, kən məsotənɨm pɨkən wain, kən nolən rəhalat otəkəike mətuatɨp wɨr pəs netəmim okotɨsiai-in ilat, kən ilat okotəkəike moatətul əskasɨk kən moatol natɨmnat e nenatɨgən. Nahatətəən rəhalat otəkəike mamnɨm wɨr e nəghatən rəha Uhgɨn. Kən ilat okotəkəike motolkeike netəmim. Kən motəkəike kətul tiəkɨs e nian iəkɨs mɨn itəm koatuwa e rəhalat nəmegəhən. Kən e nolən kitiəh əm, nəkəike məgətun wɨr nɨpɨtaguɨhl mɨn məmə ilat okotəkəike motol nolən itəm tətuatɨp məmə otos-ipən nɨsiaiiən kəm Uhgɨn. Kən ilat okəsotənən nɨkalɨ netəmim. Kən sənəmə nɨpɨtan rəha napɨsən. Məto ilat otəkəike motəgətun nəmegəhən ətuatɨp. 1 Tim 3:11 Inəh, ilat okotəgətun nɨpɨtan mɨn e suatɨp itəm ilat okotolkeike rəhalat mɨn nəman ne nenətɨlat mɨn. Ilat okotəkəike motəgətun nɨpɨtan məmə ilat nɨpɨtan mətɨg itəm nəmegəhən rəhalat in tətuatɨp, kən ilat kəsotan əpnapɨnən, kən moatɨsiai-in rəhalat nəman mɨn, kən moatehm wɨr natɨmnat mɨn rəha latuənu, kən ilat moatol təwɨr kəm netəmim. Nian koatol nolən tol min-nulan, kən otahtosɨg-in netəmim məmə kəsotən ratən nəgətunən rəha Uhgɨn. Efes 5:22
Kən e suatɨp kitiəh mɨn, otəghat əskasɨk kəm netəm aluə məmə ilat kotɨtun nən atɨpən e nɨkilat məmə kotapəs nolən natɨmnat itəm tərat kən moatol əm nat itəm təwɨr. Kən ik, e natɨmnat rafin, onəkol əm nat ətuatɨp mɨn, pəs ilat okotətəu-pən nat naka itəm ik nakatol. Nian onakəgətun, nəmegəhən rəham otəkəike mətuatɨp, mol nəghatən rəham təfɨgəm. 1 Tim 4:12 Ik onakəkəike matən əm nəghatən pahrien itəm netəmim okol kəsotəplanən məntaa rəham nəghatən kən motən rat. Pəs in otol rəham tɨkɨmɨr mɨn okotaulɨs lan məto-inu ilat kəsotehm-pənən nolən rat kit ne lam, kən məsotənən nat tərat kit etat. 1 Pita 2:15
Əgətun wɨr slef mɨn məmə ilat okotol nəwia rəhalat etəm-iasol mɨn e natɨmnat rafin, məmə nɨkilat otagien o wək rəhalat. Slef mɨn okəsotənən nɨtai nəghaten rəha etəm-iasol mɨn rəhalat, 1 Tim 6:1 10 kən məsotakləhən kəm ilat, məto nian rafin ilat okotəkəike moatol natɨmnat ətuatɨp mɨn, məmə rəhalat etəm-iasol mɨn okotən nɨpahrienən e rəhalat wək. E nolən itəm okotol e natɨmnat rafin, otəgətun məmə nəgətunən rəha Uhgɨn, Iosmegəh rəhatat in tətuatɨp məwɨr.
11 Ik onakəkəike məgətun natɨmnat mɨn əh rafin məto-inu Uhgɨn təmerəh rəkɨs e suatɨp kəm netəmim rafin məmə otosmegəh ilat lan nian tətawte-in rəhan nəwɨrən kəm ilat. 12 Nəwɨrən əh rəha Uhgɨn tatəgətun məmə nian kitat koatatɨg əh e nətueintən, kotəkəike motapəs nətəu-pənən nolən rat mɨn ne natɨmnat rat mɨn rəha nətueintən itəm koatəwiə e nɨkitat, məto okotan mətɨg, kən nəmegəhən rəhatat otətuatɨp wɨr motahmen-pən mə kitat netəmim rəha Uhgɨn. 1 Jon 2:16 13 Nəmegəhən rəhatat in otəkəike matol min-nulan nian kitat okoatəsahgin nian Iesu Kristo, rəhatat Uhgɨn ne rəhatat Iosmegəh, in otuwa mɨn lan e nəsanənən ne nəwɨrən. Nian əh in təwɨr agɨn, kən kitat kotɨtun mə otəpanuwa, kən matol nɨkitat tətagien. 14 Iesu nɨkin təmagien məmə otɨmɨs otat, kən mətou nəmegəhən rəhatat mos-irəkɨs e nəsanənən rəha nolən rat mɨn rafin, kən mafəl wɨr kitat məmə kitat okotuwa rəhan mɨn netəmim itəm kotolkeike məmə koatol əm nat itəm təwɨr. Eks 19:5; Dut 7:6; Esik 37:23; Kal 1:4; 1 Pita 2:9
15 Natɨmnat mɨn u, onatəgətun ilat e niməfak. Ləs-ipər nətəlɨgən rəhalat məmə okoatətəu-pən Iərəmərə, kən məghat əskasɨk kəm netəm koatətəu-pən nəghatən eiueiuə mɨn. Uhgɨn təmos-ipɨnə wək əh kəm ik, kən əghat min-nulan. Əsolən məmə etəmim kit otən rat ik. 1 Tim 4:12

2:3: 1 Tim 3:11

2:5: Efes 5:22

2:7: 1 Tim 4:12

2:8: 1 Pita 2:15

2:9: 1 Tim 6:1

2:12: 1 Jon 2:16

2:14: Eks 19:5; Dut 7:6; Esik 37:23; Kal 1:4; 1 Pita 2:9

2:15: 1 Tim 4:12