3
Netəm-iasol mɨn rəha niməfak
Inu nəghatən tatən pahrien məmə, “Okəmə etəmim kit tolkeike məmə in otuwa etəm-iasol kit rəha niməfak, kən in təmolkeike wək kit itəm təwɨr.”
Kən etəm-iasol tol nəhlan:
okəkəike kəsehm-pənən nolən rat kit lan;
in rəhan pətan kitiəh əm;
tatehm wɨr nəmegəhən rəhan nian rafin;
tatol natɨmnat e nɨtunən;
katɨsiai-in;
tatehm wɨr netəmim itəm koatuwɨn iman ikɨn;
in iəgətun wɨr kit;
sənəmə etəmim kit rəha napɨsən o nəmouən;
məto in etəm mətɨg;
sənəmə in etəmim rəhan nəghatən tɨtatɨperəh pɨk tahmen e kaluəluə;
nɨkin təsuwɨn pɨkən e məni;
in otəkəike matərəmərə wɨr e rəhan mɨn, kən mol məmə rəhan nɨsualkələh koatol nəwian moatɨsiai-in wɨr. ?Məto okəmə in təruru nərəmərə wɨrən o rəhan mɨn, kən in otaroh nəhlan mərəmərə o niməfak rəha Uhgɨn?
Etəm tətahatətə wi e Iesu, in təsahmenən məmə otos wək u məta in tatos-ipər pɨk in, kən Uhgɨn tol nalpɨnən kəm in tol məmə təmol mihin e Setan u iausit pɨk. Taet 1:6-9
Kən etəm-iasol, rəhan nolən otəkəike məwɨr mətuatɨp məmə netəm kəsotəfakən okotən məmə in etəm təwɨr. Okəmə təsol mihinən, məta noanɨkulu rəha Setan toh pɨkən, kən nərgɨn in otərat. 2 Kor 8:21
Netəm kotasitu e niməfak
E nolən kitiəh əm, dikon mɨn, rəhalat nəmegəhən otəkəike mətuatɨp wɨr, kən moatən əm nɨpahrienən e nian rafin. Netəm koatapɨs o kotolkeike pɨk məni, kəsotahmenən o naskəlɨmən wək u. Ilat netəmim itəm kotɨtun məmə nolən rat kit təsatɨgən elat, kən moataskəlɨm əskasɨk nəghatən pahrien mɨn rəha Iesu Kristo itəm Uhgɨn təmol əp. 10 Netəm kotol nəhlan, niməfak otəkəike makil wɨr rəhalat nəmegəhən, okəmə kəsehm-pənən nat kit tərat elat, kən ilat okotos wək rəha dikon. 11 Məto nɨpɨtan rəha netəm koatasitu e wək rəha niməfak, ilat mɨn okotəkəike motol rəhalat nəmegəhən tətuatɨp wɨr. Təsəwɨrən məmə ilat nɨpɨtan iən nɨkalɨtəm, o nɨpɨtan rəha napɨsən, məto ilat nɨpɨtan itəm netəmim koatahatətə elat e nian rafin. Taet 2:3 12 Suah kit itəm tatos wək rəha dikon, in otəkəike mos rəhan pətan kitiəh əm, kən in otəkəike matərəmərə wɨr e rəhan mɨn nɨsualkələh ne rəhan latuənu. 13 Netəmim itəm koatol-wɨr wək u rəha dikon, nərgɨlat in otəwɨr lan, kən rəhalat nətəlɨgən in otəskasɨk pɨk o naskəlɨmən nahatətəən rəhalat e Kristo Iesu.
Nəukətɨn nahatətəən rəhatat
14 Roiu əh, nian iakatəte naoa u kəm ik, nɨkik tatəht məmə, otəsuwəhən kən ekɨmnə mehm ik. 15 Məto okəmə esɨmnə uəhaiən, kən naoa u in otən natɨmnat rafin itəm kitat nenətɨ Uhgɨn okotətəu-pən. Inu kitat u nəfak, kən Uhgɨn rəhatat tatəmegəh mətatɨg namnun tɨkə. Kitat netəm nəfak u kotaskəlɨm nəghatən pahrien, kən matehm wɨr. 16 Nɨpahrienən, nəghatən pahrien rəha Iesu Kristo itəm Uhgɨn təmol əp, in nat pɨspɨs itəm in iahgin, kən tol nəhlan:
Kristo in təmuwa etəmim kən netəmim kəmotəplan.
Kən Narmɨn Rəha Uhgɨn tatəgətun wɨr məmə Iesu tətuatɨp wɨr.
Kən nagelo mɨn kəmotehm in.
Kən katən-iarəp namnusən təwɨr rəhan kəm netəmim ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn.
Kən netəmim rəha nətueintən u kotahatətə lan.
Kən Uhgɨn təmos muwɨn ilɨs e neai mətuatɨg ilau min. Mak 16:19; Kol 1:23; 1 Jon 2:18

3:6: Taet 1:6-9

3:7: 2 Kor 8:21

3:11: Taet 2:3

3:16: Mak 16:19; Kol 1:23; 1 Jon 2:18