2
Nolən rəha nəfakən
Nat aupən itəm ekolkeike məmə ekən, in tol nulan. Io iatən əskasɨk kəm itəmat məmə itəmat nəkotəkəike moatəfak kəm Uhgɨn o netəmim rafin, kən motən kəm Uhgɨn məmə nɨkitɨmat tətagien o natɨmnat itəm in təmol ilat. Kən e nian rafin itəmat onəkotəkəike moatəfak o netəm koatərəmərə ne netəm-iasol mɨn rəhatat məmə kitat rafin okotatɨg e nəməlinuən kən motatɨg mətɨg, pəs kitat kotɨsiai-in wɨr Uhgɨn kən rəhatat naliwəkən in tətuatɨp. Nolən rəha nəfakən mɨn u in təwɨr pɨk, kən in otol Uhgɨn Iosmegəh rəhatat nɨkin otagien lan. Uhgɨn u, in tolkeike məmə otosmegəh netəmim rafin, kən molkeike məmə ilat okotɨtun motən nɨpahrienən e nəghatən pahrien rəhan.
Otəfak o netəmim rafin məmə ilat okotahatətə e Uhgɨn məto-inu Uhgɨn kitiəh əm tətatɨg, kən suah kitiəh əm tatətul in suatɨp o nosən netəmim muwɨn kotol kitiəh ilat Uhgɨn, etəmim əh Kristo Iesu. E nian ətuatɨp, in əm təmos-ipa rəhan nəmegəhən o nətouən suatɨp rəha netəmim rafin məmə otɨkɨs ilat e təfagə rat rəhalat. Kən inu tatəgətun məmə Uhgɨn tolkeike məmə otosmegəh netəmim rafin. Rom 3:29-30; Kal 1:4 Kən o nəghatən əh, Uhgɨn təmɨləs-ipər io məmə io aposol kit rəhan o nən-iarəpən namnusən təwɨr u kəm Iaihluə mɨn, netəmim itəm kəsənən məmə netəm Isrel, kən təmɨləs-ipər io məmə iəgətun kit rəha nahatətəən pahrien. Io iatən pahrien, eseiueiuəən. Wək 9:15; Kal 2:7-8; 2 Tim 1:11 Kən ikɨn mɨn rafin, iakolkeike məmə nəman okotəghat kəm Uhgɨn e nəfakən. Kən nian koatɨləs-ipər nelmɨlat məmə okotəfak kəm Uhgɨn, iakolkeike məmə nəmegəhən rəhalat otətuatɨp, kən nɨkilat təsahmən, kən məsotəhaiən ilat mɨn.
Kən io iakolkeike məmə nɨpɨtan u iəfak mɨn okotuwɨn e rəhalat napən itəm tətuatɨp kən matəfətain wɨr ilat, məsotiuwən nətəlɨgən rəha nəman, kən məsotolən məmə netəmim okotehm o nausitən. Kən ilat kəsotolən noanulat məmə okotausit ron. Kən ilat kəsotuwɨn-inən natɨmnat mɨn o niuwən nətəlɨgən rəha netəmim, iatən natɨmnat mɨn tahmen-pən e napən mɨn itəm nəmtɨlat tiəkɨs, o nat kit kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, o nat kit kəmol e perel inu kəpiel itəm nəmtɨn tiəkɨs. 1 Pita 3:3-5 10 Məto iakolkeike məmə nɨpɨtan u iəfak mɨn, rəhalat nətəlɨgən otəsuwɨnən o malə-malə rəha nɨpətɨlat o nehmən, məto okotol malə-malə e nəmegəhən rəhalat, inəh ilat okotol nolən mɨn itəm otasitu e netəmim, nolən mɨn itəm tətuatɨp o nɨpɨtan itəm koatən məmə ilat koatəfak kəm Uhgɨn. 1 Tim 5:10
11 Nian nəman okoatəgətun e niməfak, nɨpɨtan okotəkəike moatətəlɨg-in məsotagətən, kən motəkəike motos-iəhau ilat, kən motɨsiai-in iəgətun mɨn, kən motətəu-pən iəgətun mɨn əh itəm koatəgətun. 12 Io esegəhan-inən nɨpɨtan məmə okotəgətun kən motərəmərə e nəman. 1 Kor 14:34 Ilat okotəkəike kəsəghatən, 13 məto-inu aupən ikɨn, Uhgɨn təmaupən mol Atam, uarisɨg ikɨn təpanol If. Jen 2:7,21-22; 1 Kor 11:8-9 14 Kən sənəmə Atam u Setan təmeiuə-in aupən kən tol nəwian, məto If u təmol nəwia Setan kən mətgəhl lou rəha Uhgɨn. 2 Kor 11:3; Kal 3:1-6 15 Məto Uhgɨn otosmegəh nɨpɨtan nian ilat koatol ətuatɨp wək rəhalat, inu neməkən ne nehm wɨrən nɨsualkələh. In otosmegəh ilat okəmə koataskəlɨm əskasɨk nolən rəha nahatətəən, ne nolən rəha nolkeikeən netəmim, ne nolən rəha nəmegəhən itəm tətuatɨp.

2:6: Rom 3:29-30; Kal 1:4

2:7: Wək 9:15; Kal 2:7-8; 2 Tim 1:11

2:9: 1 Pita 3:3-5

2:10: 1 Tim 5:10

2:12: 1 Kor 14:34

2:13: Jen 2:7,21-22; 1 Kor 11:8-9

2:14: 2 Kor 11:3; Kal 3:1-6