3
Nolən təwɨr rəha iərman ne pətan itəm kəmioal marɨt
Kən e nolən kitiəh əm rəha nɨsiaiiən Iərəmərə, itəmat nɨpɨtan nəkotəkəike kol nəwia iaguɨhl mɨn rəhatəmat məto-inu o nat u. Okəmə ilat kəsotahatətəən e nəghatən rəha Uhgɨn, kən rəhatəmat nolən wɨr mɨn əm okotiuw-pən rəhalat nətəlɨgən kəm Uhgɨn. Nolən wɨr mɨn rəhatəmat kotahmen, motaprəkɨs-in məmə onakoatəghat kəm ilat. Efes 5:22 Nian ilat koatəplan məmə nolən rəhatəmat in tətuatɨp wɨr, kən koatəplan nɨsiaiiən e nəmegəhən rəhatəmat, inu tahmen əm məmə otiuw-pa ilat kotuwa o Uhgɨn. Pəs malə-malə rəhatəmat in sənəmə rəha nɨpətɨtəmat, tahmen e nolən rəha nəlisən noanutəm, o nuwɨnən e natɨmnat kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt,* Nat kətoanin kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, o iaring, o rig, o noanat katəlis nelmɨtəm lan. o nuwɨnən e napən wɨr mɨn. 1 Tim 2:9 Məto otol malə-malə e nɨkitəmat itəm nəwɨrən rəhan okol təsɨkəən, inu nolən əpou, ne nolən mətɨg nəməlinuən əh-ikɨn. Ilat nolən keike e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Inu nolən rəha nɨpɨtan iəfak mɨn aupən itəm kəmotələhəu-pən əskasɨk rəhalat nətəlɨgən e Uhgɨn. Ilat kəmotol nəwia iaguɨhl mɨn rəhalat, kən e nolən əh, kəmoatol malə-malə e nɨkilat, tahmen e Sera itəm təmol nəwia Epraham, kən mətaun-in məmə in rəhan etəm-iasol. Kən itəmat nenətɨ Sera okəmə itəmat nəkoatol nolən mɨn itəm kotətuatɨp, kən məsotəgɨnən. Jen 18:12
Kən itəmat nəman itəm nəmotol marɨt, e nolən əh inəh rəha nɨsiaiiən Iərəmərə, nəkotəkəike motos nenatɨgən o nehm wɨrən rəhatəmat nɨpɨtaguɨhl mɨn e nəmegəhən rəhatəmat məto-inu, ilat kəsotosən nəsanənən tahmen etəmat. Kən motɨsiai-in ilat e rəhatəmat nolən mɨn məto-inu ilat mɨn okotos mɨn nat wɨr u, nəmegəhən lilɨn. Otol nəhlan məmə nat kit otəsahtosɨg-inən rəhatəmat nəfakən. Efes 5:25
Iəfak mɨn rafin
Namnun nəghatən əh. Itəmat rafin nəkotəkəike kol nolən mɨn u: otos nətəlɨgən kitiəh, otasəkitun itəmat mɨn, otolkeike itəmat mɨn, otol nɨkitəmat tɨmətɨg otəmat mɨn, otos-iəhau rəhatəmat nətəlɨgən. Okəmə netəmim koatol tərat kəm itəmat, məto nəkəsotalpɨnən nɨtai nəratən. Okəmə netəmim koatəghat rat kəm itəmat, məto nəkəsotalpɨnən. Məto otəfak motən-ipən kəm Uhgɨn məmə in otol təwɨr kəm ilat. Otol nəhlan məto-inu Uhgɨn təmaun-in itəmat məmə onəkotol nolən əh, pəs onəkotos nəwɨrən rəhan. 10 Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,
“Etəmim itəm tolkeike nəmegəhən təwɨr,
kən molkeike məmə otatəto təwɨr e nian rafin,
in otəkəike məsənən nəghatən rat mɨn,
kən in otəkəike məsənən neiuəən.
11 In otəkəike məuhlin in, miet rəkɨs e nolən rat mɨn,
kən mol əm natɨmnat mɨn itəm kotəwɨr.
In otəkəike malkut pɨk məmə otatɨg ilat netəmim rafin e nəməlinuən.
12 In otəkəike mol nəhlan meto-inu Iərəmərə tatehm wɨr netəmim itəm kotətuatɨp,
kən matətəlɨg-in wɨr rəhalat nəfakən,
məto tatol tɨkɨmɨr ilat netəm koatol təfagə rat.” Sam 34:12-16
13 ?Okəmə nakotalkut pɨk o nolən natɨmnat mɨn itəm kotəwɨr, pah otol nəratən kəm itəmat? 14 Məto okəmə nɨpahrienən nakoatəto nahməən o nolən ətuatɨp rəhatəmat, kən nakoatatɨg e nəwɨrən pahrien. Sotəginən nəratən itəm netəmim kotɨtun nolən kəm itəmat, kən pəs nɨkitəmat təsəht pɨkən. Aes 8:12-13; Mat 5:10; 1 Pita 2:20; 4:14 15 Məto e nɨkitəmat, otɨsiai-in Kristo məmə in Iərəmərə. Otətul matɨp e nian rafin o nuhalpɨnən nəghatən rəha etəmim pah itəm tatətapəh-in otəmat məmə tahro nakoatələhəu-pən əskasɨk rəhatəmat nətəlɨgən e Iesu. Məto otəghat mətɨg kəm ilat e nɨsiaiiən. 16 Kən nian rafin nəkotəkəike kɨtun e nətəlɨgən rəhatəmat məmə rəhatəmat nolən in tətuatɨp əm. Kən okəmə netəmim kotəghat rat e nolən wɨr mɨn rəhatəmat məto-inu itəmat rəha Kristo, ilat okotaulɨs e nəghatən rat mɨn rəhalat. 1 Pita 2:12
17 Okəmə in nalpəkauən rəha Uhgɨn məmə nakoatos nahməən o nolən wɨr mɨn rəhatəmat, nat u in nat təwɨr taprəkɨs-in məmə nakoatos nahməən o nolən rat mɨn rəhatəmat. 18 Tol nəhlan məto-inu, Kristo təmɨmɨs o təfagə rat mɨn, təmɨmɨs nian kitiəh əm tɨnahmen, okol təsɨmɨs mɨnən nian kit. In etəm tətuatɨp agɨn, məto təmɨmɨs o netəm kəsotətuatɨpən məmə otos itəmat muwɨn kəm Uhgɨn. Kəmotohamnu in kən nɨpətɨn tɨmɨs, məto Uhgɨn təmol məmə in təmegəh mɨn e nɨmɨsən, e nəmegəhən kit itəm rəha nego e neai. 19 Kən e nəmegəhən əh, təmuwɨn mən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn kəm narmɨ netəm kəmotɨmɨs itəm kotatɨg e kalapus, 20 ilat u kəmoatəht nəwia Uhgɨn aupən aupən agɨn nian Uhgɨn təmatos rəhan nətəlɨgən əfəməh matəsahgin ilat e nian suah u Noah təmatiləkɨn nego. Netəmim eit əm, itəm kəmotatɨg e nego, Uhgɨn təmosmegəh ilat e nian kəmotaiu motuwɨn motiet-pən e nəhau asol. Jen 6—7 21 Kən nəhau əh, in narmɨ nolən baptais itəm tatosmegəh itəmat mɨn roiu. Nolən baptais u, nɨpətɨn sənəmə tətafəl rəkɨs nəmɨt e nɨpətɨ etəmim, məto in tahmen məmə nakotətapəh o Uhgɨn məmə in otos-ipa kəm itəmat nɨtunən məmə rəhatat təfagə rat mɨn kəmotɨkə. Kən nəsanənən asol itəm Uhgɨn təmol Iesu Kristo təmegəh mɨn e nɨmɨsən lan, in nəsanənən itəm tatosmegəh itəmat e nolən baptais. 22 Kən Iesu Kristo tɨnuwɨn rəkɨs əpəh e nego e neai, kən mətatɨg e nɨkalɨ Uhgɨn matɨp, ikɨn rəha nɨsiaiiən, ne nəsanənən, ne nepətən. Kən Uhgɨn təmol məmə nagelo mɨn, ne natɨmnat rafin itəm koatos nepətən ne nəsanənən, ilat rafin kotatɨg ahgin nərəmərəən rəha Iesu.

3:1: Efes 5:22

*3:3: Nat kətoanin kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, o iaring, o rig, o noanat katəlis nelmɨtəm lan.

3:3: 1 Tim 2:9

3:6: Jen 18:12

3:7: Efes 5:25

3:12: Sam 34:12-16

3:14: Aes 8:12-13; Mat 5:10; 1 Pita 2:20; 4:14

3:16: 1 Pita 2:12

3:20: Jen 6—7