2
Məto-inu o nəghatən mɨn əh, otərakin nolən mɨn u kotiet rəkɨs e rəhatəmat nəmegəhən: nolən rafin rəha netəhauən netəmim kən matol nəratən kəm ilat; nolən rafin rəha neiuəən; nolən rəha netəm koatən pɨk əm nat, məto kəsotolən; nolən rəha netetən; nolən rafin rəha nən ratən netəmim. Efes 4:22; Jem 1:21 2-3 Itəmat nəmotɨtun rəkɨs məmə Iərəmərə təmol təwɨr kəm itəmat. Tahmen-pən məmə nəmotun asgəwɨn noa nɨg itəm tətehen. Sam 34:8 Kən roiu nəkotəkəike motuwa kahmen e nɨsualkələh mətmətɨg itəm kotasək o nəməhən. Itəmat nəkotəkəike kolkeike pɨk nagwənən ne nənɨmən itəm tətuatɨp məwɨr məmə nakotagwən nɨkitəmat lan. Kən natɨmnat mɨn əh okotol nakotepət e rəhatəmat nəmegəhən itəm Uhgɨn təmosmegəh itəmat lan. Sam 34:8
Kəpiel megəh e nimə rəha Uhgɨn
Uhgɨn tolkeike məmə otiləkɨn rəhan kit nimə e kitat netəmim, kən təmɨtəpun Kəpiel kit itəm netəmim kəmotapəs, məto in kəpiel keike tatəmegəh məmə Uhgɨn otətuoun nimə lan. Kən nian nakotuwa o kəpiel u Kristo e suatɨp rəha nahatətəən, itəmat mɨn, nəkotahmen e kəpiel megəh mɨn itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatos itəmat matiləkɨn Nimə lan Rəha Uhgɨn. Kən itəmat pris asim mɨn, itəm nakoatos-ipən sakrifais mɨn kəm Uhgɨn itəm nɨkin tətagien ron məto-inu o natɨmnat itəm Iesu Kristo təmol. Rom 12:1; Efes 2:21-22; Nol Əpən 1:6 Tahmen-pən e Naoa Rəha Uhgɨn tatən mihin məmə,
“Otəplan-tu. Iakatələhəu kəpiel əpəh Jerusalem,* Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “Saeon,” nərgɨn kit mɨn rəha Jerusalem.
inu kəpiel keike pɨk agɨn itəm io emɨtəpun,
kəpiel u in rəha nətuounən nimə,
kən etəmim itəm otahatətə lan,
in otəsaulɨsən.” Aes 28:16; Efes 2:20
Kəpiel u in nat keike kəm itəmat itəm nakoatahatətə lan. Məto kəm netəmim itəm kəsotahatətəən lan, kəpiel u in tahmen-pən e nəghatən u e Naoa Rəha Uhgɨn itəm tatən məmə,
“Kəpiel u itəm netəm rəha niləkɨnən nimə kəmotərakin,
məto Uhgɨn təmol tuwa kəpiel itəm in rəha nətuounən nimə,” Sam 118:22
kən Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,
“Kəpiel u tatol netəmim koatɨləs pɨkən,
kən in kəpiel itəm tatol məmə netəmim kotiet katorin.” Aes 8:14
Ilat koatɨləs pɨkən kəpiel u məto-inu koatəht nəwia nəghatən, kən inu nalpəkauən itəm Uhgɨn təmol olat.
Məto Uhgɨn tɨnəmɨtəpun rəkɨs itəmat məmə rəhan mɨn, kən itəmat pris mɨn rəha Kig, kən itəmat netəm asim mɨn itəm Uhgɨn tatərəmərə etəmat, kən itəmat noanol mɨn kit rəha Uhgɨn. In təmol itəmat nəhlan məmə nəkotɨtun nən-iarəpən nənwiwiən itəm tatɨləs-ipər in o rəhan nəwɨrən ne natɨmnat itəm in təmol. In təmaun-in rəkɨs itəmat məmə onəkotiet e napinəpən məmə nakotuwɨn e nəhag-əhagən wɨr rəhan. Dut 7:6; 14:2; Aes 9:2; Wək 26:18; Efes 5:8 10 Aupən ikɨn, itəmat netəm əpnapɨn mɨn əm, məto roiu, itəmat noanol mɨn rəha Uhgɨn. Aupən ikɨn, nəməsotɨtunən nasəkitunən rəha Uhgɨn, məto roiu, nəkotɨtun nasəkitunən rəha Uhgɨn.
11 Iolɨk mɨn itəm iakolkeike pɨk itəmat, nɨkitəmat otəkəike matəht məmə nətueintən u sənəmə imətat ətuatɨp ikɨn. Kitat kotahmen e iapɨspɨs mɨn ne iaihluə mɨn ikɨn-u. Tol nəhlan, iatən əskasɨk kəm itəmat məmə nakotətul isəu o nolən rat mɨn itəm nətəlɨgən rəhatəmat tolkeike. Nətəlɨgən mɨn əh, ilat tɨkɨmɨr mɨn rəhatəmat kən koatəluagɨn e nɨkitəmat. Kal 5:17,24 12 Nian rafin kitat kotatɨg ilugɨn e netəmim itəm rəhalat nahatətəən tɨkə. Kən nəmegəhən rəhatəmat in otəkəike mətuatɨp wɨr agɨn məmə nat əpnapɨn ilat okoatətu-pɨnə nəghatən rat etəmat, məto okotəplan nolən wɨr mɨn rəhatəmat, kən ilat okotos-ipən nɨsiaiiən kəm Uhgɨn e nian in otuwa mɨn makil netəmim lan. Mat 5:16
Nɨsiaiiən netəm-iasol
13 Kitat netəmim rəha Iərəmərə, kən kotolkeike məmə okotɨsiai-in nərgɨn. Tol nəhlan, nəkotol nəwia netəm-iasol mɨn rafin itəm netəmim koatɨləs-ipər ilat məmə okotərəmərə, tahmen e kig, itəm in etəm-iasol agɨn, Taet 3:1 14 o tahmen e rəhan netəm-iasol mɨn itəm tətahl-iarəp ilat o nolən rəhan wək. Ilat okotuwɨn motələhəu nalpɨnən kəm netəmim itəm koatətgəhl lou rəhalat, kən moatənwiwi netəm koatol nolən təwɨr. 15 Nəkoatol nəhlan məto-inu Uhgɨn tolkeike məmə rəhatəmat nolən wɨr mɨn okotən-iəhau nəghatən alməl mɨn rəha netəm mɨn u rəhalat nɨtunən tɨkə. 1 Pita 3:16 16 Itəmat sənəmə slef mɨn rəha təfagə rat mɨn, məto-inu Uhgɨn təmɨkɨs rəkɨs itəmat. Tol nəhlan, otətəu-pən nolən rəha suah kit nəhlan. Məto sotənən məmə, “Uhgɨn təmɨkɨs rəkɨs io, kən tol nəhlan, ekɨtun nolən nat naka itəm iakolkeike, nat əpnapɨn in təfagə rat.” Kəp. Itəmat slef mɨn rəha Uhgɨn, kən tol nəhlan, otətəu-pən nolən mɨn itəm kotətuatɨp. 17 Otos-ipən nɨsiaiiən itəm tətuatɨp kəm netəmim rafin. Otolkeike iəfak mɨn, inu netəmim mɨn rəha Uhgɨn, kən onəkotəgin motɨsiai-in Uhgɨn, kən otɨsiai-in kig. Rom 12:10
18 Itəmat slef mɨn, onəkotəkəike motol nəwia rəhatəmat etəm-iasol mɨn, kən motos-ipən nɨsiaiiən kəm ilat. Nəkotol nəhlan kəm ilat rafin, netəm koatol tɨmətɨg kən motəwɨr kəm itəmat, ne netəm mɨn u koatol nolən əskasɨk mɨn kəm itəmat. Efes 6:5 19 Okəm-naka nəkoatol əm nat ətuatɨp mɨn əm, məto rəhatəmat netəm-iasol mɨn koatol tərat kəm itəmat kən nakoatəto tərat lan. Nɨki Uhgɨn otagien otəmat okəmə nakoatos əm nian iəkɨs mɨn əh kotuwa katɨmɨs əm e nɨkitəmat məto-inu nakotasɨpən əm o Uhgɨn. 20 Məto kəsənən məmə itəmat netəm wɨr okəmə nəkoatol nolən rat kit, kən netəm-iasol koatoh itəmat ron, kən nəsotaiuən motagɨm. Nalpɨnən u, in rəhatəmat atɨp əm. Məto, Uhgɨn nɨkin tətagien otəmat okəmə nakoatos nahməən məto-inu nəkoatol nat təwɨr əm, kən nəsotaiuən motagɨm. 1 Pita 3:14,17 21 Uhgɨn təmaun-in itəmat məmə nakoatos nahməən məto-inu Kristo təmos nahməən otəmat. In təmaupən məgətun nolən ətuatɨp əh məmə itəmat nəkoatətəu-pən əm nəme nelkɨn. Mat 16:24; Jon 13:15 22 Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,
“In təməsolən təfagə rat kit,
kən in təməsənən nəghatən eiueiuə mɨn nian kit ne.” Aes 53:9; Jon 8:46; 2 Kor 5:21; 1 Jon 3:5
23 Nian netəmim kəmotəghat rat lan, məto in təməsəhaiən ilat. Nian in təməto nahməən e nɨpətɨn, məto in təməsənən məmə in otalpɨn nɨtai nəratən. Məto in təmələhəu-pən natɨmnat rafin e nelmɨ Uhgɨn itəm nian rafin rəhan nakilən in tətuatɨp əm. Aes 53:7; 1 Pita 3:9 24 Nian Iesu təməkul e nɨg kəluau, kən təmos nalpɨnən rəha təfagə rat mɨn rafin rəhatat e nɨpətɨn. In təmɨmɨs məmə təfagə rat mɨn okotɨmɨs e nəmegəhən rəhatat, kən kitat okotəmegəh məmə okotətəu-pən suatɨp rəha nətuatɨpən. Təmosmegəh kitat e nahməən rəha nɨməgəm e nɨpətɨn. Aes 53:5-6; Rom 6:11 25 Aupən, itəmat nəkotahmen e sipsip mɨn itəm kəmotəlue. Məto roiu, nəmotəuhlin itəmat motuwa o Etəm Tatehm Wɨr Sipsip, inu Etəm Tatehm nəmegəhən rəhatəmat. Esik 34:5-6; Mat 9:36; Jon 10:14; Hip 13:20-21

2:1: Efes 4:22; Jem 1:21

2:2-3: Sam 34:8

2:2-3: Sam 34:8

2:5: Rom 12:1; Efes 2:21-22; Nol Əpən 1:6

*2:6: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “Saeon,” nərgɨn kit mɨn rəha Jerusalem.

2:6: Aes 28:16; Efes 2:20

2:7: Sam 118:22

2:8: Aes 8:14

2:9: Dut 7:6; 14:2; Aes 9:2; Wək 26:18; Efes 5:8

2:11: Kal 5:17,24

2:12: Mat 5:16

2:13: Taet 3:1

2:15: 1 Pita 3:16

2:17: Rom 12:10

2:18: Efes 6:5

2:20: 1 Pita 3:14,17

2:21: Mat 16:24; Jon 13:15

2:22: Aes 53:9; Jon 8:46; 2 Kor 5:21; 1 Jon 3:5

2:23: Aes 53:7; 1 Pita 3:9

2:24: Aes 53:5-6; Rom 6:11

2:25: Esik 34:5-6; Mat 9:36; Jon 10:14; Hip 13:20-21